01.03.2018

Конкурс за есе на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - гр. Благоевград

 

Изх. № РУО1-4882/01.03.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 

Във връзка с постъпило писмо на ЮЗУ „Неофит Рилски“ - гр. Благоевград  в РУО-София - град с вх. № РУО1-4145/20.02.2018 г., приложено Ви изпращам условията, разработени от катедра „Социология“ за провеждане на Национален  конкурс за ученическо есе в областта на социалното познание.   

В конкурса могат да участват учениците от единадесети и дванадесети  клас.

Желая творчески успехи на участниците в конкурса!

 

Приложение -Условия за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

28.02.2018

Резултати от областен кръг на олимпиадата по руски език

 

          СПИСЪЦИ С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА ОЛИМПИАДАТА ПО РУСКИ ЕЗИК,

                                                       ПРОВЕДЕН НА 10.02.2018 Г. В ГРАД СОФИЯ

 

Списъци на учениците с резултатите от областния кръг на олимпиадата по руски език и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката. Списъците са изготвени съгласно Протокол №1 за резултатите на учениците от състезателните групи, за които не се провежда национален кръг, и Протокол № 2 за резултатите на учениците, които не са предложени за допускане до национален кръг.

 

Приложения: съгласно текста

28.02.2018

Ученическата секция на 47. Пролетна конференция на СМБ

 

Изх. № РУО1- 4818/28.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№РУО1-4371/22.02.2018 г. от Албена Василева-координатор на УчИМИ (Ученически институт по математика и информатика), Ви уведомявам, че Ученическата секция на 47. Пролетна конференция на СМБ ще се проведе от 02.04.2018 г. до 05.04.2018 г. в Боровец. В нея могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички училища в страната. Учениците разработват проекти по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководството на научен ръководител. Краен срок за заявяване на участие - 02.03.2018 г.

За въпроси и допълнителна информация - Албена Василева - координатор на УчИМИ

e-mail: hssimi2001@gmail.com.

Тел. 979 38 37, 0888 674599.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

28.02.2018

Областния кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“

 

Изх. № РУО1-4742/27.02.2018 г.

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01 - 462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ през учебната 2017/2018 г., Ви уведомявам, че областният кръг на националното математическо състезание „Европейско кенгуру“ ще се проведе на 17 март 2018 г. от 11.00 ч. до 12.30 ч.

Областният кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“ следва да се проведе във всяко училище, в което има 20 и повече от 20 ученици, желаещи да участват в състезанието. Директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици за участие в националното състезание „Европейско кенгуру“ и не провеждат състезанието, следва да създадат организация за явяване на учениците в друго училище, като осъществят контакт с директора на приемащото училище в срок до 11.03.2018 г. и осигурят необходимия брой квестори (от 1 до 4 ученици-един квестор, от 5 до 9 ученици-двама квестори, от 10 до 14 ученици-трима квестори, от 15 до 19 ученици-четирима квестори). Имената на квесторите, списък на учениците, заявили желание за участие в националното състезание „Европейско кенгуру“ и списък на учениците по класове, подали декларация, че не желаят да се публикуват резултатите им се изпращат от директора на изпращащото училище на директора на приемащото училище. В срок до 11.03.2018 г. директорите на училищата, в които има по-малко от 20 желаещи ученици за участие в на националното състезание „Европейско кенгуру“ и не провеждат състезанието, следва да подадат информация в РУО – София-град на e-mail ruo.sf.lgavrailova@gmail.com за училището, в което ще се явяват учениците от повереното им училище.

Отговорници за организиране и провеждане на областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“ са директорите на училищата домакини. Директорите на училищата домакини, следва в срок до 11.03.2018 г. със своя заповед да определят училищна комисия за организиране и провеждане на областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“, комисия за проверка и оценка на писмените работи на учениците. Членовете на комисията удостоверяват с декларация за отсъствието на обстоятелства, които биха довели до нарушаване на принципа за неразпространение на информация, свързана с темите и задачите преди началото на състезанието, както и след края му на 17.03.2018 г. ,която се съхранява в училището домакин .

Отговорниците за училищата домакини в срок до 12.03.2018 г. изпращат във формат Excel на e-mail ruo.sf.lgavrailova@gmail.com:

1.Списък на квесторите.

2.Списък на учениците по класове, заявили участие в областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“.

3. Списък на учениците по класове, подали декларация, че не желаят да се публикуват резултатите им.

4. Справка-заявка за броя необходими теми.

5. Списък на членовете на комисията за организиране и провеждане на областния кръг на националното състезание „Европейско кенгуру“.

6. Списък на членовете на комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците.

Отговорниците за училищата-домакини разпределят учениците и квесторите по зали.

Бланката за попълване на отговорите ще бъде изпратена за размножаване на официалните електронни пощи на училищата домакини на 16.03.2018 г. Заявените теми ще бъдат изпратени не по-рано от 60 минути преди началото на състезанието на официалните електронни пощи на училищата домакини. Верните отговори на заявените теми, без тези на задача № 26 отговорниците ще получат на електронните пощи в 12.30 ч. на 17.03.2018 г.

В деня на състезанието:

Квесторите следва да се явят в 09.45 ч. в училището домакин за инструктаж.

Учениците заемат определените им места до 10.30 ч. и се подготвят за състезанието, като получават индивидуални бланки за попълване на отговори и с помощта на квесторите попълват необходимите лични данни върху бланките. Квесторите дават указания за начина на попълване на отговорите.

След приключване на състезанието квесторите в залите събират обратно раздадените на учениците теми и бланки с попълнените отговори. Темите и бланките се предават на директора на училището-домакин. Събраните теми се съхраняват в училището-домакин до 17.04.2018 г.

Отговорниците на училищата-домакини организират проверката на бланките с попълнените отговори и изготвят протокол с резултатите на явилите се ученици. Протоколът включва следните данни: трите имена на ученика; класа и училището, в което учи; сбора от точките на първите 25 задачи; числовия отговор на 26 задача. Протоколът и верните отговори на първите 25 задачи се поставят на видно място в училището-домакин не по-късно от 17.00 ч. на 17.03.2018 г.

Отговорниците на училищата домакини предават на 19.03.2017 г. на старши експерта по математика в РУО – София-град (стая 513) протокола с резултатите, бланките с попълнените отговори, протоколите за дежурство, списък на неявилите се ученици и протокол за проверените от оценителите работи. Протоколите за резултатите се изпращат във формат Excel и на e-mail ruo.sf.lgavrailova@gmail.com.

Сигнали за допуснати технически неточности и грешки в протоколите се изпращат в писмен вид до началника на РУО – София-град, с входящ номер, издаден не по-късно от 17.00 ч. на 19.03.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

28.02.2018

Списък с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика на учениците от V до VII клас

 

Списък на учениците от V до VII клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математическа лингвистика, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09–5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

26.02.2018

Провеждане на 20 Юбилеен национален конкурс „ Млади таланти “ 2018

 

Изх. № РУО1-4444/23.02.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с №9105-69/20.02.2018 г., вх. №РУО1-4343/21.02.2018 г., Ви уведомявам, че от 1999 г. Министерството на образованието и науката е организатор на Национален конкурс „Млади таланти”. Тази година юбилейният 20 конкурс ще се проведе в периода 16-18 април 2018 г. Информацията за обявяването на конкурса, регламентът и формулярите за участие в него са публикувани на страницата на Министерството в рубрика „Наука“.

Класиралите се на първите три места проекти получават парично възнаграждение по 1 500 лв. и правото да представят България на Европейския конкурс за млади учени (EUCYS), който ще се проведе в периода 14-19 септември 2018 г. в гр. Дъблин, Ирландия.

Три проекта получават право на участие в Международното младежко научно изложение EXPO Science Europe 2018 г., което ще се състои в периода 16-22 юли 2018 г. в гр. Гдиня, Полша.

Министерството присъжда и три поощрителни награди по 1 000 лв. на отличили се проектни предложения. Официалната церемония по награждаване на отличилите се участници ще се проведе на 18 април 2018 г. от 12.00 ч. в Националния археологически музей, София.

Крайният срок за подаване на проекти в електронен формат на български език и на английски език е до 5 април 2018 г. на имейл: vesela.vasileva@mon.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.02.2018

Списък с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика на учениците от IV до VI клас

 

Списък на учениците от IV до VI клас с резултатите от областния кръг на олимпиадата по математика, съгласно протоколите, получени в РУО – София-град и неподали декларация по т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г.на министъра на образованието и науката.

 

22.02.2018

състезание по БЕЛ и математика

Изх. № РУО1-4307/ 21.02.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

НУ, ОУ, СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-4230/ 20.02.2018 г. от ЧСУ „Дружба“ моля да запознаете учениците от четвърти клас и техните учители от Вашето училище с условията за участие в състезанието по български език и литература и математика 4_DRUJBA.

Състезанието е без такса за участие.

Провеждане: 18.03.2018 г. от 10.00 ч. в ЧСУ „Дружба“ – София.

Четвъртокласниците ще могат да проверят знанията си преди предстоящото външно оценяване, като изпълнят 25 задачи по български език и литература и 25 задачи по математика с 4 избираеми отговора.

За 10-те най-добре изявили се са предвидени награди.

Краен срок за регистрация: 16.03.2018 г.

Повече информация ще получите на www.drujba.org

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.02.2018

XV Международен мажоретен фестивал „Златен помпон и приятели“ за младежи на възраст от 6 до 19 години

 

Изх. № РУО1-4224/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с  № РУО1-3900/15.02.2018 г. Ви уведомявам, че от 15 до 17 юни 2018 г. в курортен комплекс „Албена“ – Варна, ще се проведе XV Международен мажоретен фестивал  „Златен помпон и приятели“ за младежи на възраст от 6 до 19 години.

Събитието ще се проведе в следните категории по Правилника на IAM: cheerdance, traditional majorette, for fun, bay cadet majorette, baton, pompon, mix, batonflag, baton marching improvisation, twirling freestile, show, bannier .

Краен срок за подаване на заявки до 20.05.2018 г. на e-mail: goldpoimpon_bma@abv.bg

Допълнителна информация за фестивала можете да получите на тел: 0896 644 825 – Русалия Петрова и тел: 0892 493 314 – Виолета Белчева.

Приложение:

1.Регламент.

2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.02.2018

Откриване на изложбата „Знаци на свободата и героизма“ в НИМ

 

Изх.№ РУО 1-4189/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-4122/19.02.2018 г., Ви уведомявам, че екипът на Националния исторически мезей Ви кани на 3 март 2018 г. от 11.00 ч. на откриването на изложбата „Знаци на свободата и героизма“, посветена на Руско-турската освободителна война (1877-1878 г.)

Моля за Вашето съдействие информацията за изложбата да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД