07.03.2019

Втори градски конкурс „Две хубави очи“

Изх. № РУО 1-5706/ 07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5248/ 28.02.2019 г. приложено Ви изпращам покана за участие във Втория градски конкурс „Две хубави очи“, организиран от Народно читалище

 „П. К. Яворов-1920“. В  конкурса, посветен на патрона на читалището Пейо Яворов,  могат да участват ученици от VII до XII клас.

Моля да информирате за конкурса учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

06.03.2019

Младежки конкурс за българска и руска песен „Нова надежда“

Изх. № РУО1-5583/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Национално Движение Русофили с вх. № РУО1-4980/27.02.2019 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на младежки конкурс за българска и руска песен „Нова надежда“ – 11 май 2019 г. в гр. София.

Участниците в конкурса  ще се състезават в две направления – „Класическо изпълнение“ и „Популярна песен“, в две категории: индивидуално изпълнение, вокални дуети и терцети. Възрастовата група е от 18 до 29 години.

Конкурсът е като продължение на ученическия фестивал „Пусть всегда будет солнце“.

За контакти: Антонио Дачовски – организатор на конкурса, 0894 414 169, nova_nadejda19@abv.bg.

 

Приложение:  1. Регламент на конкурса „Нова надежда“.

                            2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

06.03.2019

Областен кръг - Национално състезание „Фолклорна плетеница“ 2019

Изх. № РУО1- 5372/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД №09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с утвърдени Правила за организация и график на провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания за учебна 2018/2019 г. и заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на  началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Ключът на музиката“ Ви уведомявам, че на 15.03.2019 г. (петък) ще се проведе областния кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ за ученици от IV, VII, XI-XII клас в 144. СУ „Народни будители“ (ж.к. "Младост 3", ул. "Бъднина №1").

 

За добрата организация и изпълнение на регламента за организиране и провеждане на Национално състезание „Фолклорна плетеница“, моля в срок - 11.03.2019 г. до 13,00 часа да попълните и изпратите приложената заявка за участие на електронна поща: a.nikolov@edusofia.bg .

Организацията и провеждането на областния кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ следва да бъдат извършени съгласно утвърдения регламент. Начален час на състезанието – 10:00 ч. Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на състезанието, както и заснемане на участниците с цел популяризиране на събитието е необходимо навършилите 16 години ученици, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително да подадат декларация за съгласие до директора на училището.

За създаване на условия относно спецификата на състезанието е необходимо, ако музикалният съпровод е на запис, звуковият файл да се изпрати заедно със заявката за участие. Всички участници в състезанието трябва да бъдат с нужното за целта репетиционно облекло. С цел подобряване на организацията, график за представяне на участниците в областния кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ ще бъде изготвен и сведен до знанието на директорите след обработка на подадените заявки за участие.

След приключване на състезателния ден, Областната комисия изготвя в срок от 5 работни дни протокол за явилите се ученици от съответната възрастова група и техните резултати, като предлага на Националната комисия за всяка възрастова група участниците с най-висок резултат за национален кръг, който ще се проведе от 31 май до 3 юни 2019 г. в град Варна.

В периода 02 – 04 юни 2019 г. в СОК „Камчия“ ще се проведе Европейски младежки музикален фестивал “The power of the song”, на който Република България ще бъде домакин. Организатори на фестивала са Секция на училищата с профилирано и разширено изучаване на музика в Република България /СУПРИМ/  към Асоциацията на Европейските музикални училища /ЕМУ/. На този форум участниците в Националния кръг на състезанието „Фолклорна плетеница“ ще имат възможност да покажат таланта и уменията си в музикалното и танцово изкуство и да са съпричастни към изпълненията на участниците от Европейски младежки музикален фестивал “The power of the song”.

Приложение: 1. Регламент на Национално състезание „Фолклорна плетеница“.

                           2. Заявка за участие в областен кръг на Национално състезание „Фолклорна плетеница“ 2019.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.03.2019

Предстоящо състезание за четвъртокласници „ 4_DRUJBA“

Изх. № РУО1-5459/05.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от ЧСУ „Дружба“ вх. №РУО1-5264/01.03.2019 г. за предстоящо състезание за четвъртокласници от територията на София-град  „ 4_DRUJBA“, Ви  уведомявам, че състезанието е без такса за участие, ще се проведе на 16.03.2019г. от 10.00 часа в ЧСУ“Дружба“ и ще включва 15 задачи по български език и литература, математика и английски език. Приложено Ви изпращам за сведение регламента и афиш на състезанието  за четвъртокласниците.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО МАТЕМАТИКА

Изх. № РУО1-5377/ 01.03.2019 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

 

На 18.02.2019 г. резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика са изпратени  на училищата, в които се обучават учениците. Във връзка с обществен интерес към резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика и в духа на принципите за партньорство и прозрачност при провеждане на образователната политика, предлагаме на Вашето внимание тези резултати и на сайта на РУО – София-град.

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ от областния кръг на олимпиадата по български език и литература, проведен на 03.02.2019 год.

Изх. № РУО1-5362/ 01.03.2019 г.

 

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ

от областния кръг на олимпиадата по български език и литература,

проведен на 03.02.2019 год.

 

БЛАГОДАРИМ НА ВСИЧКИ ВАС – УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ, ДИРЕКТОРИ, РОДИТЕЛИ – УЧАСТНИЦИ В ОЛИМПИАДАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА!

ВАШАТА ЛЮБОВ  КЪМ ЕЗИКА И НЕГОВОТО НАЙ-СЪВЪРШЕНО ПРИЛОЖЕНИЕ – ЛИТЕРАТУРНОТО ИЗКУСТВО – Е ДОКАЗАТЕЛСТВО ЗА НЕПРЕСЕКВАЩИЯ ИНТЕРЕС КЪМ ЕТИЧНОТО И ЕСТЕТИЧНОТО КАТО ЕСТЕСТВЕНО ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ НА ПОШЛОТО И БЕЗВКУСИЦАТА. ЗАТОВА НЕКА ВСИЧКИ НИЕ, ПО ПРИМЕРА НА КОНСТАНТИН ПРЕСЛАВСКИ, ДА СЪВЕТВАМЕ:

ТЪРСЕТЕ КНИГИТЕ, ЗАЩОТО В ТЯХ ИМА ЖИВОТ ВЕЧЕН!

 

Събка Попова и Станислав Георгиев – старши експерти по български език и литература в РУО – София-град

Приложение: Протокол

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация на учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас

Изх. № РУО1- 5360/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по история и цивилизация/история и цивилизации  през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 1 с резултатите от писмените работи на учениците от V, VІ, VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас от областния кръг на олимпиадата по история и цивилизация/история и цивилизации, за които не се провежда национален кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2019

Изх. № РУО1- 5237/ 28.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. №  РУО1-3672/ 11.02.2019 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че предстои провеждането на  Националния конкурс „Възкресение Христово“ – 2019 г., организиран от Българската Патриаршия.

Конкурсът има за цел да стимулира творческите заложби на децата в сферата на християнското изкуство и християнската култура. В него могат да вземат участие децата от детските градини и ученици от І-ви до ХІІ-ти клас, като представят творби в категориите изобразително изкуство, литература /поезия и проза/ и фотография, посветени на православния християнски празник Възкресение Христово – Пасха.

Краен срок за изпращане на конкурсните творби – 06.04.2019 г., на адрес 1000 София, ул. „Оборище“ № 4, СВ. СИНОД на БПЦ-БЦ, Културно-просветен отдел, за Национален конкурс „Възкресение Христово“ – 2019.

Приложение: Обява и статут на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1- 5325/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 година и заповед №РД 01- 87/26.02.2019 г. на началника на РУО – София-град, на 09.03.2019 г. /събота/ от 09,00 ч. в НПМГ„Акад. Любомир Чакалов”, ул. „Бигла” № 52 ще се проведе областният кръг на олимпиадата по Информационни технологии.

Съгласно регламента на олимпиадата, областният кръг протича чрез защита на проекти, по изготвен график. Всички ученици, класирани за областния кръг до 07.03.2019 г., следва да качат на сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg по указанията, публикувани от Националната комисия, изходни и изпълними кодове, документации, презентации и всякакви други документи, свързани с проектите.

На 07.03.2019 г./четвъртък/ от 10,00 ч. до 16,00 ч. в НПМГ ще бъде предоставена възможност на участниците в олимпиадата да качат проектите си на работните компютри и да се запознаят с обстановката преди олимпиадата. Напомням, че за целта учениците е необходимо да носят със себе си всички материали свързани с проекта си /проект, документация, презентация за защита/ на магнитен носител.

Моля всички ученици, класирани за областния кръг и техните ръководители /инструктори/ да следят редовно сайта http://edusoft.fmi.uni-sofia.bg и да проверяват електронните си пощи за евентуални промени или допълнителна информация.

Приложение: График за защита на проектите на областен кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2019

Конкурс за историческо есе, посветен на 140-та годишнина от създаването на Българските военноморски сили

Изх.№ РУО 1-5269/01.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4794/25.02.2019 г., Ви уведомявам, че командването на Военноморските сили и Военноморският музей обявяват конкурс за историческо есе, посветен на 140-та годишнина от създаването на Българските военноморски сили.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Информация за конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД