Предучилищно образование

28.08.2018

Проект „По-здрави деца“

 

Изх. № РУО1-21967/27.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21884/24.08.2018 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на инициативата „Нестле за по-здрави деца“ през учебната 2018/2019 г.

Реализирането на дългосрочния проект „По-здрави деца“ е насочен към деца и ученици от 3 до 12 години, родители и учители и е въведен успешно в 10 столични училища. Проектът има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в Приложение 1 и Приложение 2.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.08.2018

Съобщение на Националния музей на образованието гр.Габрово

Изх. № РУО1-21677/21.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21619/20.08.2018 г., Ви уведомявам, че от 27.08.2018 г. до 27.09.2018 г. Националният музей на образованието – гр. Габрово няма да работи с посетители поради строително-ремонтни дейности на територията на музея.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

05.07.2018

Информация за обучения за повишаване квалификацията на учители в ДГ

Изх. № РУО1-17602/04.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ01-16681/28.06.2017 г. от Център за професионално обучение "Развитие" към "СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт" ЕООД Ви уведомявам, че можете да се информирате за предлаганите теми и условия за включване в предлаганите курсове на следния адрес: http://razvitie-bg.com/about_us.html

Център за професионално обучение "Развитие" към "СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт" ЕООД има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2018

Конференция

 

Изх. № РУО1-16458/26.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-203/21.06.2018 г. на МОН, с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 10.10.2018 г. до 12.10.2018 г. в гр. Велинград ще се проведе Трета национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020 г./  съвместно със Синдиката на българските учители.

Подготовката и провеждането на Националната научнопрактическа конференция ще се осъществи в следната последователност:

  • провеждане на национален конкурс за представяне на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства сред педагогическите специалисти от цялата страна, на който научно жури ще подбере най-добрите разработки;
  • осъществяване на Трета национална научнопрактическа конференция в гр. Велинград на 10-12 октомври 2018 г.

Осигуряването на командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в Конференцията е от бюджетите на детските градини и училищата, в които работят.

Приложение:

  1. Регламент за организиране на съвместен конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства .
  2. Примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.05.2018

Обучение

Изх. № РУО1-13246/25.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 25.06.2018 г. до 06.07.2018 г. Институт Монтесори България ще представи Първи AMI Сертификат Асистент 0-3 в гр. София с Патриша Уолнър.

Целта на Сертифицирания курс за Асистент учители във възрастова група 0-3 е да помогне на заинтересованите възрасни да станат помощници в Монтесори детска общност за малки деца /ясла/. Курсът е подходящ за предучилищни педагози, медицински сестри, родители и всички, които имат интерес да подпомагат развитието на личността на малкото дете и да изградят дълбоко разбиране на неговите нужди.

Приложение:

1.      Информация за обучението.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.04.2018

Открита педагогическа практика по предучилищно образование

Изх. № РУО1- 956/23.04.2018ЖЛ

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/ 2018 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 186 „Деница“, организира открита педагогическа практика с учители в ПГ и директори на детски градини на тема „Безопасност на движението на децата по пътищата“.

Откритата педагогическа практика ще се проведе на 30.04.2018 г. от 10.30 часа в ДГ № 186 „Деница“, – район Младост, ж.к. Младост – 2, ул. „Малкият принц“ № 4.

 

            За участие е необходимо да се регистрирате предварително като изпратите трите имена на участника и телефон за връзка на имейл:  odzdenica@abv.bg

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.04.2018

Открита педагогическа практика с учители в ПГ и директори на детски градини

 

Изх. № РУО1-9460/20.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/ 2018 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 7 „Детелина“, организира открита педагогическа практика с учители в ПГ и директори на детски градини на тема „Безопасност на движението на децата по пътищата“.

Откритата педагогическа практика ще се проведе на 26.04.2018 г. от 10.00 часа в ДГ № 7 „Детелина“, – район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Д. Белишки" №44.

 

За участие е необходимо да се регистрирате предварително като изпратите трите имена на участника и телефон за връзка на имейл

odz.detelina@gmail.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.04.2018

Одобряване на проекти на познавателни книжки за предучилищно образование

 

Изх. № РУО1-8632/13.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-123/10.04.2018 г., с вх. № РУО1-8379/12.04.2018 г., Ви уведомявам, че процедурите по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група са приключили. Проектите, които са получили обща оценка „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала”, са одобрени със заповеди на министъра на образованието и науката.

В изпълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти се осигуряват за безвъзмездно ползване по всички образователни направления за всяко дете, записано в съответната група в детска градина или в училище за осъществяване на задължително предучилищно образование.

На официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници”, са публикувани:

  • списък на одобрените познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група, утвърден със заповед № РД 09-664/05.04.2018 г. на министъра на образованието и науката;
  • график на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за безвъзмездно ползване от децата в трета подготвителна възрастова група и в четвърта подготвителна възрастова група, утвърден със заповед № РД 09-665/05.04.2018 г. на министъра на образованието и науката;
  • образец на заявки за определяне на количеството на всяка доставка на познавателни книжки, утвърдени със заповед № РД 09-665/05.04.2018 г. на министъра на образованието и науката.

В периода от 10 до 30 април 2018 г. директорите на детските градини и директорите на училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование, трябва да попълнят и подадат заявки, както следва:

  • директорите на държавните детски градини и училища до съответния първостепенен разпоредител с бюджети;
  • директорите на частните детски градини и училища до Министерство на образованието и науката;
  • директорите на общинските детски градини и училища до съответната община.

Познавателните книжки, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището, в което се извършва задължително предучилищно образование, в съответствие с програмната система по чл. 70 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Изборът на учителите следва да бъде направен след 05.04.2018 г. - датата на заповедта, с която министърът на образованието и науката е утвърдил графика на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за безвъзмездно ползване от децата в трета подготвителна възрастова група и в четвърта подготвителна възрастова група. Ако някакъв вид избор или елемент от процедура по този избор е извършен преди 05.04.2018 г., той е недействителен и следва да бъде повторен изцяло.

Отново обръщам специално внимание, че съгласно ЗПУО понятието програмна система като цялостна концепция за развитие на детето и като част от стратегията на детската градина, е по-общо и по-широко от използваното до момента в практиката разбиране - като концепция, въз основа на която се разработва поредица от познавателни книжки за съответната възрастова група. Доколкото

всички одобрени познавателни книжки съответстват на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, то детските градини и училищата, които извършват задължително предучилищно образование, са напълно свободни в избора си на нови познавателни книжки в съответствие с формулираната от тях стратегия за развитие. Няма значение какви учебни помагала се използват за първа и за втора възрастови групи.

Всякакви твърдения, че в трета и в четвърта подготвителни възрастови групи следва да се продължи по познавателни книжки на издателството, чиито учебни помагала се използват за първа и за втора възрастови групи, са некоректни и може да се считат за незаконосъобразни и за опит за влияние върху избора на учителите в предучилищното образование. Нещо повече, учителите са напълно свободни както да изберат различни познавателни книжки за трета и за четвърта подготвителни възрастови групи спрямо първа и втора възрастови групи, така и да избират от одобрените познавателни книжки за едно или за няколко образователни направления от едно издателство или от различни издателства.

Важно е да се отбележи, че в случай че бъдат избрани познавателни книжки на едно издателство, които не покриват всички образователни направления съгласно държавния образователен стандарт за предучилищното образование, за останалите образователни направления трябва да бъде направен избор от познавателните книжки на другите издателства, включени в списъка на одобрените познавателни книжки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.04.2018

Семинар с директори и учители от детските градини на тема „Методи на обучение в детската градина - работа с интерактивна дъска“.

 

Изх. № РУО1-8291/11.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/ 2018 г., РУО – София-град, съвместно с ДГ № 66 „Елица“, организира семинари с директори и учители от детските градини на тема „Методи на обучение в детската градина - работа с интерактивна дъска“.

Семинарите ще се проведат на 18.04.2018 г. от 10.00 часа в ДГ № 66 „Елица“ – район Панчарево, с. Панчарево, ул. "Риляник"№12, в непосредствена близост до спирка „Гребна база“ на автобуси №1, №3 и №4.

 

За участие е необходимо да се регистрирате предварително като изпратите трите имена на участника и телефон за връзка на имейл odz_66elica@abv.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.03.2018

Образователно събитие

 

Изх. № РУО1–5465/09.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5353/07.03.2018 г., Ви уведомявам следното:

На 05.04.2018 г. Институт Мотесори България организира образователно събитие, част от международното Европейско турне: Брейнсторм тур 2018 „Ярките гласове на Монтесори образованието“.

Лектори на събитието:

Д-р Лаура Флорес Шоу-редактор, писател и основател на White Paper Press.

Д-р Стив Хюз LPq ABPdN- детски невропсихолог и директор на Центъра за изследвания и развитие на образованието. Основател на Международния комитет за изследване на Международната Монтесори Асоциация (AMI). Председател на Американския съвет по детска невропсихология със седалище в Сейнт Пол, Минесота и Лондон. Преди това е член на факултета в Департамента по детски клинични невронауки в Медицинския университет в Минесота и е президент на Американката академия по детска невропсихология.

Регистрация за участие, може да направите на : office@imontessori.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Обучение на тема: „Агресивни прояви в детските градини“

Изх. № РУО1- 5232/07.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира обучение за учители в детски градини на тема: „Агресивни прояви в детските градини“, което ще се проведе на 22 март 2018 г., от 09:30 до 17:30 ч. в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) – София-град, намиращ се на ул. „Владово“ № 1.

Целта на програмата е развиване на компетентностите на учителите в ДГ, свързани със спецификата на агресивните прояви в детската градина и техники за превенции на агресията.

 Заявки се приемат до 21 март.

За повече информация:

НИОПП

тел: 0877 183 624

e mail: nioppbg@gmail.com

http://niopp.eu/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.02.2018

Заявка за познавателни книжки

Изх. № РУО1-4309/21.02.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-4244/20.02.2018 г.,

Ви уведомявам следното:

1.      Със заповед № РД09-2026/14.12.2016 г. на министъра на образованието и науката е открита процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група. След приключване на процедурите, одобрените познавателни книжки ще бъдат включени допълнително към списъка, утвърден със заповед № РД09-39/16.01.2018 г. за учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на училищното и предучилищното образование за учебната 2018/2019 година.

2.      Сроковете за дейностите за осигуряване на познавателните книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група и заявките за тях ще бъдат утвърдени допълнително със заповед на министъра на образованието и науката, след приключване на цитираните в т. 1 процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки.

3.      Списъкът на познавателните книжки, сроковете на дейностите и заявките за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група ще бъдат публикувани на интернет страницата на МОН, рубрика „Учебници“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД