25.03.2019

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 7891/25.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-2686/20.09.2018 г.на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частите училища на територията на Република България и съгласно Приложение № 1 и Приложение № 3 на съшата заповед Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2019 г.(събота) от 09:00 ч. С писмо с изх. № РУО1- 7034/19.03.2019 г., бяхте уведомени да изпратите списък на учениците от повереното Ви училище, за които има подадено заявление за участие в състезанието.

Учениците, заявили участие в Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас са разпределени, както следва:

В 56. СУ „К. Иречек“, район „Люлин“, ул. „Търново“ № 37, гр. София, email: [email protected] за учениците от училищата в районите Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел, Сердика, Красна поляна, Банкя, Възраждане, Илинден.

 

В 145. ОУ „Симеон Радев“, район „Младост“, Младост ІА, ул."Ресен" №1, email: [email protected]за учениците от училищата в районите Младост, Изгрев, Искър,  Панчерево, Подуяне, Студентски, Слатина.

 

В 20. ОУ „Тодор Минков“, район „Триадица“, ул. "Княз Борис І " № 27, email: [email protected]– за учениците от училищата в районите Лозенец, Оборище, Триадица, Средец, Красно село и Витоша, Кремиковци.

 

На 27.03.2019 г. ще получите на имейлите на училищата разпределението на квесторите от повереното Ви училища в училищата домакини.

Състезанието е анонимно. Учебното съдържание е по учебната програма за задължителната подготовка (задача 1 и задача 2) и по учебната програма за задължителноизбираема и/или свободноизбираема подготовка (задача 3 и задача 4). Времетраенето на състезанието е 4 часа и 30 минути.

Квесторите, определени от Вашето училище следва да се явят в училището, в което ще бъдат разпределени в 08.00 ч. на 30.03.2019 г. за инструктаж.

Учениците, желаещи да участват в Пролетното математическо състезание следва да се явят в определеното за тях училище домакин на 30.03.2019 г.(събота), не по-късно от 08.30 ч., като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност-лична карта или ученическа книжка.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник на 17 и 18.04.2019 г. от 10.00ч. до 12.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00 ч. в РУО – София-град, етаж V, стая 513.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Покана за участие в „Конкурс за учебна рисунка, Бургас 2019“

Изх. № РУО1- 7699/22.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Регионално управление на образованието -  Бургас с вх. № РУО1-5603/06.03.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на „Конкурс за учебна рисунка, Бургас 2019“.

Организатори на конкурса са Община Бургас и Национална художествена академия.

За повече информация: тел. 0888 418 949, както и на e-mail: [email protected] .

 

Приложение: 1. Статут на „Конкурс за учебна рисунка, Бургас 2019“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Резултати от областния кръг на Националната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. №РУО1-7697/22.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-91/14.03.2019 г., вх. № РУО1-6597/15.03.2019 г. и в изпълнение на Регламента за организиране и провеждане на националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас през учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 20.03.2019 г. на електронните пощи на училищата са изпратени резултатите на явилите се ученици от повереното Ви училище, които съдържат трите имена и общия брой точки на всеки ученик. Моля да уведомите учениците за техните резултати, спазвайки разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.  Приложено изпращам разпределение по точки.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Организиране и провеждане на Национален кръг на олимпиада по физика

Изх. № РУО1 – 7535/ 21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката и Приложение № 2 към нея за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, град Русе е определен за домакин на Националния кръг на олимпиадата по физика, който ще се проведе в периода от 05 до 07 април 2019 г. в Основно училище Отец Паисий” - гр. Русе (ул.”Александровска” № 95).

Организатори на Националната олимпиада по физика са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Русе и ОУ „Отец Паисий” - гр. Русе.

Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 5 април 2019 година от 18,00 часа в конферентна зала в Гранд хотел „Рига“.

Организаторите осигуряват хотелско настаняване в Гранд хотел „Рига“ на преференциални цени за участниците в националната олимпиада, ръководителите и придружаващите лица. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на електронен адрес: [email protected] в срок до 30 март 2019 г. Ръководителите на отборите трябва да изпратят на посочения имейл списъци на учениците с трите имена, дата и година на раждане, клас, училище и населено място.

Местата в хотела са ограничени и резервациите ще се изпълняват по реда на постъпването им. За издаването на фактури е необходимо да се представят точните данни на рецепцията на хотела.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 16,30 часа на 05.04.2019 г. във фоайето на Гранд хотел „Рига“.

Командировъчните средства за участниците и ръководителите са за сметка на училищата, РУО, училищни настоятелства, общини, спонсори и др.

Моля, в срок до 13,00 часа на 29.03.2019 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: [email protected].

Допускането на учениците до участие в националната олимпиада ще се осъществява само при представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

За допълнителна информация и въпроси: тел. 0882 450572, Милена Банева, ст. експерт по ПНЕ в РУО-Русе.

Приложения:

  1. Програма за провеждане на олимпиадата.
  2. Оферта на Гранд хотел „Рига“.
  3. Заявка за участие.
  4. Декларация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-7512/21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по немски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по немски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Резултати от Националното състезание по финансова математика

Изх. № РУО1-7508/21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика през учебната 2018/2019 г. и във връзка с писмо № 9105-88/14.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО 1-6438/14.03.2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от Националното състезание по финансова математика, проведено на 09.03.2019 г.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Детска олимпиада по БДП „Уча играейки – живея знаейки“

Изх. № РУО1-7511/21.03.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Регионално управление на образованието /РУО/ - Търговище вх. №РУО1-5581/06.03.2019 г. за предстояща Детска олимпиада по безопасност на движението „Уча играейки – живея знаейки“ с участието на деца от детски градини, подготвителни групи и ученици от начален етап на обучение, Ви  уведомявам, че олимпиадата  ще се проведе на 19.04.2019 г.в ДГ №2 „Осми март“ гр.Търговище.  Приложено Ви изпращам за сведение покана, регламент и заявка за участие в състезанието.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

21.03.2019

Областния кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1-7477/21.03.2019 г.

 

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организиране и провеждане на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ на електронните пощи на училищата, които са заявили участие в състезанието са изпратени заявените бланки за отговори, инструктаж за квесторите и инструктаж за проверителите. Моля, ако някое училище е заявило участие в състезанието и не е получило материалите да се свърже със старши експерта по математика в РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Състезание по български език

Изх. № РУО1-7323/ 20.03.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-126/ 08.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО1-5884/ 08.03.2019 г., Ви уведомяваме, че за втора поредна година Сдружение „Живата вода на България“ планира да организира състезание по български език „Пазим езика си“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента на състезанието.

Обръщаме Ви внимание, че действащите нормативни актове в  системата на предучилищното и училищното образование предоставят на директорите значителна свобода да планират и да осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на учениците. При провеждането на подобни дейности следва да се спазват законовите изисквания, определени в чл. 11а, ал. 1 ат Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Приложение: регламент

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Национален кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-7123/19.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА НЕМСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе в град Бургас.

Националният кръг на олимпиадата по немски език се организира от Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - Бургас и НЕГ „Гьоте“ – гр. Бургас, със съдействието на Община Бургас.

Националният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе в периода 29.03.2019 г. – 31.03.2019 г. в НЕГ „Гьоте“ – гр. Бургас с начален час:

  • 08:30 часа за участниците от VIII, IX, X и XI клас;
  • 10:00 часа за участниците от XII клас.

Участниците от VIII, IX, X и XI клас следва да се явят 20 минути преди определения чрез жребий час. Участниците от XII клас следва да заемат местата си в изпитните зали не по-късно от 09:40 часа.

Допускането до участие в националния кръг е възможно само срещу представяне на документ за самоличност или ученическа лична карта.

Официалното откриване на националния кръг на олимпиадата по немски език ще се състои на 29.03.2019 г. от 17:30 часа в Културния дом на нефтохимика – гр. Бургас, пл. „Тройката“ №1.

Във връзка с провеждането на националния кръг на олимпиадата по немски език са договорени преференциални цени с посочения в приложенията хотел. Настаняването в хотела е предвидено за 29.03.2019 г. от 14:00 до 17:00 часа. Ръководителите на участниците е необходимо в срок до 26.03.2019 г. да извършат резервация на електронен адрес [email protected].

За участие в олимпиадата ръководителите на класираните ученици подават в срок до 25.03.2019 г. заявка по образец на електронен адрес [email protected]. При установени несъответствия в имената на учениците, включени в протокола с класираните за национален кръг, публикуван на електронната страница на Министерството на образованието и науката, е необходимо да изпратите съответната корекция до 21.03.2019 г. на адрес [email protected]. В случай че от Вашето училище има участници със специални образователни потребности, моля да напишете какви са необходимостите.

Финансовите средства, необходими за осигуряване на участието в олимпиадата, са за сметка на участниците или изпращащите ги училища.

За допълнителна информация и съдействие моля да се обръщате към г-жа Жанета Димитрова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО - Бургас, тел. 056/87 49 74, 0879 006 113 и електронен адрес [email protected].

Приложения:

  1. Заявка за участие.
  2. Предварителна програма.
  3. Информация за хотел.
  4. Карта на град Бургас.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД