18.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по немски език

Изх. № РУО1-4173/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г., заповед  № РД 01-65/14.02.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по немски език за учебната 2018/2019 година, областният кръг на олимпиадата по немски език ще се проведе на 23.02.2019 г. от 9:00 часа в 73 СУ „Владислав Граматик“, район Триадица, ул. „Г. Измирлиев” № 2.

Олимпиадата е с продължителност 180 минути.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 73 СУ „Владислав Граматик“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.02.2019

Пролетни математически състезания за ученици от IV до VII клас

Изх. № РУО1- 4164/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3541/08.02.2019 г., Ви уведомявам, че от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Шумен ще се проведат Пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката и Регионалното управление на образованието – Шумен.

Домакини на Пролетните математически състезания за ученици от V до VII клас са РУО – Шумен и ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен.

За място на провеждане е определена ППМГ „Нанчо Попович“ – гр. Шумен.

Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 06.03.2019 г., чрез попълване на електронен формуляр на адрес: https://goo.gl/forms/mJidjfqzvx29YWcA3

За участието на ученик под 16 години в Пролетните математически състезания всеки родител/настойник/попечител, носещ родителска отговорност, подава декларация за съгласие за публикуване.

Сканираните декларации на учениците да се изпратят до 06.03.2019 г. на e-mail: pms_shumen@abv.bg.

Регистрацията се приема за действителна, ако е постъпила в срок.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само срещу представяне на ученическа книжка или ученическа карта.

Електронната форма за регистрация, програмата и още актуална информация за състезанието може да намерите на сайта на ППМГ „Нанчо Попович“, гр. Шумен – www.pmg.icon.bg.

Ръководителите на отборите сами правят резервация в хотел, който са избрали.

Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация:

Десислава Борисова – старши експерт по математика в РУО – Шумен, телефон: 0879 541 602 , e-mail: d.borisova.ruo@gmail.com.

Приложение: Декларации за съгласие за публикуване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.02.2019

Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1- 3984/14.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3347/07.02.2019 г., Ви уведомявам, че от 29.03.2019 г. до 31.03.2019 г. в гр. Варна ще се проведат Пролетни математически състезания за ученици от VIII до XII клас.

Организатори на състезанието са МОН, РУО-Варна и СМБ - Секция Варна.

Домакини на състезанието са Регионално управление на образованието-Варна и Математическа гимназия „Д-р Петър Берон“ -  гр. Варна.

За място на провеждане е определена МГ „Д-р Петър Берон“ -  гр. Варна.

В срок до 08.03.2019 г. Ръководителите на отбори, които желаят да участват в състезанието следва да изпратят  на e-mail: pms_varna2019@abv.bg:

Файл на Excel с попълнените по изискването таблици (по приложения образец).

Сканираната поименна заявка за участие (по приложения образец).

Сканираните декларации за съгласие за публично оповестяване на резултатите (по образец).

Сканиран списък на учениците, подали декларация (по образец) за съгласие за публично оповестяване на резултатите (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

Сканиран списък на учениците, които не желаят техните резултати да бъдат обявявани публично (списъкът трябва да е с подпис и печат на директора).

За участието си в Пролетни математически състезания всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят /настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, подава декларация по образец за съгласие за публично оповестяване на резултатите. 

Резервациите и договарянето за настаняването в хотелите се осъществяват от ръководителите. Финансовите средства, необходими за участие в състезанието, са за сметка на заявителите (училища, общини, РУО, спонсори и др.).

След 08.03.2019 г. заявки не се приемат.

За въпроси във връзка със състезанието:

Лилия Стойчева – старши експерт по математика в РУО- Варна, тел. 0884 404 373

Евгения Михайлова – зам. директор в МГ „Д-р Петър Берон“, тел. 0884 178 201.

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

Приложения:

1. Образец на заявка за участие.

2. Декларация за съгласие.

3. Примерна програма на състезанието.

4. Хотели за настаняване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.02.2019

Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас

Изх. № РУО1- 4161/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на проф. д-р Мирослав Гълъбов-декан на факултета „Математика и информатика“ към Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“  с вх. № РУО1-3786/12.02.2018 г., Ви уведомявам, че на 10.03.2018 г. в гр. Велико Търново ще се проведе Дванадесети математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас .

Организатори на състезанието са факултет „Математика и информатика“ към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, Регионално управление на образованието-Велико Търново и Съюза на математиците в България-секция „Великотърновски университет“.

Моля да уведомите учителите по математика и учениците от повереното Ви училище за турнира.

Приложение:

1. Обява за провеждането на Единадесети Математически турнир на Великотърновския университет за ученици от XI и XII клас .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.02.2019

Областен кръг - Национално състезание „Ключът на музиката“ 2019

Изх. № РУО1- 4095/15.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД №09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с утвърдени Правила за организация и график на провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания за учебна 2018/2019 г. и заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на  началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Ключът на музиката“ Ви уведомявам, че на 22.02.2019 г. (петък) ще се проведе областен кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI и VII клас в съответните училища, в които има класирани участници от общинския кръг.

За добрата организация и изпълнение на регламента за организиране и провеждане на Национално състезание „Ключът на музиката“, моля в срок - 18.02.2019 г. до 17,00 часа да попълните и изпратите приложения формуляр на електронна поща: a.nikolov@edusofia.bg .

Организацията и провеждането на областния кръг на Национално състезание „Ключът на музиката“ следва да бъдат извършени съгласно утвърдения регламент. Начален час на състезанието – 09:30 ч. Участието на учениците в този кръг не е анонимно. Времетраенето на състезанието е 1 учебен час – 45 минути, като времето за подготовка е 15 мин. извън времето за работа. За създаване на условия относно спецификата на състезанието е необходимо в залите да бъде осигурена техника за възпроизвеждане на звуков файл.

Изпитните материали за Националното състезание „Ключът на музиката“ ще бъдат качени на сайта на МОН на адрес: http://internet.mon.bg/muzika/ до 9.00 часа на 22.02.2018 г.

На 22.02.2018 г. между 13:00-16:30 ч., всяко училище, провело областния кръг на националното състезание, следва да предаде в РУО - София-град на адрес: ул.“Антим I“ №17, ет.4, стая 412 на Адриан Николов – ст. експерт по изкуства с придружително писмо на хартиен носител:

- протокол за явилите се участници, заверен с подпис на директора и печат на училището;

- протокол за дежурство на квесторите, заверен с подпис на директора и печат на училището;

- оригиналните писмени работи на всички участници от съответното учебно заведение.

В същия срок, протоколите следва да бъдат изпратени в текстов файл /без заверка/ на e-mail: a.nikolov@edusofia.bg .

Моля да създадете необходимата организация за провеждане на състезанието без да се нарушава учебният процес.

Пожелавам успех на участниците!

Приложение: Формуляр – Областен кръг - Националното състезание „Ключът на музиката“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по биология

Изх. № РУ01-3998/ 14.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 год. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/ 2019 г., заповед № РУО1 – 409/ 04.10.2019 год.  на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по биология и здравно образование, Ви уведомявам:

Областният кръг на олимпиадата по биология ще се проведе на 24.02.2019 год.

Начало: 9:00 часа

Продължителност: 4 астрономически часа за всички класове.

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили минимален брой 70 точки.

Домакини на олимпиадата са:

7 СУ “Св. Седмочисленици”, район „Средец“, ул.“Цар Иван Шишман” № 28 за училища, чието местонахождение е в райони: Витоша, Красна поляна, Красно село, Лозенец, Овча Купел, Средец, Триадица.

Телефони за връзка с училището: 02987370; Електронен адрес: school7@mail.bg

119 СУ „Акад Михаил Арнаудов“, район „Изгрев“, ул. „Латинка“ № 11 за училища, чието местонахождение е в райони: Възраждане, Връбница, Изгрев, Илинден, Искър, Люлин, Младост, Надежда, Оборище, Подуяне, Сердика, Слатина, Студентски.

Телефони за връзка с училището: 0897011903; Електронен адрес: m.ned_2007@abv.bg

Придружителите и участниците да се явят в училището домакин до 08:20 часа. Учениците трябва да заемат работните си места не по-късно от 08:40 часа.

Допускането в залите ще се извършва след представяне на документ за самоличност – лична карта или ученическа карта и бележник.

Учениците трябва да носят със себе си син химикал, могат да ползват калкулатор и за чертежи –  моливи и други пособия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

14.02.2019

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил

Изх. № РУО1- 3760/12.02.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3426/07.02.2019 г., Ви уведомявам, че на 15, 16 и 17 март 2019 г. в гр. Ловеч ще се проведе Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на средни училища с чуждоезиков профил. Регламентът на състезанието може да намерите на страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката „Олимпиади и състезания“.

Състезанието се провежда под патронажа на Корнелия Маринова – кмет  на община Ловеч.

Състезанието ще се проведе в ПЕГ „Екзарх Йосиф I” – Ловеч. Състезанието е индивидуално и в него могат да участват ученици от VIII до XII клас. Национално жури подготвя състезателните теми и организира проверката и оценката на писмените работи.

За учениците от XII клас състезанието е анонимно. Резултатите на първенците от XII клас могат да се признават за оценки по математика на конкурсните изпити по решение на висшите учебни заведения.

Състезанието е включено в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби по чл.11, ал.1 на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, според която учениците, класирани на І, ІІ и ІІІ място могат да ползват право на едногодишна стипендия.

Заявки за участие (Приложение 1) и списък на участниците (Приложение 2) следва да се изпратят в срок до 06.03.2019 г. на адрес:

5500 Ловеч

ул. “Търговска” № 43

РУО – Ловеч

За Таня Ичева

В същия срок следва да се изпратят Приложение 1 и Приложение 2 и на електронни пощи: t_icheva@abv.bg  и fls@lovechnet.com

Декларации за информирано съгласие на учениците, навършили 16 години или на законните представители на учениците, ненавършили 16 год.,  съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД (Приложение 3 и 4) се представят попълнени от ръководителите на  отбори те при регистрация.

Телефони за информация: 0888537258 – Таня Ичева,  0879590410-Радослав Хитов.

Настаняване: училищата сами заявяват нощувките в избрания от тях  хотел (Приложение 5).

По въпроси, свързани с настаняването и изхранването на участниците, може да се обръщате към Радослав Хитов, директор на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч, тел. 0879590410.

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за състезанието.

Приложения:

  1. Заявка за участие в Национално състезание по математика
  2. Списък на участниците в Национално състезание по математика       
  3. Декларация за оповестяване на резултати от Национално състезание по математика (за ученици навършили 16 години)
  4. Декларация за оповестяване на резултати от Национално състезание по математика на ученици, ненавършили 16 год.
  5. Списък на хотелите в гр. Ловеч
  6. Програма за състезанието

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.02.2019

Състезание

Изх. № РУО1-3861/13.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-2776/31.01.2019 г., Ви уведомявам, че за четвърта година Американски университет в България в партньорство с Професионална гимназия по икономика „Иван Илиев“ – Благоевград и с подкрепата на РУО – Благоевград организират Състезание за икономисти на английски език за ученици от XI и XII клас на професионалните гимназии по икономика и професионални гимназии и училища с икономически специалности в България.

Състезанието се провежда в три етапа, като финалният кръг ще бъде на 11 и 12.04.2019 г. в Американски университет в България, гр. Благоевград, който поема разходите за нощувка, храна и транспорт на класираните за финалния кръг.

Допълнителна информация за състезанието можете да намерите на адрес: https://www.aubg.edu/ecocompetition.

Крайният срок за регистрация на участниците в първи кръг е 14.02.2019 г. на адрес: https://www.aubg.edu/ecocompetition-registration.

Следва да информирате желаещите да се включат ученици от поверените Ви училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по испански език

Изх. № РУО1-3638/11.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед  № РД 01-57/08.02.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по испански език за учебната 2018/2019 година, областният кръг на олимпиадата по испански език ще се проведе на 16.02.2019 г. от 9:00 часа в 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“, район Слатина, ул. „Слатинска” № 35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 157. ГИЧЕ „Сесар Вайехо“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Следва да уведомите класираните за участие в областния кръг на олимпиадата по испански език ученици.

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(СЪГЛ.ЗАПОВЕД №РД02-303/06.02.2019г.

НА НАЧАЛНИКА НА РУО-СОФИЯ-ГРАД)

11.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по италиански език

Изх. № РУО1-3639/11.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г., заповед  № РД 01-55/07.02.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по италиански език за учебната 2018/2019 година, областният кръг на олимпиадата по италиански език ще се проведе на 16.02.2019 г. от 9:00 часа в 36 СУ „Максим Горки“, район Красно село, ул. „Пирински проход” №35.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в 36 СУ „Максим Горки“ и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-303/06.02.2019 г. на началника на РУО – София-град)