Приобщаващо образование

19.09.2018

Организирането на специални групи в детските градини

Изх. № РУО1-24087/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, КОИТО ОБУЧАВАТ ДЕЦА В СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА РАЗКРИЯТ ТАКИВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 194, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви напомням, че за организиране на специална група в детска градина в областта е необходимо становище на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София-град. При подаване на информация за поверената Ви институция за учебната 2018/2019 година в НЕИСПУО, Списък-образец № 2, моля да приложите документа. Напомням също, че съставът на групите и броят на децата трябва да съответства на изискванията, определени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Приложение № 7 към чл. 53, Таблица за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските градини, № по ред I., т. 3.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

19.09.2018

Организирането на специални групи в детските градини

Изх. № РУО1-24087/18.09.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, КОИТО ОБУЧАВАТ ДЕЦА В СПЕЦИАЛНИ ГРУПИ ИЛИ ПРЕДСТОИ ДА РАЗКРИЯТ ТАКИВА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 194, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, Ви напомням, че за организиране на специална група в детска градина в областта е необходимо становище на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование София-град. При подаване на информация за поверената Ви институция за учебната 2018/2019 година в НЕИСПУО, Списък-образец № 2, моля да приложите документа. Напомням също, че съставът на групите и броят на децата трябва да съответства на изискванията, определени в Наредбата за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, Приложение № 7 към чл. 53, Таблица за определяне на броя на учениците и на децата в паралелките и групите на училищата и детските градини, № по ред I., т. 3.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

10.09.2018

Подаване на заявка до СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

 

Изх. № РУО1- 23127/10.09.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22334/03.09.2018 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Специално училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“, има готовност да осигури рехабилитатори на слуха и говора, и други специалисти за учебната 2018/2019 година на деца и ученици със специални образователни потребности - увреден слух, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностно развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на  СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ на посочения електронен адрес deafschool@abv.bg ,deafschool@mail.bg

 

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.08.2018

Подаване на заявка до РЦПППО – София-град за осигуряване на специалисти за предоставяне на допълнителна подкрепа на деца и ученици със СОП в детските градини и училищата в област София-град

Изх. № РУО1-22265/31.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22213/30.08.2018 г., Ви уведомявам, че на основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование - София-град има готовност да осигури ресурсни учители, психолози, логопеди и други специалисти за учебната 2018/2019 година на деца и ученици със специални образователни потребности, които са одобрени за предоставяне на допълнителна подкрепа, в случаи, че детските градини и училищата имат необходимост от участие на горепосочените специалисти в екипите за подкрепа за личностно развитие и не са ги осигурили самостоятелно.

С оглед гореизложеното, директорите на детските градини и училищата следва да изпратят заявка по образец за осигуряване на специалисти до директора на РЦПППО – София-град на посочения електронен адрес: rcsf@abv.bg , в срок до 18.09.2018 г.

Приложение: Заявка за осигуряване на необходимите специалисти

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/съгласно Заповед № РД 02-1975/28.08.2018 г. на началника на РУО – София-град/

28.08.2018

Проект „По-здрави деца“

 

Изх. № РУО1-21967/27.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-21884/24.08.2018 г., Ви уведомявам, че „Нестле България“ АД, разширява обхвата на инициативата „Нестле за по-здрави деца“ през учебната 2018/2019 г.

Реализирането на дългосрочния проект „По-здрави деца“ е насочен към деца и ученици от 3 до 12 години, родители и учители и е въведен успешно в 10 столични училища. Проектът има за цел да спомогне за изграждането на трайни хранителни навици и култура за здравословен начин на живот при децата и учениците.

Информация за участието в проекта „По-здрави деца“, както и за конкурса в неговите рамки са описани в Приложение 1 и Приложение 2.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.07.2018

Изготвяне на Годишен доклад-анализ за провеждане на политиката за приобщаващо образование за учебната 2017/2018 г. на територията на област София-град

 

Изх. № РУО1-18943/16.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-232/11.07.2018 г., вх. № РУО1-18533/11.07.2018 г., относно изготвяне на Годишен доклад-анализ за провеждане на политиката за приобщаващо образование за учебната 2017/2018 г. на територията на област София-град, до 12. 00 часа на 18.07.2018 г. следва да попълните приложените онлайн формуляри в съответствие с вида на поверената Ви институция, както следва:

Справка за броя на децата и учениците със СОП, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за които е осигурена допълнителна подкрепа в училищата

https://goo.gl/forms/s2dxEZOMio0pmvoG2 

Справка за броя на децата със СОП, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за които е осигурена допълнителна подкрепа в детските градини

https://goo.gl/forms/Bxx1xSzR1iLcs30I2

Обръщам внимание, че всяка образователна институция (държавни, общински и частни детски градини и училища) попълва информация за четирите категории деца/ученици. Ако по определен показател за Вас информацията е неприложима, моля попълнeте  0 (нула) на определените места.

                     

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ъгласно заповед № РД10-1091/12.07.2018 г. на министъра на образованието и науката)

26.06.2018

Конференция

 

Изх. № РУО1-16458/26.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-203/21.06.2018 г. на МОН, с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 10.10.2018 г. до 12.10.2018 г. в гр. Велинград ще се проведе Трета национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020 г./  съвместно със Синдиката на българските учители.

Подготовката и провеждането на Националната научнопрактическа конференция ще се осъществи в следната последователност:

  • провеждане на национален конкурс за представяне на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства сред педагогическите специалисти от цялата страна, на който научно жури ще подбере най-добрите разработки;
  • осъществяване на Трета национална научнопрактическа конференция в гр. Велинград на 10-12 октомври 2018 г.

Осигуряването на командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в Конференцията е от бюджетите на детските градини и училищата, в които работят.

Приложение:

  1. Регламент за организиране на съвместен конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства .
  2. Примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.06.2018

Участие във Форум за споделяне на добри практики в системата на образованието „СПОДЕЛЯЙ!“

Изх. № РУО1-15950/20.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15798/19.06.2018 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ, FulFeel и Училища.бг, съвместно с 30 СУ “Братя Миладинови”, Център за приобщаващо образование и Фондация “Заедно в час”, организират форум за споделяне на добри практики в системата на образованието „СПОДЕЛЯЙ!“, който ще се проведе на 27 юни от 13.00 ч. до 17.30 ч. в 30. СУ „Братя Миладинови“, гр. София.

Събитието цели да информира относно добри практики, идеи и инструменти, както и да насърчи учители, директори, родители и други да ги споделят и прилагат в дейността си.Събитието ще протече в следните три части:

  • споделяне с общността: „Какво и защо да споделяме с общността?“
  • споделяне в училището: „Как можем ефективно да споделяме добри практики и информация?“
  • инструменти за споделяне: „Какви платформи можем да използваме, за да бъде споделянето по-ефективно?“.

Форматът на събитието ще комбинира следните подходи:

  • споделяне на опит и дискусия с учители;
  • презентации на успешни проекти, реализирани в сътрудничество с НПО;
  • демонстрации на технологични инструменти и платформи.

Участието е безплатно и изисква попълване на регистрационен формуляр на посочения линк<https://ivanov.cmail19.com/t/d-l-bjhhyjk-vhiiyblt-y/>.

С програмата на форума можете да се запознаете на посочения линк <https://ivanov.cmail19.com/t/d-l-bjhhyjk-vhiiyblt-j/>.

Допълнителна информация можете да намерите във Facebook събитието<https://ivanov.cmail19.com/t/d-l-bjhhyjk-vhiiyblt-t/>.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

11.06.2018

Получаване на препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1- 14904/11.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ, НФСГ, СПГТ, ПГТМД, ПГО, НПГПТО, ТУЕС към ТУ, СПГЕ, ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ПГАВТ, ПГФК, 135 СУ, ПГХВТ, 1 СУ, 18 СУ, ПЪРВА АЕГ, ВТОРА АЕГ, 164 ПГИЕ, 91 НЕГ, 9 ФЕГ, 31 СУЧЕМ, 14 СУ, 33 ЕГ, ПГТ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“, ПГМЕ, ПГСС „БУЗЕМА“, 172 ОУ, СГХСТ, 19 СУ, 15 СУ, 119 СУ, 27 СУ, 51 СУ, 140 СУ, 93 СУ, 144 СУ, 101 СУ, 55 СУ, 170 СУ, 71 СУ, 156 СУ, 79 СУ, 71 СУ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2018/2019 г. и заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на учениците ще получите лично на 14.06.2018 г. от 09.00 часа до 11.30 часа в РУО – София-град, от старши експерта по професионално образование и обучение – инж. Златка Иванова, стая № 410.

Родителите следва в срок от 15.06.2018 г. до 15.00 часа на 19.06.2018 г., включително да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

11.06.2018

Обучение на тема „Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование“

Изх. № РУО 1 – 14813/08.06.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 13884/01.06.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики, част от Националната асоциация на ресурсните учител ще проведе обучение на тема „ Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование“. Събитието ще се състои на 14.06.2018 г. от 09.30 – 17.30 ч. в гр. София.

Лектор на Обучението е Калоян Дамянов – директор на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – София-град.

Заявки се приемат до 12.06.2018 г. на email nioppbg@gmail.com и на  телефони 0877/183 624 и 0877/182 604.

Приложение: Информация за обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.06.2018

Подаване на информация за деца и ученици със СОП във връзка с подготовка на национална среща от МОН

Изх. № РУО1-13858/01.06.2018 г.

ВАЖНО!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-178/25.05.2018 г. на МОН, вх. № РУО1-13324/28.05.2018 г. относно подготовката на национална среща, организирана от МОН, посветена на взаимодействието между МОН и МТСП/АСП, по-специално между ЦСОП и социалните услуги в общността, при подкрепата на деца и ученици със специални образователни потребности и осигуряването на т. нар. интегрирани услуги, Ви уведомявам, че е необходимо да предоставите информация за броя на децата и учениците със специални образователни потребности, които обучавате в поверените Ви училища и детски градини, както и за институциите, които осигуряват тяхната допълнителната подкрепа за личностно развитие в срок до 05.06.2018 г. като попълните електронен формуляр съобразно вида на институцията на следните линкове:

за детските градини https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe92apjQIDq2y5mjyqg6eUdPXGlqYnjohvwThl6IYa1pLHgow/viewform?usp=sf_link;

за училищата https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnmwbrfIavw2wlGe9AYqb7EDSodsUKUFZ6xMRBEBQxfn2VkA/viewform?usp=sf_link

Институциите, които не обучават деца и ученици със СОП попълват формуляра с нули на определените места.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

28.05.2018

Обучение

Изх. № РУО1-13246/25.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 25.06.2018 г. до 06.07.2018 г. Институт Монтесори България ще представи Първи AMI Сертификат Асистент 0-3 в гр. София с Патриша Уолнър.

Целта на Сертифицирания курс за Асистент учители във възрастова група 0-3 е да помогне на заинтересованите възрасни да станат помощници в Монтесори детска общност за малки деца /ясла/. Курсът е подходящ за предучилищни педагози, медицински сестри, родители и всички, които имат интерес да подпомагат развитието на личността на малкото дете и да изградят дълбоко разбиране на неговите нужди.

Приложение:

1.      Информация за обучението.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД