Приобщаващо образование

16.07.2018

Изготвяне на Годишен доклад-анализ за провеждане на политиката за приобщаващо образование за учебната 2017/2018 г. на територията на област София-град

 

Изх. № РУО1-18943/16.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-232/11.07.2018 г., вх. № РУО1-18533/11.07.2018 г., относно изготвяне на Годишен доклад-анализ за провеждане на политиката за приобщаващо образование за учебната 2017/2018 г. на територията на област София-град, до 12. 00 часа на 18.07.2018 г. следва да попълните приложените онлайн формуляри в съответствие с вида на поверената Ви институция, както следва:

Справка за броя на децата и учениците със СОП, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за които е осигурена допълнителна подкрепа в училищата

https://goo.gl/forms/s2dxEZOMio0pmvoG2 

Справка за броя на децата със СОП, в риск, с изявени дарби, с хронични заболявания, за които е осигурена допълнителна подкрепа в детските градини

https://goo.gl/forms/Bxx1xSzR1iLcs30I2

Обръщам внимание, че всяка образователна институция (държавни, общински и частни детски градини и училища) попълва информация за четирите категории деца/ученици. Ако по определен показател за Вас информацията е неприложима, моля попълнeте  0 (нула) на определените места.

                     

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МАРИЯНКА СТОИЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ъгласно заповед № РД10-1091/12.07.2018 г. на министъра на образованието и науката)

26.06.2018

Конференция

 

Изх. № РУО1-16458/26.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-203/21.06.2018 г. на МОН, с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 10.10.2018 г. до 12.10.2018 г. в гр. Велинград ще се проведе Трета национална научнопрактическа конференция за разпространение на добри практики в областта на изпълнението на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства /2015-2020 г./  съвместно със Синдиката на българските учители.

Подготовката и провеждането на Националната научнопрактическа конференция ще се осъществи в следната последователност:

  • провеждане на национален конкурс за представяне на добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства сред педагогическите специалисти от цялата страна, на който научно жури ще подбере най-добрите разработки;
  • осъществяване на Трета национална научнопрактическа конференция в гр. Велинград на 10-12 октомври 2018 г.

Осигуряването на командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в Конференцията е от бюджетите на детските градини и училищата, в които работят.

Приложение:

  1. Регламент за организиране на съвместен конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства .
  2. Примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.06.2018

Участие във Форум за споделяне на добри практики в системата на образованието „СПОДЕЛЯЙ!“

Изх. № РУО1-15950/20.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15798/19.06.2018 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ, FulFeel и Училища.бг, съвместно с 30 СУ “Братя Миладинови”, Център за приобщаващо образование и Фондация “Заедно в час”, организират форум за споделяне на добри практики в системата на образованието „СПОДЕЛЯЙ!“, който ще се проведе на 27 юни от 13.00 ч. до 17.30 ч. в 30. СУ „Братя Миладинови“, гр. София.

Събитието цели да информира относно добри практики, идеи и инструменти, както и да насърчи учители, директори, родители и други да ги споделят и прилагат в дейността си.Събитието ще протече в следните три части:

  • споделяне с общността: „Какво и защо да споделяме с общността?“
  • споделяне в училището: „Как можем ефективно да споделяме добри практики и информация?“
  • инструменти за споделяне: „Какви платформи можем да използваме, за да бъде споделянето по-ефективно?“.

Форматът на събитието ще комбинира следните подходи:

  • споделяне на опит и дискусия с учители;
  • презентации на успешни проекти, реализирани в сътрудничество с НПО;
  • демонстрации на технологични инструменти и платформи.

Участието е безплатно и изисква попълване на регистрационен формуляр на посочения линк<https://ivanov.cmail19.com/t/d-l-bjhhyjk-vhiiyblt-y/>.

С програмата на форума можете да се запознаете на посочения линк <https://ivanov.cmail19.com/t/d-l-bjhhyjk-vhiiyblt-j/>.

Допълнителна информация можете да намерите във Facebook събитието<https://ivanov.cmail19.com/t/d-l-bjhhyjk-vhiiyblt-t/>.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

11.06.2018

Получаване на препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1- 14904/11.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ, НФСГ, СПГТ, ПГТМД, ПГО, НПГПТО, ТУЕС към ТУ, СПГЕ, ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ПГАВТ, ПГФК, 135 СУ, ПГХВТ, 1 СУ, 18 СУ, ПЪРВА АЕГ, ВТОРА АЕГ, 164 ПГИЕ, 91 НЕГ, 9 ФЕГ, 31 СУЧЕМ, 14 СУ, 33 ЕГ, ПГТ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“, ПГМЕ, ПГСС „БУЗЕМА“, 172 ОУ, СГХСТ, 19 СУ, 15 СУ, 119 СУ, 27 СУ, 51 СУ, 140 СУ, 93 СУ, 144 СУ, 101 СУ, 55 СУ, 170 СУ, 71 СУ, 156 СУ, 79 СУ, 71 СУ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2018/2019 г. и заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на учениците ще получите лично на 14.06.2018 г. от 09.00 часа до 11.30 часа в РУО – София-град, от старши експерта по професионално образование и обучение – инж. Златка Иванова, стая № 410.

Родителите следва в срок от 15.06.2018 г. до 15.00 часа на 19.06.2018 г., включително да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

11.06.2018

Обучение на тема „Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование“

Изх. № РУО 1 – 14813/08.06.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 13884/01.06.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики, част от Националната асоциация на ресурсните учител ще проведе обучение на тема „ Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование“. Събитието ще се състои на 14.06.2018 г. от 09.30 – 17.30 ч. в гр. София.

Лектор на Обучението е Калоян Дамянов – директор на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – София-град.

Заявки се приемат до 12.06.2018 г. на email nioppbg@gmail.com и на  телефони 0877/183 624 и 0877/182 604.

Приложение: Информация за обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.06.2018

Подаване на информация за деца и ученици със СОП във връзка с подготовка на национална среща от МОН

Изх. № РУО1-13858/01.06.2018 г.

ВАЖНО!

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-178/25.05.2018 г. на МОН, вх. № РУО1-13324/28.05.2018 г. относно подготовката на национална среща, организирана от МОН, посветена на взаимодействието между МОН и МТСП/АСП, по-специално между ЦСОП и социалните услуги в общността, при подкрепата на деца и ученици със специални образователни потребности и осигуряването на т. нар. интегрирани услуги, Ви уведомявам, че е необходимо да предоставите информация за броя на децата и учениците със специални образователни потребности, които обучавате в поверените Ви училища и детски градини, както и за институциите, които осигуряват тяхната допълнителната подкрепа за личностно развитие в срок до 05.06.2018 г. като попълните електронен формуляр съобразно вида на институцията на следните линкове:

за детските градини https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe92apjQIDq2y5mjyqg6eUdPXGlqYnjohvwThl6IYa1pLHgow/viewform?usp=sf_link;

за училищата https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnmwbrfIavw2wlGe9AYqb7EDSodsUKUFZ6xMRBEBQxfn2VkA/viewform?usp=sf_link

Институциите, които не обучават деца и ученици със СОП попълват формуляра с нули на определените места.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

28.05.2018

Обучение

Изх. № РУО1-13246/25.05.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-12997/22.05.2018 г., Ви уведомявам следното:

От 25.06.2018 г. до 06.07.2018 г. Институт Монтесори България ще представи Първи AMI Сертификат Асистент 0-3 в гр. София с Патриша Уолнър.

Целта на Сертифицирания курс за Асистент учители във възрастова група 0-3 е да помогне на заинтересованите възрасни да станат помощници в Монтесори детска общност за малки деца /ясла/. Курсът е подходящ за предучилищни педагози, медицински сестри, родители и всички, които имат интерес да подпомагат развитието на личността на малкото дете и да изградят дълбоко разбиране на неговите нужди.

Приложение:

1.      Информация за обучението.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.05.2018

Насочване на ученици със специални потребности, които са получили удостоверение за завършен VII клас, 3.05.2018 г. -21.05.2018 г.

ВАЖНО!!!

 

  Изх. № РУО1- 10994/08.05.2018 г.

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка писмо изх. № РУО1-9650/24.04.2018 г. на РУО – София-град, относно процедурата за насочване на  учениците със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас и могат да продължат обучението си в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в периода от 3.05.2018 г. - 21.05.2018 г. в училища по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО, Ви напомням да проследите, чрез класните ръководители, информираността на родителите на учениците със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, относно процедурата за насочване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

03.05.2018

Участие в Работна конференция на тема: „Детски права и ролята на професионалистите в гарантирането на сигурни отношения между деца и родители: Оценяване и интервенции при родителското отчуждение“

Изх. № РУО1-10696/03.05.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-10682/03.05.2018 г., Ви уведомявам, че РУО – София-град организира Работна конференция на тема: „Детски права и ролята на професионалистите в гарантирането на сигурни отношения между деца и родители. Оценяване и интервенции при родителското отчуждение“  на 9 май 2018 г. от 14.00 ч. – 17.00 ч. в 18. СУ „ Уилям Гладстон“. Работната конференция е организирана съвместно с Нов български университет, Департамент „Когнитивни науки“ и Ноу-хау център за алтернативни грижи за деца в партньорство с Дружеството на психолозите в Република България, РУО – София –град и Държавната агенция за закрила на детето. Основен лектор е проф. Роналд Роунър, САЩ – изявен учен, автор на теорията за междуличностно приемане-отхвърляне. Водещи на конференцията са д-р Галина Маркова, д-р Пламен Димитров, д-р Надя Колчева и д-р Ваня Кастрева. Целта на работната конференция е да представи знания и да дискутира в професионалните среди от социални работници, психолози, педагози, лекари и представители на правната система темата за родителското отхвърляне и влиянието му върху развитието на детето.

Осигурен е превод на български език.

Моля за Вашето съдействие, предоставената информация да се разпространи в поверените Ви институции и педагогическите специалисти, работещи с деца и семейства в контекста на проблематиката на конференцията да вземат участие при заявен интерес.

Желаещите за участие в работната конференция следва да се регистрират до 08.05.2018 г., като  попълнят електронен формуляр на посочения линк 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSejXkvRzddcRwY64jEUqoPq_39VRoG2oVpxNAx1xfTyC6XVtw/viewform?usp=sf_link

 

Приложение: Информация за конференцията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-847/10.04.2018 г.

на министъра на образованието и науката

24.04.2018

Провеждането на XIV Международна научно-практическа конференция за обучение и рехабилитация на деца с увреден слух – „ Ти чуваш“

 

Изх. № РУО1-9595/23.04.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1 – 9319/20.04.2018 г. от Средно училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“, Ви уведомявам за провеждането на XIV Международна научно-практическа конференция за обучение и рехабилитация на деца с увреден слух – „Ти чуваш“. Събитието е посветено на честването на 120 години от създаването на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ - град София.

Конференцията ще се проведе на 27.04.2018 г. в Национално историческия музей, ул. „ Витошко поле“ № 16, гр. София от 09:00 ч., като в нея ще  вземат участие специалисти от България и чужбина в областта на обучението и рехабилитацията на деца с увреден слух и с кохлеарна инплантация.

Тематичните кръгове, които ще  бъдат фокус на събитието са:

1. Особености при обучението и рехабилитацията на деца с увреден слух.

2. Медицински и психологически аспекти при наличие на нарушен слух.

3. Изкуства/ музика, танци, театър/, спортът и децата с увреден слух.

За контакти и записвания : СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“, тел 02/9559039, 02/8556117, e-mail:deafschool@mail.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.04.2018

Информация за рубрика „Приобщаващо образование“ в сайта на МОН

Изх. № РУО1-9218/19.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА ИНСТИТУЦИИТЕ В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД   

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8881/17.04.2018 г., Ви уведомявам, че на интернет сайта на Министерството на образованието и науката www.mon.bg има нова рубрика “Приобщаващо образование“. Това уеббазирано пространство е създадено в изпълнение на Наредбата за приобщаващото образование. Рубриката съдържа информация за нормативните документи, свързани с приобщаващото образование, инструментариумите за оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците и методически указания, както и примерни образци на документи в областта на приобщаващото образование. Предстои в рубриката да бъде поместена и ценна информация, свързана с Европейската агенция за специални образователни потребности и приобщаващо образование, в която от началото на 2017 г. членува и България в лицето на Министерството на образованието и науката. Също така на сайта на Министерството бихте могли да използвате и препратки, като http://www.back2school.mon.bg/  където се споделят добри практики за взаимодействието с родителите, добри практики и материали, насочени към превенцията на насилието в образователните институции, както и много полезна информация, свързана с доставчиците на социални услуги в общността.Рубриката „Приобщаващо образование“ в сайта на МОН ще бъде допълвана и обновявана своевременно, за да бъде полезна и в помощ на директори, педагогически специалисти, родители, ученици и всички други заинтересовани страни.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

16.04.2018

Национална кампания „Дни на приобщаването 2018“, организирана под мотото „Дайте им крила“

Изх. № РУО1-8793/16.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-8479/13.04.2018 г., Ви уведомявам, че Център за приобщаващо образование за трета поредна година ще проведе Национална комуникационна кампания „Дни на приобщаването 2018“, с която цели насочване на общественото внимание към ключови предизвикателства пред българското училище. Фокусът на тазгодишното издание на кампанията, организирано под мотото „Дайте им крила“, е върху подкрепата, която цялата общност – семейство, бизнес и институции, могат да окажат на училището, за да може то да изпълни основната си мисия. Нейното начало е дадено със специално видео „Дайте им Крила“.

 

Дори минимално участие на общността в образователния процес води до значителни резултати. Само за една година работа в рамките на програма „Училището има смисъл“  са отчетени 50% увеличение в мотивацията за учене на учениците, които са  включени в нея. В резултат на програмата, насочена към въвличане на общността в образователния процес чрез представяне на различни професии, се отчита спад и на отсъствията, допускани по неуважителни причини – с 20% спрямо предходната година.

Като част от  кампанията „Дни на приобщаването 2018“ са подготвени „10 съвета как да подкрепим училището“, които дават разнообразни идеи за включване в училищния живот на всички, които биха искали да подпомогнат работата на някое училище.

В рамките на кампанията ще се проведат и два конкурса:Първият конкурс е за училищен празник „Крилата на приобщаването 2018“ . Центърът за приобщаващо образование отправя покана училищата от цялата страна да организират свой собствен ден с участието на семейства, бизнес и институции. Най-интересните събития ще бъдат отличени. Предложения за участие в конкурса да се изпращат в срок до 18 май 2018 г. на  e-mail: office@cie-bg.eu.

Вторият конкурс е на тема „На крилата на моята мечта“ . Центърът за приобщаващо образование отправя покана към ученици от цялата страна да си представят и нарисуват, или изработят и снимат своите крила и заедно с тях да споделят своята мечта. Най-креативните рисунки, снимки и описания на мечти ще бъдат наградени. Рисунки/снимки и кратък текст - описание на мечта, за участие в конкурса да се изпращат в срок до 18 май 2018 г. на e-mail: office@cie-bg.eu.

Победителите от двата конкурса ще бъдат обявени на 31 май 2018 г. на уебстраницата на Центъра за приобщаващо образование - www.cie.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД