Обществени науки, гражданско образование и религия

21.01.2020

Кампания за ученически творби на НВИМ на тема „Какво бих казал на Васил Левски, ако беше жив днес“

Изх. № РУО1-1514/21.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-1188/16.01.2020 г., Ви уведомявам, че Националният военноисторически музей стартира кампания за ученически творби на тема „Какво бих казал на Васил Левски, ако беше жив днес“, свързана с отбелязването на 147 години от обесването на Васил Левски.

Кампанията ще се проведе в периода от 20 януари до 19 февруари 2020 г. Всички, които искат да участват, трябва да заснемат по избор кратък видеоклип с продължителност до 1 мин. или да напишат текст до 300 знака (500 думи), в които отговарят на въпроса „Какво бих казал на Васил Левски, ако беше жив днес“.

Крайният срок, в който участниците могат да изпратят своите видеа и текстове на електронната поща на музея - nvim. [email protected] или като съобщение във Facebook страницата на музея - Национален военноисторически музей/@NationalMuseumOfMilitaryHistory, е 16 февруари (неделя) 2020 г.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Информация за кампанията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2020

Юбилейни изложби в Националния музей на образованието – Габрово

Изх. № РУО1-1131/16.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-918/15.01.2020 г., Ви уведомявам, че Националният музей на образованието – Габрово отбелязва 185 години от създаването на Габровското училище с две юбилейни изложби – „Учебниците на Габровското училище – основа на новобългарското образование“ и „Българското училище – образование и възпитание чрез правила“.

Изложбите могат да бъдат посетени до края на месец февруари, като входът е свободен.

Заявки за посещение се подават на тел. 066 806 461.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

06.01.2020

Организация по провеждане на Националната олимпиада за ученици от IV клас “Знам и мога“

 

Изх. №  РУО 1-81/06.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на Националната олимпиада за ученици от IV клас “Знам и мога“ ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г., и на Регламента на олимпиадата.

Във връзка с т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за училище-координатор на областния кръг на Националната олимпиада за ученици от IV клас “Знам и мога“ е определено 81. СУ „Виктор Юго“.

С писмо с изх. №  РУО 1-34739/13.12.2019 г. сте уведомени за лицето за контакт от училището, както и телефон и имейл за връзка с него.

Във връзка с Регламента на олимпиадата следва до 10.01.2019 г. да заявите участието на ученици от повереното Ви учебно заведение, като попълните необходимата иформация на следния линк: https://forms.gle/zJCp48DpkQznk9fG9

 

Приложение: 1. Регламент Националната олимпиада за ученици от IV клас “Знам и мога“

                       

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД                   

19.12.2019

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 

Изх. №  РУО 1-35200/09.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година,  заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката с  утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България и заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания.

Съгласно  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и  Регламента на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ, за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по  ФИЛОСОФИЯ за област София- град и училище – домакин  е определено 31 СУЧЕМ „Иван Вазов“.

Моля да запознаете учителите по  ФИЛОСОФИЯ с изискванията и разпоредбите на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, публикувана на електронната страница на РУО – София-град с писмо с изх. № РУО 1-31378/07.11.2019 г., както и с Регламента на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ.

 

Приложение:

  1. Регламент на олимпиадата по  ФИЛОСОФИЯ
  2. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиада по философия за учебната 2019/2020 г.

                       

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД                   

19.12.2019

ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА ОЛИМПИАДАТА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 г.

 

Изх. №  РУО 1-35201/19.12.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по гражданско образование ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година,  заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката с  утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България и заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания.

Съгласно  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г. и  Регламента на олимпиадата по гражданско образование , за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по гражданско образование за област София- град и училище – домакин  е определено 134 СУ „Димчо Дебелянов“.

Моля да запознаете учителите по гражданско образование с изискванията и разпоредбите на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, публикувана на електронната страница на РУО – София-град с писмо с изх. № РУО 1-31378/07.11.2019 г., както и с Регламента на олимпиадата по гражданско образование.

 

Приложение: 1. Регламент на олимпиадата по гражданско образование .

                       

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД                   

11.12.2019

Организация по провеждане на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация

Изх. №  РУО 1-34452/11.12.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г., и на Регламента на олимпиадата.

Във връзка с т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация е определено 18 СУ „Уилям Гладстоун“.

Информация за лицето за контакт от училището, както и телефон и имейл за връзка с него, ще получите допълнително.

Моля да запознаете учителите по история и цивилизации/ история и цивилизация с изискванията и разпоредбите на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, публикувана на електронната страница на РУО – София-град с писмо с изх. № РУО 1-31378/07.11.2019 г., както и с Регламента на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация.

 

Приложение: 1. Регламент на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация.

                       

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД                   

03.12.2019

Методичен семинар „Актуални въпроси, предизвикателства и добри практики в обучението по религия - конфесионално и неконфесионално обучение“

Изх. № РУО1-33396/03.12.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-33131/28.11.2019 г., Ви уведомявам, че 14.12.2019 г. от 10.00 ч. в Регионалния исторически музей - София (зала „Ретро кафене“) се открива Методичен семинар „Актуални въпроси, предизвикателства и добри практики в обучението по религия - конфесионално и неконфесионално обучение“. Целта на семинара е учителите по философия и по история и цивилизации от средните училища в София да бъдат запознати с новите учебни програми по религия и възможностите за придобиване на допълнителна квалификация „учител по религия“. Акцент на семинара ще бъде и междурелигиозната толерантност. Докладчици на семинара ще бъдат проф. дфн Пламен Макариев и доц. д-р Константин Нушев.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите по философия и по история и цивилизации от Вашето училище.

 

Приложение: 1. Програма на семинара

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

 

03.12.2019

Състезание с ученици, изучаващи религия

Изх. № РУО1- 33291/02.12.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че на 07.12.2019 г. от 10,00 ч. в сградата на Софийската митрополия ще се проведе състезание с ученици, изучаващи Религия, посветено на 550 г. от връщане на мощите на св. Йоан Рилски. В състезанието може да се включат ученици от начален етап.

Приложено Ви изпращам регламент на състезанието.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

26.11.2019

Открити лекции с лингвистична и историческа насоченост на тема: „Русия и България: език, култура, история. С какво сме така близки?“

Изх. № РУО1-32954/26.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32875/26.11.2019 г. Ви уведомявам, че на 28 и 29 ноември 2019 г. в Руския културно-информационен център на ул. „Шипка“ №  34 , в рамките на Държавна програма на Руската федерация „Развитие на образованието“, ще се проведат открити лекции на тема: „Русия и България: език, култура, история. С какво сме така близки?“

Откритите лекции с лингвистична и историческа насоченост са разпределени в два модула: „Историческото минало на Русия и България“  и  „Аз Буки Веди. Кирилицата – вчера, днес, утре“.

Всеки участник ще получи сертификат на слушател на открити уроци.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.  

Приложения:

  1. Информационно писмо.
  2. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2648/25.11.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

25.11.2019

Премиера на израелско-българския документален филм „Следващото поколение“

Изх. № РУО1-32803/25.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32708/22.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 17 декември /вторник/ от 19:30 часа в „Дом на киното“, ул. „Екзарх Йосиф“ 37, ще се състои премиера на израелско-българския документален филм „Следващото поколение“.

Във филма се говори за онези израелци с български корени, чиято връзка с България към днешно време почти не съществува.

Главните герои в продукцията са известната телевизионна журналистка Ошрат Котлер и началник-щабът на армията в Израел Габи Ашкенази, които пристигат за първи път в страната, за да търсят корените си, изследвайки миналото.

Документалният филм е много подходящ за ученици от 11-ти и 12-ти клас, които се подготвят за националния конкурс за написване на есе на тема „Спасението на българските евреи по време на Втората световна война“, провеждан през последните двадесет години.

За допълнителна информация и контакт - тел: 0898 815 880, г-н Яков Джераси.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите във Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.11.2019

Премиера на образователен проект „Средновековна слава“ на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“

Изх. № РУО1-32461/20.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32393/19.11.2019 г., Ви уведомявам, че предстои премиерата на третото издание на съвместния образователен проект на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“, създаден с цел да помогне за осъвременяване на обучението по история и цивилизации в училищата. След огромния интерес към проектите „Българско военно чудо“ и „Нашите пълководци“, предстои премиерата на тяхното естествено продължение - „Средновековна слава“.

Тя ще се състои на 21 ноември, от 19:00 ч. в Археологическия музей в гр. София.

Инициативата „Средновековна слава“ е документална образователна поредица, състояща се от 10 късометражни филма, които са  посветени на най-значимите български владетели. Проектът ще бъде съпътстван от обиколка на десетки училища в страната, където авторите на поредицата ще изнесат открити уроци пред ученици, провокирайки интереса им към родната история.

Целта на инициативата на сдружение „Българска история“ и ЗАД „Армеец“ е да провокира интереса към българската история. Желанието на авторите е тя да се превърне в атрактивен учебен предмет и уроците да бъдат посещавани с интерес и удоволствие от учениците. Дългосрочната цел на колектива е да направи този тип мултимедийно обучение достъпно за учителите.

За допълнителна информация – [email protected]

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите по история и цивилизация във Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.11.2019

Урок, посветен на 30-годишнината от 10 ноември 1989 година

Изх. № РУО1-31094/04.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1-31001/01.11.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Софийска платформа“ инициира създаването на урок, посветен на 30-годишнината от началото на прехода към демокрация в България и Източна Европа. Създадените за целта материали са прегледани от външни експерти, както и от експерти на Министерството на образованието и науката. Урокът е предназначен за ученици от гимназиалните етапи на училищното образование в часовете по история и цивилизации и свят и личност. По преценка на учителите те биха могли да проведат един учебен час, посветен на събитието, като използват създадените ресурси, които могат да бъдат открити на следния електронен адрес: http://sofiaplatform.org/bg/%d1%83%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%b8/.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД