Образци на документи

Документи за учебната 2018 - 2019 година

Образец на План за квалификационна дейност

Декларация на директора по чл.181 от Кодекса на труда

Образец на учебна програма за ЗИП

Заповед № РД 09-5426/13.10.2017 г.

за утвърждаване на образец на заявление за включване в системата на държавно финанасиране съгласно чл. 98, ал. 2

Образец на доклад за ЗИП и СИП

Работна карта

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Учебни планове

Учебен план за спортни училища - гимназиален етап

Учебен план за спортни училища - прогимназиален етап

Учебен план за професионални гимназии с прием след завършен VII клас

Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование

Учебен план за V клас

Учебен план за I клас

Учебен план за подготвителна група

Задължителна учебна документация - образци на формуляри

Образец на формуляр-заявка за задължителните документи за началото на учебната 2016/2017 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2016/2017 година

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2017/2018 година

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за начало на учебната 2017/2018 година

Образец на формуляр-заявка за задължителните документи за началото на учебната 2018/2019 година

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2019/2020 година

Данни за образователната институция - във връзка с издаване на удостоверение "Apostile"

Образец на формуляр - Данни на образователната институция във връзка с издаване на удостоверение „APOSTILLE”

Образци на документи, които следва да се използват в изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование

Уведомление за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Доклад за преместване на ученик с наложена санкция

Доклад за изпълнение на предписания със задължителен характер

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Мотивирано предложение за преместване на ученик по чл. 107 от Наредба №10

Мотивирано предложение за преместване на ученик по чл. 107а от Наредба №10

Образци на документи и правила за преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение

Правила за работа на експертната комисия, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, и ал. 6 от ЗПУО за преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение

Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от ЗПУО

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик

Образци на документи по Кодекса на труда

Заявление от директора за разрешаване на командировка

Заявление от директора за разрешаване на командировка

Заявление от директора за разрешаване на служебен отпуск

Мотивирано искане-декларация за изплащане на средства за представително облекло на директорите на общински и държавни училища и обслужващи звена.

Заявление от директора за разрешаване на платен годишен отпуск за 2020 година

Мотивирано искане-декларация за промяна на основното трудово възнаграждение на директор

Мотивирано искане - декларация на директора за допълнителни (трудови) възнаграждения /ДТВ/ през учебната 2019/2020 г. (или календарна година)

Таблица за изготвяне на препис-извлечение на трудов стаж

Таблица за изготвяне на препис-извлечение на трудов стаж

Мотивирано искане-декларация по раздел III, т.8, б. „а” и б. „б”

Мотивирано искане-декларация по раздел III, т.8, б. „а” и б. „б”

Мотивирано искане-декларация по раздел III, т.9 (по данни от НЕИСПУО към 15.09.2019 г.)

Мотивирано искане-декларация по раздел III, т.9 (по данни от НЕИСПУО към 15.09.2020 г.)

Образци на документи за преминаване на дете в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на дете в съответствие с целите на предучилищното образование по чл. 5 от ЗПУО

Заявление за преминаване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие на дете

Декларация по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето

Правила за работа на експертната комисия съгласно чл. 67, ал. 2 от закона за предучилищно и училищно образование и чл. 18, ал. 2 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагог