Обществени науки, гражданско образование и религия

09.02.2018

Ученически конкурс „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи“

 

Изх.№ РУО 1-3306/08.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-49/07.01.2018 г., вх. № РУО 1-3074/07.02.2018 г., Ви уведомявам, че за четвърта поредна година Българското философско общество организира ученически конкурс „Българският път. Потенциал, проблеми, перспективи“.

Конкурсът е за ученици от VIII до XII клас. Церемонията по награждаването на отличените ученици и на техните учители ще се проведе на 3 март 2018 г. и е посветена на националния празник на Република България.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по география и икономика

 

Изх. № РУО1-3338/08.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите по география 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   

На основание заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частните училища през учебната 2017/2018 година и във връзка със заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 25.02.2018 г.,  както следва:   

- за учениците от първа и втора състезателна група (5. клас и 6. клас) в 21 СУ „Христо Ботев“, район „Лозенец“,  ул. „Люботрън“, № 12;   

- за учениците от четвърта състезателна група (8. клас и 9. езиков клас) в 138 СУЗИЕ „Проф. В. Златарски“, район „Слатина“, ул. Алфред Нобел, № 3;

 - за учениците от трета състезателна група (7. клас), пета състезателна група (9. клас и 10. езиков клас) и шеста състезателна група (10. клас, 11. клас и 12. клас и 11 езиков и 12 езиков клас) в 12 СУ „Цар Иван Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2” № 72.

Начало на олимпиадата –  14:00 часа. Времетраене – 2 (два) астрономически часа.

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 13:00 часа и да заемат местата си до 13:30 часа в изпитните зали след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа карта и/или ученическа книжка.  

ВАЖНО! Директорите на всяко училище, от което има класирани ученици, следва да предложат квестори (неспециалисти по предмета), които ще бъдат включени в заповед на началника на РУО – София-град. Училищата, които имат от 5 до 9 класирани ученици изпращат по един квестор, които имат от 10 до 13 класирани ученици изпращат по двама квестори, които имат от 14 до 18 класирани ученици изпращат по трима квестори, които имат от 19 до 24 класирани ученици изпращат по четирима квестори, които имат от 25 до 32 класирани ученици изпращат по петима квестори, които имат над 32 класирани ученици изпращат по шестима квестори.

Предложенията за квестори да се изпращат на e-mail riosofia_rvangelova@abv.bg в срок до 14 февруари 2018 г.

Директорите определят със заповед учители, които ще придружат учениците в деня на провеждане на олимпиадата в съответното училище.  

Квесторите трябва да се явят на 25.02.2018 г. в учителската стая на 21 СУ, 138 СУЗИЕ и 12 СУ най-късно в 12:45 часа за инструктаж.   

Резултатите на учениците от първа (5. клас) и втора (6. клас) състезателна група ще бъдат публикувани на сайта на РУО след 15 март 2018 г., а на учениците от трета, четвърта, пета и шеста състезателна група (от 7. до 12. клас) – след разсекретяването на писмените им работи от МОН и след получаването в РУО на списъка с имената на класираните за участие в националния етап ученици.

Предварително благодаря за съдействието! Пожелавам успех на участниците!

Приложение: Списъци на допуснатите до областен кръг.         

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация

 

Изх. №  РУО 1-2990/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 година и заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град, областният кръг на олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе на 24.02.2018 г. (събота) от 9.00 ч., както следва:

За учениците от VІІ и ХІІ клас – в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес”, ул. „Султан тепе” № 1, район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа за учениците от VІІ клас и 3 астрономически часа за учениците от ХІІ клас.

За учениците от V – в 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“, бул. „Ситняково” № 21, район „Слатина”. Времетраене – 2 астрономически часа.

За учениците от VІ клас – в ПГМЕ „Н. Вапцаров“,  ул. „Стара планина” № 13 район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа.

За учениците от VІІІ до ХІ клас – в 105 СУ „Атанас Далчев”, ул. „Св. Пимен Зогравски” № 7, район „Изгрев”. Времетраене – 3 астрономически часа.

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 08,00 часа и да заемат работните си места до 08,30 часа.

Влизането в определените училища ще става след представяне на документ за самоличност на ученика – лична карта и/или ученическа книжка.

Придружителите на учениците няма да бъдат допускани в сградите на училищата.

Моля учителите да обърнат внимание на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация за необходимостта от техническо време за размножаване на материалите. Поради невъзможността да се излиза от сградите след 09,00 часа, моля предупредете учениците да си носят подкрепящи храни и напитки, както и че няма да могат да използват мобилните си телефони след този час.

ВАЖНО !!! Директорите на долупосочените училища следва да предложат квестори - неспециалисти по предмета история и цивилизация, които ще бъдат включени в заповед на началника на РУО – София-град, както следва:

За 164 ГПИЕ:

от 9 ФЕГ и І АЕГ – по 5-ма квестори; от 91 НЕГ – 3-ма квестори; от ІІ АЕГ, НПМГ и 31 СУЧЕМ – по 2-ма квестори; от НГДЕК – 1 квестор.

За 23 СУ:

от 17 СУ – 8 квестори; от СМГ - 5-ма квестори; от 32 СУ, 31 СУЧЕМ и ЧСУ „Българско школо“ – по 3-ма квестори; от 45 ОУ, 49 ОУ, 143 ОУ и І ЧМГ – по 2-ма квестори.

За ПГМЕ:

от СМГ - 5-ма квестори; от 119 СУ, 125 СУ и 107 ОУ – по 3-ма квестори; от 56 СУ и НСУ „София“ – по 2-ма квестори; от 138 СУ, НУКК, 16 ОУ, 20 ОУ, 38 ОУ и 129 ОУ - по 1 квестор.

За 105 СУ: по заповед на директора на училището.

Предложенията за квестори за 164 ГПИЕ, 23 СУ и ПГМЕ  да се изпращат на e-mail: rio_agrigorova@abv.bg в срок до 13.02.2018 г., като информацията съдържа трите имена на предложените за квестори учители, училището и учебния предмет/предмети, по който преподават.

Определените със заповед на директора квестори трябва да се явят в съответните училища на 24.02.2018 г. в 07.45 часа за инструктаж.

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година, Приложение № 1, раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“, прилагам списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация.

 

Приложение:

1. Списък на учениците от 5 клас, класирани за областния етап на олимпиадата по история и цивилизация, които ще се явят в 23 СУ.

2. Списък на учениците от 6 клас, класирани за областния етап на олимпиадата по история и цивилизация, които ще се явят в ПГМЕ „Н.Вапцаров“.

3. Списък на учениците от 7 и 12 клас, класирани за областния етап на олимпиадата по история и цивилизация, които ще се явят в 164 ПГИЕ.

4. Списък на учениците от 8, 9, 10 и 11 клас, класирани за областния етап на олимпиадата по история и цивилизация, които ще се явят в 105 СУ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

06.02.2018

Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“

 

Изх.№ РУО 1-3019/06.02.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо № РУО 1-1528/18.01.2018 г. Ви бе изпратена информация относно Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“, организиран от Български арт и фолклорен център „Нестия“, чиято цел е да възражда и да съхранява българската култура, изкуство и фолклор.

Организаторите на конкурса уведомяват, че поради големия интерес за участие, има определени допълнителни сесии за Югозападния квалификационен етап на конкурса, както следва:

13 февруари 2018 година 18:00 ч. Дом на култура „Средец“ – София;

16 февруари 2018 година 18:00 ч. Дом на култура „Искър“ - София;

23 февруари 2018 година 18:00 ч. Дом на култура „Средец“ - София.

Напомням Ви, че при участие на учениците в дейности, сте длъжни да спазвате законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:

1. Информация за Националния фолклорен фестивал-конкурс

2. Заявка за участие в конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.02.2018

Конкурс „Възкресение Христово“

 

Изх.№ РУО 1-2928/05.02.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-41/31.01.2018 г, вх. № РУО 1-2688/01.02.2018 г., приложено Ви изпращам информация относно организирания от Светия Синод конкурс „Възкресение Христово“.

Напомням Ви, че при участие на учениците в дейности, сте длъжни да спазвате законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Обява и регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.02.2018

Национален ученически конкурс за изследователски проект на тема „Места и памет“

 

Изх.№ РУО 1-2930/05.02.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-43/31.01.2018 г., вх. № РУО 1-2804/02.02.2018 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката организира Национален ученически конкурс за изследователски проект на тема „Места и памет“, посветен на 75 годишнината от спасяването на българските евреи.

В конкурса могат да участват ученици от VІІІ до ХІІ клас от всички видове училища.

Регламентът на ученическия конкурс е публикуван и на официалната страница на МОН.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

06.02.2018

Национален литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

 

Изх.№ РУО 1-2927/05.02.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-2557/30.01.2018 г., Ви уведомявам, че предвид обявената грипна ваканция в цялата страна, в качеството си на организатор на Националния литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“ Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ удължава срока за получаване на конкурсните творби до 28 февруари.

Конкурсът е юбилеен, посветен на 75-годишнината от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта през Втората световна война и почитане паметта на депортираните 11 343 евреи от Вардарска Македония, Беломорска Тракия и Пирот. Той е възможност учениците не само да изявят творческите си заложби, но и да научат повече за отдалечени и непознати за тях знаменателни исторически факти и модел на човешко поведение, достоен за пример в настоящето и бъдещето.

Срокът за изпращане на есетата е до 28 февруари 2018 г. на електронен адрес center.alef@gmail.com или на пощенски адрес: Бургас 8000, пл. „Баба Ганка“ 4, ет. 4, Център „Алеф“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Информация за конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.02.2018

Четвърти национален конкурс за есе на тема „Чуждите празници в българската култура - необходимост или подражание?“

 

Изх.№ РУО 1-2925/05.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-2470/30.01.2018 г., Ви уведомявам, че катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обявява Четвърти национален конкурс за есе за ученици от 12 клас на тема „Чуждите празници в българската култура - необходимост или подражание?“

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.01.2018

Ученическа философска конференция „Човек - свят“ - гр.Бургас

 

Изх. № РУО1-2473/30.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от РУО - Бургас,  с вх. № РУО1-1405/18.01.2018 г. в РУО - София - град, Ви уведомявам, че РУО-Бургас и СУ „Епископ Константин Преславски“ - гр. Бургас за двадесет и втора поредна година са  инициатори, организатори и домакини на Ученическа философска конференция „ЧОВЕК-СВЯТ“. Конференцията  ще се проведе  в  гр. Бургас на 15 - 16.03. 2018 г.

Приложения:

1. Регламент на конференцията

2. Анкетна карта

3. Програма за провеждане на конференцията

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ –-ГРАД

 

31.01.2018

Национален детски конкурс - рецитал ,,С обич към България“

 

Изх.№ РУО 1-2461/30.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора с № РД-16-883/25.01.2018 г., вх. № РУО 1-2193/26.01.2018 г., Ви уведомявам, че по повод 140 години от Освобождението на България, НПМ „Шипка – Бузлуджа“ и Община Казанлък организират Национален детски конкурс - рецитал ,,С обич към България“ под патронажа на Вицепремиера и Министъра на отбраната на Република България Красимир Каракачанов.

Целта на конкурса е избор на изпълнител на патриотично стихотворение, който да вземе участие в официалната програма за честванията по случай Освобождението на България, организирани от Община Казанлък на връх Шипка.

Конкурсът е насочен към деца и ученици от цялата страна, които ще бъдат разпределени в две възрастови групи. Всеки участник следва да представи своето артистично изпълнение лично или чрез предварително изпратен запис, който ще бъде излъчен в деня на конкурса - 24.02.2018 г. (събота) в град Казанлък. По време на изпълнението всеки участник следва да бъде облечен в автентична четническа/опълченска униформа или друго автентично характерно за времето облекло.

Напомням Ви, че при участие на учениците в дейности, сте длъжни да спазвате законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:

1. Регламент на конкурса

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.01.2018

Национални конкурси, организирани от община Бургас, ЦПРЛ–гр.Бургас, НДД и РУО–Бургас

 

Изх. № РУО1-1557/19.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО - Бургас № РД 21-50/16.01.2018 г., регистрирано с вх. № РУО1-1254/16.01.2018 г., приложено Ви изпращам Обява и Статут на Национален конкурс за рисунка, приложно изкуство, литература и фотография „Водата – извор на живот“ и Национален конкурс за православна поезия и проза „Христос возкресе – радост донесе“ – 2018 година.

Организатори на конкурсите са община Бургас, ЦПРЛ – гр. Бургас, Националният дворец на децата и Регионалното управление на образованието – Бургас.

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.01.2018

Национални конкурси, организирани от ОДК „Св.Иван Рилски“, гр.Казанлък

 

Изх. № РУО1-1558/19.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И

НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Стара Загора № РД 15-122/17.01.2018 г., регистрирано с вх. № РУО1-1325/17.01.2018 г. и писмо на директора на ОДК „Св. Иван Рилски“- гр. Казанлък с вх. № РД 16-272/12.01.2018 г. в РУО – Стара Загора, приложено Ви изпращам регламент за участие в конкурси, включени в Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година на МОН.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД