Предучилищно образование

25.04.2019

Държавни индивидуални училищни първенства по шахмат

Изх. № РУО1911760/25.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-144/24.04.2019 г., вх. №  РУО1-11498/24.04.2019 г., Ви уведомявам, че от 01.05 до 06.05.2019 г. в к. к. „Албена“ ще се проведат Държавните индивидуални училищни първенства по шахмат. В тях имат право да участват деца и ученици на възраст до 7, 9, 11, 13, 15 и 17 години.

Регламентът за участие в първенството е описан в Приложението.

 

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.04.2019

Прием на деца със специални образователни потребности в I клас в училищата за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-11715/25.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,На основание чл. 192, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви напомням, че училищата са длъжни да приемат деца със специални образователни потребности.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.04.2019

Програма „По-здрави деца“

Изх. № РУО1-11302/23.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11019/19.04.2019 г., Ви уведомявам следното:

Програмата „По-здрави деца“, „Нестле България“ АД, обявява конкурс за:

 

 1. Училища участвали във фаза I на програмата „По-здрави деца“.
 2. Училища неучаствали в програмата „По-здрави деца“.

Реализирането на програмата „По-здрави деца“ е насочена към деца и ученици от 3 до 12 години.  Програмата има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в конкурса в неговите рамки са описани в Приложението.

 

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.04.2019

Oбявяване на свободни места за прием на деца със специални образователни потребности в подготвителните групи в училищата в ИСОДЗ и ПГУ за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-11008/19.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,На основание чл. 192 от Закона за предучилищно и училищно образование, Ви уведомявам, че училищата са длъжни да приемат до три деца със специални образователни потребности в подготвителна група в училище.

Броят на свободните места за деца със специални образователни потребности за подготвителните групи в училищата се обявяват в Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/ на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.03.2019

Обявяване на свободни места за прием на деца със специални образователни потребности в подготвителните групи в училищата в ИСОДЗ и ПГУ за учебната 2019/2020 г.

Изх.№РУО1 – 8035/26.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

На основание чл. 192 от Закона за предучилищно и училищно образование, Ви уведомявам, че училищата са длъжни да приемат до три деца със специални образователни потребности в подготвителна група в училище.

Броят на свободните места за деца със специални образователни потребности за подготвителните групи в училищата се обявяват в Информационната система за обслужване на детските заведения и подготвителните групи в училищата /ИСОДЗ и ПГУ/ на Столична община.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Открити педагогически практики с педагогически специалисти от детски градини

Изх. № РУО1-6700/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в изпълнение на Годишния план за учебната 2018/ 2019 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 184 „Мечо Пух“, организира открити педагогически практики с педагогически специалисти от детски градини на тема „Прилагане на ИКТ във възпитателно-образователния процес в детската градина“.

Откритите педагогически практики ще се проведат на 28.03.2019 г. от 8:45 часа в „ДГ № 184 „Мечо Пух“, ул. "Хемус", №10, район Слатина.

За участие в откритите практики е необходима предварителна регистрация на адрес https://goo.gl/forms/XCeFPEUsp9vvmmKA2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.03.2019

Единадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Изх. № РУО1-6696/15.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – гр. Русе организират ДВАНАДЕСЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 15-17 април 2019 г. в гр. Русе.

Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Заявки за участие с доклад и пълните текстове на докладите се подават в РУО – София-град, в срок до 28.03.2019 г. до 12.00 часа.  Докладите следва да са в следните тематични направления:

 • Задължителното предучилищно образование – гаранция за училищна готовност на децата
 • Ефективното управление на предучилищната институция – изпълнение на Националните стратегии на Министерството на образованието и науката и подкрепа на младите учители
 • Подкрепата за личностно развитие на децата –осигуряване на равен шанс за социализиране, обучение и възпитание
 • Интерактивни форми на взаимодействие детска градина – семейство - сътрудничество с родителите за създаване на позитивна, подкрепяща, благоприятна за стимулиране на индивидуалното и социалното развитие на детет

Изисквания към техническото оформления на докладите:

Обем на доклада: до 4 страници, подготвен на MS Word 2007-2013 или следваща версия и придружен с шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing - 1.5

Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.

Резюме: до 100 думи - Times New Roman 12, italic

Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.

Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)

Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Всеки участник представя доклада с презентация ( Ms PowerPoint). Презентациите да бъдат подготвени в рамките на не повече от 7 мин.

Заявки за участие без доклад се регистрират до 28.03.2019 г. на следния линк: https://goo.gl/forms/5U8xAvrh6bRARfK83

Такса за правоучастие – няма.

Приложения:

 1. Покана
 2. Предварителна покана
 3. Информация зя настаняване в хотели
 4. Меню за официална вечеря на 16 април 2019 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2019

Информация за XIII Математическо състезание „Малкият принц“

Изх. № РУО1-5763/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ01-5486/05.03.2019 г. от Частно езиково училище и детска градина „Малкият принц“, гр. Варна, Ви уведомявам, че образователната институция организира XIII Математическо състезание „Малкият принц“, под егидата на РУО-Варна и ВВМУ „Н.Й. Вапцаров”. Информация относно провеждането на състезанието, както и форма за регистрация за участие може да намерите на следния адрес: https://www.thelittleprinceschool.com/school/news/944-matematichesko-systezanie-malkiqt-princ-2019

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

08.02.2019

Семинар

Изх. № РУО1-3470/08.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3455/08.02.2019 г., Ви уведомявам следното:

На 19 февруари 2019 г. от 10.30 часа в Аулата на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ ще се проведе научно-практически семинар на тема: „Устойчивост и иновации в модернизирането на българската детска градина. Добри практики за прилагане на информационните технологии“, организиран от факултета по науки за образованието и изкуствата към Софийски университет „Св. Климент Охридски“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.02.2019

Предстоящо състезание по математика за бъдещи първокласници от детските градини и предучилищни групи „Решавай с Дружба“

Изх. № РУО1 – 3042/05.02.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от ЧСУ „Дружба“ вх. №РУО1-2704/31.01.2019 г. за предстоящо състезание по математика за бъдещи първокласници от детските градини и предучилищни групи на територията на София-град „Решавай с Дружба“, приложено Ви изпращам за сведение регламент и афиш на състезанието.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

23.01.2019

Програма „По-здрави деца“

Изх. № РУО1-1911/23.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1205/15.01.2019 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на инициативата „По-здрави деца“ през учебната 2018/2019 г.

Програмата „По-здрави деца“ е във финален етап от въвеждането й. За участие във финалния етап е необходимо директорът на кандидатстващото училище да попълни една техническа карта с приложен визуален материал, който да показва протичането на занятията.

Материалите се изпращат до 04.02.2019 г. на email: [email protected].

Информация за програмата „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в Приложенията.

Приложение:

 1. Правила за организиране и провеждане на национална програма „По-здрави деца“.
 2. Техническа карта.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.12.2018

Провеждане на проучване „Заедно от детската градина“

Изх. № РУО1-32175/18.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-409/10.12.2018 г. на МОН с вх. № РУО1-31277/11.12.2018 г., и писмо вх. № РУО1-31563/12.12.2018 г. от УНИЦЕФ България Ви уведомявам, че предстои провеждане на проучване под формата на електронна анкета на електронните адреси на детските градини „Заедно от детската градина“. Резултатът от проучването на нагласите и на увереността на педагогическите специалисти в предучилищното образование за реализиране на приобщаващото образование в рамките на осъществяване на инициативата биха били полезни в контекста на актуалните политики на Министерството на образованието и науката за подкрепа на педагогическите специалисти в предучилищното образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД