Предучилищно образование

15.03.2019

Открити педагогически практики с педагогически специалисти от детски градини

Изх. № РУО1-6700/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2018/ 2019 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 184 „Мечо Пух“, организира открити педагогически практики с педагогически специалисти от детски градини на тема „Прилагане на ИКТ във възпитателно-образователния процес в детската градина“.

Откритите педагогически практики ще се проведат на 28.03.2019 г. от 8:45 часа в „ДГ № 184 „Мечо Пух“, ул. "Хемус", №10, район Слатина.

За участие в откритите практики е необходима предварителна регистрация на адрес https://goo.gl/forms/XCeFPEUsp9vvmmKA2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Единадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Изх. № РУО1-6696/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – гр. Русе организират ДВАНАДЕСЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 15-17 април 2019 г. в гр. Русе.

Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Заявки за участие с доклад и пълните текстове на докладите се подават в РУО – София-град, в срок до 28.03.2019 г. до 12.00 часа.  Докладите следва да са в следните тематични направления:

 • Задължителното предучилищно образование – гаранция за училищна готовност на децата
 • Ефективното управление на предучилищната институция – изпълнение на Националните стратегии на Министерството на образованието и науката и подкрепа на младите учители
 • Подкрепата за личностно развитие на децата –осигуряване на равен шанс за социализиране, обучение и възпитание
 • Интерактивни форми на взаимодействие детска градина – семейство - сътрудничество с родителите за създаване на позитивна, подкрепяща, благоприятна за стимулиране на индивидуалното и социалното развитие на детет

Изисквания към техническото оформления на докладите:

Обем на доклада: до 4 страници, подготвен на MS Word 2007-2013 или следваща версия и придружен с шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing - 1.5

Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.

Резюме: до 100 думи - Times New Roman 12, italic

Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.

Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)

Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Всеки участник представя доклада с презентация ( Ms PowerPoint). Презентациите да бъдат подготвени в рамките на не повече от 7 мин.

Заявки за участие без доклад се регистрират до 28.03.2019 г. на следния линк: https://goo.gl/forms/5U8xAvrh6bRARfK83

Такса за правоучастие – няма.

Приложения:

 1. Покана
 2. Предварителна покана
 3. Информация зя настаняване в хотели
 4. Меню за официална вечеря на 16 април 2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2019

Информация за XIII Математическо състезание „Малкият принц“

Изх. № РУО1-5763/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-5486/05.03.2019 г. от Частно езиково училище и детска градина „Малкият принц“, гр. Варна, Ви уведомявам, че образователната институция организира XIII Математическо състезание „Малкият принц“, под егидата на РУО-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”. Информация относно провеждането на състезанието, както и форма за регистрация за участие може да намерите на следния адрес: https://www.thelittleprinceschool.com/school/news/944-matematichesko-systezanie-malkiqt-princ-2019

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

08.02.2019

Семинар

Изх. № РУО1-3470/08.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3455/08.02.2019 г., Ви уведомявам следното:

На 19 февруари 2019 г. от 10.30 часа в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе научно-практически семинар на тема: „Устойчивост и иновации в модернизирането на българската детска градина. Добри практики за прилагане на информационните технологии“, организиран от факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Предстоящо състезание по математика за бъдещи първокласници от детските градини и предучилищни групи „Решавай с Дружба“

Изх. № РУО1 – 3042/05.02.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от ЧСУ „Дружба“ вх. №РУО1-2704/31.01.2019 г. за предстоящо състезание по математика за бъдещи първокласници от детските градини и предучилищни групи на територията на София-град „Решавай с Дружба“, приложено Ви изпращам за сведение регламент и афиш на състезанието.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

23.01.2019

Програма „По-здрави деца“

Изх. № РУО1-1911/23.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1205/15.01.2019 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на инициативата „По-здрави деца“ през учебната 2018/2019 г.

Програмата „По-здрави деца“ е във финален етап от въвеждането й. За участие във финалния етап е необходимо директорът на кандидатстващото училище да попълни една техническа карта с приложен визуален материал, който да показва протичането на занятията.

Материалите се изпращат до 04.02.2019 г. на email: [email protected].

Информация за програмата „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в Приложенията.

Приложение:

 1. Правила за организиране и провеждане на национална програма „По-здрави деца“.
 2. Техническа карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.12.2018

Провеждане на проучване „Заедно от детската градина“

Изх. № РУО1-32175/18.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-409/10.12.2018 г. на МОН с вх. № РУО1-31277/11.12.2018 г., и писмо вх. № РУО1-31563/12.12.2018 г. от УНИЦЕФ България Ви уведомявам, че предстои провеждане на проучване под формата на електронна анкета на електронните адреси на детските градини „Заедно от детската градина“. Резултатът от проучването на нагласите и на увереността на педагогическите специалисти в предучилищното образование за реализиране на приобщаващото образование в рамките на осъществяване на инициативата биха били полезни в контекста на актуалните политики на Министерството на образованието и науката за подкрепа на педагогическите специалисти в предучилищното образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.11.2018

ПРОГРАМА ЕРАЗЪМ +

Изх. № РУО1-29367/19.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо № 9105-372/13.11.2018 г., с вх. № РУО1-28880/113.11.2018 г., Ви уведомявам, за възможностите за включване на детските градини и професионалистите, осигуряващи обучение и грижи в ранна детска възраст, в дейности по програма Еразъм + чрез кандидатстване с проектни предложения.

Сроковете за кандидатстване по програмата са 5 февруари 2019 г. за проекти, свързани с осигуряването на мобилност и 21 март 2019 г. за проекти, свързани със създаването на стратегически партньорства.           

Линк към уебсайта на програмата Еразъм +: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus.

Приложения:

 1. Покана за кандидатстване.
 2. Ръководство за програмата.
 3. Съобщение на Европейската комисия за образование и грижи в ранна детска възраст.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.11.2018

Баскетболен турнир с участието на деца и ученици със специални образователни потребности.

Изх. № РУО1 – 29304/16.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-28807/12.11.2018 г., Ви уведомявам, че Спешъл Олимпик България в партньорство с Българската федерация по баскетбол и Националната баскетболна лига, съвместно с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, организира баскетболен турнир, който ще се проведе на 01.12.2018 г. от 10.00 ч. – 12.00 ч. в тренировъчната зала по баскетбол на Национална Спортна Академия „Васил Левски“. Целта на събитието е да разшири достъпа до спорт за хората с интелектуални затруднения, като промени живота им чрез баскетбол.

Моля, да уведомите децата и ученици, включително и със специални образователни потребности от  повереното Ви училище и детска градина, за да се включат в предстоящото събитие. За повече информация се обърнете към спортния администратор на Спешъл Олимпик България – тел: 0888676066.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Осъществяване на допитване „ДАЗД пита децата на България".

 

Изх. № РУО1 - 24205/19.09. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, постъпило с вх. № РУО1 - 22870/07.09.2018 г., Ви информирам,  че Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето,  стартира провеждането на тематични срещи и консултации със заинтересованите страни и ключови партньори, във връзка с разработването на Национална стратегия за детето.  Консултациите ще продължат през целия период на изготвяне на стратегическия документ в различни формати и с различни целеви rрупи под формата на широки обществени обсъждания с участието на представители на родителски организации, професионални съсловия, на педагози, психолози и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, на държавни институции, представители на законадателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки форуми на участие, ученически парламенти и международни организации. ДАЗД считат, че е особено важно в рамките на консултативния процес да бъде чут гласа на младите хора и да бъде отчетено тяхното мислене в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на ООН и Съвета на Европа.

В тази връзка от ДАЗД е отправена молба за съдействие за осъществяване на допитването „ДАЗД пита децата на България".

Допитването е кратко  и съдържа шест въпроса:

- Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?

- Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?

- Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?

- Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?

- Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?

- Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Проучването ще се проведе в периода м. септември-октомври 2018 г и може да се осъществи и чрез интернет на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKV1qULW1yflelRB8FH12SlrFSr4d3mru0x6Lg6Ai34XntTg/viewform

Моля да съдействате,  като организирате попълването на анкетата сред ученици от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО- СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Единадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

 

Изх. № РУО1-24061/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Шумен организират ЕДИНАДЕСЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 29-31 октомври 2018 г. в гр. Шумен

Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Заявки за участие с доклад и пълните текстове на докладите се подават в РУО – София-град, в срок до 27.09.2018 г. Докладите следва да са в следните тематични направления:

·         Задължителното предучилищно образование – гаранция за училищна готовност на децата

 

·         Ефективното управление на предучилищната институция – изпълнение на Националните стратегии на Министерството на образованието и науката и подкрепа на младите учители

 

·         Подкрепата за личностно развитие на децата –осигуряване на равен шанс за социализиране, обучение и възпитание

 

Изисквания към техническото оформления на докладите:

Обем на доклада: до 4 страници, подготвен на MS Word 2007-2013 или следваща версия и придружен с шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing - 1.5

Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.

Резюме: до 100 думи - Times New Roman 12, italic

Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.

Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)

Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Всеки участник представя доклада с презентация ( Ms PowerPoint). Презентациите да бъдат подготвени в рамките на не повече от 7 мин.

 

Заявки за участие без доклад се подават в РУО – Шумен до 01.10.2018 г. на електронен адрес [email protected].

Такса за правоучастие – няма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2018

Вписване на часовете в раздел „Учебен план“ на НЕИСПУО за групите в предучилищното образование

 

Изх. № РУО1-24021/17.09.2018  г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО1-23888/14.09.2018 г. Ви уведомявам следното:

1. Броят учебни седмици за всички групи в предучилищно образование остават без промяна спрямо миналата учебна година, а именно – 36 учебни седмици. Този брой учебни седмици следва да се заложи както за всички групи в детски градини в Списък – образец № 2, така и за ПГ в училищата в Списък-образец № 1.

2. Педагогическите ситуации от тематична област „Безопасност на движението по пътищата“ във всички групи в детските градини и в ПГ в училищата не е необходимо да се описват като отделни редове в раздел „Учебен план“ на НЕИСПУО.

От МОН е дадено и следното указание:

„Съгласно одобрено от министъра на образованието и науката учебно съдържание по тематична област „Безопасност на движението по пътищата“ в детските градини се провеждат педагогически ситуации по образователни направления „Околен свят“ и „Конструиране и технологии“ с минимален годишен брой както следва: 

- първа възрастова група – 5;

- втора възрастова група – 5;

- трета възрастова група – 6;

- четвърта възрастова група – 7.

В тази връзка следва да приложите като сканиран документ справка за графика на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата“, като посочите образователното направление, темата и периода за планираното провеждане на съответната педагогическа ситуация.“

Сканираният график за провеждане на педагогическите ситуации се прикачва в раздел „Документи“ на НЕИСПУО.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД