Приобщаващо образование

16.03.2020

УКАЗАНИЯ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА ПОДКРЕПА В ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ

 

Изх. РУО1-6757/16.03.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ И РЦПППО – София-град

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-6753/16.03.2020 г., Ви уведомявам, че в условията на обявеното извънредно положение във връзка с коронавируса се налага да преосмислим и предоставянето на допълнителната подкрепа за личностно развитие на децата и учениците и да подходим креативно чрез използване на електронни и онлайн ресурси за дистанционна работа на педагогическите специалистите с децата и учениците със специални образователни потребности. В тази връзка са разработени указания за оказване на допълнителна подкрепа от ресурсни учители и логопеди. Моля директорите на детските градини на училищата и Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, да ги сведат до знанието на посочените специалисти, които работят с деца и ученици със специални образователни потребности .

В допълнение, до края на тази седмица ще бъде предоставена повече информация, разработена от Държавния логопедичен център, как да продължи дейността на логопедичните кабинети в тези условия. Също така ще се изпратят указания и за работата на психолози. 

 

Приложение: Указания за оказване на допълнителна подкрепа.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.01.2020

Подаване на данни за деца и ученици със СОП и специалисти, които осигуряват ресурсно подпомагане в образователните институции в област София-град

 

Изх. № РУО1-1700/22.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28411/06.11.2018 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на чл. 145, ал. 2 от Наредбата за приобщаващото образование и чл. 24, ал.1 от Правилника за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование следва да предоставите информация за:

  • деца и ученици със специални образователни потребности /СОП/, които се обучават в поверената Ви образователна институция;
  • ресурсни учители и други специалисти, които осъществяват ресурсно подпомагане на децата и учениците със СОП;
  • помощници на учителя.

В таблицата за деца и ученици със СОП е необходимо да попълните информация за броя на децата и учениците, възраст, клас или група, вид на увреждане или затруднение, № на заповед за допълнителна подкрепа, срок на допълнителна подкрепа, име на специалист, който извършва подкрепата.

В таблицата за педагогически специалисти е необходимо да въведете данни за ресурсния учител, логопед, психолог, друг специалист, назначен към съответното училище/детска градина – име, длъжност, специалност или допълнителна квалификация, имейл и телефон, брой деца и ученици в групата.

В таблицата за помощник на учителя, е необходимо да въведете данни за назначеното на тази длъжност лице – име, образование /специалност/, допълнителна квалификация, имена на децата и учениците, с които работи.

 

Моля да се придържате към формата на таблиците и да попълните данните коректно, ако са приложими за Вашата институция.

 

В срок най-късно до 30.01.2020 г. попълнете и изпратете приложения файл в Excel с три таблици на следния електронен адрес: rcsf@abv.bg.

 

Приложения:

1.Файл с 3 таблици

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.11.2019

Участие в обучение за „визуална информираност“

Изх. № РУО1 – 32538/22.11.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32148/15.101.2019 г., Ви уведомявам, че на 17.12.2019 г. от 10.00 ч. ще се проведе обучение за  „визуална информираност“ в зала на Project Lab, бул. „Мария Луиза“ 58, гр. София. Събитието е организирано от Асоциация на родителите на деца с нарушено зрение, с които Специално училище за ученици с нарушено зрение работи в сътрудничество, в изпълнение на дейности по проект по покана „Равни шансове“, ОПРЧР 2014-2020.

Поканата е адресирана до ресурсни учители, учители от общообразователни училища, преподаващи на ученици с нарушено зрение, психолози и други заинтересовани страни.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция.

За контакти и повече информация може да се обръщате към Зорница Станева на телефон 0889306134 или на електронен адрес: [email protected].

Желаещите да се включат в обучението следва да потвърдят участие в срок до 10 декември 2019 г. на електронен адрес: [email protected].

 

Приложение: Покана за участие в обучение за „визуална информираност“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

13.11.2019

Участие в семинар „Психофизиологични и неврофизиологични подходи за откриване на биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез изследване на зрителното възприятие“

Изх. № РУО1-31818/12.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31377/07.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 15.11.2019 г. от 09.30 ч. до 13.00 ч. в Заседателната зала на Института по невробиология, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 23, гр. София, ще се проведе еднодневен семинар „Психофизиологични и неврофизиологични подходи за откриване на биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез изследване на зрителното възприятие“ за разпространение на резултатите  по договор ДН 15/6 от 11.12.2017 г. с фонд „Научни изследвания“.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция.

 

Приложение: Покана с програма на събитието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2019

Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи

Изх. № РУО1-31819/12.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31236/05.11.2019 г., Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето е актуализирала Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи, протокол за докладване и последваща реакция. Практическите насоки са допълнени с протокол за докладване, формуляр за подаване на сигнал, схема за действие и помагало за превенция.

Моля да осигурите запознаването на педагогическия и непедагогическия персонал с горепосочените документи, както и да упражните контрол по тяхното практическо прилагане в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение: Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи, протокол за докладване и последваща реакция

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.11.2019

Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-31119/05.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ЦПЛР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-379/28.10.2019г., вх.№РУО1-30626/29.10.2019г., Ви уведомявам, че със Заповед №РД09-2742/24.10.2019 г. на министъра на образованието и науката е утвърден Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г. Националният календар за изяви на интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 г, е публикуван на електронната страница на МОН в рубриката „Приобщаващо образование“.

 

Приложения:

1.   Заповед №РД09-2742/24.10.2019 г.

2.   Национален календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/202 година

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.10.2019

Участие във Втора международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“

Изх. № РУО1-29546/16.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-29261/14.10.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в партньорство с Министерството на образованието и науката  и УНИЦEФ – България, организира Втора международна конференция “Допълваща и алтернативна комуникация“, която ще се проведе от 4.11. до 6.11.2019 г. в Парк-хотел „Москва“, гр. София.

За втора поредна година на конференцията ще бъде  представен световният опит в съвременните подходи и технологии за допълваща и алтернативна комуникация за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, синдром на РЕТ, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения и др.

Тази година конференцията е на тема: „От ранната интервенция до използване в ежедневието“.

Конференцията е от значение за всички, въвлечени в процесите на приобщаващото образование - експерти, директори, ресурсни учители, психолози, логопеди, учители, родители.

Моля за Вашето съдействие, предоставената информация да се разпространи в поверените Ви институции и специалистите, работещи в контекста на проблематиката на конференцията да вземат участие при заявен интерес.

Желаещите за участие в конференцията следва да се регистрират, като попълнят електронен формуляр на посочения линк: https://aac2019.assistfoundation.eu.  

Приложение: Покана и програма за конференцията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2019

Обучение за помощник на учителя

Изх. № РУО1-29075/11.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 28935/10.10.2019 г. Ви уведомявам, че на основание чл.112 от Наредбата за приобщаващо образование и чл.10 от Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учителя в детските градини и училищата от 04.11.2019 г. до 08.11.2019 г., което ще се проведе в зала 2 на РЦПППО – София-град, ж.к. Слатина, ул. Владово №1. Програмата включва 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема, както следва:

·         Ден 1 - Принципи и методи на приобщаващото образование.

·         Ден 2 - Ефективност на помощник на учителя.

·         Ден 3 и 4 - Основни групи деца със специални образователни потребности.

·         Ден 5 - Съвместно преподаване: учител - ресурсен учител - помощник на учителя.

Директорът на образователната институция следва да подаде заявка по образец в срок до 21.10.2019 г. на email – [email protected]

За допълнителна информация: тел. 02/878 0234

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Образец на заявка от директора на образователната институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД10-1664/09.10.2019 г. на министъра на образованието и науката)

09.10.2019

ОБУЧЕНИЕ НА ТЕМА „РАННИ ПРЕДИКТОРИ ЗА ОБУЧИТЕЛНИ ТРУДНОСТИ, ХАРАКТЕРНИ ЗА ПРЕДУЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ“

Изх. РУО1 – 28862/09.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 28721/08.10.2019 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП), част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) ще проведе обучение на тема: „Ранни предиктори за обучителни трудности, характерни за предучилищната възраст” на 30.10.2019 г. от 9:30 до 17:30 часа, гр. София.

Заявки се приемат до 25.10.2019 г. на електронна поща [email protected] и на телефон 0877183624.

 

Приложение: Информация за обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.10.2019

Участие в дискусия на тема: „Форми на превенция на агресията в училищата“

Изх. № РУО1-28728/08.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-28461/04.10.2019 г., Ви уведомявам, че на 10.10.2019 г. /четвъртък/ от 9.00 ч. до 12.00 ч. ще се проведе дискусия на тема: „Форми на превенция на агресията в училищата“ в административната сграда на Българския Червен кръст /БЧК/ на бул. „Джеймс Баучер“ 76, зала „Овална“. Събитието е организирано от Столичната организация на БЧК и цели да създаде пространство за обсъждане на възможностите за превенция на агресията и насилието сред подрастващите, както и за превенция на рисковото и асоциално поведение, с оглед обмен на добри практики между участниците. Адресирано е към експерти от Столична община, представители на МКБППМН, директори на училища, учители, педагогически съветници, доброволци и служители на БЧК – Столична организация, както и други заинтересовани страни.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция. Желаещите да се включат в дискусията следва да потвърдят участие в срок до 08 октомври 2019 г. /вторник/ на електронен адрес: [email protected] или на телефон 02/8122822.

 

Приложение: Програма на дискусионния форум

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.10.2019

Участие в международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“

Изх. № РУО1-28398/03.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОКРЕПА И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27891/27.09.2019 г., Ви уведомявам, че в периода 6 - 8 ноември 2019 г. в Национален дворец на културата, гр. София, ще се проведе международна конференция на тема „Деинституционализация на грижата за деца: как инвестираме в промяната?“, организирана от Министерството на труда и социалната политика на Република България, Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца, Нов български университет, Фондация „Сийдър“, УНИЦЕФ, SOS Детски селища, Еurochild, „Надежда и домове за децата“ и Фондация Лумос.

Конференцията ще събере на едно място представители на институциите на Европейския съюз, държавни институции, местни власти, академични среди, международни и национални неправителствени организации и медии. Сред темите, които ще бъдат обсъдени, са: ефектът от институционалната грижа върху развитието на детето; стратегията на Европейската комисия за деинституционализацията и нейното финансиране; данните, практиките и научените уроци от процеса на деинституционализация; и реформата на системата за грижа за деца. Участниците ще могат да чуят най-нови данни от изследвания в полето на деинституционализацията, да дебатират елементите на процеса в дискусионни панели и да търсят заедно отговор на въпроса: „Как деинституционализацията да създаде условия и отношения, които гарантират правилно развитие на децата?“.

Подробна информация и програма на събитието може да намерите на посочения електронен адрес: www.disofia2019.com. Регистрация за участие в събитието ще се извършва чрез попълване на онлайн формуляр, публикуван на горепосочения сайт.

Възникнали въпроси или коментари може да отправяте на електронен адрес: [email protected].

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно Заповед № РД02-2183/30.09.2019 г. на началника на РУО – София-град)

27.09.2019

Участие в събитие от Инициативата „Медиацията – ефективен метод срещу агресията в училище“

Изх. № РУО1-27816/27.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-27588/25.09.2019 г., Ви уведомявам, че в рамките на ежегодно провежданата „Седмица на медиацията, организирана от Центъра за спогодби и медиация към Софийски градски и Софийски районен съд ще стартира Инициативата „Медиацията – ефективен метод срещу агресията в училище“. Инициативата цели провеждането на поредица от събития за намаляване на агресията в училищата посредством медиация, изграждане на ефективни умения на учениците за общуване при конфликт, подобряване на комуникацията и насърчаване на мирното разрешаване на спорове между тях, учители и родители.

Официалното откриване на Инициативата ще се проведе на 29 октомври 2019 г. в гр. София, Национална библиотека „Св. Св. Кирил и Методий“, Бул. „Васил Левски“ 88, Централно фоайе. Събитието е ориентирано към държавни и общински институции, журналисти, директори на училища, психолози и педагогически съветници, ученици от 5-12 клас, учители.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция. Желаещите да се включат в официалното откриване на Инициативата следва да потвърдят участие в срок до 17 октомври 2019 г. на електронен адрес: [email protected] и на телефон 0878632275, като предоставят телефон за връзка с организаторите.

 

Приложение: Покана с програма на събитието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД