Приобщаващо образование

08.10.2018

Обучения на тема: “Приложен поведенчески анализ – защо и как помага на децата с разстройства от аутистичния спектър да постигат забележително подобрение”

 

Изх. № РУО 1–25684/05.10.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1 – 25330/02.10.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" и Сдружение "Аутизъм Днес" организират  обучения за специалисти и родители на тема: “Приложен поведенчески анализ – защо и как помага на децата с разстройства от аутистичния спектър да постигат забележително подобрение”. Обученията ще се проведат на 15.10.2018 г. от 09.00 ч. до 13.00 ч. и 25.10.2018 г. от 09.00 ч. до 13.00 ч. в Анджибадем Сити Клиник Токуда, с адрес бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б.

Допълнителна информация за обучението ще получите от приложението.

Приложение: Информация за обучението

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.10.2018

Участие във Втори Национален форум „Дни на училищната психология“

Изх. № РУО1-25376/03.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25332/02.10.2018 г., Ви уведомявам, че Инициативна група от психолози и  педагогически съветници в партньорство с община Стара Загора и РУО – Стара Загора организира Втори Национален форум „Дни на училищната психология“, който ще се проведе от 10 октомври до 12 октомври 2018 г. в гр. Стара Загора.

 

Потвърждение за участие можете да направите на посочения електронен адрес: sup_sz@abv.bg в приложената форма за заявка, в срок до 05.10.2018 г.

 

Приложения:

1. Покана за срещата

2. Предварителна програма

3. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

25.09.2018

Подаване на заявка до СУУНЗ „Луй Брайл“ за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

 

Изх. № РУО1- 24582/25.09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24511/21.09.2018 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“, има готовност да осигури специалисти за работа с ученици с нарушено зрение ( брайлово ограмотяване, зрително подпомагане, ориентиране и мобилност) за учебната 2018/2019 година на деца и ученици със специални образователни потребности – с нарушено зрение, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностно развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на  СУУНЗ „Луй Брайл“ на посочения електронен адрес udnzsofia@yahoo.com

 

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Осъществяване на допитване „ДАЗД пита децата на България".

 

Изх. № РУО1 - 24205/19.09. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, постъпило с вх. № РУО1 - 22870/07.09.2018 г., Ви информирам,  че Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето,  стартира провеждането на тематични срещи и консултации със заинтересованите страни и ключови партньори, във връзка с разработването на Национална стратегия за детето.  Консултациите ще продължат през целия период на изготвяне на стратегическия документ в различни формати и с различни целеви rрупи под формата на широки обществени обсъждания с участието на представители на родителски организации, професионални съсловия, на педагози, психолози и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, на държавни институции, представители на законадателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки форуми на участие, ученически парламенти и международни организации. ДАЗД считат, че е особено важно в рамките на консултативния процес да бъде чут гласа на младите хора и да бъде отчетено тяхното мислене в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на ООН и Съвета на Европа.

В тази връзка от ДАЗД е отправена молба за съдействие за осъществяване на допитването „ДАЗД пита децата на България".

Допитването е кратко  и съдържа шест въпроса:

- Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?

- Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?

- Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?

- Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?

- Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?

- Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Проучването ще се проведе в периода м. септември-октомври 2018 г и може да се осъществи и чрез интернет на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKV1qULW1yflelRB8FH12SlrFSr4d3mru0x6Lg6Ai34XntTg/viewform

Моля да съдействате,  като организирате попълването на анкетата сред ученици от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО- СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Организирането на специални групи в детските градини

Изх. № РУО1-24087/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, КОИТО ОБУЧАВАТ ДЕЦА В СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА РАЗКРИЯТ ТАКИВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 194, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви напомням, че за организиране на специална група в детска градина в областта е необходимо становище на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София-град. При подаване на информация за поверената Ви институция за учебната 2018/2019 година в НЕИСПУО, Списък-образец № 2, моля да приложите документа. Напомням също, че съставът на групите и броят на децата трябва да съответства на изискванията, определени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Приложение № 7 към чл. 53, Таблица за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските градини, № по ред I., т. 3.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

19.09.2018

Организирането на специални групи в детските градини

Изх. № РУО1-24087/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, КОИТО ОБУЧАВАТ ДЕЦА В СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА РАЗКРИЯТ ТАКИВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 194, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви напомням, че за организиране на специална група в детска градина в областта е необходимо становище на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София-град. При подаване на информация за поверената Ви институция за учебната 2018/2019 година в НЕИСПУО, Списък-образец № 2, моля да приложите документа. Напомням също, че съставът на групите и броят на децата трябва да съответства на изискванията, определени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Приложение № 7 към чл. 53, Таблица за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските градини, № по ред I., т. 3.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

10.09.2018

Подаване на заявка до СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

 

Изх. № РУО1- 23127/10.09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22334/03.09.2018 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“, има готовност да осигури рехабилитатори на слуха и говора, и други специалисти за учебната 2018/2019 година на деца и ученици със специални образователни потребности - увреден слух, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностно развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на  СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ на посочения електронен адрес deafschool@abv.bg ,deafschool@mail.bg

 

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.08.2018

Подаване на заявка до РЦПППО – София-град за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

Изх. № РУО1-22265/31.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22213/30.08.2018 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град има готовност да осигури ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за учебната 2018/2019 година на деца и ученици със специални образователни потребности, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностно развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на РЦПППО – София-град на посочения електронен адрес: rcsf@abv.bg , в срок до 18.09.2018 г.

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/съгласно Заповед № РД 02-1975/28.08.2018 г. на началника на РУО – София-град/

28.08.2018

Проект „По-здрави деца“

 

Изх. № РУО1-21967/27.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21884/24.08.2018 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на инициативата „Нестле за по-здрави деца“ през учебната 2018/2019 г.

Реализирането на дългосрочния проект „По-здрави деца“ е насочен към деца и ученици от 3 до 12 години, родители и учители и е въведен успешно в 10 столични училища. Проектът има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в Приложение 1 и Приложение 2.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.07.2018

Изготвяне на Годишен доклад-анализ за провеждане на политиката за приобщаващо образование за учебната 2017/2018 г. на територията на област София-град

 

Изх. № РУО1-18943/16.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-232/11.07.2018 г., вх. № РУО1-18533/11.07.2018 г., относно изготвяне на Годишен доклад-анализ за провеждане на политиката за приобщаващо образование за учебната 2017/2018 г. на територията на област София-град, до 12. 00 часа на 18.07.2018 г. следва да попълните приложените онлайн формуляри в съответствие с вида на поверената Ви институция, както следва:

Справка за броя на децата и учениците със СОП, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за които е осигурена допълнителна подкрепа в училищата

https://goo.gl/forms/s2dxEZOMio0pmvoG2 

Справка за броя на децата със СОП, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за които е осигурена допълнителна подкрепа в детските градини

https://goo.gl/forms/Bxx1xSzR1iLcs30I2

Обръщам внимание, че всяка образователна институция (държавни, общински и частни детски градини и училища) попълва информация за четирите категории деца/ученици. Ако по определен показател за Вас информацията е неприложима, моля попълнeте  0 (нула) на определените места.

                     

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ъгласно заповед № РД10-1091/12.07.2018 г. на министъра на образованието и науката)

26.06.2018

Конференция

 

Изх. № РУО1-16458/26.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-203/21.06.2018 г. на МОН, с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 10.10.2018 г. до 12.10.2018 г. в гр. Велинград ще се проведе Трета национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020 г./  съвместно със Синдиката на българските учители.

Подготовката и провеждането на Националната научнопрактическа конференция ще се осъществи в следната последователност:

  • провеждане на национален конкурс за представяне на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства сред педагогическите специалисти от цялата страна, на който научно жури ще подбере най-добрите разработки;
  • осъществяване на Трета национална научнопрактическа конференция в гр. Велинград на 10-12 октомври 2018 г.

Осигуряването на командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в Конференцията е от бюджетите на детските градини и училищата, в които работят.

Приложение:

  1. Регламент за организиране на съвместен конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства .
  2. Примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.06.2018

Участие във Форум за споделяне на добри практики в системата на образованието „СПОДЕЛЯЙ!“

Изх. № РУО1-15950/20.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15798/19.06.2018 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ, FulFeel и Училища.бг, съвместно с 30 СУ “Братя Миладинови”, Център за приобщаващо образование и Фондация “Заедно в час”, организират форум за споделяне на добри практики в системата на образованието „СПОДЕЛЯЙ!“, който ще се проведе на 27 юни от 13.00 ч. до 17.30 ч. в 30. СУ „Братя Миладинови“, гр. София.

Събитието цели да информира относно добри практики, идеи и инструменти, както и да насърчи учители, директори, родители и други да ги споделят и прилагат в дейността си.Събитието ще протече в следните три части:

  • споделяне с общността: „Какво и защо да споделяме с общността?“
  • споделяне в училището: „Как можем ефективно да споделяме добри практики и информация?“
  • инструменти за споделяне: „Какви платформи можем да използваме, за да бъде споделянето по-ефективно?“.

Форматът на събитието ще комбинира следните подходи:

  • споделяне на опит и дискусия с учители;
  • презентации на успешни проекти, реализирани в сътрудничество с НПО;
  • демонстрации на технологични инструменти и платформи.

Участието е безплатно и изисква попълване на регистрационен формуляр на посочения линк<https://ivanov.cmail19.com/t/d-l-bjhhyjk-vhiiyblt-y/>.

С програмата на форума можете да се запознаете на посочения линк <https://ivanov.cmail19.com/t/d-l-bjhhyjk-vhiiyblt-j/>.

Допълнителна информация можете да намерите във Facebook събитието<https://ivanov.cmail19.com/t/d-l-bjhhyjk-vhiiyblt-t/>.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД