Приобщаващо образование

11.10.2019

Обучение за помощник на учителя

Изх. № РУО1-29075/11.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 28935/10.10.2019 г. Ви уведомявам, че на основание чл.112 от Наредбата за приобщаващо образование и чл.10 от Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учителя в детските градини и училищата от 04.11.2019 г. до 08.11.2019 г., което ще се проведе в зала 2 на РЦПППО – София-град, ж.к. Слатина, ул. Владово №1. Програмата включва 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема, както следва:

·         Ден 1 - Принципи и методи на приобщаващото образование.

·         Ден 2 - Ефективност на помощник на учителя.

·         Ден 3 и 4 - Основни групи деца със специални образователни потребности.

·         Ден 5 - Съвместно преподаване: учител - ресурсен учител - помощник на учителя.

Директорът на образователната институция следва да подаде заявка по образец в срок до 21.10.2019 г. на email – [email protected]

За допълнителна информация: тел. 02/878 0234

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Образец на заявка от директора на образователната институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД10-1664/09.10.2019 г. на министъра на образованието и науката)

09.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „РАННИ ПРЕДИКТОРИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ“

Изх. РУО1 – 28862/09.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 28721/08.10.2019 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП), част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) ще проведе обучение на тема: „Ранни предиктори за обучителни трудности, характерни за предучилищната възраст” на 30.10.2019 г. от 9:30 до 17:30 часа, гр. София.

Заявки се приемат до 25.10.2019 г. на електронна поща [email protected] и на телефон 0877183624.

 

Приложение: Информация за обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2019

Участие в дискусия на тема: „Форми на превенция на агресията в училищата“

Изх. № РУО1-28728/08.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28461/04.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 10.10.2019 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. до 12.00 ч. ще се проведе дискусия на тема: „Форми на превенция на агресията в училищата“ в административната сграда на Българския Червен кръст /БЧК/ на бул. „Джеймс Баучер“ 76, зала „Овална“. Събитието е организирано от Столичната организация на БЧК и цели да създаде пространство за обсъждане на възможностите за превенция на агресията и насилието сред подрастващите, както и за превенция на рисковото и асоциално поведение, с оглед обмен на добри практики между участниците. Адресирано е към експерти от Столична община, представители на МКБППМН, директори на училища, учители, педагогически съветници, доброволци и служители на БЧК – Столична организация, както и други заинтересовани страни.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция. Желаещите да се включат в дискусията следва да потвърдят участие в срок до 08 октомври 2019 г. /вторник/ на електронен адрес: [email protected] или на телефон 02/8122822.

 

Приложение: Програма на дискусионния форум

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.10.2019

Участие в международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

Изх. № РУО1-28398/03.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27891/27.09.2019 г., Ви уведомявам, че в периода 6 - 8 ноември 2019 г. в Национален дворец на културата, гр. София, ще се проведе международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“, организирана от Министерството на труда и социалната политика на Република България, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, Фондация „Сийдър“, УНИЦЕФ, SOS Детски селища, Еurochild, „Надежда и домове за децата“ и Фондация Лумос.

Конференцията ще събере на едно място представители на институциите на Европейския съюз, държавни институции, местни власти, академични среди, международни и национални неправителствени организации и медии. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са: ефектът от институционалната грижа върху развитието на детето; стратегията на Европейската комисия за деинституционализацията и нейното финансиране; данните, практиките и научените уроци от процеса на деинституционализация; и реформата на системата за грижа за деца. Участниците ще могат да чуят най-нови данни от изследвания в полето на деинституционализацията, да дебатират елементите на процеса в дискусионни панели и да търсят заедно отговор на въпроса: „Как деинституционализацията да създаде условия и отношения, които гарантират правилно развитие на децата?“.

Подробна информация и програма на събитието може да намерите на посочения електронен адрес: www.disofia2019.com. Регистрация за участие в събитието ще се извършва чрез попълване на онлайн формуляр, публикуван на горепосочения сайт.

Възникнали въпроси или коментари може да отправяте на електронен адрес: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД02-2183/30.09.2019 г. на началника на РУО – София-град)

27.09.2019

Участие в събитие от Инициативата „Медиацията – ефективен метод срещу агресията в училище“

Изх. № РУО1-27816/27.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27588/25.09.2019 г., Ви уведомявам, че в рамките на ежегодно провежданата „Седмица на медиацията, организирана от Центъра за спогодби и медиация към Софийски градски и Софийски районен съд ще стартира Инициативата „Медиацията – ефективен метод срещу агресията в училище“. Инициативата цели провеждането на поредица от събития за намаляване на агресията в училищата посредством медиация, изграждане на ефективни умения на учениците за общуване при конфликт, подобряване на комуникацията и насърчаване на мирното разрешаване на спорове между тях, учители и родители.

Официалното откриване на Инициативата ще се проведе на 29 октомври 2019 г. в гр. София, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Бул. „Васил Левски“ 88, Централно фоайе. Събитието е ориентирано към държавни и общински институции, журналисти, директори на училища, психолози и педагогически съветници, ученици от 5-12 клас, учители.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция. Желаещите да се включат в официалното откриване на Инициативата следва да потвърдят участие в срок до 17 октомври 2019 г. на електронен адрес: [email protected] и на телефон 0878632275, като предоставят телефон за връзка с организаторите.

 

Приложение: Покана с програма на събитието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.09.2019

Подаване на заявка до СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

Изх. № РУО1-26202/11.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25794/09.09.2019 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“ /СУУУС/ има готовност да осигури рехабилитатори на слуха и говора, ресурсни учители, психолози и други специалисти за учебната 2019/2020 година на деца и ученици със специални образователни потребности – увреден слух, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностното им развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ на посочените електронни адреси: [email protected] и [email protected], при постъпване на дете или ученик с увреден слух.

 

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.09.2019

Обявена от ЦОИДУЕМ Конкурсна процедура 33.18-2019

Изх. № РУО1-25945/10.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА: 3 СУ, 15 СУ, 16 ОУ, 24 СУ, 28 СУ, 29 СУ, 37 СУ, 58 ОУ, 59 ОбУ, 62 ОУ, 66 СУ, 67 ОУ, 70 ОУ, 74 СУ, 75 ОУ, 76 ОУ, 77 ОУ, 92 ОУ, 93 СУ, 95 СУ, 97 СУ, 101 СУ, 102 ОУ, 103 ОУ, 106 ОУ, 123 СУ, 124 ОУ, 130 СУ, 134 СУ, 136 ОУ, 141 ОУ, 147 ОУ, 149 СУ,

СГХСТ, ПГСС „БУЗЕМА“, ПГГКИ, ПГСГГ, ПГФК,

ДГ№ 1, ДГ№ 21, ДГ№ 54, ДГ № 62, ДГ№ 90, ДГ№ 115, ДГ№ 119, ДГ № 125, ДГ№ 126, ДГ № 128, ДГ№ 130, ДГ№ 169, ДГ№ 179, ДГ№ 187, ДГ№ 196

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 20-21-00-233/02.09.2019г. вх. №РУО1-25266/02.09.2019 г на директора на Центъра за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства/ЦОИДУЕМ/, Ви уведомявам, че е обявена нова Конкурсна процедура 33.18-2019 г. за набиране на проектни предложения, свързани с образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства. Допустими кандидатстващи институции са държавни и общински детски градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни висши училища и общини. Информацията е публикувана на електронната страница на Центъра: http://coiduem.mon.bg, раздел Новини.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

28.08.2019

Трети Национален форум „Дни на училищната психология“

Изх. № РУО1 -  24976/28.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24816/26.08.2019 г., Ви уведомявам, че  Инициативна група от психолози и педагогически съветници в партньорство с Община Стара Загора и РУО – Стара Загора, организира Трети Национален форум „Дни на училищната психология“ от 09.10.2019 г. до 11.10.2019 г. , в гр. Стара Загора. Целта на събитието е да се споделят добри практики в областта на училищната психология, като участие ще вземат партниращи институции, директори, заместник-директори, педагогически съветници и психолози от цялата страна.

За втора  година ще бъде присъдена индивидуална награда за принос в училищната психология. Мотивираните предложения за номинации до инициативната група може да отправите на email:  [email protected] до 10.09.2019 г.

 

Утвърденият статут, на който трябва да отговарят номинираните и програмата на събитието са посочени в Приложение 1.

Желаещите за участие в обучението следва да се регистрират до 05.10.2019 г., като  попълнят електронен формуляр на посочения линк

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc26EayXKIzkg3KCoZqz4P050rMrQg5nNC5mN2-sD9nK5mE_A/viewform?vc=0&c=0&w=1&usp=mail_form_link

 

Приложение: Статут за номинация и програма на обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.06.2019

Насочване на ученици по документи

Изх. № РУО1- 17696/13.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ, НФСГ, СПГТ, ПГТМД, ПГО, НПГПТО, ТУЕС КЪМ ТУ, СПГЕ, ПГЕА, ПГАВТ, ПГФК, ПГХВТ, ПГТ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“, ПГСС „БУЗЕМА“, СГХСТ, СМГ, НПМГ, ПЪРВА АЕГ, ВТОРА АЕГ, 15 СУ, 18 СУ, 21 СУ, 22 СУ, 23 СУ, 28 СУ, 32 СУ, 37 СУ, 44 СУ, 56 СУ, 73 СУ, 74 СУ, 78 СУ, 91 НЕГ, 94 СУ, 101 СУ, 108 СУ, 113 СУ, 118 СУ, 130 СУ,133 СУ, 135 СУ, 140 СУ, 170 СУ

 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 г. и заповед № РД 09-944/01.04.2019 г.  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на учениците ще получите лично на 25.06.2019 г. от 09.00 часа до 11.30 часа в РУО – София-град, от старши експерта по приобщаващо образование – Силвия Пеева, стая № 410.

Родителите следва в срок от 01.07.2019 г. до 17.00 часа на 03.07.2019 г., включително да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

21.05.2019

Национална организация „Малки български хора“

Изх. № РУО1- 14181/17.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-166/15.05.2019 г., вх. № РУО1-13831/15.05.2019 г., Ви уведомявам следното:

Група малки хора в България с подкрепата на КТ „Подкрепа“ учредяват Национална организация „Малки български хора“ с важна роля за усъвършенстване на нормативната уредба и формиране на държавна политика в областта на хора с увреждания. Към момента няма информация за броя на малките хора в училищното образование в България. В тази връзка Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ с цел да подкрепи и да подпомогне дейността на Национална организация „Малки български хора“ събира информация за броя ученици с нисък ръст (малки хора). Информацията ще бъде в полза на организацията, която ежегодно организира национални и регионални срещи на своите членове, целящи интеграцията им.

Моля да предоставите информация за броя ученици с нисък ръст (малки хора) на територията на повереното Ви училище в срок до 27.05.2019 г. на следния адрес: 

           https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2_qdep-dArIZPlHs947GpggsSwL8iyb47sUkElVBFaqymMw/viewform?usp=sf_link

 

Приложение:

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.05.2019

Разпространение на Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“

Изх. № РУО1-13695/15.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД   

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-158/09.05.2019 г., вх. № РУО1-12843/09.05.2019 г., Ви уведомявам, че е утвърден Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“, който следва да сведете до знанието на педагогическите специалисти от поверените Ви институции и да прилагате в дейността си при възникнала необходимост.

Очаква се с този Алгоритъм да се подобрят междуинституционалното сътрудничество и координацията между Министерството на образованието и науката и Министерството на труда и социалната политика в лицето на Агенцията за социално подпомагане, към която функционират дирекциите „Социално подпомагане“ и отделите „Закрила на детето“, да се внесе повече яснота по отношение на задълженията на отделните специалисти, работеши в практиката – педагогически специалисти и социални работници, както и да се подобри качеството и да се оптимизира времето за предприемане на действия и мерки по отношение на децата в риск, които са обект и на двете системи.

Алгоритъмът е публикуван и на сайта на МОН в рубриката „Приобщаващо образование“ за ползване при работата в случаи на деца и ученици в риск, деца и ученици със специални образователни потребности и др.

Приложение: Алгоритъм за взаимодействие между институциите в системата на предучилищното и училищното образование и дирекциите „Социално подпомагане“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.05.2019

Регионален турнир по футбол

Изх. № РУО1- 13683/15.05.19г.       

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 13176/13.05.2019 г. от Спешъл Олимпикс България Ви уведомявам, че на 29.05.2019 г. в НСА „Васил Левски“ ще се проведе регионален турнир по футбол на Спешъл Олимпикс България. В него могат да участват смесени отбори на деца до 15 - годишна възраст с и без интелектуални затруднения от столичните училища.

За контакт: Диана Банчева – програмен директор на Спешъл Олимпикс България

                         тел. 0885 321 361, 02 98 666 91 и ел. поща: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД