11.03.2019

Осмо издание на Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“

Изх. № РУО1-5762/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на “Национален събор на овцевъдите в България“ с вх. № РУО1-5245/28.02.2019 г., Ви уведомявам за Осмото издание на Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“, който дава възможност за изява на певци, музиканти, танцьори и художници, разпределени в категории за любители и професионалисти, както и по възрастови групи.

Място на провеждане – поляните край Петропавловски манастир, община Лясковец, област Велико Търново от 10 до 12 май 2019 година.

Конкурсът е без такса за участие.

Пълна информация за събитието, заявка за участие и регламент може да намерите на сайт: www.saborbg.com, както и в приложението към настоящото писмо.

Лице за контакт: Галина Иванова – координатор – 0886 53 10 53.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

08.03.2019

Окончателни резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, проведен на 23.02.2019 г. – V и VІ клас

Изх. № РУО1- 5883/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на олимпиадата по география и икономика през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 1 с резултатите от писмените работи на учениците от V и VІ клас от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, за които не се провежда национален кръг.

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 /Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/                                                                                                                  

08.03.2019

XXI национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Изх. № РУО1-5760/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „ЕВРИКА“, вх.№РУО1-5567/06.03.2019 г. Ви уведомявам,  че в Фондация „ЕВРИКА“ обявява XXI  национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година на Министерството на образованието и науката. При проявен интерес от Ваша страна, Ви предоставям регламент, формуляр за участие, декларации. Крайният срок за представяне на проектите във Фондация“Еврика“ е 24 май 2019 г.

 

Приложения: Документи

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

08.03.2019

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 5772/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, моля в срок до 15.03.2019 г. да попълните следния електронен формуляр: https://goo.gl/forms/Vxr4F72l9wwhTyqS2.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

07.03.2019

Информация за XIII Математическо състезание „Малкият принц“

Изх. № РУО1-5763/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-5486/05.03.2019 г. от Частно езиково училище и детска градина „Малкият принц“, гр. Варна, Ви уведомявам, че образователната институция организира XIII Математическо състезание „Малкият принц“, под егидата на РУО-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”. Информация относно провеждането на състезанието, както и форма за регистрация за участие може да намерите на следния адрес: https://www.thelittleprinceschool.com/school/news/944-matematichesko-systezanie-malkiqt-princ-2019

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

07.03.2019

Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1-5761/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г.на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 23 март 2019 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч.

Областният кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“ следва да се проведе във всяко училище, в което има 20 и повече от 20 ученици, желаещи да участват в състезанието (училище домакин). Директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици за участие в националното състезание „Европейско кенгуру“ и не провеждат състезанието, следва да създадат организация за явяване на учениците в друго училище, като осъществят контакт с директора на приемащото училище в срок до 15.03.2019 г. и осигурят необходимия брой квестори (от 1 до 10 ученици-един квестор, от 11 до 19 ученици-двама квестори). Имената на квесторите, списък на учениците, заявили желание за участие в националното състезание „Европейско кенгуру“ и подадените декларации за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на състезанието, се изпращат от директора на изпращащото училище на директора на приемащото училище. В срок до 11.03.2019 г. директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици за участие в на националното състезание „Европейско кенгуру“ и не провеждат състезанието, следва да подадат информация в РУО – София-град на e-mail [email protected] за училището, в което ще се явяват учениците от повереното им училище.

Директорите на училищата домакини са oтговорници за организиране и провеждане на областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“. Те следва в срок до 18.03.2019 г. със своя заповед да определят училищна комисия за организиране и провеждане на областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“, комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците. Членовете на комисията удостоверяват с декларация за отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за неразпространение на информация, свързана с темите и задачите на състезанието. Директорите на училищата домакини в срок до 19.03.2019 г. изпращат във формат Excel на e-mail [email protected], попълнена таблица от Приложение 1.

Директорите на училищата домакини разпределят учениците и квесторите по зали.

Бланката за попълване на отговорите ще бъде изпратена за размножаване на официалните електронни пощи на училищата домакини на 22.03.2019 г. Заявените теми ще бъдат изпратени не по-рано от 60 минути преди началото на състезанието на официалните електронни пощи на училищата домакини. Верните отговори на заявените теми училищата ще получат на електронните пощи в 12.30 ч. на 23.03.2019 г.

В деня на състезанието:

Квесторите следва да се явят в 09.30 ч. в училището домакин за провеждане на инструктаж от директора.

Учениците заемат определените им места до 10.30 ч. и се подготвят за състезанието, като получават индивидуални бланки за попълване на отговори и с помощта на квесторите попълват необходимите лични данни върху бланките. Квесторите дават указания за начина на попълване на отговорите.

След приключване на състезанието квесторите в залите събират обратно раздадените на учениците теми и бланки с попълнените отговори. Темите и бланките се предават на директора на училището-домакин. Събраните теми се съхраняват в училището-домакин до 23.04.2019 г.

Директорите на училищата домакини организират проверката на бланките с попълнените отговори и изготвят протокол с резултатите на явилите се ученици. Протоколът включва следните данни: трите имена на ученика; класа и училището, в което учи; сбора от точките върху задачите от темата. Верните отговори се поставят на видно място в училището домакин не по-рано от 14.00 ч. на 23.03.2019 г. Протоколът с резултатите на явилите се ученици се поставя на видно място в училището домакин не по-късно от 14.00 ч. на 26.03.2019г.

Директорите на училищата домакини предават на 26.03.2019 г. на старши експерта по математика в РУО – София-град (стая 513) протокола с резултатите, бланките с попълнените отговори, протоколите за дежурство, списък на неявилите се ученици, разпределителен протокол за броя на проверените бланки от оценителите работи и подадените декларации за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място) снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризиране на състезанието. Протоколите за резултатите (Приложение 2, Приложение 3 и Приложение 4) се изпращат във формат Excel и на e-mail [email protected]. В протоколите срещу името на учениците, неподали декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, се отбелязва НЕ.

Приложения:

  1. Регламент.
  2. Приложение 1.
  3. Приложение 2.
  4. Приложение 3.
  5. Приложение 4.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

07.03.2019

Конкурс „Цветята, Пчелите & Медът“

Изх. № РУО1 – 5711/ 07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5405/ 05.03.2019 г. приложено Ви изпращам покана за участие в традиционния конкурс „Цветята, Пчелите & Медът“, организиран от „Пчеларска ферма Странджа“. През 2019 г. конкурсът е под надслов „От децата за децата, да сътворим чудеса!“.

Моля да информирате за конкурса учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

07.03.2019

Втори градски конкурс „Две хубави очи“

Изх. № РУО 1-5706/ 07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5248/ 28.02.2019 г. приложено Ви изпращам покана за участие във Втория градски конкурс „Две хубави очи“, организиран от Народно читалище

 „П. К. Яворов-1920“. В  конкурса, посветен на патрона на читалището Пейо Яворов,  могат да участват ученици от VII до XII клас.

Моля да информирате за конкурса учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

06.03.2019

Младежки конкурс за българска и руска песен „Нова надежда“

Изх. № РУО1-5583/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Национално Движение Русофили с вх. № РУО1-4980/27.02.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на младежки конкурс за българска и руска песен „Нова надежда“ – 11 май 2019 г. в гр. София.

Участниците в конкурса  ще се състезават в две направления – „Класическо изпълнение“ и „Популярна песен“, в две категории: индивидуално изпълнение, вокални дуети и терцети. Възрастовата група е от 18 до 29 години.

Конкурсът е като продължение на ученическия фестивал „Пусть всегда будет солнце“.

За контакти: Антонио Дачовски – организатор на конкурса, 0894 414 169, [email protected].

 

Приложение:  1. Регламент на конкурса „Нова надежда“.

                            2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

06.03.2019

Областен кръг - Национално състезание „Фолклорна плетеница“ 2019

Изх. № РУО1- 5372/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД №09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с утвърдени Правила за организация и график на провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания за учебна 2018/2019 г. и заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на  началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Ключът на музиката“ Ви уведомявам, че на 15.03.2019 г. (петък) ще се проведе областния кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ за ученици от IV, VII, XI-XII клас в 144. СУ „Народни будители“ (ж.к. "Младост 3", ул. "Бъднина №1").

 

За добрата организация и изпълнение на регламента за организиране и провеждане на Национално състезание „Фолклорна плетеница“, моля в срок - 11.03.2019 г. до 13,00 часа да попълните и изпратите приложената заявка за участие на електронна поща: [email protected] .

Организацията и провеждането на областния кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ следва да бъдат извършени съгласно утвърдения регламент. Начален час на състезанието – 10:00 ч. Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на състезанието, както и заснемане на участниците с цел популяризиране на събитието е необходимо навършилите 16 години ученици, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително да подадат декларация за съгласие до директора на училището.

За създаване на условия относно спецификата на състезанието е необходимо, ако музикалният съпровод е на запис, звуковият файл да се изпрати заедно със заявката за участие. Всички участници в състезанието трябва да бъдат с нужното за целта репетиционно облекло. С цел подобряване на организацията, график за представяне на участниците в областния кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ ще бъде изготвен и сведен до знанието на директорите след обработка на подадените заявки за участие.

След приключване на състезателния ден, Областната комисия изготвя в срок от 5 работни дни протокол за явилите се ученици от съответната възрастова група и техните резултати, като предлага на Националната комисия за всяка възрастова група участниците с най-висок резултат за национален кръг, който ще се проведе от 31 май до 3 юни 2019 г. в град Варна.

В периода 02 – 04 юни 2019 г. в СОК „Камчия“ ще се проведе Европейски младежки музикален фестивал “The power of the song”, на който Република България ще бъде домакин. Организатори на фестивала са Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в Република България /СУПРИМ/  към Асоциацията на Европейските музикални училища /ЕМУ/. На този форум участниците в Националния кръг на състезанието „Фолклорна плетеница“ ще имат възможност да покажат таланта и уменията си в музикалното и танцово изкуство и да са съпричастни към изпълненията на участниците от Европейски младежки музикален фестивал “The power of the song”.

Приложение: 1. Регламент на Национално състезание „Фолклорна плетеница“.

                           2. Заявка за участие в областен кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ 2019.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД