11.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по френски език

Изх. № РУО1-3640/ 11.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г., заповед  № РД 01-56/08.02.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за провеждане на олимпиадата по френски език за учебната 2018/2019 година, областният кръг на олимпиадата по френски език ще се проведе на 16.02.2019 г. от 9:00 часа в:

 • 17 СУ „Дамян Груев“, район Красна поляна, ж.к. Западен парк, ул. „Сава Михайлов“ №64 за учениците от IX и X клас;
 • 9 ФЕГ „Алфонс дьо Ламартин“, район „Средец“, бул. "Патриарх Евтимий" №35 за учениците от VIII, XI и XII клас.

Олимпиадата е с продължителност 4 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да се явят в 8:30 ч. в съответното училище и да заемат местата си в изпитните зали до 8:45 ч.  като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище и разпределени със заповед  № РД 01-56/08.02.2019 г. на началника на РУО – София-град, е необходимо да се явят в съответното училище домакин в 8:15 ч. за инструктаж.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-303/06.02.2019 г. на началника на РУО – София-град)

08.02.2019

Национален ученически конкурс на тема: „Места и памет – реални личности и истински истории“

Изх. № РУО 1-3397/07.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-48/06.02.2019 г., вх. № РУО 1-3215/06.01.2019 г., Ви уведомявам, че Министерството на образованието и науката съвместно с регионалните управления на образованието организира Национален ученически конкурс за изследователски проект на тема: „Места и памет – реални личности и истински истории“. Конкурсът е посветен на участието на български евреи във войните за национално обединение и съдбата им в годините на Холокоста.

В конкурса могат да участват ученици от VIII до XII клас от всички видове училища в страната.

Приложено Ви изпращам регламента на ученическия конкурс, който е публикуван и на официалната страница на МОН

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на Националния ученически конкурс на тема: „Места и памет – реални личности и истински истории“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.02.2019

Национална олимпиада по информационни технологии

Изх. № РУО1- 3338/07.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-15/23.01.2019 г.   на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2018/2019 г., Ви напомням, че съгласно регламента на Националната олимпиада по информационни технологии до 28.02.2019 г. училищната комисия предава всички материали за всички проекти в РУО.

 Материалите включват папка, която съдържа:

1. Документация на проекта – приложение 1;

2. Декларация за участие в Националната олимпиада по информационни технологии – приложение 2.

Всички материали да бъдат окомплектовани коректно и предадени на 27.02.2019 г. или на 28.02.2019 г. от 9:00 до 16:30 часа в стая 511 на Ралица Войнова – старши експерт по информатика и информационни технологии.

Приложения:

1. Приложение 1 /документация/

2. Приложение 2 /декларация/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Областен етап на олимпиада по география и икономика

Изх. № РУО1-3092/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

на вниманието на учителите по география

  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,   

На основание заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата по география и икономика, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по география и икономика ще се проведе на 23.02.2019 г.,  както следва:   

- за учениците от първа състезателна група (5. клас) и шеста състезателна група (10-12. клас) в НТБГ, район „Триадица“,  бул. „Витоша“, № 91;   

- за учениците от втора състезателна група (6. клас) в 21 СУ „Христо Ботев“, район „Лозенец“,  ул. „Люботрън“, № 12;  

 - за учениците от трета състезателна група (7. клас), четвърта състезателна група (8. клас) и пета състезателна група (9. клас и 10. езиков клас)  в 12 СУ „Цар Иван Асен 2“, район „Средец“, ул. „Иван Асен 2” № 72.

Начало на олимпиадата –  09:00 часа. Времетраене – 2 (два) астрономически часа.

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища и да заемат местата си до 08:30 часа в изпитните зали след представяне на документ за самоличност – лична карта, ученическа карта и/или ученическа книжка.  

ВАЖНО! Директорите на всяко училище, от което има класирани ученици, следва да предложат квестори (неспециалисти по предмета), които ще бъдат включени в заповед на началника на РУО – София-град, както следва:

- училищата, които имат от 4 до 10 класирани ученици изпращат по един квестор;

- училищата, които имат от 11 до 14 класирани ученици изпращат по двама квестори;

- училищата, които имат от 15 до 20 класирани ученици изпращат по трима квестори;

- 105. СУ изпраща пет квестори;

- 125. СУ изпраща седем квестори;

- 45. ОУ изпраща осем квестори;

- СМГ изпраща петнайсет квестори.

Предложенията за квестори да се изпращат на e-mail riosofia_rvangelova@abv.bg в срок до 12 февруари 2019 г. като се посочва какви специалисти са.

Квесторите трябва да се явят на 23.02.2019 г. в учителската стая на НТБГ, 21 СУ и 12 СУ най-късно в 07:45 часа за инструктаж.    

Директорите определят със заповед учители, които ще придружат учениците в деня на провеждане на олимпиадата в съответното училище.  

Резултатите на учениците от първа (5. клас) и втора (6. клас) състезателна група ще бъдат публикувани на сайта на РУО след 15 март 2019 г., а на учениците от трета, четвърта, пета и шеста състезателна група (от 7. до 12. клас) – след разсекретяването на писмените им работи от МОН и след получаването в РУО на списъка с имената на класираните за участие в националния етап ученици.

Предварително Ви благодаря за съдействието! Пожелавам успех на участниците!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Предстоящо състезание по математика за бъдещи първокласници от детските градини и предучилищни групи „Решавай с Дружба“

Изх. № РУО1 – 3042/05.02.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от ЧСУ „Дружба“ вх. №РУО1-2704/31.01.2019 г. за предстоящо състезание по математика за бъдещи първокласници от детските градини и предучилищни групи на територията на София-град „Решавай с Дружба“, приложено Ви изпращам за сведение регламент и афиш на състезанието.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по история и цивилизация

Изх. №  РУО 1-2823/01.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 година, във връзка със заповеди № РД 01-409/04.10.2018 г. и № РД 01-545/18.12.2018 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация, областният кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация ще се проведе на 16.02.2019 г. (събота) от 9.00 ч., както следва:

За учениците от V клас – в 1 СУ „Пенчо П. Славейков“, ул. „Стара планина” № 11 район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа.

За учениците от VІ клас – в ПГМЕ „Н. Вапцаров“,  ул. „Стара планина” № 13 район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа.

За учениците от VІІ и ХІІ клас – в 164 ГПИЕ „Мигел де Сервантес”, ул. „Султан тепе” № 1, район „Оборище”. Времетраене – 2 астрономически часа за учениците от VІІ клас и 3 астрономически часа за учениците от ХІІ клас.

За учениците от VІІІ до ХІ клас – в 23 СУ „Фредерик Ж.-Кюри“, бул. „Ситняково” № 21, район „Слатина”. Времетраене – 3 астрономически часа.

Всички ученици трябва да се явят в посочените училища в 08,00 часа и да заемат работните си места до 08,30 часа.

Влизането в определените училища ще става след представяне на документ за самоличност на ученика – лична карта и/или ученическа книжка.

Придружителите на учениците няма да бъдат допускани в сградите на училищата.

Моля учителите да обърнат внимание на участниците в областния кръг на олимпиадата по история и цивилизации/история и цивилизация за необходимостта от техническо време за размножаване на материалите. Поради невъзможността да се излиза от сградите след 09,00 часа, моля предупредете учениците да си носят подкрепящи храни и напитки, както и че няма да могат да използват мобилните си телефони след този час.

ВАЖНО !!! Директорите на долупосочените училища следва да предложат квестори - неспециалисти по предмета история и цивилизация, които ще бъдат включени в заповед на началника на РУО – София-град, както следва:

За 1 СУ:

от СМГ - 20 квестори; от 17 СУ – 9 квестори; от 31 СУЧЕМ – 6 квестори, от ЧЕСУ „Българско школо“ – 5 квестори.

За ПГМЕ:

от 20 ОУ - 5 квестори; от 7 СУ, 12 СУ, 134 СУ, 45 ОУ, 49 ОУ, 104 ОУ и 143 ОУ – по 3-ма квестори; от 10 СУ – 2-ма квестори.

За 164 ГПИЕ:

от 91 НЕГ, 35 СУ и 125 СУ – по 4-ма квестори; от 9 ФЕГ – 3-ма квестори; от 55 СУ, 119 СУ, НСУ „София“ и ПЧМГ – по 2-ма квестори; от НГДЕК, 1 АЕГ, 2 АЕГ, 2 СУ, 22 СУ, 32 СУ, 128 СУ, 138 СУ,  4 ОУ, 38 ОУ, 107 ОУ, 129 ОУ, 144 ОУ, 156 ОУ, ЧОУ „Св.Кл. Охридски“, ЧОУ „П. Берон“, ЧОУ „Меридиан 22“ – по 1 квестор.

За 23 СУ:

от НПМГ – 6 квестори; от 105 СУ и НУКК – по 4-ма квестори; от 56 СУ и ЧОУ „Св. София“ – по 2-ма квестори; от НФСГ и 137 СУ – по 1 квестор.

Предложенията за квестори да се изпращат на e-mail: rio_agrigorova@abv.bg в срок до 07.02.2019 г., като информацията, представена в таблица във формат Word, съдържа трите имена на предложените за квестори учители, училището и учебния предмет/предмети, по който преподават.

Определените със заповед на директора квестори трябва да се явят в съответните училища на 16.02.2019 г. в 07.45 часа за инструктаж.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по английски език

Изх. № РУО1-3021/05.02.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед  № РД 01-32/04.02.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по английски език за учебната 2018/2019 година, областният кръг на олимпиадата по английски език ще се проведе на 09.02.2019 г. от 09:00 часа, с продължителност 4 астрономически часа, в:

 1. 32. СУИЧЕ „Св. Климент Охридски“, район Възраждане, бул. "Христо Ботев" № 63 – за учениците от VIII клас.
 2. II АЕГ „Томас Джеферсън“, район „Триадица“, ул. „Траянова врата“ № 26 - за учениците от IX клас.
 3. СПГЕ „Джон Атанасов“, район „Изгрев“, ул. „Райко Алексиев“ № 46 – за учениците от X клас.
 4. Първа АЕГ, район „Оборище“, бул. „Дондуков” № 60 – за учениците от XI и XII клас.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 08:30 ч. в съответното училище домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Следва да уведомите класираните за участие в областния кръг на олимпиадата по руски език ученици.

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 08:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Областен кръг на олимпиадата по руски език

Изх. № РУО1-3022/05.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение  на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 година, заповед  № РД 01-31/04.02.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламент за провеждане на олимпиадата по руски език за учебната 2018/2019 година, областният кръг на олимпиадата по руски език ще се проведе на 09.02.2019 г. от 9:00 часа, с продължителност 2 астрономически часа за ученици от V, VI и VII клас и 3 астрономически часа за ученици от VIII, IX, X, XI и XII клас в 133. СУ „С. А. Пушкин“, район „Средец“, ул. " Цар Иван Шишман " № 1.

Класираните за участие следва да се явят не по-късно от 8:30 ч. в училището домакин, като носят със себе си документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

Следва да уведомите класираните за участие в областния кръг на олимпиадата по руски език ученици.

Квесторите, определени със заповед на директора на изпращащото училище, е необходимо да се явят в училището домакин в 8:15 ч. за инструктаж. Относно разпределението на квесторите ще бъде изпратено допълнително писмо на електронните пощи на училищата, които имат участници.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Указания за организиране и провеждане на Пролетно национално състезание по физика

Изх. РУО1 – 2797/ 01.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед №РД-09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, в периода от 08.03.2019 г. до 10.03.2019 г. в град Вършец ще се проведе Пролетното национално състезание по физика.

Организатори на Пролетното национално състезание по физика са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието -  Монтана и СУ „Иван Вазов” – Вършец.

Официалното откриване на състезанието ще се състои на 08.03.2019 година от 18,00 часа в актовата зала на СУ „Иван Вазов“.

На участниците в състезанието са предложени места в хотели в град Вършец, описани в приложението. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на посочените телефони в хотела, който са избрали. Местата в хотелите са ограничени и резервациите ще се изпълняват по реда на постъпването им. Всички посочени в приложението цени са с включено ДДС.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 14,00 часа на 8.03.2019 г. в Корпус 2 на СУ „Иван Вазов“ на адрес ул. „Дончо Станчев“ № 14. (Намира се на 200 м. от автогара Вършец.)

Командировъчните средства за участниците и ръководителите са за сметка на училищата, РУО,  училищни настоятелства, общини, спонсори и др.

 • Моля, в срок до 17:30 часа на 18.02.2019 г, директорите на училищата да изпратят заявка за участие в състезанието по приложения образец на електронен адрес prirodninauki_ivanova@abv.bg, която да е:
 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът - заявка да е наименуван: РNSF_Uchilische_YYYY.xls (YYYY е името на училището). Например: РNSF_ Uchilische _SMG.xls.

Декларациите за съгласие за публично обявяване на резултатите от състезанието от родителите на участващите ученици и ученици навършили шестнадесет години се предоставят от ръководителите на експерта по ПНЕ в РУО – Монтана на техническата конференция за провеждане на състезанието.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне документ за самоличност или ученическа карта.

За допълнителна информация и въпроси: тел.0894472614, Иван Димитров, ст. експерт по ПНЕ в РУО-Монтана и Петър Пенчев, тел. 0878104503 – СУ „Иван Вазов”.

Приложения:

 • Програма
 • Оферти на хотели в гр. Вършец
 • Заявка за участие
 • Информация за град Вършец
 • Декларации за информирано съгласие   

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Областен кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ за учениците от IV клас

Изх. № РУО1-2999/04.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание заповед №РД09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади, националните състезания и националните състезания по професии за учебната 2018/2019 г. и във връзка със заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че:  

Областният кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас ще се проведе на 23 февруари 2019 г. от 09.00 ч. (събота), както следва:

За учениците  от училищата в райони Банкя, Връбница, Възраждане, Илинден, Красна поляна, Люлин, Надежда, Оборище, Овча купел и Сердика - в 56. СУ „Проф. Константин Иречек“, р-н Люлин, ул. „Търново“ № 37.

За учениците от училищата в райони Витоша, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Младост, Нови Искър, Панчарево, Подуяне, Слатина, Средец, Студентски и Триадица - в 81. СУ „Виктор Юго“, р-н Младост, ул. "Бъднина" №3.

Времето за провеждане на областния кръг е 2 учебни часа (80 минути).

На 23 февруари 2019 г., всички ученици, класирани за областния кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“, следва да се явят в посоченото училище-домакин не по-късно от 8:30 часа, като ще бъдат допускани в сградата срещу документ за самоличност -  ученическа книжка.

Областният кръг на интердисциплинарната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас е анонимен.

В срок до 08.02.2019 г. е необходимо да изпратите списък на квесторите, определени от повереното Ви училище, съдържащ трите имена и предмет, по който преподава квесторът, на имейл d_petrova@edusofia.bg (от 1 до 5 класирани ученици – 1 квестор, от 6 до 10 класирани ученици – 2 квестори, от 11 до 15 класирани ученици – 3 квестори и т.н.). На 15.02.2019 г. на електронните пощи на училищата ще бъде изпратено разпределението на квесторите по училища.

Квесторите, определени от Вашето училище, следва да се явят в училището, в което са разпределени, в 07.45 ч. на 23.02.2019 г. за инструктаж.

В срок до 08.02.2019 г. е необходимо да изпратите на Десислава Петрова - старши експерт за обучението в начален етап в РУО – София-град, стая 513, на хартиен носител списък на учениците, неподали декларации по т.10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

Необходимо е да създадете организация за своевременно уведомяване на квесторите и учениците от повереното Ви училище за мястото за явяване на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ на 23.02.2019 г.

 

Желая успех на всички участници!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД