08.10.2019

ИНИЦИАТИВА НА УНИЦЕФ С ПОДКРЕПАТА НА МОН „НАЙ- ГОЛЕМИЯТ УРОК В СВЕТА“

Изх. № РУО1-28714/08.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105 -346/07.10.2019 г., постъпило с вх. № РУО1-28673/07.10.2019 г., Ви уведомявам, че за пета поредна година УНИЦЕФ и МОН предлагат инициативата „Най-големият урок в света“.

 Чрез  инициативата се популяризират  Глобалните цели за устойчиво развитие,  като училищата в България провеждат урок или поредица от уроци, посветени на целите. През тази учебна година във връзка с 30 – годишнината от приемането на Конвенцията за правата на детето инициативата е посветена на децата с увреждания.

Приложено Ви изпращам информация „Глобалните цели за устойчиво развитие“, съдържащи информация за включване в инициативата.

Приложение:  Глобалните цели за устойчиво развитие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

07.10.2019

Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас „Аз мога – тук и сега“

Изх. № РУО1-28590/07.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28359/02.10.2019 г. Ви уведомявам, че за пета поредна година със съдействието на Американски университет в България и РУО – Смолян на 8-10 ноември 2019 г. в гр. Девин ще се проведе Национално състезание по чужди езици, речеви и комуникативни умения за ученици от 7 до 12 клас (дневна форма на обучение) „Аз мога – тук и сега“. Състезанието ще се проведе в три етапа: слушане с разбиране (Диалог), четене с разбиране ( „Провери знанията си“) и създаване на текст („Напиши за себе си за…“). Участието е индивидуално в една от следните възрастови групи: 7-8 клас, 9-10 клас, 11-12 клас. Всеки ученик може да се представи в една или повече езикови категории: Английски език, Немски език, Испански език, Френски език, Руски език и Италиански език.За учителите в състезателния ден са подготвени открити уроци и обучения за иновативни методи на преподаване на чужди езици.

Регистрация, допълнителна информация, регламент и условия  на официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg , тел.: 089/242 6666 и [email protected] .                                                        

Срок за заявка за участие: 14 – 28 октомври 2019 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Конкурс по превод „Juvenes Translatores”

Изх. № РУО1-26614/13.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26045/10.09.2019 г. Ви информирам, че тринадесетото издание на конкурса по превод „Juvenes Translatores”, организиран от генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК, част от програмата „Еразъм+“, ще се проведе на 21 ноември 2019 г. за първи път онлайн едновременно във всички държави. Участниците в него, ученици от целия Европейски съюз, родени през 2002 година, ще превеждат текст с дължина една страница от един от 24-те официални езици на ЕС на друг. Работите ще бъдат оценявани от професионалните преводачи на ЕК, а победителите (по един от всяка държава членка) ще бъдат поканени заедно със своите родители и учители на церемонията по награждаването в Брюксел през пролетта на 2020 година.За участие е необходимо училищата да се регистрират на електронната страница на конкурса www.ec.europa.eu/translatores до 20 октомври 2019 г.                                                                          Моля да информирате учителите и учениците в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.09.2019

Национален конкурс „Забравените личности“

Изх. № РУО1-25355/ 03.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-25240/ 30.08.2019 г. Ви уведомявам, че фондация “Добрите дела Волонтайм“ организира конкурс на тема „Забравените личности“, в който могат да участват ученици от VIII до XII клас. Инициативата е подкрепена от Министерството на образованието и науката.

Моля да информирате за конкурса учителите и учениците от поверената Ви институция.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СИЛВИЯ ПЕЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-1849/ 27.08.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

08.07.2019

Обучение на учители по химия на тема„Актуални тенденции в химическото образование“

Изх. № РУО1-20904/08.07.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

От 25 – 27 октомври 2019 г. в гр. София ще се проведе 48-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Актуални тенденции в химическото образование“.

Организатори на конференцията са: Министерство на образованието и науката, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация, Регионално управление на образованието – София-град и Съюз на химиците в България

ТЕМАТИЧНИ НАПРАВЛЕНИЯ

  • Химическото образование и Международната година на Периодичната таблица
  • Развитие на ключови умения чрез обучението по химия: държавни образователни стандарти, учебни програми, подходи и методи
  • Иновативни практики и изследвания в химическото образование
  • Клуб: химически специалности в българските висши училища, магистър и доктор в направление „Педагогика на обучението по химия”, квалификационни програми за учители
  • свободна дискусия и обмен на мнения и идеи между участниците в конференцията

В рамките на конференцията ще се проведе и Годишна конференция на Българското дружество за химическо образование и история и философия на химията.

Моля да уведомите учителите по природни науки от Вашето училище и да съдействате за тяхното присъствие.

 

Сайт на конференцията  /При затруднение, копирайте този адрес в броузъра:  https://bit.ly/2QBO8UF/

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕН КОМИТЕТ

 

Председател:

доц. д-р Елена Бояджиева

Зам. председател:

проф. д-р Милена Кирова

Секретар:

д-р Александра Камушева

Членове:

доц. д-р Александрия Генджова

ст. експерт Петя Иванова

ас. Владимир Цветков

Мартина Ценова

Върбина Иванова

 

НАУЧЕН КОМИТЕТ

 

Председател:

проф. дхн Борислав Тошев

Членове:

проф. д-р Адриана Тафрова-Григорова

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д-р Милена Кирова

доц. д-р Александрия Генджова

д-р Александра Камушева

контакти:

доц. д-р Елена Бояджиева

доц. д–р Милена Кирова

тел. 02/ 81 61 327

e-mail: [email protected]

доц. д-р Александрия Генджова

тел. 02/81 61 395

     e-mail: [email protected]

 

 

Конференцията се подкрепя финансово от Факултета по химия и фармация към СУ „Св. Климент Охридски“ по договор 80-10-126/2019 г.

 

ТАКСИ И СРОКОВЕ

Участие като:

Такса правоучастие

Автор/съавтор на съобщение. Преди началото на конференцията изпраща резюме на съобщението. Получава програма и резюмета на докладите и съобщенията в началото на конференцията.

без такса

Слушатели и гости. След предварителна регистрация в посочения срок получават програма и резюмета на докладите и съобщенията.

без такса

Слушатели и гости без предварителна заявка, които няма да получат програма и резюмета на докладите и съобщенията

без такса

 

Срок за запазване на хотелски места - 15.07.2019 г. След тази дата не могат да се гарантират посочените цени и места за настаняване.

 

Срок за регистрация на всички участници – 10.10.2019 г. Попълва се регистрационна карта онлайн – тук

 

Срок за изпращане на резюметата – 25. 09. 2019 г. Описание за оформлението на резюметата – тук.

 

 

Регистрация

 

Форма за онлайн регистрация / Форма за регистрация текстов формат

РЕЗЮМЕТА НА СЪОБЩЕНИЯТА

Резюметата на докладите и съобщенията, на български или английски език, да се подготвят текстов формат с Microsoft Word 2007-2010-2013.

Изисквания и пример: тук

Изпращане на резюметата до 25.09.2019 г. на адрес: [email protected]

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ И НАСТАНЯВАНЕ

Конференцията ще се проведе във Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Участниците ще получат допълнително програмата на конференцията

Официална вечеря: 35 лв. Ще се проведе в ресторант „Панорама“ на Парк Хотел Москва

Форма за регистрация (в текстов формат, само ако има затруднения с изпращането на онлайн регистрацията). Копирайте заявката на отделен файл, попълнете я и я изпратете на адрес: [email protected]

Заявка

за участие в 48-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие, София, Факултет по химия и фармация на СУ „Св. Климент Охридски“, 25-27 октомври, 2019 г.

Попълнете заявката отделно за всеки участник. Запишете файла като включите в наименованието и част от името си на латиница. Попълнете го и го изпратете на адрес [email protected]. Ще получите отговор на електронния адрес, от който сте изпратили файла, за извършена регистрация. 

Данните, които се предоставят с тази заявка, ще се използват само за конференцията.

Лични данни

Име, презиме и фамилия на участника: ……………..

Електронен адрес (задължителен за контакти): ……………

Телефон за контакти:

Служебни данни

Месторабота: …………..

Длъжност и/или научна степен: …………….

Участие в конференцията като:

Автор/съавтор на съобщение. Преди началото на конференцията изпраща резюме на съобщението. Получава програма и резюмета на докладите и съобщенията в началото на конференцията – без такса за всеки автор; Слушатели и гости. След предварителна регистрация в посочения срок получават програма и резюмета на докладите и съобщенията - без такса; Слушатели и гости без предварителна заявка, които няма да получат програма и резюмета на докладите и съобщенията - без такса.

Отбележете с „Х“ в клетката пред текста.

 

1. Автор/ съавтор на съобщение и представящ съобщението - без такса

 

2. Автор/съавтор на съобщение и слушател - без такса

 

3. Слушател/гост – без такса

 

Заглавие на доклада/съобщението:………………………

Автори на доклада/съобщението (подчертайте тези, които ще присъстват на конференцията):…………………..

За представяне на доклада/съобщението се нуждая от компютър и мултимедия. Отбележете с „Х“ в съответната клетка.

Да

Не

 

 

 

За представянето се нуждая от други средства. Моля, опишете. …………………………………………..

Официална вечеря – 35 лв. Отбележете с „Х“ в съответната клетка.

Да

 

Не

 

 

Вечерята включва: салата, основно ястие с пилешко и свинско месо, десерт, безалкохолна напитка, музика и забавление. Алкохол се поръчва самостоятелно от всеки присъстващ.

Резюметата на съобщенията и докладите се приемат до 25.09.2017 г. на електронен адрес: [email protected]. Описание на формата и примерна бланка за резюме и доклад ще намерите на страницата на конференцията на сайта на Факултета по химия и фармация към СУ (Актуално) или на горния електронен адрес изпратете писмо с желание за участие – ще получите връзка и файл с поканата и указания. Резюмета на съобщенията и докладите и програма ще получи всеки участник в конференцията, който е попълнил регистрационната форма.

 

Изисквания към оформлението на резюмето

Големина на листа: А4

Оформление на страницата: Portrait, Margins: Top 1 cm; Bottom 1 cm; Left 1,5 cm; Right 1,5 cm; Gutter 0

Шрифт: Times New Roman, 12 pt

Междуредие: Single

Заглавие: главни букви, получерно (bold), след заглавието един празен ред

Автори: Име и фамилия на авторите, разделени със запетаи след всеки автор – получерно (bold)

Институция: пълно наименование, електронен адрес поне на един от авторите за кореспонденция

Резюме: 10-15 реда, нов ред на 1 cm, разположение на текста – Justify (подравнено и от двете страни), междуредие Single. Общ брой думи до 250.

Ключови думи и изрази: до 4            

Използвайте следния примерен макет за резюмето на Вашия доклад (съобщение). Преди да изпратите резюмето изтрийте текста в червен цвят.

 

УЧЕБНИ ПОСТИЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИ ОТ Х. КЛАС

 

Елена Бояджиева, Мартина Ценова

107 ОУ „Хан Крум” – София, [email protected]

Настоящото изследване има за цел да провери .... .......(и т.н. – максимална дължина до 10-15 реда, 250 думи).

...................................................

...................................................

 

Ключови думи: химическо образование, образователни стандарти

В този формат изпращайте само РЕЗЮМЕТА на доклади и на научни съобщения.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.05.2019

Усвояване на средства по модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученически олимпиади“

Изх. № РУО1-1496/ 27.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН, № 9105-175/21.05.2019 г., с вх. № РУО1-14576/ 21.05.2019 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на Националната програма „Ученически олимпиади и състезания“, модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“, приета с РМС № 271 от 20 април 2018 г., в срок до 20 юни2019 г. училищата трябва да представят в РУО отчет за изпълнението на дейностите по този модул на програмата. Неусвоените средства от училищата към този момент подлежат на възстановяване по ред, определен от Министерството на финансите.

Моля отчетите (Приложение 1 , 2 и 3), както и отчетът за получените, разходваните и неусвоените средства по програмата да бъдат изпратени и във формат Excel  на следните  адреси: [email protected]  [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.05.2019

Проект „Предпочитам да обичам“ на фондация „Еуфония“

Изх. № РУО 1- 14765/ 22.05.19 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомяваме Ви, че РУОСофия-град подкрепя проекта „Предпочитам да обичам“ на фондация „Еуфония“. Целта на проекта е да противопостави на езика на омразата говоренето с думи за обичта, извадени от творчеството на най-добрите български и световни писатели и поети. Провокативната идея на фондация „Еуфония“ се изправя срещу феномена хейтърство. „Предпочитам да обичам“ предлага един неупотребяван ресурс в борбата с речта на омразата – думите за любовта.

В интерактивния сайт www.daobicham.com има голям виртуален „магазин“ със стихове и текстове за обичта от световната и от българската литература. Всеки посетител ще има опция да избира, размества, комбинира и пресътворява свое лично послание за любовта. Сайтът предлага всяка седмица допълнителна игра: киуз с 5 въпроса, за които участниците ще получават допълнителни бонус-точки. Конкурсът e насочен към учениците от столичните училища на възраст между 14 и 19 години. Затова само те ще участват в крайното класиране.

Посетителите на сайта могат да се включат и в двата конкурса:

1. Конкурс за най-добро послание за любовта.

2. Куиз-конкурс

Наградният фонд ще бъде разпределен между постигналите най-добри резултати в двата конкурса поотделно и най-висок резултат общо от двата конкурса. Конкурсите са актуални до 31 юли 2019 г. Изпратените след тази дата предложения няма да участват в класирането.

Моля за съдействието Ви информацията да стигне до учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.05.2019

Национален летен турнир по информатика, гр. Русе

Изх. № РУО1-14399/ 20.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Заповеди № РД 09-2686/20.09.2018 г. и № РД 09-3014/24.10.2018 г. на министъра на образованието и науката от 07 до 09 юни 2019 г. в град Русе ще се проведе Национален летен турнир по информатика.

Съорганизатори на състезанието са Регионално управление на образованието – Русе, МГ „Баба Тонка” – Русе и Русенски университет  „Ангел Кънчев”.

Предварителната поименна заявка се изпраща задължително до 20.05.2019 г. (до 18.00 часа) на електронен адрес: [email protected]  Заявки след тази дата няма да се приемат. Състезателите, включени в националните отбори, участват извън квотите на съответната област.

В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  

Ръководителите на отбори сами резервират места в хотела, който са избрали. Моля резервациите за хотелите да се извършат своевременно, тъй като местата в хотелите са ограничени и няма да бъдат пазени.

Съгласно глава. VI, т. 1.6 от Приложение №1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларации за съгласия за публикуване на:

 - резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

 - снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 07.06.2019 г. и се отразяват в заявката.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация:

 

 

Приложение:  1. Списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София;

                2. Декларация за оповестяване на резултати

                3. Предварителна програма на състезанието. 

 

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

20.05.2019

Програма „Ваканция“

Изх. № РУО1-14093/16.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с вх. № РУО1-11931/30.04.2019 г., Ви уведомявам, че от 3.06.2019 г. до 12.07.2019 г. вкл. Столична община, дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ в партньорство с ЦПЛР – Спортна школа - София и национални спортни федерации организират програма „Ваканция“, свързана с предстоящата лятна ваканция. Тя включва свободен и безплатен достъп до 11 вида спорт, както и други занимания по интереси.

Дейностите ще се провеждат на терените на Спортна София 2000, Спортен комплекс Зона Б-5 /парк „Възраждане“/, зала „Триадица“, басейни на ЦПЛР, спортна школа „София“, Южен парк, Център за изкуства и образование „София“/филиал Надежда/ и др.

Повече информация за дати, часове, заявки за участие и лица за контакт може да намерите в приложената програма, както и на официалния портал на Столична община.

 

Приложение: Програма

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.05.2019

Национален кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1- 13826/15.05.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката в град София ще се проведе националният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“.

Домакини на състезанието са Регионалното управление на образованието – София-град и Националната природо-математическа гимназия /НПМГ/ „Акад. Л. Чакалов” – София.

Националният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 01.06.2019 г. от 11.00 до 12.15 часа в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов” – София, кв. Лозенец, ул. „Бигла“ № 52. Учениците, допуснати до участие в националния кръг на състезанието, следва да се явят в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Л. Чакалов“ до 10.30 ч. на 01.06.2019 г., като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност – ученическа книжка или лична карта.

В срок до 12.00 ч. на 28.05.2019 г. следва да потвърдите участието на допуснатите ученици от повереното Ви училище до националния кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ и да изпратите сканирано копие на декларацията на участниците, които желаят да се публикуват резултатите им и личните им данни (трите имена, училище, клас, населено място) на имейл: [email protected]. (Приложение 1 и Приложение 2)

Моля да създадете организация за информиране на учителите по математика и на допуснатите до национален кръг ученици от повереното Ви училище.

 

Приложения:

  1. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националния кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици под 16 години.
  2. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Националния кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ за ученици над 16 години.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД