Обществени науки, гражданско образование и религия

26.02.2019

Образователен проект „Архаични думи и предмети“ на Регионален исторически музей - София

Изх.№ РУО 1-4835/25.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4299/18.02.2019 г., Ви уведомявам, че във връзка с Национална програма „Музеят като образователна среда“ на МОН, Регионалният исторически музей - София (РИМ - София) предлага на Вашето внимание своя нов образователен проект - програма-презентация „Архаични думи и предмети“. Тя включва пояснение на значението на остарелите думи чрез снимкови материали и оригинални предмети от фонда на Музея, които учениците могат да видят отблизо и да ги докоснат, за да разберат защо и как са се използвали в миналото. Заниманията са с продължителност 60 минути, водят се от музейните педагози и се провеждат в сградата на РИМ-София на площад „Бански“ №1.

Лице за контакт: Ваня Лазарова - уредник образователни програми РИМ-София; GSM 0887 59 09 21; e-mail:vania [email protected]

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

               

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.02.2019

КОНКУРСИ НА ФОНДАЦИЯ „СОФИЙСКА ПЛАТФОРМА“ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Изх. №  РУО 1- 4652/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-66/22.02.2019 г., постъпило с вх. № РУО 1 - 4496/20.02.2019 г.,  приложено Ви изпращам обяви за двата конкурса за учители на фондация  „Софийска платформа“.

Приложения:

1. Обява за конкурс 1.

2. Обява за конкурс 2.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/съгл. Заповед № РД 10- 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

13.02.2019

73-ри Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“, 2019 г.

Изх.№ РУО 1-3859/13.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № ОА23-1895/11.02.20189 г., вх. № РУО 1-3794/12.02.2019 г., Ви уведомявам, че тази година ще се проведе 73-рия Национален туристически поход „По пътя на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“, 2019 г.

Оpганизатор на похода, който всяка година се провежда от 27 май до 2 юни, е Областна администрация - Враца.

Крайният срок за подаване на писмени заявки е 30.04.2019 г. на ел. поща на Областна администрация - Враца: [email protected]. или на адрес: гр. Враца, 3000, бул. „Демокрация“ № 1.

Моля да информирате учителите и учениците за похода, както и да окажете необходимото съдействие.

 

Приложение: 1. Регламент за провеждане на похода;

                            2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.02.2019

Национален ученически конкурс на тема: „Места и памет – реални личности и истински истории“

Изх. № РУО 1-3397/07.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-48/06.02.2019 г., вх. № РУО 1-3215/06.01.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката съвместно с регионалните управления на образованието организира Национален ученически конкурс за изследователски проект на тема: „Места и памет – реални личности и истински истории“. Конкурсът е посветен на участието на български евреи във войните за национално обединение и съдбата им в годините на Холокоста.

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички видове училища в страната.

Приложено Ви изпращам регламента на ученическия конкурс, който е публикуван и на официалната страница на МОН

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на Националния ученически конкурс на тема: „Места и памет – реални личности и истински истории“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.02.2019

Провеждане на обучения по новата учебна програма за Х клас по учебния предмет „История и цивилизации“

Изх. № РУО 1-3417/07.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на НЦПКПС с изх. № П-37/05.02.2019 г., вх. № РУО 1-3146/05.02.2019 г., Ви уведомявам, че Националният център за повишаване на квалификация на педагогическите   специалисти продължава обучителния семинар за учители, които ще преподават в Х клас по нова учебна програма по учебния предмет „История и цивилизации“. Всеки обучителен семинар е с продължителност 32 академични часа и участниците в него ще получат 2 квалификационни кредита.

За периода от 11.03.2019 г. - 12.04.2019 г. за град София са отпуснати 15 допълнителни квоти за учители, които проявяват интерес, но не са заявили своето участие за обучението чрез изпратения предварителен формуляр за участие.

Обучителният семинар се провежда в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул „Княз Борис I“ № 7 по график, определен от НЦПКПС. Обученията започват в понеделник в 14.00 часа и приключват в петък - 12.30 часа. Нощувките и хранодните са за сметка на МОН, а транспорта - за сметка на изпращащата страна. Конкретният период на обучението всеки учител ще разбере след регистрацията си и след уточняване на графика с НЦПКПС.

Моля в срок до 15.02.2019 г. желаещите да се включат в обучителния семинар учители да попълнят приложеният формуляр за участие и да го изпратят в РУО – София-град  на e-mail: [email protected]

Приложение: 1. Формуляр за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Областен етап на олимпиада по география и икономика

Изх. № РУО1-3092/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

на вниманието на учителите по география

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   

На основание заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по география и икономика, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 23.02.2019 г.,  както следва:   

- за учениците от първа състезателна група (5. клас) и шеста състезателна група (10-12. клас) в НТБГ, район „Триадица“,  бул. „Витоша“, № 91;   

- за учениците от втора състезателна група (6. клас) в 21 СУ „Христо Ботев“, район „Лозенец“,  ул. „Люботрън“, № 12;  

 - за учениците от трета състезателна група (7. клас), четвърта състезателна група (8. клас) и пета състезателна група (9. клас и 10. езиков клас)  в 12 СУ „Цар Иван Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2” № 72.

Начало на олимпиадата –  09:00 часа. Времетраене – 2 (два) астрономически часа.

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища и да заемат местата си до 08:30 часа в изпитните зали след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа карта и/или ученическа книжка.  

ВАЖНО! Директорите на всяко училище, от което има класирани ученици, следва да предложат квестори (неспециалисти по предмета), които ще бъдат включени в заповед на началника на РУО – София-град, както следва:

- училищата, които имат от 4 до 10 класирани ученици изпращат по един квестор;

- училищата, които имат от 11 до 14 класирани ученици изпращат по двама квестори;

- училищата, които имат от 15 до 20 класирани ученици изпращат по трима квестори;

- 105. СУ изпраща пет квестори;

- 125. СУ изпраща седем квестори;

- 45. ОУ изпраща осем квестори;

- СМГ изпраща петнайсет квестори.

Предложенията за квестори да се изпращат на e-mail [email protected] в срок до 12 февруари 2019 г. като се посочва какви специалисти са.

Квесторите трябва да се явят на 23.02.2019 г. в учителската стая на НТБГ, 21 СУ и 12 СУ най-късно в 07:45 часа за инструктаж.    

Директорите определят със заповед учители, които ще придружат учениците в деня на провеждане на олимпиадата в съответното училище.  

Резултатите на учениците от първа (5. клас) и втора (6. клас) състезателна група ще бъдат публикувани на сайта на РУО след 15 март 2019 г., а на учениците от трета, четвърта, пета и шеста състезателна група (от 7. до 12. клас) – след разсекретяването на писмените им работи от МОН и след получаването в РУО на списъка с имената на класираните за участие в националния етап ученици.

Предварително Ви благодаря за съдействието! Пожелавам успех на участниците!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация

Изх. №  РУО 1-2823/01.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 година, във връзка със заповеди № РД 01-409/04.10.2018 г. и № РД 01-545/18.12.2018 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация, областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация ще се проведе на 16.02.2019 г. (събота) от 9.00 ч., както следва:

За учениците от V клас – в 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, ул. „Стара планина” № 11 район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа.

За учениците от VІ клас – в ПГМЕ „Н. Вапцаров“,  ул. „Стара планина” № 13 район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа.

За учениците от VІІ и ХІІ клас – в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес”, ул. „Султан тепе” № 1, район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа за учениците от VІІ клас и 3 астрономически часа за учениците от ХІІ клас.

За учениците от VІІІ до ХІ клас – в 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“, бул. „Ситняково” № 21, район „Слатина”. Времетраене – 3 астрономически часа.

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 08,00 часа и да заемат работните си места до 08,30 часа.

Влизането в определените училища ще става след представяне на документ за самоличност на ученика – лична карта и/или ученическа книжка.

Придружителите на учениците няма да бъдат допускани в сградите на училищата.

Моля учителите да обърнат внимание на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация за необходимостта от техническо време за размножаване на материалите. Поради невъзможността да се излиза от сградите след 09,00 часа, моля предупредете учениците да си носят подкрепящи храни и напитки, както и че няма да могат да използват мобилните си телефони след този час.

ВАЖНО !!! Директорите на долупосочените училища следва да предложат квестори - неспециалисти по предмета история и цивилизация, които ще бъдат включени в заповед на началника на РУО – София-град, както следва:

За 1 СУ:

от СМГ - 20 квестори; от 17 СУ – 9 квестори; от 31 СУЧЕМ – 6 квестори, от ЧЕСУ „Българско школо“ – 5 квестори.

За ПГМЕ:

от 20 ОУ - 5 квестори; от 7 СУ, 12 СУ, 134 СУ, 45 ОУ, 49 ОУ, 104 ОУ и 143 ОУ – по 3-ма квестори; от 10 СУ – 2-ма квестори.

За 164 ГПИЕ:

от 91 НЕГ, 35 СУ и 125 СУ – по 4-ма квестори; от 9 ФЕГ – 3-ма квестори; от 55 СУ, 119 СУ, НСУ „София“ и ПЧМГ – по 2-ма квестори; от НГДЕК, 1 АЕГ, 2 АЕГ, 2 СУ, 22 СУ, 32 СУ, 128 СУ, 138 СУ,  4 ОУ, 38 ОУ, 107 ОУ, 129 ОУ, 144 ОУ, 156 ОУ, ЧОУ „Св.Кл. Охридски“, ЧОУ „П. Берон“, ЧОУ „Меридиан 22“ – по 1 квестор.

За 23 СУ:

от НПМГ – 6 квестори; от 105 СУ и НУКК – по 4-ма квестори; от 56 СУ и ЧОУ „Св. София“ – по 2-ма квестори; от НФСГ и 137 СУ – по 1 квестор.

Предложенията за квестори да се изпращат на e-mail: [email protected] в срок до 07.02.2019 г., като информацията, представена в таблица във формат Word, съдържа трите имена на предложените за квестори учители, училището и учебния предмет/предмети, по който преподават.

Определените със заповед на директора квестори трябва да се явят в съответните училища на 16.02.2019 г. в 07.45 часа за инструктаж.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

04.02.2019

Образователни програми на Исторически музей - Батак

Изх.№ РУО 1-2951/04.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-2873/01.02.2019 г., Ви уведомявам, че Исторически музей - Батак организира провеждането на инициативи по образователни програми.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Приложение:1. Информация за образователните програми

                  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.02.2019

Национален ученически конкурс за историческо изследване на тема „Пътят на Панагюрското златно съкровище от древността до наши дни“

Изх.№ РУО 1-2822/01.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в памет на проф. д-р Лъчезар Цоцорков фондация „Цоцорков род“ – гр. Панагюрище за втора поредна година организира Национален ученически конкурс за историческо изследване на тема „Пътят на Панагюрското златно съкровище от древността до наши дни“. Темата на конкурса е посветена на 70-годишнината от откриването на Панагюрското златно съкровище.

В конкурса могат да участват ученици от ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2019

Семинар за педагогически кадри и музейни педагози на тема „Музеят като образователна среда — добри музейно-училищни практики“

Изх. № РУО 1- 1914/23.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-1798/22.01.2019 г., Ви уведомявам, че през месец март Център „Музейно училище“ при Национален музей на образованието – Габрово организира семинар за педагогически кадри и музейни педагози на тема „Музеят като образователна среда — добри музейно-училищни практики“.

Целта на обучението е запознаване с основни понятия в музейно-педагогическата теория и практика, съвременни принципи, методики и практически съвети, свързани със занятия в музеите и интегрирането им с учебните програми на МОН.

По време на семинара ще бъдат разисквани въпроси относно ролята на музеите като съвременна образователна среда и създаване на ефективно взаимодействие между музейни специалисти и учители при подготвяне и провеждане на занятия в музея. Ще се проведе дискусия относно необходимостта от създаване на национален обучителен център „Музейно училище“.

Участниците в семинара ще получат сертификат от Център „Музейно училище“.

Крайният срок за изпращане на заявка за участие е до 15.02.2019 г. на e-mail: [email protected]

За въпроси и повече информация: тел. 066 806 461, Любка Тинчева — завеждащ отдел „Информационно осигуряване, комуникации и мултимедийно студио“.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Приложение: 1. Програма на семинара

                            2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.01.2019

Традиционен конкурс за детска рисунка на тема ,,Освобождението“, организиран от Община – Плевен и Регионален Военноисторически музей – Плевен

Изх.№ РУО 1-1133/15.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Регионален Военноисторически музей - Плевен с вх. № РУО 1-1021/14.01.2019 г., Ви уведомявам, че във връзка с Националния празник на България – 3 март и честването на 141 години от Освобождението на България, Община – Плевен и Регионален Военноисторически музей - Плевен организират традиционния конкурс за детска рисунка на тема ,,Освобождението“. През 2019 година се навършват 21 години от първото издание на конкурса през 1999 година.

Условия за участие в конкурса:

1. В конкурса могат да участват със собствени творби ученици от І до VІІІ клас от всички видове училища. Не се допуска участие на деца от художествени школи.

2. Рисунките да са посветени на темата ,,Освобождението“ и да представят събития, подвизи, портрети и паметници на герои, свързани с националноосвободителните борби на българския народ и Руско-турската освободителна война 1877/1878 година.

3. Техниката на изпълнение е по избор на учениците – графика, акварел, туш, пастел и др. На обратната страна на творбите да са означени име, възраст, клас, училище, населено място на ученика, телефон/имейл за контакт.

4. Конкурсните работи да се представят в административната сграда на Къща музей „Цар Освободител Александър ІІ“ или на адрес:

Регионален Военноисторически музей - Плевен

ул. „Васил Левски“ № 157, п.к. 195, Плевен - 5800

телефон за контакт 064/ 830 251; 0877 145 376

отдел „Връзки с обществеността, образователни програми, музеен маркетинг и  реклама“

Краен срок за изпращане на творбите - 15 февруари 2019 г.

5. Награден фонд – присъжда се Голяма награда на конкурса ,,Освобождението“, награда на Регионален Военноисторически музей – Плевен, две първи награди, две втори награди, две трети награди и по пет поощрителни награди за двете възрастови групи – от І до ІV клас и от V до VІІІ клас.

6. Всички рисунки традиционно участват в изложба, която ще се открие в залите на Панорама „Плевенска епопея 1877 г.“ на 28 февруари 2019 г. от 11.00 ч. Творбите остават във фонда на Регионален Военноисторически музей – Плевен.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Образователен продукт за Балканската война

Изх. № РУО 1-485/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-6/07.01.2019 г., вх. № РУО 1-262/07.01.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката традиционно подкрепя инициативи в името на качественото българско образование.

Разработен е образователен продукт за Балканската война, който включва интерактивна историческа карта на военните действия, статистическа информация за числеността на армиите, снимки, пълните текстове на мирните договори, спомени и дневници, библиография по темата. Това дава възможност темата за Балканската война да бъде представена изцяло с интерактивни средства и да бъдат зададени разнообразни дидактически задачи към учениците, отчитайки техните възрастови особености.

Продуктът е реализиран с участието на Института за исторически изследвания при БАН, УАСГ, НБ „Св. Св. Кирил и Методий“ и Националния военноисторически музей. Достъпен е на адрес: www.spatium.bg.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите по история и цивилизации във Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД