Обществени науки, гражданско образование и религия

01.12.2017

Открита педагогическа практика в X „а“ клас на тема: „Предбалкан”

Изх. № РУО1-28354/30.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ВНИМАНИЕТО НА

УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г. и прилагане на учебната програма по география и икономика за X клас (ЗП), на 15.12.2017 г. от 11:00 часа в Национална търговско-банкова гимназия, район „Триадица” (бул. „Витоша“, № 91), ще се проведе открита педагогическа практика в X „а“ клас на тема: „Предбалкан”.

 

До училището може да се пътува с трамвай № 6 и № 7, автобус № 72, 204 и № 604, метро (станция – „НДК“).

Моля Ви да уведомите учителите по география и икономика, които преподават в X клас за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие в посоченото училище не по-късно от 10:50 часа, без да се нарушава учебния процес.

Необходимо е да се носят учебни програми по география и икономика за X клас.

С оглед ограничения капацитет на залата е необходимо желаещите да присъстват да заявят участие на e-mail: [email protected] в срок до 11.12.2017 г.    

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3036/28.11.2017 г. на началника на РУО – София-град/

01.12.2017

Олимпиада по география и икономика за учебната 2017/2018 година

Изх. № РУО1-28355/30.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, регламента на олимпиадата по  география и икономика и заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще се проведе в три кръга:

1. Общински до 21.01.2018 г.

Времетраене – 2 астрономически часа.

2. Областенна 25.02.2018 г., начало 14:00 часа.

3. Национален27.04.-29.04.2018 г., гр. Стара Загора.

II. Условия за участие:

В олимпиадата по география и икономика могат да участват ученици от V до XII клас.  

В първите два кръга на олимпиадата учениците се състезават в 6 състезателни групи (V, VI, VII, VIII, IX и X-XII клас) а в третия в три групи – VII, VIII-IX и X-XII клас.

ІІІ. Общински кръг (до 21.01.2018 г.).

Общинският кръг на олимпиадата по география и икономика се организира и провежда в срок до 21.01.2018 г. съгласно дейностите в раздел II, т. 1 на Приложение № 1 на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на  министъра  на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година.

Учебното съдържание, върху което се определят тестовите въпроси и задачите, е в съответствие с областния кръг за всяка състезателна група, като се имат предвид темите от годишното тематично разпределение до 21.01.2018 г., при един час седмичен хорариум в общообразователната/задължителната подготовка.

Насочвам вниманието Ви, че в четвърта състезателна група (VIII клас) – учениците, които през настоящата учебна година се обучават в VIII клас, и учениците, които се обучават в IX клас (в профилирани паралелки с прием след завършен VII клас) се явяват върху учебното съдържание за VIII клас за задължителна подготовка (Европа – Балкански полуостров – България).

Форматът на общинския кръг включва:

  • тестови задачи със затворен отговор – 40 точки за V-VII клас и 20 точки за VIII-XII клас;
  • тестови задачи с отворен отговор – 40 точки за V-VII клас и 60 точки за VIII-XII клас;
  • практическа задача – 20 точки за всяка състезателна група.

Максималният брой точки за всяка състезателна група е 100.

Състезателните задачи за общинския кръг и критериите за оценяване се изготвят от училищни комисии за изготвяне на изпитните работи и за оценяване, определени със заповед на директора.

Всяка  писмена работа се проверява от двама оценители, членове на училищната комисия за оценяване. При проверката всеки оценител отбелязва броя на точките встрани на всяка задача, а в края на изпитния материал записва окончателния брой точки. Крайният брой точки за всяка писмена работа е средноаритметичен от точките на двамата оценители.   

Училищната комисия по оценяването изготвя в срок до 7 работни дни от състезателния ден протокол за явилите се ученици и техните резултати и протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати (по състезателни групи).

Протоколите се заверяват с подпис на директора и печат на училището, който ги изпраща на началника на РУО – София-град заедно с писмените работи на класираните ученици и декларации от родителите на учениците, които не желаят резултатите на децата им от областен и национален кръг на олимпиадата да бъдат оповестявани публично.

За участие в областния кръг се предлагат ученици, получили не по-малко от 80% от общия брой точки.

На 30 и 31 януари 2018 г. от 09:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа в РУО – София-град, стая № 408, на Румяна Вангелова – ст. експерт по ОНГОР, се предават:  

  • Протокол № 1 за явилите се ученици и техните резултати от общинския кръг по състезателни групи (Times New Roman 12);
  • Протокол № 2 за класираните за областния кръг ученици и техните резултати по състезателни групи (Times New Roman 12);
  • Оригиналните писмените работи на класираните за областния кръг ученици;
  • Декларациите от родителите (V, 2. популяризиране на резултатите от олимпиадите).  

До 30 януари 2018 г. се попълва електронен протокол само с имената и резултатите на  класираните за участие в областния кръг ученици по състезателни групи на следните линкове:

за 1 състезателна група (5. клас)

https://docs.google.com/forms/d/1oj7cDROvITf4pmyR5qwQetFS4k2Fmj6lXyfHQat6xho/viewform?usp=send_form

за 2 състезателна група (6. клас)

 https://docs.google.com/forms/d/1q6zhL1ZITEg3Yf42YPKa9WqpGHIIbqm6lTBV4WfHC-8/viewform?usp=send_form

за 3 състезателна група (7. клас):  

https://docs.google.com/forms/d/1odIiyS1cvTct2ahZCLfjZP4finTvGMezxyt31BDl4cI/viewform?usp=send_form

за 4 състезателна група (8. клас):  

https://docs.google.com/forms/d/1hUrwcohfwXG5EjuWq0EgxqKCICbc7PFlMK8ZEw5KLqA/viewform?usp=send_form

за 5 състезателна група (9. клас)

https://docs.google.com/forms/d/1lcKmgHAVlVGgaaRaidWM5fNrUck07i5jJ43xQSto-Eo/viewform?usp=send_form

за 6 състезателна група (10-12. клас):  

https://docs.google.com/forms/d/1Fyl1jO5w66iDUHnlwBKBMfJMt8n1rPnHRCpRUq2xT0M/viewform?usp=send_form

За допълнителна информация: Румяна Вангелова –  ст. експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-92.Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

Приложение:

1. Образец на протокол за явилите се на I-я кръг по състезателни групи.

2. Образец на протокол за класираните за II-я кръг по състезателни групи.

3. Регламент.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3036/28.11.2017 г. на началника на РУО – София-град/

16.11.2017

Педагогическа асоциация „Образование без граници“ провежда национално състезание „Моята Родина“ за ученици от ІІ до ХІІ клас.

 

Изх.№ РУО 1- 27031/14.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че от 2014 г. Педагогическа асоциация „Образование без граници“ провежда национално състезание „Моята Родина“ за ученици от ІІ до ХІІ клас.

В проведените досега три издания на състезанието се включиха много ученици от страната и са проведени три финала - два в гр. Казанлък (2015 г. и 2016 г.) и един в гр. Стара Загора през 2017 г.

Всяка година, освен наградите на участниците, се присъжда и награда на кмета на общината - домакин за учител, подготвил най-много ученици, показали най-добри резултати във финалния кръг.

През учебната 2017/2018 г. отново ще бъде проведено състезание в два дистанционни и един финален кръг в гр. Стара Загора.

Учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас ще се състезават по теми от изученото до момента учебно съдържание  по предметите „Околен свят“ и „Човекът и обществото“. Учениците oт V до ХІІ клас ще се състезават по темите „Видни  възрожденци - будители и революционери“ и „Пътят към свободата“ (борбата на българите за освобождение през ХІХ век).

В срок до 20 ноември 2017 г. ще се приемат заявки за участие в първия кръг. За информация във връзка с участие в състезанието - на е-mail:   [email protected]

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящeто състезание и да окажете необходимото съдействие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.  

на министъра на образованието и науката)

30.10.2017

Подготвителни курсове за ПКС

 

Изх. № РУО1-25772/30.10.2017 г.

ДО 

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на ДИУУ № 93/26.10.2017 г., регистрирано с  № РУО1-25586/27.10.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийски университет „Св. Климент Охридски” организира за учители по география и икономика подготвителни курсове за ПКС https://diuu.bg/portfolio_entries/pks-teaching-geography-methods/ и тематични курсове  https://diuu.bg/portfolio_entries/thematic-teaching-geography-methods/,  в периода ноември 2017 г. – септември 2018 г. както следва:

 

1. “Пътуващо училище”: 09-10.11.2017 г.                                                                                  

2. “Контролът в обучението по география и икономика: рубриката – инструмент за оценяване”: 17-18.11.2017 г.  

3. “Изследователската дейност на учителя по география” (подготовка за II и за I ПКС:  I фаза 19-20.11.2017 г.)                                                                        

4. “Кариерното развитие на учителя. Изработване на портфолио в съответствие с профила на учителя”: 24-25.11.2017 г. 

5. Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация „Интегративни взаимодействия в образователния процес“ (подготовка за III ПКС: II фаза 17.02.2018 г. III фаза 31.03.-01.04.2018 г. 

6. „Организация на училищното географско образование” (подготовка за V ПКС:  02-03.06.2018 г.

7. „Професионални компетенции на учителя по география” (подготовка за IV ПКС: 09-10.06. 2018 г.

8. „Новата учебна документация по география и икономика в V, VI, VII, VIII, IX клас през 2018–2019 г.”:01-02.09.2018 г.

 

Двудневните курсове са 16 академични часа (8 часа присъствени и 8 часа дистанционни) и носят 1 кредит.

 

Допълнителна информация за условията на горепосочените обучения и за други програми можете да получите на сайта на ДИУУ – http://diuu.bg/  и http://diuu.bg/training-diuu/documents/payments/prices-diuu/ или от доц. д-р Даниела Ангелова: тел. 0898 791 807, 0879 994 218, e-mail: [email protected] и Нина Кожушкова:  тел.: 02/80 80 724 e-mail: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Семинар на тема: „Новости в българската историография: Следвоенната криза в България – 1918-1923 година“

 

Изх.№ РУО 1-24199/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите поистория и цивилизация

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО - София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 28.10.2017 г. от 10.00 ч. в 23 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите по история и цивилизация на тема: „Новости в българската историография: Следвоенната криза в България – 1918-1923 година“ с лектор проф. д-р Веселин Янчев. 

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да направите необходимото за тяхното участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

 

Изх. № РУО 1-24205/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ за пета поредна година организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“. Творческата надпревара е посветена на предстоящата 75-годишнина от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта през Втората световна война, която ще се отбележи през 2018 година.

Участието на учениците в конкурса е начин както за придобиване на нови знания, така и за осмисляне на историята в контекста на съвремието и формиране на адекватна ценностна система.

Според регламента, в конкурса могат да се включат ученици от VІІІ до ХІІ клас. Те могат да избират между три теми за своите есета:

Първа тема: Ако машина на времето те „върне“ в България през март 1943 година, как би постъпил/а ?

Втора тема: Ако в бъдеще настъпи политически режим, който извършва геноцид над определен етнос, какъв избор би направил/а и какви жертви би могъл/а да понесеш?

При оценката ще се имат предвид познанията за историческите събития и личната позиция, изразена при творческата интерпретация по темите.

Трета тема: Аз бях един от спасените...

Творбите по тази тема трябва да бъдат базирани на автентичната история на български евреи, преживели събитията през март 1943 година. Журито ще оцени изследователския дух на авторите - издирване на очевидци или техни наследници, както и творческото пресъздаване на техните спомени.

Конкурсът стартира на 10 октомври 2017 година. Участниците трябва да изпращат своите произведения до 10 февруари 2018 г. на адрес: [email protected] или на адрес: Бургас 8000, пл. „Баба Ганка“ 4, ет. 4. Център„Алеф“. Материали и библиография по темите могат да бъдат намерени във виртуалната библиотека на сайта на „Алеф“ www.alef-bq.org Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на тържествена церемония през март 2018 г.

Ученическите есета ще бъдат оценени от авторитетно жури. Ще бъдат раздадени следните награди: I място - участие в едноседмичен международен конгрес за млади лидери в Херцлия, Израел за сметка на организаторите, II място - 300 лв, III място - 200 лв. Най-добрите автори от цялата страна ще участват в тържествената церемония по награждаване в Бургас през март 2018 г.

Моля да информирате учителите по български език и литература и по история и цивилизация и учениците от Вашето училище за конкурса и да окажете необходимото.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Програма за продължаваща квалификация  за педагогически съветници /и училищни психолози/

Изх. № РУО1-22067/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20949/12.09.2017 г., Ви уведомявам, че Департамент за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство със Сдружение „Училищно и семейно консултиране“ организират провеждане на първия модул от програмата за продължаваща квалификация  за педагогически съветници /и училищни психолози/ на тема „Подходи и техники в консултанската дейност на педагогическите съветници“.Модулът ще се проведе в две фази, като първата е в периода 02.10.-06.10.2017 г.

Програмата има за цел усъвършенстване на консултанските умения на педагогическите съветници и дава възможност за работа под супервизия – обсъждане на случаи от собствената консултанска практика на участниците.

За допълнителна информация относно условията на участие – e-mail: [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.09.2017

Съвещанията с учителите

Изх. №РУО1-20480/07.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че съвещанията с началните учители и с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители и/или председатели на Методическите обединения от съответната предметна област.

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯТА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование / по райони/

14.09.2017 г./ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/14.09.2017 г./Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски /

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8  зала 201

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зала 201

 10.00 ч.

 

 

14.00 ч.

 

2.

Български език и литература/по райони/

26.09.2017 г./Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/27.09.2017 г./Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

 

10.00 ч.14.00 ч.

3.

Чужди езици /I – VII клас/

27.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

4.

Чужди езици /VIII – ХII клас/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

5.

Математика, информатика и информационни технологии

19.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8зала 201

10.00 ч.14.00 ч.

6.

История и цивилизация

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

08.30 ч. 13.00 ч .

7.

География и икономика

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,

10.30 ч. 15.00 ч.

8.

Предметен цикъл „Философия“

21.09.2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

10. 00 ч.14.00 ч.

10.

Природни науки и екология/ Биология и здравно образование,химия и опазване на околната среда,физика и астрономия и човекът и приридата/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.30 ч.14.30 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

20.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

12.

Изкуства/ Музика, хореография и изобразително изкуство/Бит и технологии/ Технологии и предприемачество

29.09.2017 г. 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали 102, 201ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали102, 201

10.00 ч.14.00 ч.

10.00 ч.14.00 ч.

15.

Религия

28.09.2017 г.

РУО - София – градЗаседателна зала

16.00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.05.2017

Национален конкурс „Бог е любов“

Изх. РУО1 – 12215/ 30.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с приключилия първи етап на XVI Национален конкурс „Бог е любов“, Ви уведомявам, че на 06.06.2017 г., вторник, от 16,00 ч. в залата на Софийската св. Митрополия – ул. „Калоян“ № 7, ще се проведе тържество за награждаване на отличените на регионалния етап.

Моля да информирате заинтересованите и да създадете необходимата организация за присъствието им. 

Приложение: списък на училищата, от които има отличени ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /

26.05.2017

Ежемесечна среща на Дружеството на психолозите в България /ДПБ/ с психолозите и педагогическите съветници от детските градини, училищата и специализираните институции

Изх. № РУО1-12012/ 26.05.2017 г. 

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1 -11991/ 26.05. 2017 г., приложено Ви изпращам програма за провеждане на втората ежемесечна среща на Дружеството на психолозите в България /ДПБ/ с психолозите и педагогическите съветници от детските градини, училищата и специализираните институции на територията на РУО - София-град. 

Темата на срещата е «Ефективни подходи за превенция и справяне с насилието и тормоза в образованието». 

Работната среща ще се проведе на 31.05. 2017 г. от 9 ч. до 16 ч. в ПГТЕ „Х. Форд“ /голяма зала/.  

При липса на психолог или педагогически съветник от поверената Ви институция, не е необходимо да осигурявате присъствие на друг специалист.   

Желателно е участниците предварително да попълнят и изпратят до 30.05.2017 г. анкета на имейл: [email protected]

Приложение: Програма на срещата и анкета

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /