Обществени науки, гражданско образование и религия

19.06.2019

Насочване на ученици по документи

Изх. № РУО1- 17696/13.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ, НФСГ, СПГТ, ПГТМД, ПГО, НПГПТО, ТУЕС КЪМ ТУ, СПГЕ, ПГЕА, ПГАВТ, ПГФК, ПГХВТ, ПГТ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“, ПГСС „БУЗЕМА“, СГХСТ, СМГ, НПМГ, ПЪРВА АЕГ, ВТОРА АЕГ, 15 СУ, 18 СУ, 21 СУ, 22 СУ, 23 СУ, 28 СУ, 32 СУ, 37 СУ, 44 СУ, 56 СУ, 73 СУ, 74 СУ, 78 СУ, 91 НЕГ, 94 СУ, 101 СУ, 108 СУ, 113 СУ, 118 СУ, 130 СУ,133 СУ, 135 СУ, 140 СУ, 170 СУ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 г. и заповед № РД 09-944/01.04.2019 г.  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на учениците ще получите лично на 25.06.2019 г. от 09.00 часа до 11.30 часа в РУО – София-град, от старши експерта по приобщаващо образование – Силвия Пеева, стая № 410.

Родителите следва в срок от 01.07.2019 г. до 17.00 часа на 03.07.2019 г., включително да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

15.05.2019

Ученическа конференция на тема „Никога повече война“

Изх.№ РУО1-13682/15.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13373/13.05.2019 г., Ви уведомявам, че за пета поредна година СУ „Петко Рачов Славейков“ - Кърджали и Школа „ИстОрика“ организират ученическа конференция на тема „Никога повече война“, посветена на 80 годишнината от началото на Втората световна война. В нея могат да участват ученици от ІХ до ХІІ клас.

Срокът за подаване на заявките за участие е до 30.06.2019 г. на e-mail: [email protected]

Инициативата е подкрепена от Регионално управление на образованието - Кърджали, и има за цел да разгърне творческата изява на учениците и да стимулира интереса им към издирване, проучване и събиране на исторически материали и обогатяване на историческото им познание.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Условия и заявка за участие в ученическата конференция

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.05.2019

Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Изх. № РУО 1-13680/15.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-13292/13.05.2019 г., Ви напомням, че Националният музей на образованието – Габрово провежда Втори национален ученически конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент на Втория национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.05.2019

Mеждународно състезание „Карстът – последното „бяло петно“ на планетата Земя“

Изх. № РУО1-13361/13.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо  с вх. № РУО1-11854/30.04.2019 г., Ви уведомявам, че през месец август 2019 г. в гр. Тетевен ще се проведе първото международно състезание „Карстът – последното „бяло петно“ на планетата Земя“, което се организира за ученици на възраст от 16 до 19 години, които имат трайни интереси към карста и към изследователската работа на терен.

Състезанието ще се проведе под егидата на ЮНЕСКО. То е поредна международна инициатива от специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu, разработвана в международно сътрудничество от Експерименталната лаборатория по карстология на НИГГГ-БАН и ще се проведе в класически карстов район.

Допълнителна информация може да получите на сайта: http://prokarstterra.bas.bg/sci-competation

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.05.2019

Националния конкурс за исторически разказ „Изпитание“

Изх.№ РУО 1-13364/13.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-13123/13.05.2019 г., приложено Ви изпращам регламента на Националния конкурс за исторически разказ „Изпитание“ за учебната 2018/2019 година с право на участие на ученици от 7-ми до 12-ти клас.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

          

Приложение: регламент на конкурса

 

Д-Р  ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

07.05.2019

Двадесет и седми национален ученически конкурс на НК „Рдолюбие“ под наслов „140 години Търновска конституция“

Изх.№ РУО 1-12409/07.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че Общественият съвет на НК „Родолюбие“ напомня, че срокът за изпращане на разработките за участие в националния етап на Двадесет и седмия национален ученически конкурс под наслов „140 години Търновска конституция“  и конкурса „Мисия учител“ е до 30. 06. 2019 г.

Заключителният етап на конкурса ще бъде проведен в гр. Велико Търново.

Класираните разработки трябва да бъдат изпратени на адрес – гр. София, 1000, ул. „Ген. Паренсов“ № 11 - за конкурса „Родолюбие“. Те трябва да са придружени с протокол от комисията по оценяването, телефон и електронен адрес на училището, участника и консултанта за обратна връзка.

Работите се представят в два екземпляра в обем до 20 страници без приложенията (за реферати) и до пет страници за есетата. Материалите, изпращани на електронни носители, да са придружени с разпечатка. Към рефератите и презентациите да има подготвени резюмета (до 1000 знака).

Презентациите да имат хартиена „заглавна страница“ с упоменати данни за автора, консултанта и използваните програми.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Информация за образователни програми на Националния антропологичен музей

Изх.№ РУО1-11716/25.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11504/24.04.2019 г., Ви уведомявам, че Националният антропологичен музей (НАМ) към Института по експериментална морфология, патология и антропология с музей при БАН предлага образователни програми, насочени към обогатяване на познанията по биология и история на България. Чрез оригинални находки и натрупана научна информация дава възможност учениците да бъдат запознати с резултатите от антропологичните проучвания на хората, обитавали българските земи от древността до днес.

Образователните програми на НАМ отговарят на съвременната концепция за образование, като обемът и съдържанието им са съобразени с възрастта и интересите на посетителите. Всяка програма е развита в няколко подтеми, което дава възможност за избор на конкретен тематичен кръг или за серия от посещения на музея за реализация на целия модул.

 

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Информация за образователните модули на НАМ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

25.04.2019

Образователна инициатива на Българска банка за развитие под наслов „Моята европейска София“

Изх.№ РУО 1-11687/25.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11407/23.04.2019 г., Ви уведомявам, че по повод 140-ата годишнина от обявяването на София за столица на страната, Българската банка за развитие организира кампания, посветена на опазването на културно-историческото наследство. Инициативата е насочена към ученици от X до XII клас и представлява образователна програма от типа „училище в музея“ под наслов „Моята европейска София“.

 

Банката осигурява подкрепа за провеждане на открити уроци по история, посветени на изграждането на новата българска столица след Освобождението с акцент върху архитектурните и културни паметници от епохата. Проектът се осъществява със сътрудничеството на „Музей за история на София“, с чиито експерти и в чиято сграда ще се провеждат заниманията.

Целта е да бъдат обхванати младежи от столични училища, които изучават периода след Освобождението на България и приноса на първостроителите на новата столица, благодарение на които София придобива облика на европейски град.

 

Повече информация за програмата, която ще се проведе в края на втория срок на настоящата учебна година и през първите два месеца на следващата, и начините за участие в нея, можете да намерите в приложението. Записването става по мейл - [email protected], и получаване на потвърждение до изчерпване на свободните дати.

 

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

25.04.2019

Национален ученически конкурс, посветен на 34-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“

Изх.№ РУО 1-11685/25.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че КПД „Родно Лудогорие“, гр. София и клуб „Родолюбие“ при ОУ „Св. Климент Охридски“, гр. Попово обявяват Национален ученически конкурс за мултимедийни проекти, есета, стихотворения и рисунки, посветен на 34-ия поход „По стъпките на четата на Таньо войвода“.

Срокът за изпращане на конкурсните работи е 25.05.2019 г. на адрес: София 1303, ул. „Осогово” № 60, КПД „Родно Лудогорие” – за д-р А. Кънев,  www.ludogorie.org или [email protected]. Тел. за контакти – 02/ 929 61 01.

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящия конкурс и да окажете необходимото съдействие.

          

Приложение: статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

23.04.2019

Присъждането на грамота „Неофит Рилски“

Изх. № РУО1-11250/22.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

УЧИЛИЩА И ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-132/17.04.2019 г., вх. № РУО1-10781/18.04.2019 г., и по повод честването на 24 май - Деня на българската просвета и култура и на славянската писменост и присъждането на грамота „Неофит Рилски“, моля да представите в РУО - София-град мотивирани предложения за учители/директори с принос за развитието на образователното дело.

 

Предложенията за удостояване с почетната грамота се изготвят и представят в РУО – София-град след решение на педагогическите съвети по следните критерии:

  • Високи резултати на ученици на проведеното през учебната година външно и вътрешно оценяване, значими резултати от национални и международни олимпиади, конкурси, състезания и други;
  • Постижения в съответната професионална област или в методиката на преподаване, използване на съвременни интерактивни методи на преподаване и обучение, както и новаторски дух;
  • Партньорство и сътрудничество с родители, с обществените съвети, с училищното настоятелство, със социални партньори и с неправителствени организации;
  • Отговорност, инициативност, умения за работа в екип, организационни и управленски умения.

 

Предложените учители или директори да не са носители на същата награда през изминалите три години или на други награди през настоящата година, свързани с изяви на ученици или с професионалната им дейност; да не са наказвани дисциплинарно, а ако има наложено дисциплинарно наказание, да е изтекъл срокът му или да е заличено.

 

Предложенията да са мотивирани и да съдържат професионална биография на номинираните, пълното наименование на училището, точен адрес и телефон за контакти.

 

Вашите предложения представете в срок до 08.05.2019 г. в деловодството на РУО - София-град на хартиен носител и на електронен адрес: [email protected].

Предложенията, постъпили след определения срок, няма да бъдат разглеждани.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

23.04.2019

Национална награда за благородство и доблест

Изх.№ РУО 1-11251/22.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10802/18.04.2019 г., Ви уведомявам, че през юни 2018 година за първи път се връчи Националната награда за благородство и доблест, учредена през 2017 година от Държавната агенция за закрила на децата, фондация „Фехтовална академия Васил Етрополски“, Малтийски орден - България, фондация „Българска памет - братя Диневи“, Офелия Кънева, Янко Кръндаров и Васил Етрополски. Отличени бяха 6 момчета и 14 момичета от цяла България за проявените от тях ценности като смелост, справедливост, щедрост, благородство, вяра, родолюбие и честност. Първите лауреати на отличието бяха номинирани чрез допитване до общественици, социално-ангажирани представители на бизнеса, представители на местната и централна власт, доставчици на социални услуги, представители на медиите и млади хора.

 

През 2019 година за втори път ще бъдат отличени момчета и момичета, които са новите будители на България. За целта Учредителният комитет на Националната награда за благородство и доблест очаква до 24 май да номинирате онези момичета и момчета, които се занимават с добротворчество, дават глас на доброто и са пример за всички около тях. Наградата ще бъде връчена на 14 юни 2019 година в парка „Врана“.

При необходимост от допълнителна информация - [email protected] или на тел. +876 721822, Росица Стойкова.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.04.2019

Отбелязване на 143 години от избухването на Априлското въстание

Изх.№ РУО 1-10573/17.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10492/16.04.2019 г. по повод отбелязването на 143 години от избухването и кървавия разгром на Априлското въстание, Ви уведомявам, че Национален съюз „Единение“ и Национално Движение Русофили организират на 20 април 2019 г. от 16:00 ч. на площада пред Народен театър „Иван Вазов“ възстановка на героичните събития от април 1876 г.

 

Ще бъдат представени автентични оръжия и униформи, сцени от събранието в местността Оборище, началото на въстанието в Копривщица, черешовото топче от Клисура, изложба на оръжието на въстаниците.

 

Нека да помним и да предаваме на поколенията паметта за тези, на които дължим свободата си.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката/