Обществени науки, гражданско образование и религия

05.12.2018

ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО 1-30733/05.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ви уведомявам:

І.  Олимпиадата по  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  ще се проведе в три кръга:

•          Общински (училищен) – до  19.02.2019 г.

•          Областен –  до 25.02.2019 г.

•          Национален – 19.04. - 21.04. 2019 г. в гр. Трявна, РУО - Габрово.

ІІ. Условия за участие:

До участие се допускат всички ученици, които са ПОДГОТВИЛИ ПРОЕКТ, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас.

ІІІ. Общински (училищен) кръг:

1. Желаещите да участват в олимпиадата ученици попълват АНКЕТНА КАРТА, която е дадена в Приложение № 1 към Регламента. Анкетната карта се прилага към ПРОЕКТА и заедно се изпращат на областната комисия. На заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група, към която принадлежи/ат  авторът/ите.

2. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата и картата за оценяване на проект /Приложение № 4/ към регламента, като до участие на областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най - малко 75 точки  от максималния брой 100 точки.

3. В срок до 19.02. 2019 г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове, заверен с подпис и печат от директора на училището;

- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, заверен с подпис и печат от директора на училището.

4. Проектът, двата вида протоколи и попълнената анкетна карта се поставят в запечатан плик и се  предават на старши експерта  по обществени науки и гражданско образование  на 21.02.2019 г. /четвъртък/  от 09 .00 до 16. 30 ч. в кабинет 411. на РУО - София - град. Списъкът с класираните ученици  трябва да бъде изпратен на e-mail: [email protected]

За допълнителна информация: д-р Мая Митренцева–  старши експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-97.

                Пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

 

 

Приложение: 1. Регламент на олимпиадата

                        2. Образец на таблица с класираните ученици

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.11.2018

Проект „Обединена българска младежка нация“

Изх. № РУО 1-30302/29.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-378/28.11.2018 г., вх. № РУО 1-30200/28.11.2018 г., Ви уведомявам, че в МОН е постъпило писмо от д-р Денислава Ангелова - председател на УС на асоциация „Докосни дъгата“, с молба за подкрепа на проект „Обединена българска младежка нация“ (ОБМН).

Проектът ОБМН има за цел да се бори с агресията и зависимостите, а също така да популяризира и съхранява българският спорт, история, образование и култура в страните с българско малцинство. Посланик на тази инициатива е световната и олимпийска шампионка по художествена гимнастика Ренета Камберова.

Асоциация „Докосни дъгата“ е завършила работата си по проект „Младите хора - това сме ние“, който е към Министерството на младежта и спорта. Асоциацията предвижда да продължи работата по тази инициатива, като разшири обхвата и включи в дейностите и младежите зад граница. Затова проектът е с наименование „Обединена българска младежка нация“.

С оглед на това, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, организаторите могат да се обърнат за съдействие към Вас директорите, като Ви предоставят информация за инициативата.

В тази връзка е необходимо да спазите законовите изисквания, определени в чл.11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.11.2018

Национален конкурс за есе, разказ за ученици на тема „Завръщане към корените“/Родовата памет е жива/

Изх. № РУО 1-30264/28.11.18 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29976/26.11.2018 г., Ви уведомявам, че Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ обявява национален конкурс за есе, разказ за ученици на тема „Завръщане към корените“/Родовата памет е жива/.

Церемониите за награждаване на отличените и всички участници в конкурса се провеждат през м. април на текущата година по време на провеждане на Националната инициатива-среща „Завръщане към корените“ /през 2019 г. в гр. Бургас/ и през м. юни в София.

Сдружението организира и следните предстоящи инициативи:

- национален пленер за ученици за рисунка на тема „Моето родословно дърво“, който ще се проведе на 13 април 2019 г. в гр. Бургас по време на Националната инициатива-среща „Завръщане към корените“. Отличените автори с „Голямата награда“ участват в организираната и провеждана от Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ национална инициатива - експедиция „По обратния път на дедите ни“.

- организиране и провеждане на  поредната благотворителна инициатива „И в добро и в зло, помагали си дедите ни“.

- издаване на сборник с есета, разкази и рисунки на ученици, участвали в Националния конкурс „Завръщане към корените“/Родовата памет е жива/ и в Националния пленер „Моето родословно дърво“

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент за условията за участие в Националния конкурс за есе, разказ за ученици на тема „Завръщане към корените" /Родовата памет е жива/

 

28.11.2018

Единадесети национален исторически конкурс на Фондация „Ценности“

Изх. № РУО 1-30058/26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-391/26.11.2018 г., вх. № РУО 1-29935/26.11.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация „Ценности“ официално стартира ЕДИНАДЕСЕТИ НАЦИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ КОНКУРС за ученици от VIII до XII клас на тема: „Детството в историята“.

Участниците и техните научни ръководители могат да се запознаят с проекта от сайта на фондация „Ценности“: www.values.bg.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище, които проявяват интерес и желание да работят по конкурсната тема.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

28.11.2018

Изложба на ДА „Архиви“ на тема „Победа и... погром. Величие и... падение.“

Изх. № РУО 1-30060/26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на ДА „Архиви“ с изх. № 04-13-3/26.11.2018 г., вх. № РУО 1-29961/26.11.2018 г., Ви уведомявам, че на 22 ноември 2018 г. в изложбена зала „Архиви“ на Държавна агенция „Архиви“ с адрес гр. София, ул. „Московска“ № 5 бе открита изложба на тема „Победа и... погром. Величие и... падение.“, посветена на 100-годишнината от края на Първата световна война (1914-1918 г.).

Изложбата покрива целия период от влизането на България във войната до сключването на примирието през 1918 г. и последвалото подписване на Ньойския мирен договор, като различните теми са увлекателно илюстрирани с разнообразни архивни документи. На вниманието на посетителите са представени и оригинални документи, сред които и ратификацията на самия Ньойски мирен договор. Съдържанието на изложбата е съобразено с нуждите на максимално широка публика и е подходящо както за специализирани изследователи, така и за учащи.

В тази връзка изложбата може да бъде използвана за образователни цели и да бъде посетена от организирани групи от ученици. Смятам, че преживяването от срещата с истински особено ценни архивни документи ще допринесе за повишаване интереса на учениците към историята.

Изложбата „Победа и... погром. Величие и... падение.“ може да бъде посетена до 17 декември 2018 г. в изложбена зала „Архиви“ между 09.00 и 17.30 часа.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

26.11.2018

Провеждане на Национален ученически конкурс „Коледари - с блага вест и здраве“

Изх. № РУО 1-29968/26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29901/23.11.2018 г., Ви уведомявам, че Национален научен експедиционен клуб ЮНЕСКО организира Национален ученически конкурс „Коледари - с блага вест и здраве“.

Основна цел на конкурса е да възпитава подрастващите в почитане на българските  традиции и обичаи, както и в чувство за социална отговорност към обществото.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Обява на конкурса „Коледари - с блага вест и здраве“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

22.11.2018

Провеждане на обучения по новата учебна програма за Х клас по учебния предмет „История и цивилизации“

Изх. № РУО 1-29734/22.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на НЦПНПС с изх. № 205/21.11.2018 г., вх. № РУО 1-29661/21.11.2018 г., Ви уведомявам, че през учебната 2019/2020 г. учениците от X клас ще учат по нова учебна програма по учебния предмет „История и цивилизации“.

В тази връзка Националният център за повишаване на квалификация на педагогическите   специалисти организира обучителен семинар, който ще даде отговори на всички въпроси, свързани с преподаването на новата учебна програма.

В семинара ще участват като лектори водещи преподаватели по история ицивилизация от СУ „Св. Климент Охридски“, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, НБУ и други институции.

Семинарът ше бъде организиран в рамките на 32 академични часа и участниците в него ще получат 2 квалификационни кредита.

Обученията ще се провеждат в сградата на НЦПКПС, гр. Банкя, ул „Княз Борис І“ №7. За участието си в обученията, за сметка на изпращащата страна ще бъдат само разходите за транспорт.

Датите на обученията ще бъдат съобщени допълнително, в зависимост от броя на желаещите да участват в обучението учители по история и цивилизация.

Предвид важността на предстоящото обучение, моля   в  срок  до  05.12.2018 г. да попълните формуляр за участие с имената, училището и контактите за връзка на желаещите да участват в квалификационния курс учители по история и цивилизация.

 

Формуляр за участие: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1aD7PIETIxpcmPbWfCjtc4Nivd_npzb1RF5hlDDEE4IfIdw/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.11.2018

Подкрепа на Национален туристически поход „По стъпките на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“

Изх.№ РУО 1-29196/16.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29040/14.11.2018 г., Ви уведомявам, че Националният туристически поход „По стъпките на Ботевата чета - Козлодуй –Околчица“, организиран от Областна администрация – Враца, за първи път е включен в класациите на Министерство на туризма за годишните награди за 2018 година - категория „Туристическо събитие”.

Номинацията е заслужено признание за най-дълго просъществувалата, вече 72 години, проява на туристическото движение в България, в която през годините са се включили над 188 000 родолюбци.

Областна администрация - Враца се обръща с молба за подкрепа чрез гласуване на сайта на Министерството на туризма в категория „Туристическо събитие“.

Всеки желаещ да даде своя глас в подкрепа на Национален туристически поход „По стъпките на Ботевата чета - Козлодуй – Околчица“, може да гласува в срок до 5 декември 2018 г., 24:00 часа на https://tourismawards.bg/cat/turistichesko-subitie/.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2018

Представяне в НПТМ на нови технологии за резервна електрическа енергия

Изх.№ РУО 1-28927/13.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-28732/12.11.2018 г., Ви уведомявам, че на 24.11.2018 г. (събота) от 11:00 ч. в Националния политехнически музей учени от Института по електрохимия и енергийни системи „Акад. Евгени Будевски“ при Българската академия на науките (ИЕЕС-БАН), ще представят развитието, усъвършенстването и създаването на нови технологии за резервна електрическа енергия.

Всички ученици, техните преподаватели и родители, които са любопитни да намерят отговори на въпросите: що е електричество и електрически ток; как работят батериите; какво е оловен акумулатор и какво е неговото бъдеще; възможна ли електрическата енергия от вода и още много други, са добре дошли на представянето!

Предвидени са любопитни демонстрации на познати и непознати видове батерии; водородни коли (играчки); модели на системи с горивни клетки; добиване на водород от вода и още много интересна информация за водородната енергетика като технология на бъдещето.

Събитието е част от инициативите на НПТМ, предвидени в рамките на модул „Музеите като образователна среда“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2018

Открита педагогическа практика по история и цивилизации

Изх.№ РУО 1-28926/13.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

на вниманието на учителите по

история и цивилизация              

                                                                                                                                                             

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Моля да информирате учителите по история и цивилизация, че на 30.11.2018 г. (петък) от 12.30 ч. в 121 СУ, район „Триадица“, ж.к. „Гоце Делчев“, ул. „Георги Измирлиев“ № 24, ще се проведе открита педагогическа практика в VІ клас на тема „Средновековното общество в Западна Европа“. 

Желаещите да присъстват учители е необходимо да заявят участие на e-mail: [email protected] в срок до 28.11.2018 г.  включително.

Във връзка с това Ви моля да окажете необходимото съдействие на желаещите да присъстват учители.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

02.11.2018

Програма на Националния музей на образованието - Габрово за м. ноември

Изх.№ РУО 1-28094/01.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-28042/01.11.2018 г., Ви уведомявам, че образователната програма на Националния музей на образованието - Габрово за м. ноември под надслов „Техният ден – времена, събития, личности“ включва:

  •   5-30 ноември - изложба „ВРЕМЕНА И БУДИТЕЛИ“
  •   15-30 ноември - изложба „ОТ УЧЕНИЧЕСКАТА ЧАНТА ДО УЧИЛИЩНАТА УНИФОРМА“
  • 10, 23 ноември -дни на отворените врати „СТАРОТО ШКОЛО РАЗКАЗВА“
  • 21 ноември - публичен урок „СЕМЕЙСТВОТО-КОРЕНИ И КРИЛЕ“

 

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

30.10.2018

Открит урок по география и икономика

Изх. № РУО1-27758/30.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

НА ВНИМАНИЕТО НА

УЧИТЕЛИТЕ ПО ГЕОГРАФИЯ                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., т.17.1.11, и във връзка с прилагане на новата учебна програма по география и икономика за VII клас и спазване на ДОС за оценяване, на 14.11.2018 г. от 12:20 часа в 3. СУ „Марин Дринов“,  район „Илинден”, ул. „Хайдут Сидер“, № 12, ще се проведе открита педагогическа практика в VII клас на тема: „Политическа карта на Европа”.

 

До училището може да се пътува с метро (Метростанция „Вардар“),  трамвай № 3, тролейбус № 6 и № 7, автобус № 83, 309 и 310.  

Моля Ви да уведомите учителите по география и икономика, които преподават в VII клас за мястото и часа на провеждането на урока, както и да съдействате за тяхното присъствие в посоченото училище не по-късно от 12:10 часа, без да се нарушава учебния процес.  

 

Необходимо е да се носят учебни програми по география и икономика за VII клас.  

С оглед ограничения капацитет на залата е необходимо учителите да заявят присъствие на урока на e-mail: marindrinov@abv.bg  в срок до 12.11.2018 г.  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД