08.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по география и икономика

 

Изх. № РУО1-3338/08.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ  НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите по география 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   

На основание заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частните училища през учебната 2017/2018 година и във връзка със заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 25.02.2018 г.,  както следва:   

- за учениците от първа и втора състезателна група (5. клас и 6. клас) в 21 СУ „Христо Ботев“, район „Лозенец“,  ул. „Люботрън“, № 12;   

- за учениците от четвърта състезателна група (8. клас и 9. езиков клас) в 138 СУЗИЕ „Проф. В. Златарски“, район „Слатина“, ул. Алфред Нобел, № 3;

 - за учениците от трета състезателна група (7. клас), пета състезателна група (9. клас и 10. езиков клас) и шеста състезателна група (10. клас, 11. клас и 12. клас и 11 езиков и 12 езиков клас) в 12 СУ „Цар Иван Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2” № 72.

Начало на олимпиадата –  14:00 часа. Времетраене – 2 (два) астрономически часа.

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 13:00 часа и да заемат местата си до 13:30 часа в изпитните зали след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа карта и/или ученическа книжка.  

ВАЖНО! Директорите на всяко училище, от което има класирани ученици, следва да предложат квестори (неспециалисти по предмета), които ще бъдат включени в заповед на началника на РУО – София-град. Училищата, които имат от 5 до 9 класирани ученици изпращат по един квестор, които имат от 10 до 13 класирани ученици изпращат по двама квестори, които имат от 14 до 18 класирани ученици изпращат по трима квестори, които имат от 19 до 24 класирани ученици изпращат по четирима квестори, които имат от 25 до 32 класирани ученици изпращат по петима квестори, които имат над 32 класирани ученици изпращат по шестима квестори.

Предложенията за квестори да се изпращат на e-mail riosofia_rvangelova@abv.bg в срок до 14 февруари 2018 г.

Директорите определят със заповед учители, които ще придружат учениците в деня на провеждане на олимпиадата в съответното училище.  

Квесторите трябва да се явят на 25.02.2018 г. в учителската стая на 21 СУ, 138 СУЗИЕ и 12 СУ най-късно в 12:45 часа за инструктаж.   

Резултатите на учениците от първа (5. клас) и втора (6. клас) състезателна група ще бъдат публикувани на сайта на РУО след 15 март 2018 г., а на учениците от трета, четвърта, пета и шеста състезателна група (от 7. до 12. клас) – след разсекретяването на писмените им работи от МОН и след получаването в РУО на списъка с имената на класираните за участие в националния етап ученици.

Предварително благодаря за съдействието! Пожелавам успех на участниците!

Приложение: Списъци на допуснатите до областен кръг.         

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация

 

Изх. №  РУО 1-2990/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г.  на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 година и заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град, областният кръг на олимпиадата по история и цивилизация ще се проведе на 24.02.2018 г. (събота) от 9.00 ч., както следва:

За учениците от VІІ и ХІІ клас – в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес”, ул. „Султан тепе” № 1, район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа за учениците от VІІ клас и 3 астрономически часа за учениците от ХІІ клас.

За учениците от V – в 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“, бул. „Ситняково” № 21, район „Слатина”. Времетраене – 2 астрономически часа.

За учениците от VІ клас – в ПГМЕ „Н. Вапцаров“,  ул. „Стара планина” № 13 район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа.

За учениците от VІІІ до ХІ клас – в 105 СУ „Атанас Далчев”, ул. „Св. Пимен Зогравски” № 7, район „Изгрев”. Времетраене – 3 астрономически часа.

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 08,00 часа и да заемат работните си места до 08,30 часа.

Влизането в определените училища ще става след представяне на документ за самоличност на ученика – лична карта и/или ученическа книжка.

Придружителите на учениците няма да бъдат допускани в сградите на училищата.

Моля учителите да обърнат внимание на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация за необходимостта от техническо време за размножаване на материалите. Поради невъзможността да се излиза от сградите след 09,00 часа, моля предупредете учениците да си носят подкрепящи храни и напитки, както и че няма да могат да използват мобилните си телефони след този час.

ВАЖНО !!! Директорите на долупосочените училища следва да предложат квестори - неспециалисти по предмета история и цивилизация, които ще бъдат включени в заповед на началника на РУО – София-град, както следва:

За 164 ГПИЕ:

от 9 ФЕГ и І АЕГ – по 5-ма квестори; от 91 НЕГ – 3-ма квестори; от ІІ АЕГ, НПМГ и 31 СУЧЕМ – по 2-ма квестори; от НГДЕК – 1 квестор.

За 23 СУ:

от 17 СУ – 8 квестори; от СМГ - 5-ма квестори; от 32 СУ, 31 СУЧЕМ и ЧСУ „Българско школо“ – по 3-ма квестори; от 45 ОУ, 49 ОУ, 143 ОУ и І ЧМГ – по 2-ма квестори.

За ПГМЕ:

от СМГ - 5-ма квестори; от 119 СУ, 125 СУ и 107 ОУ – по 3-ма квестори; от 56 СУ и НСУ „София“ – по 2-ма квестори; от 138 СУ, НУКК, 16 ОУ, 20 ОУ, 38 ОУ и 129 ОУ - по 1 квестор.

За 105 СУ: по заповед на директора на училището.

Предложенията за квестори за 164 ГПИЕ, 23 СУ и ПГМЕ  да се изпращат на e-mail: rio_agrigorova@abv.bg в срок до 13.02.2018 г., като информацията съдържа трите имена на предложените за квестори учители, училището и учебния предмет/предмети, по който преподават.

Определените със заповед на директора квестори трябва да се явят в съответните училища на 24.02.2018 г. в 07.45 часа за инструктаж.

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2017/2018 година, Приложение № 1, раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“, прилагам списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация.

 

Приложение:

1. Списък на учениците от 5 клас, класирани за областния етап на олимпиадата по история и цивилизация, които ще се явят в 23 СУ.

2. Списък на учениците от 6 клас, класирани за областния етап на олимпиадата по история и цивилизация, които ще се явят в ПГМЕ „Н.Вапцаров“.

3. Списък на учениците от 7 и 12 клас, класирани за областния етап на олимпиадата по история и цивилизация, които ще се явят в 164 ПГИЕ.

4. Списък на учениците от 8, 9, 10 и 11 клас, класирани за областния етап на олимпиадата по история и цивилизация, които ще се явят в 105 СУ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

07.02.2018

Провеждане на национално математическо състезание „Европейско кенгуру“

 

Изх. № РУО1-3056/07.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 17 март 2018 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч.

Областният кръг включва 16 отделни теми за: I клас, II клас, III клас, IV клас, V-VI клас, VII-VIII клас, IX-X клас, XI-XII клас, III-IV клас на френски език, V-VI клас на френски език, VII-VIII клас на френски език, IX-X клас, XI-XII клас на френски език, до VI клас за ученици със СОП, VII-IX клас за ученици със СОП и X- XII клас за ученици със СОП.

В срок до 12.02.2018 г. следва да попълните формуляра, изпратен на официалните електронни пощи на училището за броя на учениците от повереното Ви училище, които желаят да вземат участие в областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

07.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по италиански език

 

Изх. № РУО1-3014/06.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по италиански език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по италиански език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 36. СУ „Максим Горки“, район Красно село, ул. „Пирински проход” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 36. СУ „Максим Горки“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.02.2018

Втори столичен конкурс за мартеница „Българската мартеница – идентичност и красота“

 

Изх. № РУО1-3020/06.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира Втори столичен конкурс за мартеница „Българската мартеница – идентичност и красота“.

Приложено Ви изпращам Регламент на конкурса, като се надявам, че инициативата ще провокира и насърчи творчеството у учениците, за да превърнем наближаващата пролет в истински празник.

Всяко училище, което желае да участва в конкурса, трябва да представи изработените творби на 26.02.2018 г. (понеделник) от 09:00 до 13:00 часа и от 14:00 часа до 15:00 часа в 46. ОУ „Константин Фотинов“, район Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 109 (спирка на трамвай № 1, № 6, № 7 и автобуси на бул. „Сливница“).

За резултатите от конкурса ще бъдете уведомени по електронните пощи на поверените Ви учебни заведения.

За допълнителна информация: 02/ 935 60 82, e-mail: rio_a.kadieva@abv.bg

 

Приложение:

  1. Регламент.
  2. Протокол.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по немски език

 

Изх. № РУО01-3012/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по немски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“, район Възраждане, ул. „Позитано” № 26.

Олимпиадата е с продължителност 3 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 91. НЕГ „Проф. Константин Гълъбов“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по френски език

 

Изх. № РУО1-3013/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по френски език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район Средец, бул. „Патриарх Евтимий” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 9. ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.02.2018

Областен кръг на олимпиадата по испански език

 

Изх. № РУО1-3015/06.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, заповед  № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по испански език за учебната 2017/2018 година, областният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 17.02.2018 г. от 9:00 часа в 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район Слатина, ул. „Слатинска” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

Приложения: списъци на допуснатите до областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.02.2018

Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“

 

Изх.№ РУО 1-3019/06.02.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо № РУО 1-1528/18.01.2018 г. Ви бе изпратена информация относно Национален фолклорен фестивал-конкурс „Бъдност за талантите на България“, организиран от Български арт и фолклорен център „Нестия“, чиято цел е да възражда и да съхранява българската култура, изкуство и фолклор.

Организаторите на конкурса уведомяват, че поради големия интерес за участие, има определени допълнителни сесии за Югозападния квалификационен етап на конкурса, както следва:

13 февруари 2018 година 18:00 ч. Дом на култура „Средец“ – София;

16 февруари 2018 година 18:00 ч. Дом на култура „Искър“ - София;

23 февруари 2018 година 18:00 ч. Дом на култура „Средец“ - София.

Напомням Ви, че при участие на учениците в дейности, сте длъжни да спазвате законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:

1. Информация за Националния фолклорен фестивал-конкурс

2. Заявка за участие в конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.02.2018

Конкурс „Възкресение Христово“

 

Изх.№ РУО 1-2928/05.02.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-41/31.01.2018 г, вх. № РУО 1-2688/01.02.2018 г., приложено Ви изпращам информация относно организирания от Светия Синод конкурс „Възкресение Христово“.

Напомням Ви, че при участие на учениците в дейности, сте длъжни да спазвате законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение:1. Обява и регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД