Приобщаващо образование

13.11.2017

Сдружение „Аутизъм днес“ разкрива нов център

 

Изх. № РУО1-26905/10.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26313/07.11.2017 г., Ви информирам, че Сдружение „Аутизъм днес“ разкрива нов център, в който ще се подпомагат деца и ученици със специални образователни потребности от 6 до 18 години.

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-26765/09.11.2017 г., Ви уведомявам , че официалното откриване на новия център ще се проведе на 15.11.2017 г. от 10.30 часа, като Сдружение „Аутизъм днес“ е предвидило 15.11.2017 г. да бъде Ден на отворените врати от 09.00 ч. до 17.30 часа в Читалище „Витоша“, етаж 2, което се намира на адрес: гр. София, ул. „Ген. Суворов“ № 68 /в общ двор с 5 ОУ „Иван Вазов“/.

Допълнителна информация може да получите на телефони: 0896699274, 0889 043 651; 0886 808819 и по e-mail: invisible.bulgarian.children@gmail.com, autismtodayaba@gmail.com, katty.autismtoday@gmail.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

13.11.2017

Във връзка с изпълнението на чл. 95 от ЗПУО и задълженията Ви по чл. 146, ал. 4 от Наредбата за приобщаващо образование

 

Изх. №  РУО1-26965/13.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнението на чл. 95 от Закона за предучилищното и училищното образование и задълженията Ви по чл. 146, ал. 4 от Наредбата за приобщаващото образование на МОН е необходимо от 1-во до 5-то число на всеки месец да информирате РУО – София-град за изпълнението на утвърдените индивидуални учебни планове на учениците от Вашето училище, като попълвате информация в съответния линк:

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгл. заповед №РД10-2140/27.10.2017 г. на министъра на образованието и науката)

09.11.2017

Приета програма за методическа подкрепа на педагогически съветници и психолози за учебната 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-26687/09.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнението на Меморандума за сътрудничество РУО – София-град и Дружеството на психолозите в България /ДПБ/ обсъдиха и приеха програма за методическа подкрепа на педагогически съветници и психолози от ДПБ за учебната 2017/2018 г. В нея са определени 9 основни теми с висока обществена и професионална значимост, които са откроени след оценка на заявените потребности за професионална квалификация от целевата група. Предложени са и ориентировъчни дати за провеждане на срещите, което би улеснило планирането на участието на по-голям брой педагогически специалисти.

С оглед гореизложеното се надяваме да създадете условия за регулярно участие на Ваши специалисти – педагогически съветници и/или психолози в ежемесечните работни срещи и да проявите инициативност като предложите домакинство за провеждане на една или повече срещи в повереното Ви училище, при съблюдаване на следните изисквания:

  • интерес към предложената тема на Вашите педагогически специалисти и при желание възможност определен брой от тях да вземат участие в срещата;
  • наличие на подходяща зала с капацитет съобразно броя на лицата, заявили участие в конкретната среща;
  • наличие и предоставяне на техническо оборудване, при необходимост – мултимедия;
  • възможност да осигурите зала за времето, в което се провеждат работните срещи, а именно: от 09.00 ч. до 16. 00 ч.

Желанието за домакинство на среща/и може за заявите на Панайот Рандев - координатор по изпълнението на Меморандума между РУО – София-град и ДПБ, на следния e-mail: psihologia_v_obrazovanieto@abv.bg.

     РУО – София –град ще удостоверява участието на Вашите педагогически специалисти чрез издаване на служебна бележка за ангажираност в интервала от 09.00 ч. до 13.00 ч., а ДПБ ще удостоверява участието в следобедната обучителна факултативна форма, в интервала от 14.00 ч. - 16.00 ч.

 

Приложение:

Програма за методическа подкрепа на педагогически съветници и психолози от ДПБ за учебната 2017/2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

27.10.2017

Поддържане на информация от  РЦПППО – София-град за ресурсни учители и други специалисти

 

Изх. № РУО1-25614/27.10.2017 г.

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с изх. № 79/25.10.2017 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ – София-град  и вх. № РУО1 – 25422/25.10.2017г., и съгласно  чл.147, ал.2, т.3 и т. 4 от Наредбата за приобщаващо образование се изисква поддържане на информация от  РЦПППО – София-град за ресурсни учители и други специалисти (логопеди, психолози/педагогически специалисти), помощник на учителя, координатори по обща и допълнителна подкрепа, осъществяващи ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

С оглед гореизложеното, в срок до 15.11.2017 г. следва да изпратите необходимата информация за  специалистите, а именно - образователна институция, трите имена, длъжност, телефон/имейл, на имейл адрес rcsf@abv.bg

През учебната 2017/2018 г. РЦПППО – София –град планира да проведе програма за обучение и методическа подкрепа на горепосочените специалисти, за което всички директори ще бъдат допълнително информирани.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.10.2017

Германия организират  в България практически Орф-Шулверк семинар

 

Изх. № РУО1-226/24.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-22849/02.10.2017 г., Ви уведомявам, че за поредна година „Българска асоциация Орф-Шулверк” и „Фондация Карл Орф” - Германия организират  в България практически Орф-Шулверк семинар.Тази година той  ще се проведе в  гр.София  в периода 03.11. до 05.11.2017 г.Темата  на семинара е: „Музика, движение и креативност чрез детските песни, игри и приложението на елементите на Орф-Шулверк в сферата на предучилищното образование“.Като педагогическа концепция «Шулверк» е доказал  своята полезност  не само в музикалното образование в  детските градини и начални училища, но и в общото образование и възпитание в тези институции.Настоящият семинар е подходящ за учители, работещи в детски градини, общообразователни училища, музикални школи, детски центрове, студенти.За участие в семинара е необходима предварителна регистрация. Краен срок за заявяване на участие  до 30.10.2017г.Информация и заявка за участие:  на тел.0878 207619; e-mail: association.schulwerk.bg@abv.bg; vessiluepcke@abv.bg

Приложение:

График на обученията

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.10.2017

Проучване за нагласите и употребата на психоактивни вещества сред учениците

 

Изх. № РУО1-25170/23.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-24534/16.10.2017 г., Ви информирам за необходимостта от осигуряване на достъп до поверените Ви училища за осъществяване на национално представително проучване за нагласите и употребата на психоактивни вещества сред учениците от гимназиален етап, инициирано от Националния център по наркомании. Проучването ще бъде проведено през октомври-ноември 2017 г. чрез пряка групова анонимна анкета от екипи на „ЕСТАТ“ ООД.

Допълнителна информация може да получите от  Националния центъра по наркомании на тел. 02 832 61 37, 02 831 90 15 или на e-mail: office@nfp-drugs.bg.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.10.2017

Специалисти - психолози и/или педагози от училищата, които да участват в консултативните комисии към дирекциите „Социално подпомагане“ на АСП

 

Изх. № РУО1-25224/24.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на чл. 13, ал. 3, т. 3 и т. 4 от Закона за интеграция на хората с увреждания е необходимо да предложите Ваши представители за включване в база данни от специалисти - психолози и/или педагози, които при необходимост да участват в извършване на социална оценка от консултативните комисии към дирекциите „Социално подпомагане“ на Агенцията за социално подпомагане. Моля предложените лица да са информирани и да са предоставили съгласие за това. Към ангажиране на лицата от базата данни ще се пристъпва в случай, че определен специалист бъде освободен от задълженията си на член на съответната консултативна комисия и е необходима замяната му с ново лице. Дейността на консултативните комисии е регламентирана в Глава III, Раздел I и II от Правилника за прилагане на закона за интеграция на хората с увреждания.Вашите предложения, които съдържат трите имена на педагогическия специалист, длъжност, телефон за контакт и e-mail, изпратете съобразно района на училището, в срок до 30.10.2017 г.,  на следните електронни адреси:

siliviapeeva1978@abv.bg - за райони: Връбница, Илинден, Красна поляна, Младост, Надежда, Нови Искър, Панчарево, Подуене, Сердика, Слатина, Студентски град, Триадица.

anelia.apostolova66@abv.bg – за райони: Банкя, Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Лозенец, Люлин, Оборище, Овча купел, Средец.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.10.2017

Дискусии и беседи на тема „Хулиганство, екстремизъм и спортни мероприятия

 

Вх. № РУО1-25216/24/10/2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) вх. № РУО1-25210/24.10.2017 г. е изготвен работен план за провеждане на дискусии и беседи от служители от група „Хулиганство, екстремизъм и спортни мероприятия‘, сектор „Масови мероприятиа“ при СДВР с ученици от VIII клас и родители на тема: „Превенция на спортно хулиганство“.

Целта е повишаване нивото на информираност на ръководствата на училищата, педагогическия и непедагогически персонал за индентифициране на „футболните хулигани“ сред непълнолетните ученици.

 

Заявки могат да се подават до 31.10.2017 г. на тел: 0882 654 426 -инспектор Цветелина Кирилова.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.10.2017

Инициативата на Президента на Републиката „Подкрепи една мечта"

 

Изх. № РУО1-25243/24.10.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

През 2012 година е сключено споразумение за сътрудничество в рамките на инициативата на Президента на Републиката „Подкрепи една мечта" между Администрацията на Президента. Министерството на образованието и науката, Държавната агенция за закрила на детето, Агенцията за социално подпомагане и Агенцията по заетостта за мотивиране, насочване и подпомагане на младежите, завършващи средно образование или професионално обучение и напускащи специализирани институции за деца, центрове за настаняване от семеен тип или защитени жилища в рамките на инициативата на Президента „Подкрепи една мечта", за продължаване на образованието им и/или осигуряване на заетост. С младежите, включени в инициативата, на местно ниво работят екипи, назначени със заповед на директора на дирекция „Регионална служба по заетостта", в които участват трудови посредници и психолози от дирекциите „Бюро по труда" (ДБТ), социални работници, психолози от центровете за обществена подкрепа (ЦОП) или други доставчици на социални услуги в близост до специализираната институция.

Във връзка с гореизложеното Ви напомням за поетите ангажименти със споразумението за сътрудничество, за подпомагане екипите по места и за насочване и оказване помощ на младежите за професионално ориентиране и успешно завършване на обучението. 

Приложение: Споразумение за сътрудничество и План за действие. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.10.2017

Информация за образователната интеграция на деца и ученици

 

Изх. № РУО1-24918/ 19.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от МОН, Дирекция „Приобщаващо образование“, с № 9105-339/ 18.10.2017 г., относно информация за образователната интеграция на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила (бежанци), моля да попълните таблиците в прикачените приложения: № 1, № 2.

Моля да попълните само приложенията, за които имате посочената в тях информация. Попълнените приложения изпратете само в електронен вид на адрес rio_sgeorgiev@abv.bg в срок до 25.10.2017 г. Не променяйте формата или шрифта на файловете.

В случай че НЕ ОБУЧАВАТЕ деца или ученици бежанци, НЕ попълвайте и НЕ изпращайте отговори до посочения адрес.  

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.09.2017

Кампанията „Поглед към доброто“

Изх.  РУО – 22543/28.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОРВъв връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 22450/28.09.2017г., Ви информирам за покана на предстоящата шеста среща от кампанията „Поглед към доброто“, която ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10.00 ч. в Пето основно училище, ул. С. Радев № 31, организиранa от Сдружение „Аутизъм днес“.Събитието цели  осигуряване на по-добър живот на децата с аутизъм, социалното им включване и апелира за по-толерантно отношение на обществото към аутистичните личности.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.09.2017

Осигуряване на ресурсни учители, психолози и логопеди

Изх. № РУО1 – 20989/12.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИУВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с изх. № 449/07.09.2017 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ – София-град  и вх. № РУО1 – 20464/07.09.2017г., Ви уведомявам, че РЦПППО има готовност да осигури ресурсни учители, психолози и логопеди на деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училищата, които нямат изградени екипи за подкрепа на личностно развитие и не могат самостоятелно да осигурят допълнителна подкрепа за тези деца и ученици. С оглед гореизложеното, в срок до 20.09.2017 г. следва да попълните заявка по образец  за осигуряване на необходимите специалисти и да изпратите информацията на ел. поща rcsf@abv.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД