26.01.2018

Общински (училищен) кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане

 

Изх. №  РУО1-2139/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Напомням Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-54119/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2017/2018 г. и регламента за организиране и провеждането ѝ, XXXIV олимпиада по техническо чертане се провежда в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 17 февруари 2018 г.;
 • Областен – на 24 март 2018 г., 09.00 часа;
 • Национален – от 20 април до 22 април 2018 г.

Общинският кръг се организира съгласно регламент, който е публикуван на сайта на МОН: http://www.mon.bg в рубриката „Олимпиади и състезания” и се провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.

Училищните комисии изготвят:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

За участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили на общинския кръг оценка не по-ниска от отличен (5,50) или не по-малко от 75% от максималния брой точки.

На 26 февруари 2018 год. от 09.00 до 10,00 часа в РУО – София-град, стая № 410, на инж. Златка Иванова – старши експерт по професионално образование и обучение, се предават:

-           протокол на явилите се ученици и техните резултати по групи – само на хартиен носител;

-           протокол на класираните за областния кръг ученици  с трите имена, клас, оценка, брой точки, заверен с подпис и печат от директора на училището (на хартиен и магнитен носител);

-           писмените работи на класираните ученици и списък на учениците, подали декларация по т. 2 от V. Популяризиране на резултатите от олимпиадите, съгласно заповед № РД 09-54119/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“

 

Изх. № РУО1-2103/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-21/16.01.2018 г. на МОН с вх. № РУО1-1227/16.01.2018 г., Ви уведомявам, че задачите за училищния кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, включено в графика за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2017/2018 г., утвърден със заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката ще Ви бъдат изпратени по електронен път.

Училищата, в които се обучават ученици в последните две години по професии от професионалните направления „Машиностроене, металообработване и металургия“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, и ще участват в състезанието, е необходимо да подадат информация с актуален e-mail за получаване на задачите, в срок до 30.01.2018 г. на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град.

Съгласно регламента на националното състезание, за резултатите от училищния кръг се изготвя протокол, подписан от комисията и председателя ѝ, заверен с печата на училището. Същият се изпраща до 16.02.2018 г. на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град и копие в училището домакин на националния кръг на състезанието – ПТГ „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Ангел Кънчев“ № 27, п.к. 90 или на e-mail: ptgvl@abv.bg. Лице за връзка: инж. Дряновска.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Областен кръг на олимпиадата по руски език

 

Изх. № РУО1-2097/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 10.02.2018 г. от 9:00 часа, с продължителност 2 астрономически часа за ученици от V, VI и VII клас и 3 астрономически часа за ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас в 133. СУ „С. А. Пушкин“, район „Средец“, ул. " Цар Иван Шишман " № 1.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 8:30 ч. в училището домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

Приложение:

 1. Списъци на класираните за областен кръг по възрастови групи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Областен кръг на олимпиадата по английски език

 

Изх. № РУО1-2096/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по английски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 10.02.2018 г. от 14:00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, в:

 1. 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 63 – за учениците от VIII клас.
 2. 30. СУ „Братя Миладинови“, район Възраждане, бул. „Александър Стамболийски“ № 125-А – за учениците от IX клас.
 3. СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от X клас.
 4. Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 13:30 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 13:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

Приложение:

 1. Списъци на класираните за областен кръг по възрастови групи.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.01.2018

Областен кръг на олимпиадата по Български език и литература

Изх. № РУО1-2013/ 24.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-1396/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2017/2018 г., заповед № РД 28-34/ 16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2017/2018 г., заповед № РД01-14/ 24.01.2018 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата по български език и литература и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по български език и литература областният кръг ще се проведе на 04 февруари 2018 г., неделя, както следва:

За учениците от V клас от всички райони в

41. ОУ „Св. Патриарх Евтимий“, ул. „Цар Самуил” № 24, директор Александра Топалова, тел. 02/989 01 27.

За учениците от клас от всички райони в

20. ОУ „Тодор Минков“, ул."Kняз Борис I" № 27, директор Анелия Андреева, тел. 02/954 91 64

За учениците от VІІ и ХІІ клас от всички райони в

31. СУЧЕМ  „Иван Вазов“, ул. „Гео Милев“ № 2, директор Надежда Николчева, тел.02/8717087, 02/8721156

За учениците от възрастова група VІІІ, ІХ, Х клас от всички райони в

138. СУ „Проф. В. Златарски”, ул. „Алфред Нобел” № 3, директор Магдалена Кръстева, тел. 02/872 06 27,

02/872 39 17

За учениците от ХІ клас от всички райони в

НФСГ, ул. "Розова долина" № 1, директор Мая Гешева, тел. 02/ 866 13 09, 02/866 59 30

Областният кръг започва в 10:00 ч на 04 февруари 2018 г.

Времето за провеждане на областния кръг е:

V клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на трансформиращ преразказ на неизучаван художествен текст (от името на неутрален разказвач или от името на герой). Това времетраене включва и 15 минути за самостоятелно прочитане на текста от всеки ученик. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІ клас – 2 (два) астрономически часа за създаване на сбит преразказ на изучаван художествен текст или на откъс от него. Текстът за преразказ се прочита един път от учител, като времето за прочит не се включва във времето за работа на учениците;

VІІ клас 3 (три) астрономически часа за създаване на отговор на литературен въпрос в обем до три страници и за изпълнение на тест с 30 задачи. Съгласно регламента на олимпиадата двата компонента на изпита се изпълняват по ред, избран от ученика, и се предават едновременно в края на изпитното време;

VІІІ, ІХ, Х клас – 3 (три) астрономически часа за изпълнение на тест с 30 (тридесет) задачи с четири избираеми отговора, от които само един е верният, както и задачи със свободен отговор;

ХІ и ХІІ клас – 4 (четири) астрономически часа за създаване на аргументативен текст (интерпретативно съчинение или есе – по избор) по проблем от литературна/и творба/и от учебното съдържание за задължителна подготовка в ХІ и ХІІ клас.

Писмените работи за учениците от VІІ, VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас са анонимни.

Директорът на училището – независимо от броя на класираните ученици – със заповед назначава за всяко училище домакин: учител придружител в деня на провеждането; учител по български език и литература, който ще съдейства при задаване на темите в изпитните зали – за учениците от V, VІ, VІІ, ХІ и ХІІ клас; квестор – учител, специалист по друг предмет. Училищата с повече от пет класирани ученици за клас или възрастова група определят двама квестори за съответната сграда. Имената на квестора/ите и броят на учениците, които са потвърдили участието си, незабавно да бъдат съобщени на директора на училището домакин по телефона.

В срок до 17:00 ч. на 31.01.2018 г. директорът на училището изпраща сканирана посочената заповед на електронния адрес на експерта по БЕЛ rio_sgeorgiev@abv.bg.

Квесторите се явяват в определеното училище не по-късно от 8,45 ч. на 04.02.2018 г.

На 04 февруари 2018 г., неделя, всички ученици трябва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 9:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност. Учениците от V и VІ клас да носят карирани листове, формат А-4, подпечатани с печата на училището, подгънати и перфорирани. Броят на листовете да бъде съобразен с класа и възрастта на учениците. На учениците от VІІ до ХІІ клас ще бъдат осигурени листове за писане. Всички ученици пишат само със син химикал.

На учениците от VІІ, XI и XII клас се разрешава ползването на конкретния литературен текст. Препоръчваме учениците да бъдат снабдени с литературните текстове от своето училище поради възможни ограничения в книжния фонд на библиотеките в училищата домакини.

Писмените работи се проверяват и оценяват от регионална комисия при условия и ред, определени в заповед на началника на РУО.

Срокът за проверка на писмените работи е 13 февруари 2018 година. За участие в националния кръг ще бъдат предложени учениците от VІІ клас, получили най-малко 90 т., учениците от VIII – X клас, получили най-малко 60 т., и учениците от ХІ и ХІІ клас, чиято окончателна оценка е най-малко отличен (5,50). Съгласно регламента на олимпиадата националната комисия ще определи кои от предложените да бъдат допуснати до националния кръг.

Всички резултати от областния кръг ще бъдат популяризирани на интернет страницата на РУО след решението на националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.01.2018

Пролетни математически състезания за ученици от IX до XII клас

Изх. № РУО1- 1980/24.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО-Плевен с вх. № РУО1-1868/23.01.2018 г., Ви уведомявам, че от 30.03.2018 г. до 01.04.2018 г. в гр. Плевен ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от IX до XII клас .

Организатори на състезанието са МОН и РУО-Плевен. Домакин на състезанието е Регионално управление на образованието-Плевен и МГ „Гео Милев“, гр. Плевен. За място на провеждане е определена МГ „Гео Милев“, гр. Плевен ул. „Гео Милев“ № 1.

Състезанието е индивидуално.

В срок до 28.02.2018 г. на e-mail: pms_pleven@yahoo.com се изпращат:

1.Сканираните поименни заявки (по приложения образец) за участие.

2.Сканираните декларации на участниците, които не желаят техните резултати да бъдат обявени публично.

3.Файл на MS Word с попълнените по изискването таблици (по приложения образец)

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.

Справка и подробна информация можете да получите от Павел Петров – старши експерт по математика в РУО- Плевен, тел. 0887 728 292, e-mail: pms_pleven@yahoo.com

 

Приложения:

1. Образец на заявка за участие.

2. Примерна програма на състезанието.

3. Декларация за информирано съгласие.

4. Хотели за настаняване.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.01.2018

Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип „България в картини и слово”

 

Изх. № РУО1-1898/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1781/22.01.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката, Национален дворец на децата, община Търговище и ЦПЛР – Обединен детски комплекс Търговище организират V Национален конкурс за литературно творчество, рисунка, мултимедийна презентация и видеоклип „България в картини и слово” 2018 г. Моля да информирате учителите и учениците в поверените Ви училища за възможността да се включат в конкурса. Повече информация можете да намерите в приложения документ.

Приложение:

1. Статут.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Провеждане на областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-1835/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и

науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 03 февруари 2018 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците от IV клас в 55. СУ „Петко Каравелов“, ж. к. „Дървеница“, ул. „Дъбница“№ 3, 145. ОУ „Симеон Радев“, р-н „Младост“, ул. „Ресен“№ 1, 125. СУ „Боян Пенев“, р-н „Младост“, ул. „Никола Генадиев“№ 1, 22 СУ. „Г. С. Раковски“, р-н „Триадица“, бул. Витоша“№ 134. Разпределението по училища и зали ще бъде изпратено на официалните електронни пощи на училищата до 26.01.2018 г..

За учениците от V клас в 33. ОУ „Санкт Петербург“, р-н Люлин-III микрорайон и 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37. Разпределението по училища е съгласно Приложение 1.

За учениците от клас в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците от VІІ клас в 107. ОУ „Хан Крум“, р-н. „Лозенец“, ул. „Димитър Димов“№ 13 и 18. СУ „Уилям Гладстон, р-н. „Възраждане“, ул. „Пиротска“№68. Разпределението по училища е съгласно Приложение 2.

За учениците от VІІІ, ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас в СМГ „Паисий Хилендарски, р-н. Оборище“, ул. „Искър“№ 62.

Времето за провеждане на областния кръг е:

за учениците от IVдо VІІІ клас – 4 часа;

за учениците от ІХ до ХІІ клас – 4 ч. и 30 мин.

На 03 февруари 2018 г., събота, всички ученици следва да се явят в посоченото училище домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

В срок до 05.02.2018 г. е необходимо да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител списък на учениците, подали декларации по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката (за непубликуване на резултатите).

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в училището, в което са разпределени в 07.45 ч. на 03.02.2018 г. Разпределението на квесторите по училища ще бъде изпратено на официалните електронни пощи на училищата до 26.01.2018 г.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване на областния кръг на олимпиадата по математика на 03.02.2018 г.

 

Приложения:

1. Разпределение на учениците от V клас

2. Разпределение на учениците от VII клас

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Пролетни математически състезания за ученици от V до VIII клас

Изх. № РУО1-1859/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО-Русе с вх.№ РУО1-1404/18.01.2018 г., Ви уведомявам, че от 30.03.2018 г. до 01.04.2018 г. в гр. Русе ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от V до VIII клас .

Организатори на състезанието са МОН и РУО-Русе. Домакин на състезанието е Регионално управление на образованието-Русе и СУ „Васил Левски“, гр. Русе. За място на провеждане е определено СУ „Васил Левски“, гр. Русе ул. „Гео Милев“ № 1. Състезанието е индивидуално.

Изпращането на сканираните поименни заявки (по приложения образец) за участие се осъществява до 28.02.2018 г. на e-mail: d.milanova@rio-ruse.org

За да бъдат оповестени публично резултатите от състезанието е необходимо родителят/настойникът на участниците, които не желаят техните резултати да бъдат обявени публично да подават декларация по електронен път на e-mail: pms_ruse_vlevski@abv.bg в срок до 28.02.2018 г. 

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.

Справка и подробна информация може да получите от Диана Миланова – старши експерт по математика в РУО- Русе, тел. 082 83-42-09, 0886 885 600, e-mail: d.milanova@rio-ruse.org

Приложения:

1. Образец на заявка за участие.

2. Примерна програма на състезанието.

3. Декларация за информирано съгласие.

4. Хотели за настаняване.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2018

Стартира фестивала „Детска мелодия на годината“

 

Изх. № РУО1- 1806/23.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-28/17.01.2018 г., вх. № РУ0 1-1451/18.01.2018 г. Ви уведомявам, че през месец февруари 2018 г. стартира фестивала „Детска мелодия на годината“, който е ежегоден национален фестивал за нова българска песен за деца и има конкурсен характер. Финалът на фестивала е концерт, който се провежда през месец декември 2018 г.и се излъчва по БНТ.

Организаторите и директорите на училищата и детските градини са длъжни да спазват законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от  Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Приложение: информация за конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД