20.02.2019

ХXI Национален фестивал на детската книга

Изх. № РУО1-4481/ 20.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-4343/ 19.02.2019 г. РУО – Сливен уведомява, че ХXI Национален фестивал на детската книга, организиран от регионална библиотека „Сава Доброплодни”, ще се проведе от 8 до 10 май 2019 г. в град Сливен. Инициативата е подкрепена от Министерството на културата, община Сливен, Областна администрация – Сливен, Асоциация „Българска книга“, Държавна агенция за българите в чужбина.

Моля да информирате за събитието учителите и учениците от Вашето училище и да  съдействате за включването им в конкурсите.

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

19.02.2019

Национално състезание по финансова математика

Изх. № РУО1-4410/19.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2019 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018-2019 година, Ви уведомявам, че на 09.03.2019 г. от 11:00 до 13:00 ч. ще се проведе националното състезание по финансова математика. Времето за работа е 120 минути.

Националното състезание по финансова математика включва три отделни теми за следните три възрастови групи: V-VII клас, VIII-IX клас и X-XII клас.

Редът за провеждане, оценяване и обявяване на резултатите е съгласно регламента на състезанието. ( Приложение 1)

В срок до 05.03.2019 г., ако в повереното Ви училище ще се провежда състезанието следва да изпратите на електронна поща: ruo.sf.lgavrailova@gmail.com във формат Excel (по приложения образец) справка-заявка за необходимите теми.

В срок до 18.03.2019 г. следва да изпрати попълнена таблица за резултатите на учениците от състезанието по приложения образец (Приложение 3) на имейл: ruo.sf.lgavrailova@gmail.com . В същия срок следва да изпратите на старши експерта по математика в РУО – София-град, стая 513 на хартиен носител протокол с резултатите на учениците, заверен с подпис и печат, бланките с попълнените отговори и решенията на задача с номер 7, списък на учениците по класове, подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите и личните им данни, списък на неявилите се ученици и разпределителен протокол за броя на проверените бланки от оценителите.

Приложения:

 1. Регламент за организиране и провеждане на национално състезание по финансова математика през учебната 2018/2019 г.
 2. Образец справка-заявка за необходимите теми.
 3. Образец на таблица с резултати.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

19.02.2019

ХI Национално състезание по информационни технологии

Изх. № РУО1- 4346/19.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-26/01.02.2019 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 4318/19.02.2019 г., Ви уведомявам , че от 23.03.2018 г. до 25.03.2018 г. в Благоевград ще се проведе „ХI Национално състезание по информационни технологии“, организирано от РУО - Благоевград, ЮЗУ ”Неофит Рилски”, гр. Благоевград, VII СУ ”Кузман Шапкарев”,  гр. Благоевград и община Благоевград. Състезанието се провежда за десети пореден път и в него могат да участват ученици от V до ХІI клас. Целта е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използване на компютърни технологии. Приложният характер на  разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие.  Учениците защитават пред комисия собствени проекти. Направления:

V – VІІ клас:

 • Компютърно моделиране *
 • Уеб сайт;
 • Интерактивна презентация*;
 • Групов проект *

VІІI – XII клас:

 • Уеб сайт;
 • Мултимедийни клипове *;
 • 3D моделиране*
 • Самостоятелни компютърни приложения
 • Интернет приложения.

В категориите Компютърно моделиране*, Мултимедийни клипове*, 3D моделиране* и Интерактивни презентации“ се изработват в деня на самото състезание индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет.

ІІІ. Регистрацията на всички участници

 • Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 11.02.2019г. до 18.03.2019 г. на адрес: http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com  и да съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководителя на проекта или консултанта
 • Авторите на проектите трябва да са изпратили проекта и документацията до 18.03.2019г. само  на електронен адрес sastezanie_sedmo@abv.bg . Проектите, които не са получени до определения срок, не участват в състезанието.До 21.03.2019г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на  сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com.
 • След края на регистрацията се допуска обединяване на категории при крайното класиране, при по - малко от 5 проекта в направление. Оценяването въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

Таксата за участие се превежда до 18.03.2019 г.

ІV. Информация за програмата и информация за хотели за настаняване ще се публикува в сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com

На всички  участници от XII  клас с резултат над 50% от максималния брой точки, ще бъде предложен прием за студенти в Технически факултет на ЮЗУ ”Н. Рилски”, Благоевград.

Условия за настаняване:

Необходимите средства (пътни, дневни, квартирни и такси) могат да се осигуряват от училищата, общините, секциите на СМБ,  спонсори и др.

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъде публикувана в сайта на състезанието.За  допълнителна информация: 1. РУО – Благоевград  телефон: 073/885272 и 0894/ 62 71 86 –  Василиса Павлова старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – Благоевград.2. VІІ СОУ „ Кузман Шапкарев”- Благоевград, тел/факс 073/88 77 78 – Лилия Стоянова, директор на VІІ СУ, 073/831538- канцелария.За настаняване – 073-831538, 0878418360 – г-жа Стамболиева

Приложения:

1. РЕГЛАМЕНТ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-90/14.02.2019 г. на Министъра на образованието и науката/

18.02.2019

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-4277/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-1598/ 21.01.2019 г. община Ботевград обявява VI Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ – Ботевград 2019 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с условията за участие в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Национален литературен конкурс „Любовта и свободата“

Изх. № РУО1-4259/ 18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО Разград с № РД-19-8-59/ 15.02.2019 г., вх. № РУО1-4195/ 15.02.2019 г., моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в литературния конкурс под наслов „Любовта и свободата“, организиран за трета поредна година от НПТГ „Шандор Петьофи“, гр. Разград. В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас с авторски литературни произведения, като крайният срок за изпращане на творбите е 10.04.2019 г.

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Провеждане на Национално състезание по Информационни технологии, информатика и визуални изкуства за ученици от VIII и XII клас

Изх. № РУО1- 4254/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № АД-01-178/14.02.2019 г. на РУО - Смолян, вх.№ РУО1-4667/15.02.2019 г., Ви уведомявам, че в град Девин от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. ще се проведе състезанието „Аз мога – тук и сега“ по информационни технологии, информатика и визуални изкуства за ученици от VIII  и XII клас.

Състезанието е единствено по рода си с това, че участниците във всички направления научават, обсъждат и разработват поставените задачи само на място по време на състезателния ден. Учениците се изправят пред истинско предизвикателство в силно конкурентни условия за да демонстрират уменията си за работа с компютърно базирани технологии и да реализират проекти от творчески характер.

Направленията, в които учениците се състезават са: „Презентация“, „Видеоклипове“, „Графичен дизайн“, „Редизайн на уеб-сайтове с Photoshop“, „Фотография“, „Програмиране“ и „ Fronted Development“.

За допълнителна информация, регламент и условия, както и за регистрация в официалния уеб-сайт: www.AZ-MOGA.bg и на телефони 089/ 242-6666 и 0887944437.

Срок за заявка на участие до 12 април 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-318/08.02.2019 г.

  на началника на РУО – София-град)

18.02.2019

ЛИТЕРАТУРЕН КОНКУРС

Изх. № РУО1-4275/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-3826/ 13.02.2019 г. Асоциация „Българска книга“ информира, че предстои осмата Националната кампания за насърчаване на интереса към четенето „Походът на книгите“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето учебно заведение с обявата и да съдействате за включването им в предвидените дейности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-4280/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо вх. № РУО1-4219/ 18.02.2019 г. РУО – Благоевград уведомява, че ПГ „Пейо К. Яворов“ – гр. Петрич, организира национален литературен конкурс „Светът на Яворов“.

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента и да съдействате за включването им в конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Провеждане на конкурс „Водата – извор на живот“

Изх. № РУО1- 4256/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на “Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, с вх. № РУО1-3004/04.02.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на двадесет и първото  издание на конкурса „Водата – извор на живот“, посветен на Международния ден на водата – 22 март 2019 г.

Обхватът на конкурса за настоящото издание е разширен, като участие могат да вземат всички творци, които изпратят своя рисунка, приказка, есе, стихотворение, поздравителна картичка, дигитална рисунка, изготвено пано или макет, както и авторска песен. Предвидени са предметни и парични награди за тези автори, чийто творби бъдат отличени от журито.

Рисунките, приказките, есетата, стихотворенията, поздравителните картички, паната и макетите на участниците в конкурса (на хартиен или друг носител), изпращайте на адрес: гр. Шумен, пл. „Войн“ №1 /над Летен театър/ - “Водоснабдяване и канализация – Шумен“ ООД, за конкурса „Водата – извор на живот“. На гърба на произведенията трябва да бъдат изписани четливо с молив трите имена на участника, адрес, телефон, степен на училищното образование, учебно заведение.

Приказките, есетата, стихотворенията, дигиталните рисунки и авторските песни, се изпращат на електронен адрес: azivodata@gmail.com, като също трябва да бъдат посочени трите имена на участника, адрес, телефон.

За повече информация: azivodata.com . 

Краен срок за предаване на творбите: до 16.00 часа на 10.03.2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

18.02.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1- 4229/18.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с обявяване на резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика, проведена на 02.02.2019 г., Ви уведомявам, че на елекронните пощи на училищата са изпратени резултатите от олимпиадата на учениците от IV до VI клас от повереното Ви училище, които съдържат трите имена, класа и общия брой точки на всеки ученик. Моля да уведомите учениците за техните резултати, спазвайки разпоредбите на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД.

Резултатите на учениците от VII до XII клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата след разсекретяване от Националната комисия.

Приложение: Разпределение по точки за IV, V и VI клас.

                                   

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-318/08.02.2019 г.

на началника на РУО – София-град/