19.03.2019

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 7034/19.03.2019 г.

 

СРОЧНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Регламента за организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2019г. от 09.00 ч. в следните училища домакини: 145. ОУ, 20. ОУ и 56. СУ. В срок до 21.03.2019 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление (свободен текст) в училището, в което се обучава ученикът за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място). В срок до 22.03.2019 г. следва да изпратите списък с учениците (по приложения образец), за които има подадено заявление за участие в състезанието и списък на учениците, за които има подадена декларация за съгласие за публикуване на резултатите на email: [email protected]. В същия срок следва да изпратите на горепосочената електронна поща трите имена и предмет, по който преподават квесторите, определени от повереното Ви училище (на всеки 7 ученици-1 квестор). В срок до 26.03.2019 г. на сайта на РУО – София-град ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците и квесторите от повереното Ви училище в училищата домакини.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.03.2019

Организиране и провеждане на Национален кръг на олимпиада по БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО1 – 6958/ 18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМ/А/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката и Приложение № 2 към нея за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, в периода от 29.03. до 31.03.2019 г., в град Смолян ще се проведе Националният кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. Смолян и Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски”– гр. Смолян.

Съорганизатор и партньор в провеждането на форума е община Смолян.

І. Основни акценти във връзка с организацията на Националния кръг на олимпиадата:

 1.  Изборът на хотел, вид на стаята и броя на нощувките за участниците в Националният кръг и техните ръководители и/или придружители, се извършва лично от съответния ръководител или придружител на участника, в предварителна договорка с предпочетения хотел. (Вж. приложение „Информация за хотели в гр. Смолян”).
 2. Настаняването и регистрацията на участниците и техните ръководители ще се осъществи в хотелите „Кипарис алфа”, „Дикас”, „Крис“ и  „Българо-германски център за професионално обучение”, в интервала от 14:00 до 17:30 часа на 29 март 2019 г.;
 3. Необходимо е при регистрацията, ръководителите да представят на хартиен носител списък с имената на учениците, дата и година на раждане, училище, клас,  област, град - за справка.
 4. Заплащането на нощувките е при настаняването в съответния хотел. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела точните данни на изпращащата страна;
 5. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна - училище, община, съответно РУО, спонсори или др.;
 6. Официалното откриване на финалния кръг на Националната олимпиада по Биология и здравно образование, ще се проведе в зала №1 на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“  от 18:00 часа на 29 март 2019 г.;
 7. В района на хотелите за настаняване има заведения за бързо хранене и магазини за хранителни стоки.
 8. Официална вечеря (вечер на запознанството) за желаещите ръководители, членове на национална комисия и гости на форума, ще се състои в ресторанта на хотел „Кипарис алфа”- гр. Смолян по зададена предварителна заявка.

ІІ. Основни акценти при провеждане на състезателната част на Националния кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование:

 1. Теоретичният и практически етапи ще се проведат в Профилирана природо- математическа  гимназия „Васил Левски” – гр. Смолян, съобразно програмата на дейностите.
 2. Допускането на учениците до участие в олимпиадата ще се осъществява само при представяне на документ за самоличност или ученическа карта.
 3. Според регламента на олимпиадата учениците могат да използват калкулатори с прости математически функции.
 4. Декларациите за информирано съгласие от родителите на участващите ученици за отказ от публично обявяване на резултатите от олимпиадата се представят на председателя на Националната комисия в деня на всеки един от етапите.
 5. Декларация за информирано съгласие за отказ от участие в национален кръг – предварително се представя до експерта по ПНЕ в съответното РУО или експерта по предмета в МОН, за да се включи следващият ученик, според резултатите от арбитража.

Моля, в срок до 13,00 часа на 25.03.2019 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: [email protected].

 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът-заявка от съответното училище да е наименован: Zajavka_NK_BZO_usche_YYYY.xls (YYYY е името на населено място), напр. Zajavka_NK_BZO _SMG_ xlsх;

За допълнителна информация: Атанас Згуров - старши експерт по природни науки и екология в РУО - Смолян: тел. 0301/ 6 24 53; 0879 95 95 77 и e-mail: [email protected].

Приложения към писмото:

 1. Програма на Национален кръг;
 2. Образец на заявка за участие.
 3. Информация за хотели в  гр. Смолян;
 4. Карта на гр. Смолян, линк – https://www.bgmaps.com/map/smolyan   
 5. Декларация за информирано съгласие за отказ от участие в национален кръг.
 6. Декларация за информирано съгласие за обработка на личните данни и резултатите от национален кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Изх. № РУО 1- 6840/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6183/12.03.2019 г., Ви напомням, че Националният музей на образованието – Габрово провежда Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на Втория национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Кампания за избор на детска книга и връчване на годишната награда „Бисерче вълшебно“

Изх. № РУО 1- 6838/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-89/ 14.03.2019 г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността Министерството на образованието и науката е партньор на инициативата за избор на детска книга и връчване на годишната награда „Бисерче вълшебно“ за 2018 година, провеждана от фондация „Детски книги“.

Кампанията цели да насърчи развитието на функционалната грамотност сред подрастващите чрез подобряване на уменията им за четене с разбиране и развитие на интереса към природните науки.

Възможност да бъде част от журито на наградата „Бисерче вълшебно“ има всяко дете на възраст от 5 до 16 години, като гласува онлайн за избор на детска книга на сайта www.biserche.com.

Номинираните книги са публикувани на официалния сайт на кампанията, като гласуването ще завърши на 15.04.2019 г. Закриването на инициативата и връчването на наградата „Бисерче вълшебно“ ще бъде проведено в края на месец април 2019 г.

Моля да популяризирате кампанията сред учениците от Вашето училище. Организаторите са се ангажирали да подготвят допълнителни материали, които да подпомогнат учителите и училищните библиотекари при разпространението на информацията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Втори национален конкурс „Бостанско плашило“ на Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово

Изх.№ РУО 1-6842/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6541/14.03.2019 г., Ви уведомявам, че Етнографски музей на открито „Етър“ – Габрово провежда Втори национален конкурс „Бостанско плашило“.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:1. Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по испански език

Изх. № РУО1-6770/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИСПАНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по испански език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по испански език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Състезание по английски език и немски език „Уча.се с Интелект“

Изх. № РУО1-6771/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5964/11.03.2019 г. Ви информирам, че за втора поредна година „Уча.се“ и езикови училища „Интелект“ организират съвместно езиковото състезание по английски език и немски език „Уча.се с Интелект“. Събитието е единствено по рода си, тъй като в него са включени, както състезание между участниците, така и презентации на специалните гости и кръгла маса за учителите на тема „Иновативни практики в образованието“.

Състезанието ще се проведе между 19 и 21 април 2019 година в „Терра Комплекс“, град Банско. Максималният брой на участниците е 250. За повече информация и за запазване на места за участниците е на разположение имейл адрес [email protected] .

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Областен кръг на олимпиадата по математическа лингвистика

Изх. № РУО1-6706/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математическа лингвистика през учебната 2018/2019 г. и във връзка с писмо № 9105-88/14.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО 1-6438/14.03.2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика от възрастова група V-VII клас и списък с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг. Резултатите на учениците, които не са подали декларация за съгласие за публикуване на резултатите ще бъдат изпратени до училището, в което се обучава ученикът.

Поздравявам учениците от възрастова група V-VII клас, които постигнаха изключително високи резултати на областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика. Поздравявам участниците от възрастова група VIII-XII клас за добрите резултати и пожелавам успех на учениците, които са допуснати от националната комисия до националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по френски език

Изх. № РУО1-6537/14.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по френски език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по френски език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Резултати от областния кръг на олимпиадата по италиански език

Изх. № РУО1-6682/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ИЗУЧАВА ИТАЛИАНСКИ ЕЗИК

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламент за организиране и провеждане на олимпиадата по италиански език през учебната 2018/2019 г., прилагам Протокол № 2 с резултатите от разсекретените писмени работи на учениците от VIII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по италиански език, които не са предложени от областната комисия за участие в националния кръг или са предложени от областната комисия, но не са допуснати от националната комисия за участие в националния кръг.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД