Нормативни актове и документи

Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование

Учебен план за професионални гимназии с прием след завършен VII клас

Учебен план за спортни училища - прогимназиален етап

Учебен план за спортни училища - гимназиален етап

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2016/2017 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"

Образец на формуляр-заявка за задължителните документи за началото на учебната 2016/2017 година

Образец на формуляр - Данни на образователната институция във връзка с издаване на удостоверение „APOSTILLE”

Доклад за изпълнение на предписания със задължителен характер

Доклад за преместване на ученик с наложена санкция

Уведомление за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик