Предучилищно образование

22.11.2018

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

Изх. № РУО1-29367/19.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо № 9105-372/13.11.2018 г., с вх. № РУО1-28880/113.11.2018 г., Ви уведомявам, за възможностите за включване на детските градини и професионалистите, осигуряващи обучение и грижи в ранна детска възраст, в дейности по програма Еразъм + чрез кандидатстване с проектни предложения.

Сроковете за кандидатстване по програмата са 5 февруари 2019 г. за проекти, свързани с осигуряването на мобилност и 21 март 2019 г. за проекти, свързани със създаването на стратегически партньорства.           

Линк към уебсайта на програмата Еразъм +: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.

Приложения:

  1. Покана за кандидатстване.
  2. Ръководство за програмата.
  3. Съобщение на Европейската комисия за образование и грижи в ранна детска възраст.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.11.2018

Баскетболен турнир с участието на деца и ученици със специални образователни потребности.

Изх. № РУО1 – 29304/16.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-28807/12.11.2018 г., Ви уведомявам, че Спешъл Олимпик България в партньорство с Българската федерация по баскетбол и Националната баскетболна лига, съвместно с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, организира баскетболен турнир, който ще се проведе на 01.12.2018 г. от 10.00 ч. – 12.00 ч. в тренировъчната зала по баскетбол на Национална Спортна Академия „Васил Левски“. Целта на събитието е да разшири достъпа до спорт за хората с интелектуални затруднения, като промени живота им чрез баскетбол.

Моля, да уведомите децата и ученици, включително и със специални образователни потребности от  повереното Ви училище и детска градина, за да се включат в предстоящото събитие. За повече информация се обърнете към спортния администратор на Спешъл Олимпик България – тел: 0888676066.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Осъществяване на допитване „ДАЗД пита децата на България".

 

Изх. № РУО1 - 24205/19.09. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, постъпило с вх. № РУО1 - 22870/07.09.2018 г., Ви информирам,  че Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето,  стартира провеждането на тематични срещи и консултации със заинтересованите страни и ключови партньори, във връзка с разработването на Национална стратегия за детето.  Консултациите ще продължат през целия период на изготвяне на стратегическия документ в различни формати и с различни целеви rрупи под формата на широки обществени обсъждания с участието на представители на родителски организации, професионални съсловия, на педагози, психолози и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, на държавни институции, представители на законадателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки форуми на участие, ученически парламенти и международни организации. ДАЗД считат, че е особено важно в рамките на консултативния процес да бъде чут гласа на младите хора и да бъде отчетено тяхното мислене в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на ООН и Съвета на Европа.

В тази връзка от ДАЗД е отправена молба за съдействие за осъществяване на допитването „ДАЗД пита децата на България".

Допитването е кратко  и съдържа шест въпроса:

- Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?

- Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?

- Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?

- Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?

- Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?

- Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Проучването ще се проведе в периода м. септември-октомври 2018 г и може да се осъществи и чрез интернет на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKV1qULW1yflelRB8FH12SlrFSr4d3mru0x6Lg6Ai34XntTg/viewform

Моля да съдействате,  като организирате попълването на анкетата сред ученици от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО- СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Единадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

 

Изх. № РУО1-24061/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Шумен организират ЕДИНАДЕСЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 29-31 октомври 2018 г. в гр. Шумен

Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Заявки за участие с доклад и пълните текстове на докладите се подават в РУО – София-град, в срок до 27.09.2018 г. Докладите следва да са в следните тематични направления:

·         Задължителното предучилищно образование – гаранция за училищна готовност на децата

 

·         Ефективното управление на предучилищната институция – изпълнение на Националните стратегии на Министерството на образованието и науката и подкрепа на младите учители

 

·         Подкрепата за личностно развитие на децата –осигуряване на равен шанс за социализиране, обучение и възпитание

 

Изисквания към техническото оформления на докладите:

Обем на доклада: до 4 страници, подготвен на MS Word 2007-2013 или следваща версия и придружен с шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing - 1.5

Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.

Резюме: до 100 думи - Times New Roman 12, italic

Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.

Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)

Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Всеки участник представя доклада с презентация ( Ms PowerPoint). Презентациите да бъдат подготвени в рамките на не повече от 7 мин.

 

Заявки за участие без доклад се подават в РУО – Шумен до 01.10.2018 г. на електронен адрес konferentsia_shumen_2018@abv.bg.

Такса за правоучастие – няма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2018

Вписване на часовете в раздел „Учебен план“ на НЕИСПУО за групите в предучилищното образование

 

Изх. № РУО1-24021/17.09.2018  г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО1-23888/14.09.2018 г. Ви уведомявам следното:

1. Броят учебни седмици за всички групи в предучилищно образование остават без промяна спрямо миналата учебна година, а именно – 36 учебни седмици. Този брой учебни седмици следва да се заложи както за всички групи в детски градини в Списък – образец № 2, така и за ПГ в училищата в Списък-образец № 1.

2. Педагогическите ситуации от тематична област „Безопасност на движението по пътищата“ във всички групи в детските градини и в ПГ в училищата не е необходимо да се описват като отделни редове в раздел „Учебен план“ на НЕИСПУО.

От МОН е дадено и следното указание:

„Съгласно одобрено от министъра на образованието и науката учебно съдържание по тематична област „Безопасност на движението по пътищата“ в детските градини се провеждат педагогически ситуации по образователни направления „Околен свят“ и „Конструиране и технологии“ с минимален годишен брой както следва: 

- първа възрастова група – 5;

- втора възрастова група – 5;

- трета възрастова група – 6;

- четвърта възрастова група – 7.

В тази връзка следва да приложите като сканиран документ справка за графика на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата“, като посочите образователното направление, темата и периода за планираното провеждане на съответната педагогическа ситуация.“

Сканираният график за провеждане на педагогическите ситуации се прикачва в раздел „Документи“ на НЕИСПУО.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.08.2018

Проект „По-здрави деца“

 

Изх. № РУО1-21967/27.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21884/24.08.2018 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на инициативата „Нестле за по-здрави деца“ през учебната 2018/2019 г.

Реализирането на дългосрочния проект „По-здрави деца“ е насочен към деца и ученици от 3 до 12 години, родители и учители и е въведен успешно в 10 столични училища. Проектът има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в Приложение 1 и Приложение 2.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.08.2018

Съобщение на Националния музей на образованието гр.Габрово

Изх. № РУО1-21677/21.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21619/20.08.2018 г., Ви уведомявам, че от 27.08.2018 г. до 27.09.2018 г. Националният музей на образованието – гр. Габрово няма да работи с посетители поради строително-ремонтни дейности на територията на музея.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

05.07.2018

Информация за обучения за повишаване квалификацията на учители в ДГ

Изх. № РУО1-17602/04.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ01-16681/28.06.2017 г. от Център за професионално обучение "Развитие" към "СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт" ЕООД Ви уведомявам, че можете да се информирате за предлаганите теми и условия за включване в предлаганите курсове на следния адрес: http://razvitie-bg.com/about_us.html

Център за професионално обучение "Развитие" към "СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт" ЕООД има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2018

Конференция

 

Изх. № РУО1-16458/26.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-203/21.06.2018 г. на МОН, с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 10.10.2018 г. до 12.10.2018 г. в гр. Велинград ще се проведе Трета национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020 г./  съвместно със Синдиката на българските учители.

Подготовката и провеждането на Националната научнопрактическа конференция ще се осъществи в следната последователност:

  • провеждане на национален конкурс за представяне на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства сред педагогическите специалисти от цялата страна, на който научно жури ще подбере най-добрите разработки;
  • осъществяване на Трета национална научнопрактическа конференция в гр. Велинград на 10-12 октомври 2018 г.

Осигуряването на командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в Конференцията е от бюджетите на детските градини и училищата, в които работят.

Приложение:

  1. Регламент за организиране на съвместен конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства .
  2. Примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.05.2018

Обучение

Изх. № РУО1-13246/25.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 25.06.2018 г. до 06.07.2018 г. Институт Монтесори България ще представи Първи AMI Сертификат Асистент 0-3 в гр. София с Патриша Уолнър.

Целта на Сертифицирания курс за Асистент учители във възрастова група 0-3 е да помогне на заинтересованите възрасни да станат помощници в Монтесори детска общност за малки деца /ясла/. Курсът е подходящ за предучилищни педагози, медицински сестри, родители и всички, които имат интерес да подпомагат развитието на личността на малкото дете и да изградят дълбоко разбиране на неговите нужди.

Приложение:

1.      Информация за обучението.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.04.2018

Открита педагогическа практика по предучилищно образование

Изх. № РУО1- 956/23.04.2018ЖЛ

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/ 2018 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 186 „Деница“, организира открита педагогическа практика с учители в ПГ и директори на детски градини на тема „Безопасност на движението на децата по пътищата“.

Откритата педагогическа практика ще се проведе на 30.04.2018 г. от 10.30 часа в ДГ № 186 „Деница“, – район Младост, ж.к. Младост – 2, ул. „Малкият принц“ № 4.

 

            За участие е необходимо да се регистрирате предварително като изпратите трите имена на участника и телефон за връзка на имейл:  odzdenica@abv.bg

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.04.2018

Открита педагогическа практика с учители в ПГ и директори на детски градини

 

Изх. № РУО1-9460/20.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/ 2018 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 7 „Детелина“, организира открита педагогическа практика с учители в ПГ и директори на детски градини на тема „Безопасност на движението на децата по пътищата“.

Откритата педагогическа практика ще се проведе на 26.04.2018 г. от 10.00 часа в ДГ № 7 „Детелина“, – район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Д. Белишки" №44.

 

За участие е необходимо да се регистрирате предварително като изпратите трите имена на участника и телефон за връзка на имейл

odz.detelina@gmail.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД