Образци на документи

Документи за учебната 2018 - 2019 година

Образец на План за квалификационна дейност

Декларация на директора по чл.181 от Кодекса на труда

Образец на учебна програма за ЗИП

Заповед № РД 09-5426/13.10.2017 г.

за утвърждаване на образец на заявление за включване в системата на държавно финанасиране съгласно чл. 98, ал. 2

Образец на доклад за ЗИП и СИП

Работна карта

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Учебни планове

Учебен план за спортни училища - гимназиален етап

Учебен план за спортни училища - прогимназиален етап

Учебен план за професионални гимназии с прием след завършен VII клас

Учебен план за гимназии, профилирани гимназии и СОУ с прием след завършено основно образование

Учебен план за V клас

Учебен план за I клас

Учебен план за подготвителна група

Задължителна учебна документация - образци на формуляри

Образец на формуляр-заявка за задължителните документи за началото на учебната 2016/2017 година

Образец на справка „Списък на самостоятелните платци"

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2016/2017 година

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за края на учебната 2017/2018 година

Образец на формуляр-заявка за задължителна документация за начало на учебната 2017/2018 година

Образец на формуляр-заявка за задължителните документи за началото на учебната 2018/2019 година

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Данни за образователната институция - във връзка с издаване на удостоверение "Apostile"

Образец на формуляр - Данни на образователната институция във връзка с издаване на удостоверение „APOSTILLE”

Образци на документи, които следва да се използват в изпълнение на изискванията на нормативната уредба в системата на средното образование

Уведомление за организиране и провеждане на детски и ученически отдих и туризъм

Доклад за преместване на ученик с наложена санкция

Доклад за изпълнение на предписания със задължителен характер

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Образец на формуляр-заявка за задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Образци на документи и правила за преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение

Правила за работа на експертната комисия, съгласно чл. 112, ал. 1, т. 2, и ал. 6 от ЗПУО за преминаване на ученици в самостоятелна форма на обучение

Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на ученика в съответствие с целите на училищното образование по чл. 5 от ЗПУО

Заявление за преминаване в самостоятелна форма на обучение на ученик

Образци на документи по Кодекса на труда

Заявление от директора за разрешаване на командировка

Заявление от директора за разрешаване на командировка в чужбина

Заявление от директора за разрешаване на служебен отпуск

Мотивирано искане-декларация за изплащане на средства за представително облекло на директорите на общински и държавни училища и обслужващи звена.

Заявление от директора за разрешаване на платен годишен отпуск за 2019 година

Мотивирано искане-декларация за промяна на основното трудово възнаграждение на директор

Мотивирано искане - декларация на директора за допълнителни (трудови) възнаграждения /ДТВ/ през учебната 2019/2020 г. (или календарна година)

Таблица за изготвяне на препис-извлечение на трудов стаж

Таблица за изготвяне на препис-извлечение на трудов стаж

Мотивирано искане-декларация по раздел III, т.8, б. „а” и б. „б”

Мотивирано искане-декларация по раздел III, т.8, б. „а” и б. „б”

Мотивирано искане-декларация по раздел III, т.9 (по данни от НЕИСПУО към 15.09.2019 г.)

Мотивирано искане-декларация по раздел III, т.9 (по данни от НЕИСПУО към 15.09.2019 г.)

Образци на документи за преминаване на дете в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие

Декларация за осигурени условия за провеждане на обучението на дете в съответствие с целите на предучилищното образование по чл. 5 от ЗПУО

Заявление за преминаване в самостоятелна организация на педагогическо взаимодействие на дете

Декларация по чл.18, ал.3, т.3 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за наличие на среда за учене чрез игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на детето

Правила за работа на експертната комисия съгласно чл. 67, ал. 2 от закона за предучилищно и училищно образование и чл. 18, ал. 2 от Наредба №5/03.06.2016 г. на МОН за предучилищното образование за преминаване на деца в самостоятелна организация на педагог