Предучилищно образование

19.09.2018

Осъществяване на допитване „ДАЗД пита децата на България".

 

Изх. № РУО1 - 24205/19.09. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, постъпило с вх. № РУО1 - 22870/07.09.2018 г., Ви информирам,  че Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето,  стартира провеждането на тематични срещи и консултации със заинтересованите страни и ключови партньори, във връзка с разработването на Национална стратегия за детето.  Консултациите ще продължат през целия период на изготвяне на стратегическия документ в различни формати и с различни целеви rрупи под формата на широки обществени обсъждания с участието на представители на родителски организации, професионални съсловия, на педагози, психолози и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, на държавни институции, представители на законадателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки форуми на участие, ученически парламенти и международни организации. ДАЗД считат, че е особено важно в рамките на консултативния процес да бъде чут гласа на младите хора и да бъде отчетено тяхното мислене в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на ООН и Съвета на Европа.

В тази връзка от ДАЗД е отправена молба за съдействие за осъществяване на допитването „ДАЗД пита децата на България".

Допитването е кратко  и съдържа шест въпроса:

- Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?

- Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?

- Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?

- Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?

- Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?

- Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Проучването ще се проведе в периода м. септември-октомври 2018 г и може да се осъществи и чрез интернет на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKV1qULW1yflelRB8FH12SlrFSr4d3mru0x6Lg6Ai34XntTg/viewform

Моля да съдействате,  като организирате попълването на анкетата сред ученици от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО- СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Единадесетата научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

 

Изх. № РУО1-24061/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – Шумен организират ЕДИНАДЕСЕТАТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 29-31 октомври 2018 г. в гр. Шумен

Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Заявки за участие с доклад и пълните текстове на докладите се подават в РУО – София-град, в срок до 27.09.2018 г. Докладите следва да са в следните тематични направления:

·         Задължителното предучилищно образование – гаранция за училищна готовност на децата

 

·         Ефективното управление на предучилищната институция – изпълнение на Националните стратегии на Министерството на образованието и науката и подкрепа на младите учители

 

·         Подкрепата за личностно развитие на децата –осигуряване на равен шанс за социализиране, обучение и възпитание

 

Изисквания към техническото оформления на докладите:

Обем на доклада: до 4 страници, подготвен на MS Word 2007-2013 или следваща версия и придружен с шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing - 1.5

Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.

Резюме: до 100 думи - Times New Roman 12, italic

Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.

Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)

Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Всеки участник представя доклада с презентация ( Ms PowerPoint). Презентациите да бъдат подготвени в рамките на не повече от 7 мин.

 

Заявки за участие без доклад се подават в РУО – Шумен до 01.10.2018 г. на електронен адрес [email protected].

Такса за правоучастие – няма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2018

Вписване на часовете в раздел „Учебен план“ на НЕИСПУО за групите в предучилищното образование

 

Изх. № РУО1-24021/17.09.2018  г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА С ПОДГОТВИТЕЛНИ ГРУПИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО1-23888/14.09.2018 г. Ви уведомявам следното:

1. Броят учебни седмици за всички групи в предучилищно образование остават без промяна спрямо миналата учебна година, а именно – 36 учебни седмици. Този брой учебни седмици следва да се заложи както за всички групи в детски градини в Списък – образец № 2, така и за ПГ в училищата в Списък-образец № 1.

2. Педагогическите ситуации от тематична област „Безопасност на движението по пътищата“ във всички групи в детските градини и в ПГ в училищата не е необходимо да се описват като отделни редове в раздел „Учебен план“ на НЕИСПУО.

От МОН е дадено и следното указание:

„Съгласно одобрено от министъра на образованието и науката учебно съдържание по тематична област „Безопасност на движението по пътищата“ в детските градини се провеждат педагогически ситуации по образователни направления „Околен свят“ и „Конструиране и технологии“ с минимален годишен брой както следва: 

- първа възрастова група – 5;

- втора възрастова група – 5;

- трета възрастова група – 6;

- четвърта възрастова група – 7.

В тази връзка следва да приложите като сканиран документ справка за графика на провеждане на педагогическите ситуации по тематична област „Безопасност на движението по пътищата“, като посочите образователното направление, темата и периода за планираното провеждане на съответната педагогическа ситуация.“

Сканираният график за провеждане на педагогическите ситуации се прикачва в раздел „Документи“ на НЕИСПУО.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.08.2018

Проект „По-здрави деца“

 

Изх. № РУО1-21967/27.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21884/24.08.2018 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на инициативата „Нестле за по-здрави деца“ през учебната 2018/2019 г.

Реализирането на дългосрочния проект „По-здрави деца“ е насочен към деца и ученици от 3 до 12 години, родители и учители и е въведен успешно в 10 столични училища. Проектът има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в Приложение 1 и Приложение 2.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.08.2018

Съобщение на Националния музей на образованието гр.Габрово

Изх. № РУО1-21677/21.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21619/20.08.2018 г., Ви уведомявам, че от 27.08.2018 г. до 27.09.2018 г. Националният музей на образованието – гр. Габрово няма да работи с посетители поради строително-ремонтни дейности на територията на музея.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

05.07.2018

Информация за обучения за повишаване квалификацията на учители в ДГ

Изх. № РУО1-17602/04.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ01-16681/28.06.2017 г. от Център за професионално обучение "Развитие" към "СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт" ЕООД Ви уведомявам, че можете да се информирате за предлаганите теми и условия за включване в предлаганите курсове на следния адрес: http://razvitie-bg.com/about_us.html

Център за професионално обучение "Развитие" към "СюстемЦЕРТ Цертифициерунгсгезелшафт" ЕООД има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.06.2018

Конференция

 

Изх. № РУО1-16458/26.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-203/21.06.2018 г. на МОН, с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 10.10.2018 г. до 12.10.2018 г. в гр. Велинград ще се проведе Трета национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020 г./  съвместно със Синдиката на българските учители.

Подготовката и провеждането на Националната научнопрактическа конференция ще се осъществи в следната последователност:

  • провеждане на национален конкурс за представяне на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства сред педагогическите специалисти от цялата страна, на който научно жури ще подбере най-добрите разработки;
  • осъществяване на Трета национална научнопрактическа конференция в гр. Велинград на 10-12 октомври 2018 г.

Осигуряването на командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в Конференцията е от бюджетите на детските градини и училищата, в които работят.

Приложение:

  1. Регламент за организиране на съвместен конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства .
  2. Примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.05.2018

Обучение

Изх. № РУО1-13246/25.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 25.06.2018 г. до 06.07.2018 г. Институт Монтесори България ще представи Първи AMI Сертификат Асистент 0-3 в гр. София с Патриша Уолнър.

Целта на Сертифицирания курс за Асистент учители във възрастова група 0-3 е да помогне на заинтересованите възрасни да станат помощници в Монтесори детска общност за малки деца /ясла/. Курсът е подходящ за предучилищни педагози, медицински сестри, родители и всички, които имат интерес да подпомагат развитието на личността на малкото дете и да изградят дълбоко разбиране на неговите нужди.

Приложение:

1.      Информация за обучението.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.04.2018

Открита педагогическа практика по предучилищно образование

Изх. № РУО1- 956/23.04.2018ЖЛ

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/ 2018 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 186 „Деница“, организира открита педагогическа практика с учители в ПГ и директори на детски градини на тема „Безопасност на движението на децата по пътищата“.

Откритата педагогическа практика ще се проведе на 30.04.2018 г. от 10.30 часа в ДГ № 186 „Деница“, – район Младост, ж.к. Младост – 2, ул. „Малкият принц“ № 4.

 

            За участие е необходимо да се регистрирате предварително като изпратите трите имена на участника и телефон за връзка на имейл:  [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.04.2018

Открита педагогическа практика с учители в ПГ и директори на детски градини

 

Изх. № РУО1-9460/20.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/ 2018 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 7 „Детелина“, организира открита педагогическа практика с учители в ПГ и директори на детски градини на тема „Безопасност на движението на децата по пътищата“.

Откритата педагогическа практика ще се проведе на 26.04.2018 г. от 10.00 часа в ДГ № 7 „Детелина“, – район Триадица, ж.к. Гоце Делчев, ул. "Д. Белишки" №44.

 

За участие е необходимо да се регистрирате предварително като изпратите трите имена на участника и телефон за връзка на имейл

[email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.04.2018

Одобряване на проекти на познавателни книжки за предучилищно образование

 

Изх. № РУО1-8632/13.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-123/10.04.2018 г., с вх. № РУО1-8379/12.04.2018 г., Ви уведомявам, че процедурите по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група са приключили. Проектите, които са получили обща оценка „Съответства на държавния образователен стандарт за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала”, са одобрени със заповеди на министъра на образованието и науката.

В изпълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти се осигуряват за безвъзмездно ползване по всички образователни направления за всяко дете, записано в съответната група в детска градина или в училище за осъществяване на задължително предучилищно образование.

На официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници”, са публикувани:

  • списък на одобрените познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група, утвърден със заповед № РД 09-664/05.04.2018 г. на министъра на образованието и науката;
  • график на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за безвъзмездно ползване от децата в трета подготвителна възрастова група и в четвърта подготвителна възрастова група, утвърден със заповед № РД 09-665/05.04.2018 г. на министъра на образованието и науката;
  • образец на заявки за определяне на количеството на всяка доставка на познавателни книжки, утвърдени със заповед № РД 09-665/05.04.2018 г. на министъра на образованието и науката.

В периода от 10 до 30 април 2018 г. директорите на детските градини и директорите на училищата, в които се осъществява задължително предучилищно образование, трябва да попълнят и подадат заявки, както следва:

  • директорите на държавните детски градини и училища до съответния първостепенен разпоредител с бюджети;
  • директорите на частните детски градини и училища до Министерство на образованието и науката;
  • директорите на общинските детски градини и училища до съответната община.

Познавателните книжки, които се използват в предучилищното образование, се избират от учителите, които преподават в съответната група в детската градина или в училището, в което се извършва задължително предучилищно образование, в съответствие с програмната система по чл. 70 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО).

Изборът на учителите следва да бъде направен след 05.04.2018 г. - датата на заповедта, с която министърът на образованието и науката е утвърдил графика на дейностите за осигуряване на познавателни книжки за безвъзмездно ползване от децата в трета подготвителна възрастова група и в четвърта подготвителна възрастова група. Ако някакъв вид избор или елемент от процедура по този избор е извършен преди 05.04.2018 г., той е недействителен и следва да бъде повторен изцяло.

Отново обръщам специално внимание, че съгласно ЗПУО понятието програмна система като цялостна концепция за развитие на детето и като част от стратегията на детската градина, е по-общо и по-широко от използваното до момента в практиката разбиране - като концепция, въз основа на която се разработва поредица от познавателни книжки за съответната възрастова група. Доколкото

всички одобрени познавателни книжки съответстват на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, то детските градини и училищата, които извършват задължително предучилищно образование, са напълно свободни в избора си на нови познавателни книжки в съответствие с формулираната от тях стратегия за развитие. Няма значение какви учебни помагала се използват за първа и за втора възрастови групи.

Всякакви твърдения, че в трета и в четвърта подготвителни възрастови групи следва да се продължи по познавателни книжки на издателството, чиито учебни помагала се използват за първа и за втора възрастови групи, са некоректни и може да се считат за незаконосъобразни и за опит за влияние върху избора на учителите в предучилищното образование. Нещо повече, учителите са напълно свободни както да изберат различни познавателни книжки за трета и за четвърта подготвителни възрастови групи спрямо първа и втора възрастови групи, така и да избират от одобрените познавателни книжки за едно или за няколко образователни направления от едно издателство или от различни издателства.

Важно е да се отбележи, че в случай че бъдат избрани познавателни книжки на едно издателство, които не покриват всички образователни направления съгласно държавния образователен стандарт за предучилищното образование, за останалите образователни направления трябва да бъде направен избор от познавателните книжки на другите издателства, включени в списъка на одобрените познавателни книжки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.04.2018

Семинар с директори и учители от детските градини на тема „Методи на обучение в детската градина - работа с интерактивна дъска“.

 

Изх. № РУО1-8291/11.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/ 2018 г., РУО – София-град, съвместно с ДГ № 66 „Елица“, организира семинари с директори и учители от детските градини на тема „Методи на обучение в детската градина - работа с интерактивна дъска“.

Семинарите ще се проведат на 18.04.2018 г. от 10.00 часа в ДГ № 66 „Елица“ – район Панчарево, с. Панчарево, ул. "Риляник"№12, в непосредствена близост до спирка „Гребна база“ на автобуси №1, №3 и №4.

 

За участие е необходимо да се регистрирате предварително като изпратите трите имена на участника и телефон за връзка на имейл [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД