Признаване на документи

Процедура и необходими документи  за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави.

Лицата, които желаят да им бъдат признати от завършен период или клас за класовете от VІІ до ХII включително, за етап от гимназиалната степен, както и признаването на средно образование и/или на професионална квалификация по документи, издадени от чужди държави, следва да подадат следните документи:

 1. Заявление;
 2. Документ за училищно образование и/или професионална квалификация - в оригинал;
 3. Документ, в който се посочва какви права дава документът за училищно образование и/или професионална квалификация за продължаване на образованието - в оригинал;
 4. Справка за изучаваните учебни предмети с хорариума на учебните часове и поставените оценки, ако не са вписани в документа по т. 2;
 5. Превод на български език на документите от заклет преводач;
 6. Документ за последен завършен клас в българско училище;
 7. Документ за платена държавна такса - в оригинал;

При подаване на документите лицето представя , копие на лична карта и копия на пълния комплект документи по т. 5 (заверени от лицето с „Вярно с оригинала”), поради факта, че оригиналните документи се връщат на лицето, след издаване на удостоверението или уверението;

Подаване на документи

В РУО – София-град заявлението и документите може да се подадат от следните лица: От физически лица – пълнолетни граждани:

 • лично - с документ за самоличност;
 • от родителитe на непълнолетни лица след представяне на оригинал на акт за раждане;
 • от други лица /влючително родители на пълнолетни лица/  – с писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа, в което изрично е посочено, че съответното лице е упълномощено, конкретно да подава заявление до РУО – София-град за признаване на завършен етап на училищно обучение, степени на образование или професионална квалификация.  
 • адвокат с изрично адвокатско пълномощно и копие от адвокатска карта, заверена към съответната година, съгласно чл.24, ал.1, т.3 от ЗА.

Заявлението по образец може да бъде подадено в деловодството на РУО – София-град – устно, по пощата или писмено в РУО – София-град, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа на адрес: гр.София, ул. „Антим I“ № 17, ет.4, ст.401, като за устните заявления се съставя протокол за приемането им.Комисията се произнася по всеки конкретен случай на признаване в срок до един месец от датата на представяне на изискуемите документи. Този срок може да бъде удължен, в случай че подадените документи се окажат недостатъчни за вземане на решение и се налага съответната комисия да изиска допълнителна информация. Учениците, обучавали се една или повече учебни години в училище на чужда държава, могат по своя преценка, а за непълнолетните по преценка и желание на родител (настойник или попечител) да повторят в българско училище последния признат клас. При изразено писмено желание на лицето или родителя (настойника или попечителя) до директора на училището то не полага приравнителни изпити за класа, който повтаря.В случай, че са налице нередности по представените документи и срокът за произнасяне на комисията съвпада с времето на учебните занятия, учениците от VII клас до последен гимназиален клас могат да посещават училище с разрешение на комисията, приела за разглеждане документите. За целта ученикът (родителят) подава молба до началника на РУО – София-град, като посочва училището, в което желае да продължи обучението си. Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са страни по Хагската конвенция – (с „Apostille“).Поставяне върху самия документ или в приложение към него на специално удостоверение – печат (с „Apostille“) от компетентния орган в държавата, където той е издаден.В случай, че документите не притежават или не могат да бъдат снабдени с Апостил за да произведат действие на територията на Република България, те трябва да бъдат удостоверени „легализирани“ съгласно общоприетата процедура – да са заверени от министерство на външните работи на издаващата държава, след което легализирани от българското дипломатическо или консулско представителство в тази държава или акредитирани за нея. Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които не са страни по Хагската конвенция:Чуждите документи трябва да са удостоверени (заверени) от МВнР на издаващата държава, след което да се легализират от българските дипломатически и консулски представителства в тази държава или акредитирани за нея.Удостоверяване (заверка) от МВнР на Република България на подписа на преводача – преводите на чуждите документи трябва да са извършени само от български преводачески фирми, които имат сключен договор с МВнР.Режим на легализиране на документи, произхождащи от държави, които са подписали с Република България двустранен договор за правна помощ (без „Apostille“)Разпоредбите на конвенцията не променят режима за освобождаване от легализация на документи, установен в подписаните от Република България двустранни договори за правна помощ, но без да бъдат снабдени с Апостил. В същото време няма пречка, документите да бъдат снабдени с Апостил, въпреки облекчения режим по конкретния договор за правна помощ.Удостоверяване (заверка) от Министерство на външните работи на Република България на подписа на преводача – преводите на чуждите документи трябва да са извършени само от български преводачески фирми, които имат сключен договор с МВнР.

На основание чл. 300, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование, за признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, степен на образование и степен на професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение, такси не се събират, когато лицата, които искат признаване, са в задължителна училищна възраст – до 16 г. Такси, които се внасят за признаване:Държавна такса се събира за лица над задължителната училищна възраст -  16 г., като съгласно чл.4, ал.1 и 2 от Тарифата за таксите са, както следва:

 1. За признаване на документ за завършен етап на училищно обучение, издаден от училища на чужди държави - 25 лв.
 2. За признаване на документ за завършена степен на образование и професионална квалификация, издаден от училища на чужди държави, и за издаване на удостоверение - 35 лв. /вкл. и за издаване на документ за завършена степен на образование, които да послужат пред органите КАТ/.

Държавната такса се внася по банков път в разплащателна сметка на Регионалното управление на образованието – София-град:при: ОББ, клон Княгина Мария Луиза”  IBAN: BG57UBBS80023106075808BIC кодът на банката е UBBSBGSF  В платежния документ следва да са вписани:

 • трите имена на лицето, на което се признава завършен етап или степен на образование;
 • основание за плащане за признаване на клас/срок и степен на училищно образование, завършен /а в чуждата държава. 

Съгласно чл.61, ал.4 от Административно-процесуалния кодекс и с оглед подобряване качеството на административното обслужване в РУО – София-град, документите по признаването може да бъдат получени на мястото, където са подадени – РУО – София-град или на посочен точен адрес, в случай че е заявено получаване чрез лицензиран пощенски оператор, отразено в заявлението. Заявители на услугата, изразили желание документите да бъдат получени чрез лицензиран пощенски оператор, като вътрешна пощенска пратка или с международна препоръчана пощенска пратка, на адрес посочен в заявлението, заплащат услугата по цени, определени от „Български пощи“ ЕАД по сметка:BG73 CECB 9790 1042 9257 00 BIC CECBBGSF ЦКБ АД, клон Химимпорт. В платежния документ следва да са вписани:

 • трите имена на лицето, на което се признава завършен етап или степен на образование;
 • основание за плащане – използване на услугите, предлагани от български пощи ЕАД – пощенска пратка.

 

 

Издаване на удостоверение за признаване на квалификационни кредити

Информация за услугата: Педагогическите специалисти, заемащи длъжности в системата на предучилищното и училищното образование, съгласно чл. 2, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти,  имат право на признаване на квалификационни кредити с удостоверения, издадени от началника на РУО – София-град.

 

Удостоверения с признати кредити се издават за участие в следните квалификационни дейности:

 • Повишаване на квалификацията в международни научни организации, неправителствени организации или чуждестранни висши училища, закрити в съответствие със законодателството в другата държава, въз основа на сключени междуправителствени спогодби и международни договори (чл. 50, ал. 2 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г.)
 • Повишаване на квалификацията по международна и национални програми, участие в семинари, конференции или други форми с доклад, съобщение, презентация (чл. 51, ал. 1, т. 1 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г.)
 • Доклад или научно съобщение, публикувано в специализирано издание (чл. 52, ал. 1 , т. 4 от Наредба № 12/ 01.09.2016 г.)

 

Правно основание: Закон за предучилищното и училищното образование - чл. 222, ал. 5; Наредба № 12 от 1.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти - чл. 50, ал. 1.

 

Начин на заявяване: Документите се подават в РУО - София-град по избор на лицето. Заявленията може да се подават два пъти годишно от 1-во до 10-о число на месеците февруари и юли.

 

В РУО – София-град услугата се заявява чрез подаване на писмено заявление по образец по един от следните начини:

 • лично – срещу документ за самоличност;
 • чрез лицензиран пощенски оператор /поща/;
 • от съпруг, родител или дете - писмено пълномощно /оригинал или копие, като се представя оригиналът за сверка/;
 • от адвокат – писмено пълномощно или договор за правна помощ;
 • от други лица – с приложено писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа /оригинал или копие, като се представя оригиналът за сверка/.

Съгласно чл. 51, ал. 1 на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти към заявлението на педагогическия специалист се прилагат следните документи:

 1. Копие от документи, удостоверяващи повишаване на квалификацията, включително и по международни и национални програми, от които е видно съдържанието, продължителността на проведеното обучение или участието му в семинар, конференция или друга форма с доклад, съобщение, презентация;
 2. Копие от документ за самоличност;
 3. Препис-извлечение от трудовата книжка, удостоверяващо заеманата длъжност към датата на подаване на заявлението;
 4. Превод на български език на документите, удостоверяващи участие в чужбина в проведено обучение или в семинар, конференция и други с доклад, съобщение, презентация и др. Те трябва да бъдат легализирани, преведени и заверени в съответствие с Конвенцията за премахване на изискването за легализация на чуждестранни публични актове, с подписаните договори между Република България и държавата, в която са издадени, или по реда на Правилника за легализациите, заверките и преводите на документи и други книжа.
 5. Пълномощно, когато искането не се подава лично от заинтересованото лице.

 

При заявяване лицето задължително следва да посочи желания от него начин за получаване на удостоверението.

 

При подаване на заявлението лицето представя и оригиналите на горепосочените документ за установяване на съответствие с оригиналите.

 

Дължима такса.

 

Няма.

 

Ход на процедурата.

 

Постъпилите заявления се разглеждат от комисия назначена със заповед на началника на РУО – София-град. Комисията се състои от не по-малко от три лица, заемащи експертни длъжности в РУО – София-град.

 

Комисията изготвя доклад с предложение до началника на регионалното управление на образованието за признаване или за отказ за признаване на квалификационни кредити за всяко едно от постъпилите заявления.

 

Началникът на РУО - София-град признава повишаването на квалификацията на педагогическите специалисти, като издава удостоверение за признаване на квалификационни кредити.

 

Началникът на РУО - София-град отказва признаване, когато придобитата квалификация не е свързана с компетентности, ориентирани към професионалния профил на съответния педагогически специалист; организацията, провела повишаването на квалификацията, не съответства на чл. 50, ал. 2. Началникът на РУО писмено уведомява заинтересованите лица.

 

Срок за предоставяне: Три месеца, считано от датата на представяне на всички документи. Тримесечният срок може да бъде удължен в случаите, в които подадените документи са недостатъчни за вземане на решение и се налага изискване на допълнителна информация.

 

Срок на действие: Безсрочно.

 

Начин за получаване на удостоверението:

 • лично – срещу документ за самоличност;
 • чрез лицензиран пощенски оператор /поща/;
 • от съпруг, родител или дете - писмено пълномощно /оригинал или копие или копие, като се представя оригиналът за сверка /;
 • от адвокат – писмено пълномощно или договор за правна помощ;
 • от други лица – с приложено писмено пълномощно с нотариална заверка на подписа /оригинал или копие или копие, като се представя оригиналът за сверка/.

 

Изпращането чрез лицензиран пощенски оператор /поща/ с обратна разписка е за сметка на заявителя.

 

Орган, осъществяващ контрол върху дейността на РУО – София-град.

 

Министър на образованието и науката.

 

Ред, включително срокове за обжалване.

 

В 14-дневен срок от получаване на документа пред министъра на образованието и науката или Административен съд – София-град.

 

Начин за изпращане на предложения.

 

Вашите предложения за подобряване на предоставянето на услугата можете да направите в деловодството на РУО – София-град, чрез специална кутия за мнения и предложения в сградата или по електронна поща rio_sofia_grad@mon.bg.

 

 

 

 

 

Заявление за признаване на повишаване на квалификацията

Устно заявление за признаване на повишаване на квалификацията

ПРАВИЛА за работа на експертната комисия по признаване на училищно обучение, образование и професионална квалификация, съгласно Наредба №11 от 01.09.2016г. за оценяване на резултатите на учениците, изд. от Министерство на образованието и науката

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави

Протокол за приемане на устно заявление за признаване на завършени етапи на училищно обучение (от VІІІ клас до ХІІ клас) или степени на образование и професионална квалификация по документи, издадени от училища на чужди държави, което се издава да послужи при кандидатстване за придобиване на правоспособност за управление на МПС

Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за доставка на документни пратки на територията на Република България

Ценоразпис за стойността на пощенската услуга за международни препоръчани пратки

Списък на страните по Хагската конвенция

Списък на страните, с които България има сключени двустранни договори за правна помощ

ФРАНЦИЯ - Номерацията на френските класове и съответствието им с българските.