09.04.2019

Национално математическо състезание "Питагор" за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 9533/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката във връзка с организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, общинските и частните училища на територията на Република България и съгласно Приложение № 1 и Приложение № 3 на същата, заповед № РД 01-409/04.10.2019 г. на началника на РУО – София-град Ви уведомявам, че Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас ще се проведе на 13.04.2019 г. (събота) от 09:00 ч.

Учениците, заявили участие в Националното математическо състезание „Питагор“ за ученици от IV клас, са разпределени в следните училища домакини:

56. СУ „Проф. К. Иречек“, район „Люлин“, ул. „Търново“ № 37 – учениците от училищата в районите Люлин, Надежда, Нови Искър, Овча купел, Сердика, Красна поляна, Банкя, Възраждане, Илинден, Средец, Красно село, Витоша и Връбница.

81. СУ „Виктор Юго“, район „Младост“, Младост 3, ул."Бъднина" № 3 учениците от училищата в районите Младост, Изгрев, Искър,  Панчарево, Студентски, Слатина и Кремиковци.

1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина" № 11 – учениците от училищата в районите Лозенец, Оборище, Триадица и Подуяне.

До 10.04.2019 г. ще получите на имейлите на училищата разпределението на квесторите от повереното Ви училищe в училищата домакини.

Времетраене: 120 минути. Състезанието е анонимно. По време на състезанието учениците не може да използват калкулатори, мобилна техника, други технически средства или математическа литература.

Чернови не се разглеждат, проверяват и оценяват.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището, в което ще бъдат разпределени, в 08.00 ч. на 13.04.2019 г. за инструктаж.

Учениците, желаещи да участват в Националното математическо състезание "Питагор", следва да се явят в определеното за тях училище домакин на 13.04.2019 г. (събота), не по-късно от 08.30 ч., като ще бъдат допускани в сградата само срещу документ за самоличност – лична карта или ученическа книжка.

Учениците могат да се запознаят с писмената си работа в присъствието на родител или настойник в срок до 3 дни от обявяване на резултатите в училището, в което са се явили, по ред, определен от директора на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.04.2019

Конкурс за есе на Висшия съдебен съвет „Откровено за съдебната власт“

Изх. № РУО1-8946/03.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо  на Висшия съдебен съвет/ВСС/ с вх. №  РУО1 - 8694/01.04. 2019 г., приложено Ви изпращам регламент за провеждането на конкурс за ученическо есе на тема: „Откровено за съдебната власт“. В конкурса могат да участват  учениците от 8 до 12 клас.

Съгласно приложения по-долу регламент, в срок до 20.05.2019 г.  ученическите есета трябва да бъдат изпратени на адрес: [email protected]

Пожелавам  творчески успехи на участниците в конкурса!

Приложение: Регламент на  провеждане на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД        

09.04.2019

НАЦИОНАЛНА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Изх. № РУО1-9444/09.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град Ви уведомявам, че от 12.04.2019 г. до 14.04.2019 г. в гр. София ще се проведе националният кръг на олимпиадата по математика.

Организатори на олимпиадата са Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – София-град.

Домакини на националния кръг на олимпиада по математика са Регионално управление на образованието – София-град и Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“- гр. София. За място на провеждане е определена Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“, ул. „Искър“ № 61, София.

В срок до 10.04.2019 г. на e-mail: [email protected] следва да бъде изпратено сканирано копие на декларацията на участниците, които желаят да бъдат публикувани резултатите им.

За въпроси във връзка с организиране и провеждане на националния кръг на олимпиадата по математика може да се обръщате към Лидия Гавраилова – старши експерт по математика в РУО – София-град, тел. 02/9356070, e-mail: [email protected], Антоан Тонев – директор на Софийска математическа гимназия „Паисий Хилендарски“ – тел. 02/983-12-19, e-mail: [email protected]

Приложение: Предварителна програма на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Областен кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-7989/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г. и Регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г. и във връзка с писмо № 9105-104/21.03.2019 г. на МОН, вх. № РУО 1-7529/21.03.2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от разсекретените писмени работи на учениците от VII до ХII клас от областния кръг на олимпиадата по математика, които не са предложени от Областната комисия за участие в националния кръг на олимпиадата по математика за учебната 2018/2019 г.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

08.04.2019

Пролетни състезания по информатика, гр. Велико Търново

Изх. № РУО1-9268/08.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. и № РД09-3116/30.10.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година Ви уведомявам, че от 19 до 21 април 2019 г.  в ПМГ „Васил Друмев” – Велико Търново, ще се проведат Пролетни състезания по информатика.  Предварителната поименна заявка се изпраща на електронен адрес: [email protected]. Заявката не трябва да надвишава квотата за участници от областта и да е съгласувана със старши експерта по информатика и информационни технологии. Състезателите, включени в националните отбори по информатика на България, участват извън квотите за брой участници от съответната област.В приложение е публикуван списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.  Съгласно глава. VI, т. 1.6 от Приложение № 1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за участието си във всяко състезание ученикът, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят/настойникът/попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително подава декларация за съгласие за публикуване на:

- резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас, населено място);

- снимки и/или видео с негово участие за целите и за популяризирането на събитието.

Декларациите се предават на организаторите на техническата конференция на 19.04.2019 г. и се отразяват в заявката.

Резервациите и договарянето за настаняване в хотелите се осъществяват от ръководителите.Финансовите средства за участие в турнира са за сметка на заявителите.

За допълнителна информация http://www.pmgvt.org/ .

Здравка Минчева – старши експерт по математика в РУО - Велико Търново, тел: 062/616372 и 0878692311;

Кирка Кирилова-Лупанова – главен учител в ПМГ „Васил Друмев“, Велико Търново, тел: 0889766346.

Приложение:

1. Списък на учениците, попълнили определената квота за гр. София.

2. Образец на декларация. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.04.2019

Покана за участие в Национален конкурс „Плакат“ 2019 г. под мотото „Щастливи заедно“

Изх. № РУО1-9189/05.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Държавна агенция за закрила на детето изх. № 04-10-343/05.04.2019 г., вх. № РУО1-9125/05.04.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на Национален конкурс „Плакат“ 2019 г. под мотото „Щастливи заедно“ в партньорство с Министерство на образованието и науката.

Конкурсът е насочен към ученици от специалностите „Рекламна графика“ и „Компютърна графика“ в училищата по изкуства, както и към училищата с паралелки с разширено изучаване на „Изобразително изкуство“.

Краен срок за приемане на творбите е 07.05.2019 г.

Информация за конкурса е публикувана на официалната електронна страница на ДАЗД.

 

Приложение: Регламент на Национален конкурс „Плакат“ 2019г. и Декларация за информирано съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.04.2019

V международен детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“

Изх. № РУО1-9113/05.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Съюз „Духовно възраждане-България“ с вх. № РУО1-8185/27.03.2019 г., Ви уведомявам за провеждането на V международен  детско-юношески конкурс за рисунка „Нашите традиции и обичаи“.

Краен срок за изпращане на рисунките – 30 май 2019 г.

Размерът на рисунката да е не по-малък от 35/50 см.

Материал и бои по избор.

Техника – живописни, графични, смесени и авторски техники.

Критерии на журирането:

Ø  Оригиналност на идеята и техниката;

Ø  Творческа интерпретация с оглед спецификата на избраните теми;

Ø  Пресъздаване на националните народни празници и обичаи, чрез свободно избрана композиция;

Участниците са разделени в три възрастови групи:

·         Първа възрастова група – от 6 до 11 години.

·         Втора възрастова група – от 12 до 15 години.

·         Трета възрастова група – от 16 до 19 години.

 

На колетите и пликовете трябва да бъдат изписани точните адреси /град, район,улица, училище//, пощенски код и имена на всеки от участниците, за обратна връзка, както и телефон за личен контакт с тях.

Адрес за изпращане на творбите: гр. Пловдив, ПК 4000, ул. „Иван Вазов“ №25 за Мария Герасова  и Георги Караджов.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

02.04.2019

Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“

Изх. № РУО1- 8706/01.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на за организиране и провеждане на областния кръг на Националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2018/2019 г., прилагам списък с резултатите на учениците от I до XII клас.

Приложение:съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.04.2019

Ученически конкурс в различни категории

Изх. № РУО1- 8650/ 01.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с честването на 169-годишнина от рождението на Иван Вазов и 125 години от първото самостоятелно издание на романа „Под игото“ община Сопот и къща музей „Иван Вазов“ – Сопот, обявяват V Национален ученически конкурс „Вазовата България“. Конкурсът отправя предизвикателство към децата на България да покажат своите таланти в различни категории.

Приложено Ви изпращам информация и статут на конкурса.

Приложение: статут и информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.03.2019

Окончателни резултати от областния кръг на олимпиадата по география и икономика, проведен на 23.02.2019 г. – VII-XII клас

Изх. № РУО1- 8510/29.03.219 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания и Регламента на олимпиадата по география и икономика през учебната 2018/2019 г., прилагам Окончателен протокол с резултатите от писмените работи на учениците от VII до XII клас от областния кръг на олимпиадата по география и икономика.

 

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД