Приобщаващо образование

09.05.2018

Насочване на ученици със специални потребности, които са получили удостоверение за завършен VII клас, 3.05.2018 г. -21.05.2018 г.

ВАЖНО!!!

 

  Изх. № РУО1- 10994/08.05.2018 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка писмо изх. № РУО1-9650/24.04.2018 г. на РУО – София-град, относно процедурата за насочване на  учениците със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и могат да продължат обучението си в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в периода от 3.05.2018 г. - 21.05.2018 г. в училища по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, Ви напомням да проследите, чрез класните ръководители, информираността на родителите на учениците със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, относно процедурата за насочване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2018

Участие в Работна конференция на тема: „Детски права и ролята на професионалистите в гарантирането на сигурни отношения между деца и родители: Оценяване и интервенции при родителското отчуждение“

Изх. № РУО1-10696/03.05.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10682/03.05.2018 г., Ви уведомявам, че РУО – София-град организира Работна конференция на тема: „Детски права и ролята на професионалистите в гарантирането на сигурни отношения между деца и родители. Оценяване и интервенции при родителското отчуждение“  на 9 май 2018 г. от 14.00 ч. – 17.00 ч. в 18. СУ „ Уилям Гладстон“. Работната конференция е организирана съвместно с Нов български университет, Департамент „Когнитивни науки“ и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в партньорство с Дружеството на психолозите в Република България, РУО – София –град и Държавната агенция за закрила на детето. Основен лектор е проф. Роналд Роунър, САЩ – изявен учен, автор на теорията за междуличностно приемане-отхвърляне. Водещи на конференцията са д-р Галина Маркова, д-р Пламен Димитров, д-р Надя Колчева и д-р Ваня Кастрева. Целта на работната конференция е да представи знания и да дискутира в професионалните среди от социални работници, психолози, педагози, лекари и представители на правната система темата за родителското отхвърляне и влиянието му върху развитието на детето.

Осигурен е превод на български език.

Моля за Вашето съдействие, предоставената информация да се разпространи в поверените Ви институции и педагогическите специалисти, работещи с деца и семейства в контекста на проблематиката на конференцията да вземат участие при заявен интерес.

Желаещите за участие в работната конференция следва да се регистрират до 08.05.2018 г., като  попълнят електронен формуляр на посочения линк 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejXkvRzddcRwY64jEUqoPq_39VRoG2oVpxNAx1xfTyC6XVtw/viewform?usp=sf_link

 

Приложение: Информация за конференцията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-847/10.04.2018 г.

на министъра на образованието и науката

24.04.2018

Провеждането на XIV Международна научно-практическа конференция за обучение и рехабилитация на деца с увреден слух – „ Ти чуваш“

 

Изх. № РУО1-9595/23.04.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1 – 9319/20.04.2018 г. от Средно училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“, Ви уведомявам за провеждането на XIV Международна научно-практическа конференция за обучение и рехабилитация на деца с увреден слух – „Ти чуваш“. Събитието е посветено на честването на 120 години от създаването на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ - град София.

Конференцията ще се проведе на 27.04.2018 г. в Национално историческия музей, ул. „ Витошко поле“ № 16, гр. София от 09:00 ч., като в нея ще  вземат участие специалисти от България и чужбина в областта на обучението и рехабилитацията на деца с увреден слух и с кохлеарна инплантация.

Тематичните кръгове, които ще  бъдат фокус на събитието са:

1. Особености при обучението и рехабилитацията на деца с увреден слух.

2. Медицински и психологически аспекти при наличие на нарушен слух.

3. Изкуства/ музика, танци, театър/, спортът и децата с увреден слух.

За контакти и записвания : СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“, тел 02/9559039, 02/8556117, e-mail:deafschool@mail.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.04.2018

Информация за рубрика „Приобщаващо образование“ в сайта на МОН

Изх. № РУО1-9218/19.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8881/17.04.2018 г., Ви уведомявам, че на интернет сайта на Министерството на образованието и науката www.mon.bg има нова рубрика “Приобщаващо образование“. Това уеббазирано пространство е създадено в изпълнение на Наредбата за приобщаващото образование. Рубриката съдържа информация за нормативните документи, свързани с приобщаващото образование, инструментариумите за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците и методически указания, както и примерни образци на документи в областта на приобщаващото образование. Предстои в рубриката да бъде поместена и ценна информация, свързана с Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, в която от началото на 2017 г. членува и България в лицето на Министерството на образованието и науката. Също така на сайта на Министерството бихте могли да използвате и препратки, като http://www.back2school.mon.bg/  където се споделят добри практики за взаимодействието с родителите, добри практики и материали, насочени към превенцията на насилието в образователните институции, както и много полезна информация, свързана с доставчиците на социални услуги в общността.Рубриката „Приобщаващо образование“ в сайта на МОН ще бъде допълвана и обновявана своевременно, за да бъде полезна и в помощ на директори, педагогически специалисти, родители, ученици и всички други заинтересовани страни.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

16.04.2018

Национална кампания „Дни на приобщаването 2018“, организирана под мотото „Дайте им крила“

Изх. № РУО1-8793/16.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8479/13.04.2018 г., Ви уведомявам, че Център за приобщаващо образование за трета поредна година ще проведе Национална комуникационна кампания „Дни на приобщаването 2018“, с която цели насочване на общественото внимание към ключови предизвикателства пред българското училище. Фокусът на тазгодишното издание на кампанията, организирано под мотото „Дайте им крила“, е върху подкрепата, която цялата общност – семейство, бизнес и институции, могат да окажат на училището, за да може то да изпълни основната си мисия. Нейното начало е дадено със специално видео „Дайте им Крила“.

 

Дори минимално участие на общността в образователния процес води до значителни резултати. Само за една година работа в рамките на програма „Училището има смисъл“  са отчетени 50% увеличение в мотивацията за учене на учениците, които са  включени в нея. В резултат на програмата, насочена към въвличане на общността в образователния процес чрез представяне на различни професии, се отчита спад и на отсъствията, допускани по неуважителни причини – с 20% спрямо предходната година.

Като част от  кампанията „Дни на приобщаването 2018“ са подготвени „10 съвета как да подкрепим училището“, които дават разнообразни идеи за включване в училищния живот на всички, които биха искали да подпомогнат работата на някое училище.

В рамките на кампанията ще се проведат и два конкурса:Първият конкурс е за училищен празник „Крилата на приобщаването 2018“ . Центърът за приобщаващо образование отправя покана училищата от цялата страна да организират свой собствен ден с участието на семейства, бизнес и институции. Най-интересните събития ще бъдат отличени. Предложения за участие в конкурса да се изпращат в срок до 18 май 2018 г. на  e-mail: office@cie-bg.eu.

Вторият конкурс е на тема „На крилата на моята мечта“ . Центърът за приобщаващо образование отправя покана към ученици от цялата страна да си представят и нарисуват, или изработят и снимат своите крила и заедно с тях да споделят своята мечта. Най-креативните рисунки, снимки и описания на мечти ще бъдат наградени. Рисунки/снимки и кратък текст - описание на мечта, за участие в конкурса да се изпращат в срок до 18 май 2018 г. на e-mail: office@cie-bg.eu.

Победителите от двата конкурса ще бъдат обявени на 31 май 2018 г. на уебстраницата на Центъра за приобщаващо образование - www.cie.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

30.03.2018

Семинар на тема ,,Организация и управление на екипите за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището“

 

Изх. № РУО1– 7146/27.03.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с проведените семинари с директорите на столичните детските градини и училища на тема ,,Организация и управление на екипите за подкрепа за личностно развитие в детската градина и училището“, състояли се на 15.03. 2018 г. и 21.03.2018 г., РУО – София-град Ви предоставя презентацията от посочените семинари.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.03.2018

Промяна на сроковете за участие в Девета международна пролетна конференция на тема :“Приобщаващото образование и работата на учителя“ и в Пролетните квалификационни дни

Изх. № РУО1-6792/23.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ

И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6219/16.03.2018 г., Ви уведомявам, че сроковете за представяне на доклади и заплащане на такси за участие в Девета международна пролетна конференция на тема :“Приобщаващото образование и работата на учителя“, която ще се проведе в  град Банско от 20.04.2018 г. до 22.04.2018 г. , се удължават, както следва:

  • За представяне на доклади – до 26.03.2018 г.
  • За заплащане на редуцирани такси за участие с доклад и без доклад – до 31.03.2018 г.

Конференцията е организирана от Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт – Варна и Дружеството на психолозите в България.

Удължава се и срокът за заявяване на участие в Пролетните квалификационни дни, които ще се проведат от 04.05.2018 г. до 07.05.2018 г. на о-в Тасос. Приемане на заявки ще се извършва в срок до 10.04.2018 г.

По-подробна информация за условията за участие в конференцията и в квалификационните дни може да получите в приложенията.

Приложения:

1. Писмо за конференцията

2. Работна програма

3. Заявка за участие в конференцията

4. Писмо за квалификационните дни

5. Заявка за участие в квалификационните дни

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

23.03.2018

Събитие организирано от Сдружение „Аутизъм днес“

 

Изх. № РУО1– 6791/23.03.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 6731/22.03.2018 г.  от Сдружение „Аутизъм днес“ и фондация „Стъпка за невидимите деца“, Ви уведомявам  за предстоящо събитие Дискусионен форум в литературен клуб „Перото“, което ще се проведе на 2 април – Световния ден на информираност за аутизма  от 12.00 ч. Сред гостите на събитието ще са – Ники Кънчев, Део, Елена Петрова, Георги Мамалев, Гала, Калин Терзийски, Деница Сачева и други.

Събитието се отбелязва за девета поредна година, като се надявам да се включат много ученици и деца, които с присъствието си да  подкрепят аутистичните личности и техните семейства, създавайки за тях една по-толерантна и приемаща среда, общество от приятели и хора, готови да помагат.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2018

Участие в обучение за учители, психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и др.

 

Изх. № РУО1-6462/20.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-6272/19.03.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики организира обучение на тема: „Управление на предизвикателно и агресивно поведение“, което ще се проведе на 26.03.2018 г. от 09.30 ч. до 17.30 ч. в сградата на РЦПППО – София-град, гр. София, ж.к. Слатина, ул. „Владово“ 1.

На основание заповед № РД09-2819/17.07.2017 г. на Министъра на образованието и науката програмата на обучението е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. След успешното завършване на обучението участниците ще получат удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Обучението е насочено към учители, психолози, педагогически съветници, ресурсни учители и други специалисти с интерес по темата.

Заявки се приемат до 23.03.2018 г. на email: office@niopp.eu и на тел. 0877183624.

По-подробна информация за условията за участие в обучението може да получите в приложеното писмо.

Приложения:

  1. Писмо

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

14.03.2018

Участие в обучение за помощник на учители в столичните детски градини и училища

 

Изх. № РУО1-5677/12.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5025/02.03.2018 г., Ви уведомявам, че Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учители в детските градини и училищата, което ще се проведе от 16.04.2018 г. до 20.04.2018 г. в Зала 2 на РЦПППО – София-град, гр. София, ж.к. Слатина, ул. „Владово“ 1.

Програмата на обучението е разработена за 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема, като следва:

Ден 1 - тема „Основи на педагогиката. Теория на обучението и възпитанието. Основни принципи на образованието на деца и ученици. Запознаване със системата на предучилищното и училищното образование в България.“

Ден 2 и 3 - тема „Основни групи деца със специални образователни потребности“.

Ден 4 – тема „Принципи и методи на приобщаващото образование“.

Ден 5 – тема „Съвместно преподаване: учител – ресурсен учител – помощник на учителя“.

Участието в обучението се осъществява след задължително попълнена заявка от директора на образователната институция на e-mail: rcsf.edu@gmail.com и попълнен електронен формуляр на посочения линк: https://docs.google.com/forms/d/1Ts5DK1o5rneFny_xgikksxWnyATKIbSziVoWWAxHgZQ/edit в срок до 10.04.2018 г.

Допълнителна информация може да получите на телефони: 02/8780234 и 0877182590.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

09.03.2018

Образователно събитие

 

Изх. № РУО1–5465/09.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-5353/07.03.2018 г., Ви уведомявам следното:

На 05.04.2018 г. Институт Мотесори България организира образователно събитие, част от международното Европейско турне: Брейнсторм тур 2018 „Ярките гласове на Монтесори образованието“.

Лектори на събитието:

Д-р Лаура Флорес Шоу-редактор, писател и основател на White Paper Press.

Д-р Стив Хюз LPq ABPdN- детски невропсихолог и директор на Центъра за изследвания и развитие на образованието. Основател на Международния комитет за изследване на Международната Монтесори Асоциация (AMI). Председател на Американския съвет по детска невропсихология със седалище в Сейнт Пол, Минесота и Лондон. Преди това е член на факултета в Департамента по детски клинични невронауки в Медицинския университет в Минесота и е президент на Американката академия по детска невропсихология.

Регистрация за участие, може да направите на : office@imontessori.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.03.2018

Участие в обучение на тема: „Сензорна интеграция – фактор в ранното детско развитие. Теория и практика.“

 

 

Изх. № РУО1-4870/28.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-4638/26.02.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики организира обучение на тема: „Сензорна интеграция – фактор в ранното детско развитие. Теория и практика.“, което ще се проведе на 12.03.2018 г. от 9.30 до 17.30 часа в сградата на РЦПППО – София-град, гр. София, ж.к. Слатина, ул. „Владово“ 1. На основание заповед № РД09-1980/31.03.2017 г. на Министъра на образованието и науката програмата на обучението е включена в Информационен регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти. След успешното завършване на обучението участниците ще получат удостоверение с 1 квалификационен кредит.

Обучението е насочено към учители-начален етап, педагогически съветници, психолози, възпитатели в общежитие, логопеди, рехабилитатори и ресурсни учители.

Заявки се приемат до 09.03.2018 г. на email: nioppbg@gmail.com и на тел. 0877183624. Регистрацията се счита за направена след попълване на приложената регистрационна форма и изпратено сканирано платежно нареждане за платена такса.

По–подробна информация за условията за участие в обучението може да получите в приложеното писмо.

Приложения:

  1. Писмо
  2. Регистрационна форма

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД