Обществени науки, гражданско образование и религия

16.01.2018

Национална дарителска кампания под наслов „От ученическата чанта до... училищната униформа“

 

Изх.№ РУО 1-1244/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че по повод 45 години от своето създаване Националният музей на образованието - наследник и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г., обявява национална дарителска кампания под наслов „От ученическата чанта до... училищната униформа“.

Интерес ще представляват запазени ученически чанти; учебни пособия - перодръжки, писалки, мастилници, чертожни инструменти; ученически униформи - барети, фуражки, куртки, престилки, монограми, емблеми; училищни знамена и други.

Предвижда се награден фонд за най-стар и най-атрактивен предмет.

Дарените материали ще бъдат показани в изложба.

За повече информация на сайта на НМО, Габрово - http://www.nmogabrovo.com/

Моля за Вашето съдействие информацията за дарителската кампания да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Информация за кампанията

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Ученически конкурс за самостоятелно краеведско изследване „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ В СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ“

 

Изх.№ РУО 1-1242/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в памет на проф. д-р Лъчезар Цоцорков фондация „Цоцорков род“ – гр. Панагюрище учреди национална награда на негово име за спечелилите призови места в обявения ученически конкурс за самостоятелно краеведско изследване „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ В СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ“.

В конкурса могат да вземат участие ученици от Х, ХІ и ХІІ клас.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Ежегоден ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“

Изх.№ РУО 1-1150/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Декана на Историческия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ № ФД-13-02/12.01.2018 г., вх. № РУО 1-956/12.01.2018 г., приложено Ви изпращам информация относно Ежегоден ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“, организиран от Академия за лидери при Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, чийто заключителен етап ще се проведе на 24-25.02.2018 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище и окажете необходимата подкрепа на проекта.

Приложение:

1. Покана за събитието 

2. Регламент за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

02.01.2018

Регламент на Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство - училище - общество“

 

Изх. № РУО1-9/02.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо на РУО - Добрич, с вх. № РУО1 -30391/21.12.2017 г., приложено Ви изпращам регламент на Национална ученическа конференция по гражданско образование „Семейство - училище - общество“, която ще се проведе на 04.05. и 05.05.2018 г. в гр. Добрич.

Инициативата е на екипа на СУ „Св. Кл. Охридски“, гр. Добрич, със съдействието на училищното настоятелство, РУО - Добрич и  община Добрич. 

В конференцията  могат да участват всички ученици от IV до XII клас,  разпределени в три възрастови групи, като срокът за подаване на заявките за участие е 15.01.2018 г., а срокът  за изпращане на проектите е 20.02.2018 г. 

Желая успешно и плодотворно участие!

Приложение - Регламент на конференцията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД  

 

11.12.2017

Семинар за задълбочаване на знанията за Република Корея

Изх. № РУО1-29276/11.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

На вниманието на учителите по

география и икономика и история и цивилизация

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на заместник-министъра на образованието и науката № РУО1-29200/11.12.2017 г., Ви уведомявам, че на 19.12.2017 г. от 9.00 до 18.00 ч. в хотел „Олив“, ул. Христо Вакарелски“, № 1 (жк. „Студентски град“) ще се проведе еднодневен семинар от посолството на Република Корея.

Целева група: 30 участници, от тях за град София – 10 учители по география и икономика и история и цивилизация.

Целта на семинара е задълбочаване на знанията за Република Корея.

Лекторите на семинара ще бъдат от СУ „Св. Кл. Охридски“, НСА и университет „Сонгюн“  в Сеул.

Моля в срок до 15.12.2017 г. да се подадат заявки за участие на e-mail – [email protected].

 Приложение: Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

05.12.2017

Олимпиада по история и цивилизация

Изх. № РУО 1-28443/04.12.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 г., във връзка със заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация, Ви уведомявам следното:

І.  Олимпиадата по история и цивилизации/ история и цивилизация ще се проведе в три кръга:

1. Общински (училищен) - до 26.01.2018 г.

2. Областенна 24.02.2018 г. Начало 09,00 часа.

3. Национален20 - 22.04.2018 г., РУО - Кърджали.

ІІ. Участие:

Общинският и областният кръг на олимпиада по история и цивилизации/ история и цивилизация се провежда за учениците от V до ХІІ клас.

В националния кръг участват само ученици от VІІ и ХІІ клас.

ІІІ. Общинският (училищен) кръг се организира и провежда от всяко училище. Директорите на училищата определят със заповед училищна комисия и квестори.

1.  Общинският кръг е с времетраене:

- два астрономически часа за учениците от V до VII клас; 

- три астрономически часа за учениците от VIII до XII клас.

2. Изпитните варианти за общинския кръг се разработват от училищни комисии, определени със заповед на директора, при спазване на регламента на олимпиадата.

3. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищната комисия за проверка и оценка, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери, оцени и изпише броя на точките за всяка задача от изпитния материал. В края се изписват окончателният брой точки, които получава участника и имената и подписите на проверителите.

4. Популяризирането на резултатите на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация става съгласно Приложение 1 (V) към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година. Учениците, допуснати до областен кръг, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител до директора на училището, в което се обучават.

5. ВАЖНО!!! На 01 и 02.02.2018 г. от 08.30 до 12.30 и от 13.00 до 16.00 часа в РУО - София-град, стая № 411, председателят на училищната комисия за проверка и оценка предава на старши експерта по ОНГОР:

-  писмените работи на класираните за областния кръг ученици;

-  протокол на всички явили се ученици и техните резултати по класове;

- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, училището, класа, учебното съдържание, върху което са се явили ( за учениците от ІХ до ХІІ клас) и броя точки. Протоколът да е заверен с подпис и печат от директора на училището.

- ксерокопие на декларациите на учениците, допуснати до областен кръг, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично.

Таблицата с класираните ученици във формат Word се изпраща в срок до 31.01.2018 г. задължително и на имейл: [email protected].

Регламентът за провеждане на олимпиадата по история и цивилизация за учебната 2017/2018 г. e публикуван на сайта на МОН - www.mon.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

Моля да обърнете внимание, че олимпиадата цели да стимулира творческите изяви и личностни способности на учениците и количествените измерения на провеждания училищен кръг не са показателни. Това предполага участието на учениците да бъде на доброволен принцип и не следва да бъде обвързано с резултатите от общообразователната подготовка по предмета.

 

Приложение:

1. Регламент на олимпиадата

2. Образец на таблица с класираните ученици

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД  

01.12.2017

ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1 - 28385/01.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра  на образованието и науката за  организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания за учебната 2017/2018 година, регламента на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ  и във връзка със заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО -  София-град, Ви уведомявам:

 

І.  Олимпиадата по  ФИЛОСОФИЯ  ще се проведе в три кръга:

•           Общински (училищен) – до  03.02.2018 г.

•           Областен – на 10.02.2018 г. /събота/. Начало 09.00 часа  в  СУ „Св. Кл Охридски“ - 65 аудитория.

•           Национален – 23.03. - 25.03. 2018 г. в град  София.

ІІ. Условия за участие:

            Олимпиадата по философия се провежда за учениците от IX до ХІІ клас.

На общинския (училищен) кръг:

1.         В срок до 31. 01. 2018 г.  учениците трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване по избран от тях въпрос/проблем, съгласно регламента на олимпиадата. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищната комисия за проверка и оценка, определена със заповед на директора /правоспособни учители по философия/. При проверката и оценката всеки от двамата проверители изготвя  кратка рецензия  и определя броя на точките по действащите критерии.  Отделно се изписва обща рецензия, окончателният брой точки на участника/ средноаритметичен от броя точки на двамата проверители/, имената и подписите на проверителите.

2.         Критериите по които се оценяват писмените работи са:

•           умение за философско осмисляне на темата – до 40 т.

•           оригиналност – до 30 т.

•           убедителност – до 30 т.

3.         В срок до 02.02.2018 г. /петък/  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове;

- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, съгласно регламента на олимпиадата.

 

Протоколите се заверяват с подпис на директора и печат на училището и се  изпращат на началника на РУО – София-град заедно с писмените работи на класираните ученици и декларации от родителите на учениците, които не желаят резултатите на децата им от областен и национален кръг на олимпиадата да бъдат оповестявани публично.

На 05 февруари  в РУО – София-град, стая № 411, се предават: 

•Протокол № 1 за явилите се ученици и техните резултати от общинския кръг по състезателни групи ;

•Протокол № 2 за класираните за областния кръг ученици и техните резултати по състезателни групи ;

•Оригиналните писмените работи на класираните за областния кръг ученици;

•Декларациите от родителите ( във връзка с популяризиране на резултатите от олимпиадите). 

 

Регламентът за провеждане на олимпиадата по философия за учебната 2017/2018 г. е публикуван на сайта на МОН - www.minedu.government.bg  в рубриката „Олимпиади и състезания”.

За допълнителна информация: д-р Мая Митренцева–  ст. експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-97.

                Пожелавам  творчески успехи на участниците в олимпиадата!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 02 -3036/28.11. 2017 г.

на Началника на РУО- София - град/

01.12.2017

Открита педагогическа практика в X „а“ клас на тема: „Предбалкан”

Изх. № РУО1-28354/30.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ВНИМАНИЕТО НА

УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за дейността на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г. и прилагане на учебната програма по география и икономика за X клас (ЗП), на 15.12.2017 г. от 11:00 часа в Национална търговско-банкова гимназия, район „Триадица” (бул. „Витоша“, № 91), ще се проведе открита педагогическа практика в X „а“ клас на тема: „Предбалкан”.

 

До училището може да се пътува с трамвай № 6 и № 7, автобус № 72, 204 и № 604, метро (станция – „НДК“).

Моля Ви да уведомите учителите по география и икономика, които преподават в X клас за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие в посоченото училище не по-късно от 10:50 часа, без да се нарушава учебния процес.

Необходимо е да се носят учебни програми по география и икономика за X клас.

С оглед ограничения капацитет на залата е необходимо желаещите да присъстват да заявят участие на e-mail: [email protected] в срок до 11.12.2017 г.    

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3036/28.11.2017 г. на началника на РУО – София-град/

01.12.2017

Олимпиада по география и икономика за учебната 2017/2018 година

Изх. № РУО1-28355/30.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра  на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, регламента на олимпиадата по  география и икономика и заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ще се проведе в три кръга:

1. Общински до 21.01.2018 г.

Времетраене – 2 астрономически часа.

2. Областенна 25.02.2018 г., начало 14:00 часа.

3. Национален27.04.-29.04.2018 г., гр. Стара Загора.

II. Условия за участие:

В олимпиадата по география и икономика могат да участват ученици от V до XII клас.  

В първите два кръга на олимпиадата учениците се състезават в 6 състезателни групи (V, VI, VII, VIII, IX и X-XII клас) а в третия в три групи – VII, VIII-IX и X-XII клас.

ІІІ. Общински кръг (до 21.01.2018 г.).

Общинският кръг на олимпиадата по география и икономика се организира и провежда в срок до 21.01.2018 г. съгласно дейностите в раздел II, т. 1 на Приложение № 1 на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на  министъра  на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година.

Учебното съдържание, върху което се определят тестовите въпроси и задачите, е в съответствие с областния кръг за всяка състезателна група, като се имат предвид темите от годишното тематично разпределение до 21.01.2018 г., при един час седмичен хорариум в общообразователната/задължителната подготовка.

Насочвам вниманието Ви, че в четвърта състезателна група (VIII клас) – учениците, които през настоящата учебна година се обучават в VIII клас, и учениците, които се обучават в IX клас (в профилирани паралелки с прием след завършен VII клас) се явяват върху учебното съдържание за VIII клас за задължителна подготовка (Европа – Балкански полуостров – България).

Форматът на общинския кръг включва:

  • тестови задачи със затворен отговор – 40 точки за V-VII клас и 20 точки за VIII-XII клас;
  • тестови задачи с отворен отговор – 40 точки за V-VII клас и 60 точки за VIII-XII клас;
  • практическа задача – 20 точки за всяка състезателна група.

Максималният брой точки за всяка състезателна група е 100.

Състезателните задачи за общинския кръг и критериите за оценяване се изготвят от училищни комисии за изготвяне на изпитните работи и за оценяване, определени със заповед на директора.

Всяка  писмена работа се проверява от двама оценители, членове на училищната комисия за оценяване. При проверката всеки оценител отбелязва броя на точките встрани на всяка задача, а в края на изпитния материал записва окончателния брой точки. Крайният брой точки за всяка писмена работа е средноаритметичен от точките на двамата оценители.   

Училищната комисия по оценяването изготвя в срок до 7 работни дни от състезателния ден протокол за явилите се ученици и техните резултати и протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати (по състезателни групи).

Протоколите се заверяват с подпис на директора и печат на училището, който ги изпраща на началника на РУО – София-град заедно с писмените работи на класираните ученици и декларации от родителите на учениците, които не желаят резултатите на децата им от областен и национален кръг на олимпиадата да бъдат оповестявани публично.

За участие в областния кръг се предлагат ученици, получили не по-малко от 80% от общия брой точки.

На 30 и 31 януари 2018 г. от 09:00 до 12:30 и от 13:30 до 17:00 часа в РУО – София-град, стая № 408, на Румяна Вангелова – ст. експерт по ОНГОР, се предават:  

  • Протокол № 1 за явилите се ученици и техните резултати от общинския кръг по състезателни групи (Times New Roman 12);
  • Протокол № 2 за класираните за областния кръг ученици и техните резултати по състезателни групи (Times New Roman 12);
  • Оригиналните писмените работи на класираните за областния кръг ученици;
  • Декларациите от родителите (V, 2. популяризиране на резултатите от олимпиадите).  

До 30 януари 2018 г. се попълва електронен протокол само с имената и резултатите на  класираните за участие в областния кръг ученици по състезателни групи на следните линкове:

за 1 състезателна група (5. клас)

https://docs.google.com/forms/d/1oj7cDROvITf4pmyR5qwQetFS4k2Fmj6lXyfHQat6xho/viewform?usp=send_form

за 2 състезателна група (6. клас)

 https://docs.google.com/forms/d/1q6zhL1ZITEg3Yf42YPKa9WqpGHIIbqm6lTBV4WfHC-8/viewform?usp=send_form

за 3 състезателна група (7. клас):  

https://docs.google.com/forms/d/1odIiyS1cvTct2ahZCLfjZP4finTvGMezxyt31BDl4cI/viewform?usp=send_form

за 4 състезателна група (8. клас):  

https://docs.google.com/forms/d/1hUrwcohfwXG5EjuWq0EgxqKCICbc7PFlMK8ZEw5KLqA/viewform?usp=send_form

за 5 състезателна група (9. клас)

https://docs.google.com/forms/d/1lcKmgHAVlVGgaaRaidWM5fNrUck07i5jJ43xQSto-Eo/viewform?usp=send_form

за 6 състезателна група (10-12. клас):  

https://docs.google.com/forms/d/1Fyl1jO5w66iDUHnlwBKBMfJMt8n1rPnHRCpRUq2xT0M/viewform?usp=send_form

За допълнителна информация: Румяна Вангелова –  ст. експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-92.Предварително Ви благодаря за съдействието и пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

Приложение:

1. Образец на протокол за явилите се на I-я кръг по състезателни групи.

2. Образец на протокол за класираните за II-я кръг по състезателни групи.

3. Регламент.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Д-Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-3036/28.11.2017 г. на началника на РУО – София-град/

16.11.2017

Педагогическа асоциация „Образование без граници“ провежда национално състезание „Моята Родина“ за ученици от ІІ до ХІІ клас.

 

Изх.№ РУО 1- 27031/14.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че от 2014 г. Педагогическа асоциация „Образование без граници“ провежда национално състезание „Моята Родина“ за ученици от ІІ до ХІІ клас.

В проведените досега три издания на състезанието се включиха много ученици от страната и са проведени три финала - два в гр. Казанлък (2015 г. и 2016 г.) и един в гр. Стара Загора през 2017 г.

Всяка година, освен наградите на участниците, се присъжда и награда на кмета на общината - домакин за учител, подготвил най-много ученици, показали най-добри резултати във финалния кръг.

През учебната 2017/2018 г. отново ще бъде проведено състезание в два дистанционни и един финален кръг в гр. Стара Загора.

Учениците от ІІ, ІІІ и ІV клас ще се състезават по теми от изученото до момента учебно съдържание  по предметите „Околен свят“ и „Човекът и обществото“. Учениците oт V до ХІІ клас ще се състезават по темите „Видни  възрожденци - будители и революционери“ и „Пътят към свободата“ (борбата на българите за освобождение през ХІХ век).

В срок до 20 ноември 2017 г. ще се приемат заявки за участие в първия кръг. За информация във връзка с участие в състезанието - на е-mail:   [email protected]

Във връзка с това Ви моля да информирате учителите и учениците за предстоящeто състезание и да окажете необходимото съдействие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.  

на министъра на образованието и науката)

30.10.2017

Подготвителни курсове за ПКС

 

Изх. № РУО1-25772/30.10.2017 г.

ДО 

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на ДИУУ № 93/26.10.2017 г., регистрирано с  № РУО1-25586/27.10.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че Департаментът за информация и усъвършенстване на учители при Софийски университет „Св. Климент Охридски” организира за учители по география и икономика подготвителни курсове за ПКС https://diuu.bg/portfolio_entries/pks-teaching-geography-methods/ и тематични курсове  https://diuu.bg/portfolio_entries/thematic-teaching-geography-methods/,  в периода ноември 2017 г. – септември 2018 г. както следва:

 

1. “Пътуващо училище”: 09-10.11.2017 г.                                                                                  

2. “Контролът в обучението по география и икономика: рубриката – инструмент за оценяване”: 17-18.11.2017 г.  

3. “Изследователската дейност на учителя по география” (подготовка за II и за I ПКС:  I фаза 19-20.11.2017 г.)                                                                        

4. “Кариерното развитие на учителя. Изработване на портфолио в съответствие с профила на учителя”: 24-25.11.2017 г. 

5. Едногодишна следдипломна професионално-педагогическа специализация „Интегративни взаимодействия в образователния процес“ (подготовка за III ПКС: II фаза 17.02.2018 г. III фаза 31.03.-01.04.2018 г. 

6. „Организация на училищното географско образование” (подготовка за V ПКС:  02-03.06.2018 г.

7. „Професионални компетенции на учителя по география” (подготовка за IV ПКС: 09-10.06. 2018 г.

8. „Новата учебна документация по география и икономика в V, VI, VII, VIII, IX клас през 2018–2019 г.”:01-02.09.2018 г.

 

Двудневните курсове са 16 академични часа (8 часа присъствени и 8 часа дистанционни) и носят 1 кредит.

 

Допълнителна информация за условията на горепосочените обучения и за други програми можете да получите на сайта на ДИУУ – http://diuu.bg/  и http://diuu.bg/training-diuu/documents/payments/prices-diuu/ или от доц. д-р Даниела Ангелова: тел. 0898 791 807, 0879 994 218, e-mail: [email protected] и Нина Кожушкова:  тел.: 02/80 80 724 e-mail: [email protected]

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Семинар на тема: „Новости в българската историография: Следвоенната криза в България – 1918-1923 година“

 

Изх.№ РУО 1-24199/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите поистория и цивилизация

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО - София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 28.10.2017 г. от 10.00 ч. в 23 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите по история и цивилизация на тема: „Новости в българската историография: Следвоенната криза в България – 1918-1923 година“ с лектор проф. д-р Веселин Янчев. 

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да направите необходимото за тяхното участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД