Предучилищно образование

09.03.2018

Образователно събитие

 

Изх. № РУО1–5465/09.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5353/07.03.2018 г., Ви уведомявам следното:

На 05.04.2018 г. Институт Мотесори България организира образователно събитие, част от международното Европейско турне: Брейнсторм тур 2018 „Ярките гласове на Монтесори образованието“.

Лектори на събитието:

Д-р Лаура Флорес Шоу-редактор, писател и основател на White Paper Press.

Д-р Стив Хюз LPq ABPdN- детски невропсихолог и директор на Центъра за изследвания и развитие на образованието. Основател на Международния комитет за изследване на Международната Монтесори Асоциация (AMI). Председател на Американския съвет по детска невропсихология със седалище в Сейнт Пол, Минесота и Лондон. Преди това е член на факултета в Департамента по детски клинични невронауки в Медицинския университет в Минесота и е президент на Американката академия по детска невропсихология.

Регистрация за участие, може да направите на : [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.03.2018

Обучение на тема: „Агресивни прояви в детските градини“

Изх. № РУО1- 5232/07.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП) организира обучение за учители в детски градини на тема: „Агресивни прояви в детските градини“, което ще се проведе на 22 март 2018 г., от 09:30 до 17:30 ч. в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование (РЦПППО) – София-град, намиращ се на ул. „Владово“ № 1.

Целта на програмата е развиване на компетентностите на учителите в ДГ, свързани със спецификата на агресивните прояви в детската градина и техники за превенции на агресията.

 Заявки се приемат до 21 март.

За повече информация:

НИОПП

тел: 0877 183 624

e mail: [email protected]

http://niopp.eu/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.02.2018

Заявка за познавателни книжки

Изх. № РУО1-4309/21.02.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-4244/20.02.2018 г.,

Ви уведомявам следното:

1.      Със заповед № РД09-2026/14.12.2016 г. на министъра на образованието и науката е открита процедура по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група. След приключване на процедурите, одобрените познавателни книжки ще бъдат включени допълнително към списъка, утвърден със заповед № РД09-39/16.01.2018 г. за учебниците и учебните комплекти, които може да се използват в системата на училищното и предучилищното образование за учебната 2018/2019 година.

2.      Сроковете за дейностите за осигуряване на познавателните книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група и заявките за тях ще бъдат утвърдени допълнително със заповед на министъра на образованието и науката, след приключване на цитираните в т. 1 процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки.

3.      Списъкът на познавателните книжки, сроковете на дейностите и заявките за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група ще бъдат публикувани на интернет страницата на МОН, рубрика „Учебници“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Квалификационен семинар на тема „Приобщаващото образование – теория и практика“.

 

Изх. № РУО1- 4185/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Сдружението на директорите в средното образование в Република България организира квалификационен семинар на тема „Приобщаващото образование – теория и практика“, който ще се проведе на 22.02.2018 и 23.02.2018 г. в ДГ № 99 „Брезичка“ – район „Красно село“.

Приложения:

1.      Програма на семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.02.2018

Програма за развитие на физическото възпитание и спорта – 2018 година – обявяване на сесия и възможност за кандидатстване на училища и детски градини

 

Изх. № РУО1-2940./06.02.2018  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № СОА18-ДИ05-456 на Столична община с вх. № РУО1-2893/05.02.2018 г., Ви уведомявам, че училищата и детски градини могат да кандидатстват с проектни предложения по теми, свързани с дейности в областта на физическото възпитание и спорта, здравно и гражданско образование, превенция на отпадане, интеграция на деца със специални образователни потребности, приобщаващо образование.

Информация за изисквания, насоки и формуляр са публикувани на електронния портал на Столична община, рубрика „Спорт и младежки дейности“ – Проекти и програми – съгласно приложението.

Крайният срок за представяне на проектни предложения е 22 февруари 2018 година до 17.30 ч. в деловодството на Столична община.

За допълнителна информация – Мария Георгиева – главен експерт дирекция ПИСТ и Невена Димитрова – старши експерт дирекция ПИСТ – тел. 02/946 1118.

Приложения:

1.      https://www.sofia.bg/sport-programms-projects.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.01.2018

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група.

 

Изх. № РУО1-1270/17.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-05/12.01.2018 г. на МОН, с вх. № РУО1-873/12.01.2018 г., Ви уведомявам, че

  1. Със Заповед № РД 09-2026/14.12.2016 г. на министъра на образованието и науката са открити процедури по оценяване и одобряване на проекти на  познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група по образователни направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии.
  2. Одобрените познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група ще се използват в  задължителното предучилищно образование от учебната 2018/2019 г. Списъкът с одобрените познавателни книжки, след утвърждаването му със заповед на  министъра на образованието и науката, ще бъде публикуван на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката след приключване на процедурите по оценяване и одобряване на проектите. Познавателните книжки, които не са включени в списъка, не може да се използват в системата на предучилищното образование.
  3. Съгласно чл. 164, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учители, които преподават в съответната група в детската градина или в училището, в съответствие с програмната система като част от стратегията за развитието на детската градина или училището, което извършва задължително предучилищно образование, и която съответства на изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Избирането на познавателни книжки от учителите се извършва професионално и обективно, без да се оказва върху избора им административен и друг натиск. Получаването на материали и дарения, предоставени от издателства или техни представители, които са вносители на проекти на познавателни книжки в процедури по оценяване и одобряване, както и включването на директори и учители от детските градини и училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, в екскурзии, семинари или събития, организирани от същите издателства или техни представители, е недопустимо, тъй като би компрометирало избора на учителите.

Одобрените познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и четвърта подготвителна възрастова група могат да включват едно или няколко образователни направления.

За реализиране на задължителното предучилищно образование и за прилагането на програмната система учителите могат да избират от одобрените познавателни книжки за едно или няколко направления от едно издателство или от различни издателства.

Следва да се обърне специално внимание, че понятието програмна система, използвано в Закона за предучилищното и училищното образование, като цялостна концепция за развитието на детето, е по-общо и по-широко от използваното до момента в практиката разбиране – като концепция, въз основа на която се разработва поредица от познавателни книжки за съответната възрастова група. Доколкото всички одобрени познавателни книжки съответстват на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, то детските градини и училища, които извършват задължително предучилищно образование, са напълно свободни в избора си на нови познавателни книжки в съответствие с формулираната от тях стратегия за развитие.

  1. В изпълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти се осигуряват за безвъзмездно ползване познавателни книжки по всички образователни направления – за всяко дете, записано в съответната група в детската градина или в училище за осъществяване на задължителното предучилищно образование. Заявките, с които се определя количеството на всяка доставка на познавателни книжки, също ще бъдат допълнително публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката след приключване на процедурите по оценяване и одобряване на проектите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.12.2017

Предоставени средства от спрени или прекратени месечни помощи

 

Изх. № РУО1-30390/21.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-421/13.12.2017 г. на МОН, прилагам списък за предоставени средства от спрени или прекратени месечни помощи на децата и учениците на ТУЕС, НГПИ „Свети Лука“, общинските училища и детски градини.

Предоставеният трансфер следва да бъде отразен по параграф 61-01 „трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“.

Общинските училища и детски градини ще получат оригиналните писма от СО.

ТУЕС и НГПИ „Свети Лука“ ще получат оригиналните писма от стая 422 на РУО – София-град.

Приложениe:

1. Списък на училища и детски градини 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.12.2017

Използване на пластмасови чаши и опаковки и пиене на вода в детските градини

 

Изх. № РУО1-29751/15.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с получено писмо на Министерството на образованието и науката № 9105-417/12.12.2017 г., вх. № РУО1-29443/13.12.2017 г., и писмо на Министерството на здравеопазването (МЗ) с изх. № 98-358/22.11.2017 г., Ви уведомявам следното:

Съгласно чл. 31, ал. 1, т.10 от Наредба № 26 от18 ноември 2008 г. на МЗ за устройството и дейността на детските ясли и детските кухни и здравните изисквания към тях и чл. 27, ал. 1, т. 8 от Наредба № 3 от 5 февруари 2007 г. на МЗ за здравните изисквания към детските градини, в детските заведения задължително се използват индивидуални чаши за вода за всяко дете. В нормативната уредба няма разпоредба, задължаваща директорите на детски заведения да използват пластмасови чаши за еднократна употреба.

По смисъла на чл. 2, ал. 2 от Закона за храните бутилираните води са храни. Храните се придружават с документи, доказващи тяхната безопасност. Предлагането в детските заведения на бутилирана минерална, изворна и трапезна вода, в случаите, в които обектите са захранени с питейна вода и няма издадени ограничения от здравните власти за нейното използване, се извършва с мотивирано решение на директора на съответната детска градина. Доставката, приемането, съхранението, използването и предлагането на бутилирана вода се организира от директора, а не от родителите, при стриктно спазване на Закона за храните и подзаконовите нормативни актове към него. При условие, че на децата се предлага вода от диспенсъри, следва детската градина да има сключен договор със специализирана фирма, която да отговаря за периодичното им почистване и дезинфекция.

Повторното или многократно използване на опаковки за еднократна употреба за бутилирана вода крие риск за здравето. Здравните власти препоръчват през зимните месеци на децата да се предлага питейна вода на „стайна температура“, което би могло да се постигне като същата предварително се налива в съдове, отговарящи на изискванията за контакт с храни, в които водата се подменя няколко пъти на ден.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.12.2017

Конкурс за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан“

Изх. № РУО1- 29069/08.12.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28424/04.12.2017 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката,

Национален дворец на децата – гр. София, Регионално управление на образованието – гр. Бургас, община Сунгурларе и Център за подкрепа за личностно развитие – Общински детски комплекс, гр. Сунгурларе, организират Национален конкурс за детска рисунка „Св. Трифон Зарезан“, посветен на традиционния празник на лозаря и винаря и на Деня на гр. Сунгурларе – 14 февруари.

Условията за участие и адресът, на който ще се изпращат рисунките на участниците, ще намерите в приложението.

Приложение:

  1. Регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

(Съгласно заповед №РД 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката)

 

08.12.2017

Национална седмица на четенето в периода от 11 до 15 декември 2017 г.

Изх. № РУО1-29131  / 08.12.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С Решение № 541 от 26.09.2017 г. е приет Национален план за действие през 2017-2018 година за изпълнение на Националната стратегия за насърчаване и повишаване на грамотността (2014-2020). Във връзка с това МОН организира и провежда Национална седмица на четенето в периода от 11 до 15 декември 2017 г.

Моля да се запознаете с приложената програма на МОН и да организирате същите или други дейности. Участието на родителите има съществено значение при реализирането на инициативите във Вашето учебно заведение.

С цел популяризиране на добрите практики на детските градини и училищата, моля да информирате РУО – София-град за проведените дейности, като изпращате информацията на адрес: [email protected]

ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-2219/ 17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

08.12.2017

„EкоЛаб“ - проект на Националния политехнически музей

Изх. № РУО1-29061  / 08.12. 2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ - ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния политехнически музей, постъпило с вх. № РУО1-28431/04.12.2017 г., Ви уведомявам, че музеят реализира проект, насочен към разширяване познанието на децата и учениците за влиянието на техническия прогрес върху природата от миналото до днес. Проектът се нарича „EкоЛаб“ и цели да формира устойчив интерес у младите хора за внимателно отношение към средата, която ни заобикаля и възпитава екологична култура.

Програмата на проекта е разделена на две части: теоретична и експериментална. Целта на занятията е не само получаване на нови знания, но и формиране  устойчиви нагласи и модели на поведение за опазване на природата, като включват игрови елементи, забавни са и провокират позитивни емоции.

Основните теми са свързани с кръговрата на водата, рециклирането и горивата. Във всяка тема теоретичната част протича под формата на диалог. Той е подкрепен от мултимедийна презентация и ориентирано към действие обучение, а експериментите се изпълняват от участниците под ръководството на водещия. Чрез провежданите демонстрации и опити се дава възможност за самостоятелни открития, развиват се нови умения и начини на работа в екип и взаимопомощ, усещане за принадлежност към групата и собствена значимост. Проектът създава условия за осъзнато подобряване на живота на участниците. Те се  запознават с основните закономерности и явления, протичащи в природата. Научават как  да я пазят ежедневно и как да ограничават последиците от замърсяването й и от вредните промени в климата.

В заниманията се прилагат най-новите тенденции и добри практики в съвременната музейна педагогика, отговарящи на новата мисия на музеите като катализатор за образовано гражданско общество. Обръща се специално внимание на групите в неравностойно положение – деца със специални потребности и младежи с девиантно поведение.

Освен в музея, заниманията се провеждат и изнесено – в училища и рехабилитационни центрове.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

12.10.2017

Национален конкурс на тема: „Велики Преслав – историята на цял народ“

 

Изх.№ РУО 1-24201/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-320/04.10.2017 г., вх. № РУО 1-23988/11.10.2017 г., приложено Ви изпращам статут на Национален конкурс на тема: „Велики Преслав – историята на цял народ“, иницииран от община Велики Преслав.Конкурсът е в две основни направления - литературно творчество и художествени творби. Участниците са разпределени в три възрастови групи: 7-10години; 11-14 години и 15-18 години.

Проектът ще се проведе под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище и окажете необходимата подкрепа на проекта.

 

Приложение: Статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД