Обществени науки, гражданско образование и религия

08.01.2019

Пети национален конкурс за есе за ученици от 12 клас на тема „Моето“ място – там, където съм роден(а) или там, където е добре?“

Изх. № РУО 1-481/08.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-271/07.01.2019 г., Ви уведомявам, че катедра „Етнология“ към Философско-историческия факултет на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ обявява Пети национален конкурс за есе за ученици от 12 клас на тема „Моето“ място – там, където съм роден(а) или там, където е добре?“

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.01.2019

Ежегоден ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“

Изх. № РУО 1- 307/07.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-32482/21.12.2018 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на ежегодния ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“, организиран от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ при Историческия факултет на Великотърновския университет „Св.Св.Кирил и Методий“, чийто заключителен етап ще се проведе на 1 март 2019 г.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент на ежегодния ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.12.2018

Международен културен форум „Велики Преслав - история на цял един народ“

Изх. № РУО 1-32374/20.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-320/19.12.2018 г., вх. № РУО 1-32242/19.12.2018 г., Ви уведомявам, че предстои провеждането на Международен културен форум „Велики Преслав - история на цял един народ“, организиран от Общински съвет - Велики Преслав.

Конкурсната програма на форума включва възможност за изява на деца и ученици от 6 до 19 години (разделени в три възрастови групи) чрез литературно творчество -стихотворение и есе, и чрез художествено творчество - по видове изкуства: живопис, графика, скулптура, приложно-декоративни изкуства. Участието може да бъде заявено с до две творби със срок на получаването им от организаторите до 31 март 2019 г. Литературните творби следва да бъдат изпращани на електронния адрес: [email protected] abv.bg, а художествените творби - на следния адрес: гр. Велики Преслав, ПК 9850, ул. „Борис Спиров“ № 61, Народно читалище „Развитие 1874“ (за библиотеката), тел. за връзка: 0538/ 4 35 67.

Организаторите предвиждат награди в определените три възрастови групи, откриване на изложба, издаване на диск и алманах с наградените творби. Информацията за това ще бъде публикувана на сайта на Община Велики Преслав и на създадена за целта Фейсбук страница на форума.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Статут на Международен културен форум „Велики Преслав - история на цял един народ“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.12.2018

Представяне на експозицията „140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция“

Изх. № РУО 1-32375/20.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-418/19.12.2018 г., вх. № РУО 1-32243/19.12.2018 г., Ви уведомявам, че в МОН е постъпило писмо от г-жа Цвета Караянчева - председател на 44 Народно събрание на Република България, с което се представя графика на гостуванията на експозицията „140 години от Учредителното събрание и подписването на Търновската конституция“.

Пътуващата изложба ще бъде на територията на гр. София на 08.02.2019 г. в Народното събрание и на 23.04.2019 г. в Държавна агенция „Архиви“.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.12.2018

Информация за дейността на музея на стъклото в гр. Белослав

Изх. № РУО 1-31261/10.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-405/07.12.2018 г., вх. № РУО 1-31124/10.12.2018 г., Ви уведомявам, че в Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от фондация „Белославско стъкло“ с молба за разпространяване на информация за дейността на музея на стъклото в гр. Белослав и за предоставяне на възможност за посещение и запознаване с колекция „Белославско стъкло - 1893 - Минало, настояще и бъдеще“.

Фондация „Белославско стъкло“ е регистрирана като културна организация в Министерството на културата, с обществена колекция от експонати, показващи стъклопроизводството в България.

Предложението на фондацията е насочено към ученици от I до XII клас и включва беседа, обиколка на обществената колекция от експонати, наблюдение на живо на производство на духано стъкло и други.

Посещенията на музея в гр. Белослав са целогодишни, всеки ден от 10.00 до 14.00 часа, и са с предварително записване.

С оглед на това, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, организаторите от фондацията могат да се обърнат за съдействие към Вас, като решението за посещение на музея на стъклото в гр. Белослав трябва да бъде Ваше.

Фондация „Белославско стъкло“ следва да спазва законовите изисквания, определени в чл.11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.12.2018

Ученически конкурс „На мира в света“

Изх. № РУО 1-31170/10.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас с изх. № РД-20-3112/07.12.2018 г., вх. № РУО 1-31023/07.12.2018 г., Ви уведомявам, че Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/- Бургас, Съюзът на ветераните от войните на България /СВВБ/ - Бургас и Гарнизонен военен клуб /ГВК/ - Бургас организират ученически конкурс „На мира в света“. Темата на конкурса е „Моята мечта за мир“.

Конкурсът се провежда за трета година и е посветен на Международния ден на мира. Повече подробности за конкурса може да намерите в приложения статут.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

05.12.2018

ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО 1-30733/05.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ви уведомявам:

І.  Олимпиадата по  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  ще се проведе в три кръга:

•          Общински (училищен) – до  19.02.2019 г.

•          Областен –  до 25.02.2019 г.

•          Национален – 19.04. - 21.04. 2019 г. в гр. Трявна, РУО - Габрово.

ІІ. Условия за участие:

До участие се допускат всички ученици, които са ПОДГОТВИЛИ ПРОЕКТ, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас.

ІІІ. Общински (училищен) кръг:

1. Желаещите да участват в олимпиадата ученици попълват АНКЕТНА КАРТА, която е дадена в Приложение № 1 към Регламента. Анкетната карта се прилага към ПРОЕКТА и заедно се изпращат на областната комисия. На заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група, към която принадлежи/ат  авторът/ите.

2. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата и картата за оценяване на проект /Приложение № 4/ към регламента, като до участие на областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най - малко 75 точки  от максималния брой 100 точки.

3. В срок до 19.02. 2019 г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове, заверен с подпис и печат от директора на училището;

- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, заверен с подпис и печат от директора на училището.

4. Проектът, двата вида протоколи и попълнената анкетна карта се поставят в запечатан плик и се  предават на старши експерта  по обществени науки и гражданско образование  на 21.02.2019 г. /четвъртък/  от 09 .00 до 16. 30 ч. в кабинет 411. на РУО - София - град. Списъкът с класираните ученици  трябва да бъде изпратен на e-mail: [email protected]

За допълнителна информация: д-р Мая Митренцева–  старши експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-97.

                Пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

 

 

Приложение: 1. Регламент на олимпиадата

                        2. Образец на таблица с класираните ученици

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.11.2018

Проект „Обединена българска младежка нация“

Изх. № РУО 1-30302/29.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-378/28.11.2018 г., вх. № РУО 1-30200/28.11.2018 г., Ви уведомявам, че в МОН е постъпило писмо от д-р Денислава Ангелова - председател на УС на асоциация „Докосни дъгата“, с молба за подкрепа на проект „Обединена българска младежка нация“ (ОБМН).

Проектът ОБМН има за цел да се бори с агресията и зависимостите, а също така да популяризира и съхранява българският спорт, история, образование и култура в страните с българско малцинство. Посланик на тази инициатива е световната и олимпийска шампионка по художествена гимнастика Ренета Камберова.

Асоциация „Докосни дъгата“ е завършила работата си по проект „Младите хора - това сме ние“, който е към Министерството на младежта и спорта. Асоциацията предвижда да продължи работата по тази инициатива, като разшири обхвата и включи в дейностите и младежите зад граница. Затова проектът е с наименование „Обединена българска младежка нация“.

С оглед на това, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, организаторите могат да се обърнат за съдействие към Вас директорите, като Ви предоставят информация за инициативата.

В тази връзка е необходимо да спазите законовите изисквания, определени в чл.11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.11.2018

Национален конкурс за есе, разказ за ученици на тема „Завръщане към корените“/Родовата памет е жива/

Изх. № РУО 1-30264/28.11.18 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29976/26.11.2018 г., Ви уведомявам, че Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ обявява национален конкурс за есе, разказ за ученици на тема „Завръщане към корените“/Родовата памет е жива/.

Церемониите за награждаване на отличените и всички участници в конкурса се провеждат през м. април на текущата година по време на провеждане на Националната инициатива-среща „Завръщане към корените“ /през 2019 г. в гр. Бургас/ и през м. юни в София.

Сдружението организира и следните предстоящи инициативи:

- национален пленер за ученици за рисунка на тема „Моето родословно дърво“, който ще се проведе на 13 април 2019 г. в гр. Бургас по време на Националната инициатива-среща „Завръщане към корените“. Отличените автори с „Голямата награда“ участват в организираната и провеждана от Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ национална инициатива - експедиция „По обратния път на дедите ни“.

- организиране и провеждане на  поредната благотворителна инициатива „И в добро и в зло, помагали си дедите ни“.

- издаване на сборник с есета, разкази и рисунки на ученици, участвали в Националния конкурс „Завръщане към корените“/Родовата памет е жива/ и в Националния пленер „Моето родословно дърво“

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент за условията за участие в Националния конкурс за есе, разказ за ученици на тема „Завръщане към корените" /Родовата памет е жива/

 

28.11.2018

Единадесети национален исторически конкурс на Фондация „Ценности“

Изх. № РУО 1-30058/26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-391/26.11.2018 г., вх. № РУО 1-29935/26.11.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация „Ценности“ официално стартира ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС за ученици от VIII до XII клас на тема: „Детството в историята“.

Участниците и техните научни ръководители могат да се запознаят с проекта от сайта на фондация „Ценности“: www.values.bg.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище, които проявяват интерес и желание да работят по конкурсната тема.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

28.11.2018

Изложба на ДА „Архиви“ на тема „Победа и... погром. Величие и... падение.“

Изх. № РУО 1-30060/26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на ДА „Архиви“ с изх. № 04-13-3/26.11.2018 г., вх. № РУО 1-29961/26.11.2018 г., Ви уведомявам, че на 22 ноември 2018 г. в изложбена зала „Архиви“ на Държавна агенция „Архиви“ с адрес гр. София, ул. „Московска“ № 5 бе открита изложба на тема „Победа и... погром. Величие и... падение.“, посветена на 100-годишнината от края на Първата световна война (1914-1918 г.).

Изложбата покрива целия период от влизането на България във войната до сключването на примирието през 1918 г. и последвалото подписване на Ньойския мирен договор, като различните теми са увлекателно илюстрирани с разнообразни архивни документи. На вниманието на посетителите са представени и оригинални документи, сред които и ратификацията на самия Ньойски мирен договор. Съдържанието на изложбата е съобразено с нуждите на максимално широка публика и е подходящо както за специализирани изследователи, така и за учащи.

В тази връзка изложбата може да бъде използвана за образователни цели и да бъде посетена от организирани групи от ученици. Смятам, че преживяването от срещата с истински особено ценни архивни документи ще допринесе за повишаване интереса на учениците към историята.

Изложбата „Победа и... погром. Величие и... падение.“ може да бъде посетена до 17 декември 2018 г. в изложбена зала „Архиви“ между 09.00 и 17.30 часа.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

26.11.2018

Провеждане на Национален ученически конкурс „Коледари - с блага вест и здраве“

Изх. № РУО 1-29968/26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29901/23.11.2018 г., Ви уведомявам, че Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО организира Национален ученически конкурс „Коледари - с блага вест и здраве“.

Основна цел на конкурса е да възпитава подрастващите в почитане на българските  традиции и обичаи, както и в чувство за социална отговорност към обществото.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Обява на конкурса „Коледари - с блага вест и здраве“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД