19.10.2017

Провеждане на областният кръг на Национално многоезично състезание

 

Изх. № РУО1-24909/ 19.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. и заповед № РД 01-465/18.10.2016 г.  на началника на РУО - София-град, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе от 10.00 ч. на 21.10.2017 г. (събота) в:

 

 • 18. СУ „Уилям Гладстон“, район „Възраждане“, ул. "Пиротска" № 68 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ФЕ, АЕ-РЕ, НЕ-ФЕ, НЕ-РЕ, ФЕ-АЕ, ФЕ-ИЕ, ФЕ-НЕ
 • 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район „Слатина“, ул. "Слатинска"№ 35 - за учениците с езикови комбинации АЕ-ИЕ, ИЕ-АЕ, ИЕ-ФЕ, ИтЕ-АЕ, РЕ-АЕ
 • II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. "Траянова врата" № 26  - за учениците с езикови комбинации АЕ-НЕ, НЕ-АЕ.

ВАЖНО:

 • В посочените езикови комбинации на първо място е изписан изучаваният първи чужд език, а на второ място – изучаваният втори чужд език. 
 • В състезанието могат да участват само ученици, които през учебната 2017/2018 година са в XI клас, изучават посочените езикови комбинации в задължителна подготовка и предварително са заявили желание за участие чрез училищата, в които се обучават. 
 • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език. 
 • Участниците следва да заемат местата си в изпитните зали от 9:30 до 9:45 ч. на 21.10.2017 г., като удостоверят самоличността си с лична карта или с ученическа лична карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.10.2017

Конкурс за лого на иновативните училища в България

 

Изх. № РУО1-24645/17.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-335/16.10.2017 г., регистрирано с вх. № РУО1-24446/16.10.2017 г., приложено Ви изпращам информация относно провеждането на конкурс за лого на иновативните училища в България. Следва да информирате учителите и учениците в ръководеното от Вас училище за възможността да се включат.

 

Приложение:

 1. Регламент

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2017

Провеждане на областния кръг на Национално състезание по речеви и комуникативни умения на английски език

 

Изх. № РУО1-24525/16.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образоването и науката, Ви уведомявам, че областният кръг на Националното състезание по речеви и комуникативни умения на английски език ще се проведе на 20.10.2017 г. от 10:00 часа в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ № 17, ет. 5, зала 503.

Училищната комисия за всяко училище, провело общински кръг, следва да изпрати протокол от проведеното състезание с предложение за участие в областния кръг на учениците, класирани на първо място в съответната възрастова група, на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 17.10.2018 г.

Членовете на Областната комисията следва да се явят на 20.10.2017 г. в РУО – София-град в 9:30 часа, а класираните ученици в 9:45.

 

Приложение: https://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2017

Сведение и изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката

 

Изх. № РУО1-24567/ 16.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/ 2018 година.

 

Приложение: https://www.mon.bg/?go=page&pageId=16&subpageId=80

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

17.10.2017

График за провеждане на ученическите олимпиади

 

Изх. № РУО 1-24687/17.10.2017 г.

 

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

                                                        

 УВАЖАЕМА  ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Напомням Ви, че със заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката и Приложение № 1, Приложение № 2, Приложение № 3 и Приложение № 4 към нея са определени дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, общинските, частните и в чуждестранните училища на територията на Република България за учебната 2017/2018 г.

Приложено Ви изпращам График за провеждане на ученическите олимпиади, с определени дати за провеждане на общинския кръг в училищата на територията на област София-град за учебната 2017/2018 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2017

Стартира едногодишна Кампания за превенция на насилието в училище

 

Изх. № РУО1-24360/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22053/21.09.2017 г., Ви уведомявам, че Театър „Цвете“ стартира едногодишна Кампания за превенция на насилието в училище.

Тя ще включва поредица от интерактивни театрални представления и творчески работилници за ученици от столицата.

Кулминацията на едногодишната кампания ще бъде ученически театрален фестивал „Театър срещу насилието“, в който деца ще играят за деца.

Кампанията е подкрепена от Централната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните и Българското национално радио.

Официалното откриване ще се проведе на 26.10.2017 г. в Столична библиотека, зала „Вяра“ от 16.00 до 18.00 часа.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2017

Промяна в провеждане на областния кръг на Национално многоезично състезание

 

ВАЖНО!!!

 

Изх. № РУО1-24420/ 16.10.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година, областният кръг на Националното многоезично състезание по английски, испански, италиански, немски, руски и френски език ще се проведе на 21.10.2017 г. Училищата,  желаещи да участват в състезанието, е необходимо да заявят това като изпратят списъци на участниците, разпределени по езикови комбинации, в срок до 17:00 ч. на 16 октомври 2017 година по електронен път на адрес rio_nlukanova@abv.bg или rio_a.kadieva@abv.bg. Всяко училище, заявило участие, е необходимо да осигури един член на комисията по засекретяване, както и по един квестор на всеки до седем участници от езикова комбинация. Списъците с трите имена и длъжността на членовете на комисията по засекретяване и на квесторите трябва да бъдат изпратени на посочените по-горе електронни адреси в срок до 17:00 ч. на 17.10.2017 г.

Училищата домакини на състезанието ще бъдат обявени след обобщаване на заявките за участие.

ВАЖНО:

 • В състезанието могат да вземат участие само ученици, които през учебната 2017/2018 година са в XI клас и изучават в училище чуждите езици според езиковата комбинация, в която желаят да участват
 • Участниците в състезанието създават текстове на изучавания ВТОРИ чужд език. 
 • В случай че включени в списъците ученици се отказват от участие, е необходимо да информирате старши експертите по ЧЕМЕ в РУО – София-град най-късно до 18.10.2017 г. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.10.2017

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците

 

Изх. № РУО1-24357/13.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-329/11.10.2017 г., регистрирано с вх. № РУО1-24149/12.10.2017 г., приложено Ви изпращам заповед № РД 09-5367/06.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2017/2018 година, за сведение и изпълнение.

Националният календар за изяви по интереси на децата и учениците е публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката в раздел „Олимпиади и състезания“.

 

Приложение: Заповед.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.10.2017

Национален литературен конкурс  „И ти си в мене – ти, родино моя“

 

Изх. № РУО1-24054/ 12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламентите на Национален литературен конкурс  „И ти си в мене – ти, родино моя“ и на Национален конкурс за рисунка „Недорисуван свят“, 2018 г., организирани от община Чирпан и къща-музей „Пейо К. Яворов“ – гр. Чирпан.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Състезания и програми за обучение по английски език

Изх. № РУО1-23831/10.10.2017 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-23174/05.10.2017 г., е необходимо да сведете до знанието на учителите по английски език приложената информация за състезания и програми за обучение, в които учениците, изучаващи английски език, могат да се включат през настоящата учебна година.

Приложения:

Съобщение за състезание “Spelling Bee”.

Съобщение за състезание “Bulgarian Creative Writing”.

Информация за програмата “Yes”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД