24.11.2017

Конкурс за есе на тема „Душата ми е пленница…“

 

Изх. № РУО1-27984/ 24.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо до РУО – София-град с вх. № РУО1-27950/ 24.11.2017 г. Националният литературен музей съобщава, че обявява конкурс за есе на тема „Душата ми е пленница…“, посветен на 140-годишнината от рождението на Пейо К. Яворов.

Моля да информирате учениците от 8.до 12. клас от Вашето училище с обявата и при необходимост да им съдействате да участват в конкурса. 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.11.2017

Конкурс, посветен на Рождество Христово

 

Изх. № РУО1-27556/ 21.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-26995/13.11.2017 г., Ви уведомявам, че с благословението на Негово Светейшество Българския Патриарх Неофит, с любезното съдействие на Софийската Св. Митрополия, Църковното настоятелство на Православния храм “Въздвижение на св. Кръст Господен“ и  сдружение  „Св. Иван Рилски“ обявяват ученически конкурс „Слава във висините Богу и на земята мир, между човеците благоволение!”, посветен на Рождество Христово.  В конкурса могат да участват ученици от всички възрастови групи, съгласно регламента. Целта е създаване на Рождественска картичка, мултимедия или художествен текст, носещи посланията на празника Рождество Христово.

 

Приложения:

1. Регламент

2. Декларация за знание и съгласие и карта за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.11.2017

Регламент за провеждане на олимпиада по химия и опазване на околната среда

Изх. РУО1 – 27440/ 17.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със Заповед № РД 09–5411/12.10.2017 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2017/ 2018 год., регламента на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и заповед № РУО1- 462/16.10.2017 год. на Началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 21.01.2018 год. Начало 09.00 часа.
 • Областен – на 11.02.2018 год. Начало 9:00 часа. Домакини са 22. СУ “Георги Сава Раковски“ и 127 СУ „Иван Денкогоглу“.
 • Национален – на 17.03 и 18.03. 2018 год. в гр. Варна.

ІІ. В олимпиадата по химия и опазване на околната среда могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

 • Първа състезателна група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас по стара учебна програма.
 • Втора състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас и се обучават по нова учебна програма или изучават учебно съдържание за VІІІ клас по стара учебна програма;
 • Трета състезателна група -ученици, които през настоящата учебна година са в ІХ клас и/или изучават учебно съдържание за ІХ клас
 • Четвърта състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в Х, ХІ и в ХІІ клас на всички видове училища.

На участниците във всички кръгове на олимпиадата не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е използването на собствен калкулатор.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

1. Темата за всяка възрастова група е различна и се определя върху учебното съдържание по човекът и природата и химия и опазване на околната среда от задължителната/ общообразователната подготовка, и в съответствие с програма за общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, публикувана в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg.

2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по химия ще бъдат публикувани в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg на 21.01.2018 г. в 08.15 ч.

3. Достъпът до темите ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 08.15 ч. на 21.01.2018 г.

4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование.

5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани в същия ден в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg след 14.00 ч.

6. Начало на олимпиадата – 09:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.

7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на писмената работа трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от задачите, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата ученици по състезателни групи.

8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 75% от максималния брой точки /100 точки/.

На 30.01.2018 год., от 8:30 часа до 17:30 часа, в РУО – София-град в стая № 416 на експертите по природни науки и екология Петя Иванова  и Камен Радев се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

Ново! 3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и директора на училището.

V. Областен кръг

1. Темите за областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда включват задачи изготвени в съответствие с учебните програми за подготовка за областен и национален кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда от регламента на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2017/ 2018 год.

2. Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.

3. Времето за работа на учениците е 4 /четири/ астрономически часа.

4. Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от областна комисия, назначена със заповед на началника на РУО - София град.

5. Писмените работи на учениците предложени за участие в Националния кръг се изпращат в МОН неразсекретени.

6. Разсекретяването и оповестяването им се извършва след оценяването им от Националната комисия.

7. Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по химия са анонимни.

8. Индивидуалните резултати на учениците от І състезателна група от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, може да се използват от ученик за класиране за места по държавния план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за І състезателна група резултатите на учениците се изразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.             

VІ. Национален кръг

1. Националният кръг на олимпиадата по ХООС се провежда за всички състезателни групи. За учениците от ІІІ и ІV състезателни групи олимпиадата включва теоретически и експериментален кръг, а за І и ІІ състезателни групи – само теоретически кръг, като темата включва и въпроси/ задачи, които проверяват и знания по химичен експеримент.

2. Броят на допуснатите до национален кръг е до 120 ученици и се определя след арбитраж на писмените работи от областния кръг от Националната комисия, както следва:

 • ІV състезателна група – до 60 ученици
 • ІІІ състезателна група – не по-малко от 15 ученици
 • ІІ състезателна група – от 15 до 20 ученици
 • І състезателна група – от 15 до 20 ученици

3. Националният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда се провежда в два последователни дни съгласно графика, определен от МОН в Заповед № РД 09-5411/ 12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката.

4. Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците в националния кръг, се извършва от Националната комисия.

За допълнителна информация: 02 935 60 75, 029356084 и 0 888 395 198старши експерти по природни науки и екология – Петя Иванова и Камен Радев.

 

Приложение:

Програма за І /общински кръг/ на олимпиадата по химия и опазване на околната среда.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО– СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно Заповед № РД 10 -2140/27.10.2017г.

на министъра на образованието и науката/

17.11.2017

Дни на отворените врати в рамките на Европейската седмица на професионалните умения

 

Изх. № РУО127416/17.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27221/15.11.2017 г., Ви уведомявам, че между 20 и 24 ноември 2017 г. ще се проведат Дни на отворените врати в рамките на Европейската седмица на професионалните умения.

В София ще се проведат събития на високо ниво, с участието на Еврокомисар Мария Габриел, министри, представители на бизнеса. Отправени са покани към директори, учители и ученици за организирани посещения.

Някои от големите фирми са обявили, че на 23 -24 ноември ще проведат Дни на отворените врати и то не само в София, но и в доста градове в страната. Прилагам техните предложения, като разчитам, че ще разпространите информацията сред учителите и учениците на Вашето училище за организирани посещения на деца и ученици в съответния ден и час. Обръщаме внимание, че някои от фирмите са подали информация за подходяща възраст на учениците. Във всички случаи е необходимо да се свържете с фирмите, за да могат да се направят графици за посещенията и да се използват оптимално предоставените възможности за запознаване с професиите и ориентиране на нашите ученици.

С пожелания за успешна седмица на професионалното образование и обучение през следващата седмица!

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

17.11.2017

Регламент на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2017/2018 година

 

Изх. РУО1 – 27441/ 17.11.2017г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2017/ 2018 год., регламента на олимпиадата по биология и здравно образование и заповед № РУО1- 462/16.10.2017 год. на Началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по биология ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – на 28.01.2018 год. Начало 14.00 часа.
 • Областен – на 25.02.2018 год. Начало 9:00 часа. Домакини са 7. СУ“Свети Седмочисленици“ и 119 СУ „Акад. Михаил Арнаудов“.
 • Национален – на 31 и 01 април 2018 год. в гр. Ямбол.

ІІ. В олимпиадата по биология и здравно образование могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

 • Първа състезателна група – ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас по стара учебна програма. 
 • Втора състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас и се обучават по нова учебна програма или изучават учебно съдържание за VІІІ клас по стара учебна програма;
 • Трета състезателна група -ученици, които през настоящата учебна година са в ІХ клас и/или изучават учебно съдържание за ІХ клас
 • Четвърта състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в Х, ХІ и в ХІІ клас на всички видове училища.
 • Ако ученик заяви желание, той може да участва не в своята, а в следваща възрастова група. За целта подава писмена заявка - до съответния учител с копие до експерта в РУО.
 • На участниците във всички кръгове на олимпиадата не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е използването на собствен калкулатор с прости математически функции.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

1. Темата на всяка възрастова група е различна. Включва тестови задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка по човекът и природата /биологичната част/ и задължителната/ общообразователната подготовка по биология и здравно образование за VІІ и VІІІ клас и задължителната и профилираната подготовка по биология и здравно образование за ІХ, Х, ХІ и ХІІ клас съгласно програмата за общинския кръг на олимпиадата по биология.

2. Темите за общинския кръг на олимпиадата по биология ще бъдат публикувани в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg на 28.01.2018 г.в 13.15 ч.

3. Достъпът до писмените материали  ще стане с парола за отваряне на материалите. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата до 13.15 ч. на 28.01.2018 г.

4. Размножаването на темите се извършва веднага след отварянето им, като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищно образование.

5. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани в същия ден в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg след 19.00 ч.

6. Начало на олимпиадата – 14:00 часа, времетраене – 4 астрономически часа.

7. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, назначена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на теста трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от тестовите задачи, имената, фамилиите и подписите на проверителите. При всяко различие в оценката между двамата проверители писмената работа се проверява от арбитър. Оценката на арбитъра е окончателна. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата ученици по състезателни групи.

8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 70% от максималния брой точки.

На 09.02.2018 год., от 8:30 часа до 17:30 часа, в РУО – София- в стая № 416 на експертите по природни науки и екология Петя Иванова  и Камен Радев се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по биология да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по биология да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

Ново! 3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и директора на училището.

V. Областен кръг

1. Темите за областния кръг на олимпиадата по биология, за учениците от първата и втората състезателни групи, включват тестови задачи от задължителната подготовка; за учениците от третата и четвъртата състезателни групи от задължителната и профилираната подготовка.

2. В темите за всяка една от възрастовите групи са включени тестови задачи, съставени както на основата на учебното съдържание за съответния клас, така и върху материал от предходните учебни години.

3. Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.

4. Времето за работа на учениците е 4 /четири/ астрономически часа.

5. Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от областна комисия, назначена със заповед на началника на РУО - София град.

6. Писмените работи на учениците, които се предлагат за участие в националния кръг, трябва да са с резултат не по-нисък от 60% от максималния.

7. Максималния брой точки за първа състезателна група е 100, за останалите възрастови групи максималния брой точки е в зависимост от формата на теста.

8. Писмените работи на учениците предложени за участие в Националния кръг се изпращат в МОН неразсекретени.

9. Разсекретяването и оповестяването им се извършва след оценяването им от Националната комисия.

10. Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по биология са анонимни.

8. Индивидуалните резултати на учениците от І състезателна група от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, може да се използват от ученик за класиране за места по държавния план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за І състезателна група резултатите на учениците се изразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.                                     

VІ. Национален кръг

1. Провежда се в два етапа, в два последователни дни. Първият етап се състои от теоретични тестови задачи, а вторият от практически задачи. Участниците в националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от Националната комисия. До участие в този кръг се допускат 120 ученици, разпределени в две групи:

 • І състезателна група: 60 ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за VІІ клас или VІІІ клас.
 • ІІ състезателна група: 60 ученици, изучаващи през настоящата учебна година учебно съдържание за ІХ клас и ученици, изучаващи през настоящата учебна година  учебно съдържание Х – ХІІ клас.

2. Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците в националния кръг, се извършва от Националната комисия.

 

За допълнителна информация: 02 935 60 75, 029356084 и 0 888 395 198старши експерти по природни науки и екология – Петя Иванова и Камен Радев.

Приложение:

Програма за І /общински кръг/ на олимпиадата по биология

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10 -2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Четвърта национална конференция – „ Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“

 

Изх. № РУО1-27337/16.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-363/ 14.11.2017 г., вх. №  РУО1-27137/14.11.2017 г., Ви информирам, че организираната от Министерство на образованието и науката съвместно със Синдиката на българските учители, ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник и РААБЕ, Четвърта национална конференция – „ Дигитална учебна среда – ново измерение в образователния процес“  в Общинския дворец на културата, гр. Перник, вместо на предварително обявените 24 и 25 ноември 2017 г. конференцията ще се проведе на 23 и 24 ноември 2017 г.

Информация за събитието може да се получи на електронната страница на ОУ „Св. Иван Рилски“, гр. Перник – http://www.ouivanrilski.com, лице за контакт: г-н Бойко Свиленов – директор на училището, тел.0879010717.

Записване за участие в конференцията: Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.:02-935-60-67 и електронна поща rio_r.voinova@abv.bg .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД  10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

XXV Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас

 

изх. № РУО1-27338/16.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-27198/15.11.2017 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, секция „Изток“, организира провеждането на XXV Коледно математическо състезание за ученици от І до XII клас.Състезанието ще се проведе на 09 декември 2017 г. (събота) от 8.30 до 10.00 часа за учениците от І и II клас и от 10.30 до 12.30 часа за учениците от III до XII клас. Темата за XII клас е във вариант за зрелостен изпит, а за VII клас – във формат на изпита за НВО.

Заявки за участие се приемат в 119 СУ, 125 СУ или 2 СУ до 05 декември 2017 г.

Резултатите от състезанието ще се публикуват на http://iztok-smb.com до 13.12.2017 г.

За повече информация на телефони: 0885932393 и 02/8720008 в 119 СУ и 0988903025 в 125 СУ.

Моля да уведомите учениците и учителите за състезанието и да съдействате на ученици, които имат желание да участват.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД  10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици със специални образователни потребности през учебната 2017/ 2018 г. и финансов план.

 

Изх. № РУО1-27321/16.11.2017 г.

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА

 

 СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение Заповед № РД 09-605/25.10.2017 г. на Министъра на младежта и спорта и Правила за организиране и провеждане на ученическите игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания на централната нервна система през учебната 2017/ 2018 г. и финансов план.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-2040/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Купата на кмета на София – 2017 г.

 

Изх. № РУО1-27261/16.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Столична община, в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“,  организира XVІ турнир по плуване за Купата на кмета на София – 2017, за ученици от І до ХІІ клас в плувен басейн „Мадара“.

Турнирът по плуване ще се проведе по следния график:

 

5.XII.2017 г. (вторник) от 14.30 ч. за І-ІІ клас (момичета и момчета);

6.XII.2017 г. (сряда) от 14.30 ч. за ІІІ-ІV клас (момичета и момчета);

12.XII.2017 г. (вторник) от 14.30 ч. за V- VІІ клас (момичета и момчета);

13.XII.2017 г. (сряда)) от 14.30 ч. за VІІІ-Х и ХІ-ХІІ клас (девойки и юноши);

Техническата конференция ще се проведе на 4.XII.2017 г. (понеделник) от 12.30 часа в Столична община - Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“, ул. „Оборище“ № 44, етаж І.

Заявки за участие се приемат до 11.00 часа на 4.XII.2017 г. и на тел/факс: 02/980 24 78; 02/981 03 43; 02/981 06 47.

Моля да информирате учителите по физическо възпитание и спорт от повереното Ви училище.

Турнирът е част от спортните събития, включени в инициативата „София – Европейска столица на спорта“, 2018 година.

 

Приложение:

 1. Правила за провеждане на XVІ турнир по плуване за Купата на кмета.
 2. Програма.
 3. Заявка по образец.
 4. Фиш по образец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-2040/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

16.11.2017

Национален литературен конкурс за написване на разказ или есе на тема „Европа в България“

 

Изх. № РУО1-27287/ 16.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с популяризирането на Българското председателство на Съвета на Европейския съюз в училищата Министерството на образованието и науката обявява Национален литературен конкурс за написване на разказ или есе на тема „Европа в България“.

Моля да запознаете учениците от Вашето училище с обявата и при необходимост да съдействате на желаещите за участие в конкурса.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.  

на министъра на образованието и науката)