22.11.2019

ДВАДЕСЕТ И СЕДМОТО КОЛЕДНО МАТЕМАТИЧЕСКО СЪСТЕЗАНИЕ

Изх. № РУО1- 32527/22.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на председателя на секция „Изток“ към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-32285/19.11.2019 г., Ви уведомявам, че Двадесет и седмото Коледно математическо състезание ще се проведе, както следва:

 • за учениците от I и II клас: на 15.12.2019 г. (неделя) от 08:30 до 10:00 ч.
 • за учениците от III-XII клас: на 15.12.2019 г. (неделя) от 10:30 до 12:30 ч.

в 119. СУ „Акад. М. Арнаудов“ – кв. Изток, ул. „Латинка“№11, в 125. СУ „Боян Пенев“ – ж. к. Младост 1, ул. „Никола Генадиев“ №1 и във 2. СУ „Акад. Емилиян Станев“ – ж.к. Бъкстон, ул. „Ген. Суворов“ №36.

Заявки за участие с приложен списък се приемат в срок до 12.12.2019 г. в канцеларията на 119. СУ, в стая 402 на 125. СУ и в библиотеката на 2. СУ.

За повече информация тел. 0885932393 и 02/8720008 в 119. СУ и 0988903025 в 125. СУ.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.11.2019

Работна среща с учители по ИТ, подготвящи ученици за олимпиади и състезания по ИТ

Изх. № РУО1- 32011/ 14.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с повишаване постиженията на учениците от област София-град, участващи в Националната олимпиада по информационни технологии (НОИТ) и състезанията по информационни технологии, Ви уведомявам, че РУО – София-град организира работна среща с учители по информационни технологии от столичните училща, която ще се състои на 28.11.2019 г. от 15,00 часа в НПМГ „Акад. Любомир Чакалов”, ул. „Бигла” № 52.

На срещата ще се дадат насоки за работа и полезна информация за ръководителите на ученически проекти по информационни технологии от членове на Областната комисия за оценяване на проектите на учениците от областен кръг на олимпиадата по информационни технологии и от членове на Националната комисия по информационни технологии.

 Записването става чрез попълване на регистрационната форма: https://forms.gle/fhyVFxG18ba3zYk89

Срокът за записване е 25.11.2019 г.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебният процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.11.2019

XIХ Национален есенен турнир по информатика

Изх. № РУО1- 31932/ 13.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на  Заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. на министъра на образованието и науката, утвърждаваща графиците за провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че в периода от 22.11.2019 г. до 24.11.2019 г. в гр. Шумен ще се проведе XIX Национален есенен турнир по информатика.

Домакини на националния есенен турнир по информатика са РУО – Шумен, ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ „Епископ Константин Преславски“.

За място на провеждане са определени ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен и  ШУ “Епископ Константин Преславски“.

Съгласно т. 86 и т. 90 от Раздел II на Приложение № 1 към Заповед № РД09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за участието си в националния есенен турнир по информатика всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава до директора на училището, в което се обучава, декларация за информираност и съгласие (по образец на МОН) за съгласие за публикуване на: резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);  снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието. Директорът на училището, в което се обучава участникът в състезанието, изпраща списъка на учениците, които не са изразили съгласие по т. 86 до директора на ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен, в срок до 14.11.2019 г. на e-mail: [email protected].

Програмата и още актуална информация за турнира може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg.

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали.

Финансовите средства, необходими за участие в турнира, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

За допълнителна информация: Десислава Борисова – старши експерт по математика в РУО – Шумен, телефон: 0887 541 602 и e-mail: [email protected].

 

Приложение:  1. Декларация за информираност и съгласие за публикуване.

                          2. Обобщена заявка за участие на ученици в турнира

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.11.2019

Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България

Изх. № РУО1- 31378/07.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-385/01.11.2019 г. на МОН с вх. № РУО 1-30978/01.11.2019 г., приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните и чуждестранните училища на територията на Република България.

 

Приложения:

 1. Заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.
 2. Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката.
 3. Декларация за информираност и съгласие.
 4. Декларация за безпристрастност и поверителност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.10.2019

Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност

Изх. № РУО1 – 29742/ 18.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-364/17.10.2019 г., вх. №  РУО1-29616/17.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 10 ноември 2019 г. ще се проведе XV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, организирано от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас в рамките на 30 минути в интервала 10 - 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

За допълнителна информация учениците могат да се свържат с г-н Емил Келеведжиев на електронен адрес [email protected] и тел. 0887 445 037.

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

РУМЯНА ВАНГЕЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 02-2326/ 16.10.2019 г. на

началника на РУО – София-град/

17.10.2019

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание)

Изх. № РУО1- 29593/ 16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 01-521/15.10.2019 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание), на 04.11.2019 г. в СМГ „Паисий Хилендарски“, район Оборище, ул. „Искър” 61 ще се проведе Откритото първенство на София по информатика (есенно издание).

Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) ще служи като контролно за попълване на определената квота за брой ученици, участващи в Националния есенен турнир по информатика. в гр. Шумен.

Организатори на Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) са РУО - София-град, СМГ „Паисий Хилендарски“, гр. София и SAP Labs България. Наградите са осигурени от SAP Labs България.

Желаещите да участват в Откритото първенство на София по информатика (есенно издание) трябва да попълнят регистрационна форма на електронен адрес https://sofiacode.com/sti/ до 24,00 часа на 26.10.2019 г.

Допускането на учениците до участие в турнира се осъществява само след представяне на документ за самоличност (лична карта или ученическа карта).

Всеки участник в Открито първенство на София по информатика (есенно издание), в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация за съгласие за публикуване на резултатите /по образец/ до Ралица Войнова - председател на Комисията за организиране и провеждане на Открито първенство на София по информатика (есенно издание), на 04.11.2019 г.  преди провеждането на първенството.

За допълнителна информация Ралица Войнова – старши eксперт по информатика и информационни технологии, РУО - София-град, тел.: 02/935-60-67 и електронна поща [email protected] .

За контакт с организаторите и техническата комисия: [email protected]

 

 

Приложения:

 1. Регламент на Открито първенство на София по информатика (есенно издание)
 2. Декларации за съгласие за публикуване на резултатите
 3. Правила за попълване на квотите от гр. София

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2019

Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България

Изх. № РУО1- 29377/ 15.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-354/10.10.2019 г. с вх. № РУО 1-29019/10.10.2019 г., приложено Ви изпращам Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанията да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Приложение: Календарен план на състезанията по математика, информатика, информационни технологии и математическа лингвистика през учебната 2019/2020 г. на Съюза на математиците в България.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

14.10.2019

Софийски математически турнир за ученици от I до VII клас

Изх. № РУО1-29248/14.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Софийска градска секция към Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-29074/11.10.2019 г., Ви уведомявам, че Двадесет и първи Софийски математически турнир за ученици от I до VII клас ще се проведе на 09 ноември 2019 г. (събота).

Информация за организиране и провеждане на турнира може да получите на сайта http://smbsofiagrad.wordpress.com. Обобщеното класиране на учениците, получили над 50% от максималния резултат ще бъде публикувано на същия сайт. Участниците, които не желаят поименно оповестяване на резултата си, трябва да го заявят при записване за състезанието.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-1664/ 09.10.2019 г.

на министъра на образованието и науката)

 

 

10.10.2019

Тринадесети есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“

Изх. № РУО1- 28965/10.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на председателя на Управителния съвет на Съюза на математиците в България с вх. № РУО 1-28864/09.10.2019 г., Ви уведомявам, че Тринадесетият есенен математически турнир „Академик Стефан Додунеков“ ще се проведе, както следва:

 • за учениците от V-VII клас: на 09.11.2019 г. (събота) от 09:00 до 13:30 ч. в МГ „Гео Милев“, гр. Плевен.
 • за учениците от VIII-XII клас: на 10.11.2019 г. (неделя) от 09:00 до 13:30 ч. в Ректората на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, бул. „Цар Освободител“ № 15, гр. София.

Заявки за участие се приемат в срок до 05.11.2019 г. на e-mail [email protected]. Образец на заявката и допълнителна информация може да се намери на сайта на турнира https://sites.google.com/site/esenenmt/.

Моля за Вашето съдействие информацията за състезанието да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

09.10.2019

РАБОТНА СРЕЩА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ С ЕКИПА НА ПРЕВАНТИВНО - ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ПО ПРОБЛЕМИТЕ НА НАРКОМАНИИТЕ - СОФИЯ

Изх. № РУО1-28745/08.10.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

 

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-28284/02.10.2019 г. и писмо на Превантивно-информационния център по проблемите на наркоманиите /ПИЦ по ПН/ с вх. № РУО1-28534/04.10.2019 г., Ви уведомявам, че организираната работна среща от ПИЦ по ПН към Столична община с педагогически специалисти на училища /педагогически съветници, училищни психолози/ за представяне на  националните програми за превенция на употребата на психоактивни вещества за ученици от прогимназиален и гимназиален етап ще се проведе на 22.10. 2019 г. /вторник/  от 10.00 и от 13.00 ч. в ОКИ „Красно село“, ж.к. „Хиподрума“, бул. „ Цар Борис III“ № 41.

За повече информация: Росица Станулова и Миглена Петкова – тел: 02 931 12 02

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-

СОФИЯ-ГРАД