Приобщаващо образование

20.11.2018

Баскетболен турнир с участието на деца и ученици със специални образователни потребности.

Изх. № РУО1 – 29304/16.11.2018 г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-28807/12.11.2018 г., Ви уведомявам, че Спешъл Олимпик България в партньорство с Българската федерация по баскетбол и Националната баскетболна лига, съвместно с Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град, организира баскетболен турнир, който ще се проведе на 01.12.2018 г. от 10.00 ч. – 12.00 ч. в тренировъчната зала по баскетбол на Национална Спортна Академия „Васил Левски“. Целта на събитието е да разшири достъпа до спорт за хората с интелектуални затруднения, като промени живота им чрез баскетбол.

Моля, да уведомите децата и ученици, включително и със специални образователни потребности от  повереното Ви училище и детска градина, за да се включат в предстоящото събитие. За повече информация се обърнете към спортния администратор на Спешъл Олимпик България – тел: 0888676066.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.10.2018

Международна годишна конференция Приобщаващо образование 2018 г. – „ Роли и взаимодействие в приобщаващото образование“

Изх. № РУО1 – 27394/25.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-25983/10.10.2018 г., Ви уведомявам, че Център за приобщаващо образование организира международна годишна конференция Приобщаващо образование 2018 г. – „Роли и взаимодействие в приобщаващото образование“ на 03.11.2018 г. в Национален дворец на културата. Събитието се осъществява с  подкрепата на Фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ България.  За шести пореден път ще се реализира форум, които обединява на едно място специалисти, експерти и практици от всички сфери на приобщаващото образование, за да се обменят идеи и да се споделя опит.

 

На 01.11.2018 г. международните лектори проф. Дъглас Чийни и д-р Бриджит Уолкър от Вашингтонският университет, Сиатъл, САЩ, ще проведат еднодневен уъркшоп за учител на тема „ Как да създадем общност в приобщаващата класна стая“

 

Желаещите за участие в конференцията следва да попълнят следната Регистрация.

 

Приложение: Конференция Приобщаващо образование 2018

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.10.2018

Участие в Първа международна конференция на тема “Допълваща и алтернативна комуникация“

Изх. № РУО1-27233/24.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-322/09.10.2018 г., вх. № РУО1-4638/26.02.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация „АСИСТ – Помагащи технологии“ в партньорство с Министерството на образованието и науката  и УНИЦИФ – България, организира Първа международна конференция на тема “Допълваща и алтернативна комуникация“, която ще се проведе от 12.11 до 14.11.2018 г. в Парк-хотел „Москва“, гр. София.

 

На конференцията ще се представи световният опит в съвременните подходи и технологии за деца и възрастни със затруднения в комуникацията – ДЦП, аутизъм, множество увреждания, интелектуални затруднения и др. Целта на конференцията е да запознае специалистите с различни методи за допълваща и алтернативна комуникация и подходи за работа и обучение на деца със специални образователни потребности и множество увреждания. Конференцията е насочена и към представители на институциите в България, които въвеждат и осъществяват политики по отношение на хората с увреждания.

 

Моля за Вашето съдействие, предоставената информация да се разпространи в поверените Ви институции и специалистите, работещи в контекста на проблематиката на конференцията да вземат участие при заявен интерес.

 

Желаещите за участие в конференцията следва да се регистрират, като попълнят електронен формуляр на посочения линк: https://aac2018.assistfoundation.eu/registration. След направена регистрация моля да заявите своето участие и на електронен адрес: e.stoilova@mon.bg.

 

По–подробна информация за условията за участие в конференцията може да получите на електронен адрес: aac2018@assistfoudatio.eu  или на телефони: 0888760476 и 0884747144.

 

Приложение: Информация за конференцията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

08.10.2018

Обучения на тема: “Приложен поведенчески анализ – защо и как помага на децата с разстройства от аутистичния спектър да постигат забележително подобрение”

 

Изх. № РУО 1–25684/05.10.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1 – 25330/02.10.2018 г., Ви уведомявам, че Фондация "Стъпка за невидимите деца на България" и Сдружение "Аутизъм Днес" организират  обучения за специалисти и родители на тема: “Приложен поведенчески анализ – защо и как помага на децата с разстройства от аутистичния спектър да постигат забележително подобрение”. Обученията ще се проведат на 15.10.2018 г. от 09.00 ч. до 13.00 ч. и 25.10.2018 г. от 09.00 ч. до 13.00 ч. в Анджибадем Сити Клиник Токуда, с адрес бул. "Никола Й. Вапцаров" 51Б.

Допълнителна информация за обучението ще получите от приложението.

Приложение: Информация за обучението

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.10.2018

Участие във Втори Национален форум „Дни на училищната психология“

Изх. № РУО1-25376/03.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-25332/02.10.2018 г., Ви уведомявам, че Инициативна група от психолози и  педагогически съветници в партньорство с община Стара Загора и РУО – Стара Загора организира Втори Национален форум „Дни на училищната психология“, който ще се проведе от 10 октомври до 12 октомври 2018 г. в гр. Стара Загора.

 

Потвърждение за участие можете да направите на посочения електронен адрес: sup_sz@abv.bg в приложената форма за заявка, в срок до 05.10.2018 г.

 

Приложения:

1. Покана за срещата

2. Предварителна програма

3. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

25.09.2018

Подаване на заявка до СУУНЗ „Луй Брайл“ за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

 

Изх. № РУО1- 24582/25.09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24511/21.09.2018 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Специално училище за ученици с нарушено зрение „Луи Брайл“, има готовност да осигури специалисти за работа с ученици с нарушено зрение ( брайлово ограмотяване, зрително подпомагане, ориентиране и мобилност) за учебната 2018/2019 година на деца и ученици със специални образователни потребности – с нарушено зрение, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностно развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на  СУУНЗ „Луй Брайл“ на посочения електронен адрес udnzsofia@yahoo.com

 

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Осъществяване на допитване „ДАЗД пита децата на България".

 

Изх. № РУО1 - 24205/19.09. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН, постъпило с вх. № РУО1 - 22870/07.09.2018 г., Ви информирам,  че Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/,  на основание чл. 1, ал. 3 от Закона за закрила на детето,  стартира провеждането на тематични срещи и консултации със заинтересованите страни и ключови партньори, във връзка с разработването на Национална стратегия за детето.  Консултациите ще продължат през целия период на изготвяне на стратегическия документ в различни формати и с различни целеви rрупи под формата на широки обществени обсъждания с участието на представители на родителски организации, професионални съсловия, на педагози, психолози и специалисти, ангажирани в пряка работа с деца и родители, на държавни институции, представители на законадателната, съдебната и местната власт, академичната общност, детски и младежки форуми на участие, ученически парламенти и международни организации. ДАЗД считат, че е особено важно в рамките на консултативния процес да бъде чут гласа на младите хора и да бъде отчетено тяхното мислене в процеса на разработване на стратегически и законодателни документи, когато те са насочени към тях, в унисон с европейската практика и документите на ООН и Съвета на Европа.

В тази връзка от ДАЗД е отправена молба за съдействие за осъществяване на допитването „ДАЗД пита децата на България".

Допитването е кратко  и съдържа шест въпроса:

- Смяташ ли, че тук е добро място да пораснеш?

- Хората, които полагат грижи за теб подкрепят ли те?

- Смяташ ли, че водиш здравословен начин на живот?

- Образованието, което получаваш, подготвя ли те за живота като възрастен?

- Чувстваш ли се защитен и спокоен на мястото, в което живееш?

- Вземат ли предвид мнението ти по всички въпроси, които те касаят?

Проучването ще се проведе в периода м. септември-октомври 2018 г и може да се осъществи и чрез интернет на следния електронен адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeKV1qULW1yflelRB8FH12SlrFSr4d3mru0x6Lg6Ai34XntTg/viewform

Моля да съдействате,  като организирате попълването на анкетата сред ученици от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО- СОФИЯ-ГРАД

19.09.2018

Организирането на специални групи в детските градини

Изх. № РУО1-24087/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, КОИТО ОБУЧАВАТ ДЕЦА В СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА РАЗКРИЯТ ТАКИВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 194, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви напомням, че за организиране на специална група в детска градина в областта е необходимо становище на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София-град. При подаване на информация за поверената Ви институция за учебната 2018/2019 година в НЕИСПУО, Списък-образец № 2, моля да приложите документа. Напомням също, че съставът на групите и броят на децата трябва да съответства на изискванията, определени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Приложение № 7 към чл. 53, Таблица за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските градини, № по ред I., т. 3.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

19.09.2018

Организирането на специални групи в детските градини

Изх. № РУО1-24087/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, КОИТО ОБУЧАВАТ ДЕЦА В СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА РАЗКРИЯТ ТАКИВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 194, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви напомням, че за организиране на специална група в детска градина в областта е необходимо становище на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София-град. При подаване на информация за поверената Ви институция за учебната 2018/2019 година в НЕИСПУО, Списък-образец № 2, моля да приложите документа. Напомням също, че съставът на групите и броят на децата трябва да съответства на изискванията, определени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Приложение № 7 към чл. 53, Таблица за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските градини, № по ред I., т. 3.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

10.09.2018

Подаване на заявка до СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

 

Изх. № РУО1- 23127/10.09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22334/03.09.2018 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“, има готовност да осигури рехабилитатори на слуха и говора, и други специалисти за учебната 2018/2019 година на деца и ученици със специални образователни потребности - увреден слух, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностно развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на  СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ на посочения електронен адрес deafschool@abv.bg ,deafschool@mail.bg

 

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.08.2018

Подаване на заявка до РЦПППО – София-град за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

Изх. № РУО1-22265/31.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22213/30.08.2018 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град има готовност да осигури ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за учебната 2018/2019 година на деца и ученици със специални образователни потребности, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностно развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на РЦПППО – София-град на посочения електронен адрес: rcsf@abv.bg , в срок до 18.09.2018 г.

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/съгласно Заповед № РД 02-1975/28.08.2018 г. на началника на РУО – София-град/

28.08.2018

Проект „По-здрави деца“

 

Изх. № РУО1-21967/27.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21884/24.08.2018 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на инициативата „Нестле за по-здрави деца“ през учебната 2018/2019 г.

Реализирането на дългосрочния проект „По-здрави деца“ е насочен към деца и ученици от 3 до 12 години, родители и учители и е въведен успешно в 10 столични училища. Проектът има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в Приложение 1 и Приложение 2.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД