Музикална игра „Ключът на музиката“

22.01.2017

Изх. № 9137-55/17.01.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОРВъв връзка I писмо на МОН  № 9105-15/12.01.2017 г. с вх. № 0200-53/13.01.2017 г. в РУО – София-град, на основание Заповед № 09-1369/15.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2016/ 2017 година, Ви уведомявам, че на 20.01.2017 г. от 10.00 часа ще се проведе общински /училищен/ кръг на националното състезание Музикална игра „Ключът на музиката“  за ученици от  IV, V, VI и VII клас.РУО – София-град ще изпрати по електронните пощи на училищата от област София-град линк за получаване на изпитните материали за състезанието до 9.00 часа на 20.01.2017 г., а  след приключването му ще бъдат изпратени критериите за оценяване.Моля, в училищата, в които ще се проведе общински (училищен) кръг на състезанието, да се създаде необходимата организация по подготовката и провеждането на първи кръг, съгласно указанията в Регламента на националното състезание по музика. Училищата, които са взели участие в състезанието, следва на  01.02.2017 г. 10,00-12,00 ч. или от 15,00-16,30 ч., да предадат в РУО - София-град на адрес: ул.“Антим I“ №17, ет.5, стая 511, с придружително писмо на хартиен носител:- протокол за явилите се участници и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;-  протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверенс подпис на директора и печат на училището; - оригиналните писмени работи на класираните ученици.Протоколите трябва да бъдат изпратени в същия срок в текстови файл /без заверка/ на e-mail: [email protected] Желая успех на всички участници!

Приложение:

  1. Регламент за организиране и провеждане на музикална игра „Ключът на музиката“ – национално състезание по музика за ученици от IV, V, VI и VII клас

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

http://ruo-sofia-grad.com/sites/default/files/documents_competitions/regl_kljucha_muzikata_2016_17.pdf