Обществени науки, гражданско образование и религия

17.04.2019

Отбелязване на 143 години от избухването на Априлското въстание

Изх.№ РУО 1-10573/17.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10492/16.04.2019 г. по повод отбелязването на 143 години от избухването и кървавия разгром на Априлското въстание, Ви уведомявам, че Национален съюз „Единение“ и Национално Движение Русофили организират на 20 април 2019 г. от 16:00 ч. на площада пред Народен театър „Иван Вазов“ възстановка на героичните събития от април 1876 г.

 

Ще бъдат представени автентични оръжия и униформи, сцени от събранието в местността Оборище, началото на въстанието в Копривщица, черешовото топче от Клисура, изложба на оръжието на въстаниците.

 

Нека да помним и да предаваме на поколенията паметта за тези, на които дължим свободата си.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1209/09.04.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

 

15.04.2019

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ ПО ФИЛОСОФИЯ „ТЕМАТИЧНИ И ЦЕННОСТНИ МОДЕЛИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ПО ФИЛОСОФИЯ“ НА ЮЗУ „НЕОФИТ РИЛСКИ“, 10 – 11 май 2019 г.

Изх. № РУО1-10047/11.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с постъпило писмо на РУО - Благоевград с вх. № РУО1-8938/03.04.2019 г. приложено Ви изпращам покана с програма  за провеждане на Национална конференция по философия „Тематични и ценностни модели в образованието по философия“, Благоевград, 10 – 11 май 2019 г.  

Конференцията е насочена към преподавателите и изследователите по философия в национален мащаб и има за цел  осъществяване на връзка между висшето и средното училище. Специалният акцент ще е обсъждането на тематичните модели, заложени в учебните програми по философия в средните училища, както и цялостната структура и обезпеченост на учебния норматив от часове по дисциплините от философския цикъл. Също така ще се създаде пространство за дискусия и пробиране на ценностните модели, заложени в учебното съдържание, ценностите и системите от ценности, които обучението по философия утвърждава и с които отговаря на най-актуалното състояние и търсения в съвременното общество и на съвременните разбирания за човека, за неговото предназначение и роля в една глобална цивилизация.

Планира се публикуване на докладите в рецензиран научен сборник на Югозападния университет „Неофит Рилски“.

 Заявки за участие с  доклад могат да бъдат направени до 30 април 2019 г. с тема и кратък абстракт на доклада на имейл: silvia_kristeva@swu.bg  nevena_krumova@swu.bg

 Докладът може да е на свободна тема в общите посоки, проектирани в анонса на конференцията.

Приложение   -  Програма за провеждане на  Национална конференция по философия   

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД       

                                                                                                                                                                                      

МИЛЕН  БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД / съгласно заповед № РД 10-1209/

09.04.2019 г. на началника  на РУО – София-град /

09.04.2019

Обучение на учители по философия на тема „Философската образованост в средното образование“ по НП „Квалификация“ 2019г.

Изх. № РУО1 – 9539/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 0522-268/05.04.2019 г., с вх. № РУО1-9216/08.04.2019 г., приложено Ви изпращам график за предстоящото обучение по Национална програма „Квалификация“ 2019 г. на тема „Философската образованост в средното образование“, което ще се проведе в две групи, както следва:

·         I група – 15.04.2019 г. до 17.04.2019 г. – 30 учители

·         II група – 17.04.2019 г. до 19.04.2019 г. – 30 учители

Обучението е с продължителност 16 академични часа и ще се провежда в Център за подготовка на ученици за олимпиади в гр. София.

Средствата за обучение и храна на участниците се осигуряват от бюджета на НП „Квалификация“ 2019 г. и не са за сметка на училището. Във връзка с изискване на СУ „Св. Кл. Охридски“ относно издаването на удостоверения от проведеното обучение е необходимо участниците в квалификационния курс да представят преди започване на обучението копие от дипломата за завършено висше образование.

Във връзка с публикувано писмо на РУО–София-град с изх.№ РУО1-9333/08.04.2019 г., моля да определите един учител по „философия“ от повереното Ви училище за участие в обучението, като в срок до 12 часа на 10.04.2019 г. попълните данните в следните линкове, в зависимост от избраната група:

За обучение за учители по философия в първата група, моля попълнете следната форма:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSesiK2FjXiAWqYIlrP01twGLF9E8ZdIQxBl32z0ebXuw_EsyA/viewform?usp=sf_link

 

За обучение за учители по философия във втората група, моля попълнете следната форма:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeYFkAuhiBKxgmBI13wvUH0c2oJnUKTzYij4yPwA-md3KAFuA/viewform?usp=sf_link

 

Моля, попълвайте само единия избран от Вас формуляр.

 

Приложения:

·         график за обучение от 15.04.2019 г. до 17.04.2019 г.

·         график за обучение от 17.04.2019 г. до 19.04.2019 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.03.2019

НАЦИОНАЛЕН ЕТАП НА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА УЧЕБНАТА 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-8283/28.03. 2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09. 2018 г. на министъра  на образованието и науката за  организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2018/2019 година, Ви уведомявам, че националния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ще се проведе от 19.04.2019 г. до 21.04. 2019 г. в град Трявна.

Националният кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Габрово и СУ „Петко Рачев Славейков“ -  град Трявна. Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 19 април 2019 година от 18.30 часа в НЧ „ Пенчо Славейков 1871“, зала „Дръзновение“ -  гр. Трявна.

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ за участниците и ръководителите е осигурено хотелско настаняване в  „Парк хотел Панорама“ и хотел „Зограф“ - гр. Трявна. Ръководителите на групите сами извършват резервациите на електронна поща: complex_panoramatriavna@abv.bg  или zografhotel@gmail.com до 01.04. 2019 г., след уточняване на условията по настаняване на посочените телефони на хотелите. Допускането до участие в олимпиадата е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

Финансовите средства, необходими за осигуряването на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

Регистрацията за участие в олимпиадата се извършва чрез приложената заявка, която е необходимо да изпратите в срок до  16.00 ч. на 01.04.2019 г. на електронна поща: rio_mmitrenceva@abv.bg

За допълнителна информация и въпроси,  моля да се обръщате към г-н  Деян Дойнов, старши експерт по  ОНГОР в РУО -  Габрово, тел. 0878 86 47 13 и 066 80 5386.

 

Приложения:

1.       Заявка за участие

2.       Предварителна програма на олимпиадата

3.       Оферта на „Парк хотел Панорама“

4.       Оферта на  хотел „Зограф“  

5.       Разписание на автобусите Габрово - Трявна

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.03.2019

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТЕН КРЪГ НА XII НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 2018/2019 г.

Изх. № РУО1-8284/28.03. 2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 1  с резултатите от писмените работи на учениците  от областния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, както и протоколите от окончателната проверка на областния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ през 2019 г. по групи.  

Протоколите с класираните за Националния кръг на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ученици, можете да намерите и на сайта на Министерство на образованието и науката, Олимпиади и състезания, Класиране.

Приложение  №1

Приложение № 2

Приложение № 3

Приложение № 4

Приложение № 5

Приложение № 6

Приложение № 7

 

Д-Р  ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

28.03.2019

Конкурс „Млад краевед“ /Митове и легенди, приказки, ритуали и обичаи от България/

Изх.№ РУО1-8246/27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-8120/27.03.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Детето и фолклора“ обявява конкурс „Млад краевед“ /Митове и легенди, приказки, ритуали и обичаи от България/.

Целта на конкурса е да мотивира българските ученици за творчески търсения и изяви на полето на фолклора. Да се запознаят с най-добрите образци на многоликата българска традиция /в т.ч. ромски, турски, арменски, еврейски/. Да събират знания за културата на етноси и групи, живели по земите ни от хилядолетия, завещали я на потомците си с гордост и съхранили я до днес, за да бъде част от многообразието и целостта на днешната българска култура, да дава облик на народностното ни единство и идентичност. Като краен резултат - участниците в конкурса да станат автори на Електронна библиотека „Приятели чрез фолклор“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Регламент на конкурса

                         2. Декларация за информирано съгласие

                  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации на учениците от VII и ХII клас

Изх. № РУО1-8040/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по история и цивилизация/история и цивилизации през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VII и ХII клас от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация/история и цивилизации, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Изх. № РУО 1- 6840/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6183/12.03.2019 г., Ви напомням, че Националният музей на образованието – Габрово провежда Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на Втория национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Годишна награда на Комисията по образование и наука към Народното събрание „Училището в музея, музеят в училището“

Изх.№ РУО 1- 6846/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КН-953-09-3/12.03.2019 г., вх. № РУО 1-6313/13.03.2019 г., Ви уведомявам, че Комисията по образование и наука към Народното събрание учредява специална годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“.

Тя е за културни институции, реализирали образователни програми съвместно с училища и детски градини.

Правилата за номиниране и награждаване на културни институции могат да бъдат намерени на:

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2586/news

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Втори национален конкурс „Бостанско плашило“ на Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово

Изх.№ РУО 1-6842/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6541/14.03.2019 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово провежда Втори национален конкурс „Бостанско плашило“.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Информация за брой групи по религия, включително в извънкласни дейности

Изх. № РУО1- 5956/ 11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-5820/ 08.03.2019 г., моля в срок до 17:00 ч. на 13.03.2019 г. да попълните исканата информация в следните формуляри:

- за детските градини: https://docs.google.com/forms/d/10oJyCsXmbp4oWgiBKJ_B7XftJz9x5CMgq-s9i67Fla0/edit

- за училищата: https://docs.google.com/forms/d/17LkWxVJ2R3WaoewyTfXoz6y9lPGlNOZm8SERshzrvGw/edit

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.03.2019

Окончателни резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, проведен на 23.02.2019 г. – V и VІ клас

Изх. № РУО1- 5883/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на олимпиадата по география и икономика през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 1 с резултатите от писмените работи на учениците от V и VІ клас от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, за които не се провежда национален кръг.

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 /Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/