Приобщаващо образование

21.02.2018

Участие в Девета международна пролетна конференция на тема :Приобщаващо образование и работата на учителя“

 

Изх. № РУО1-4144/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-3048/07.02.2018 г., Ви уведомявам, че от 20.04.2018 г. до 22.04.2018 г. в град Банско ще се проведе Девета международна пролетна конференция на тема : Приобщаващо образование и работата на учителя“. Конференцията е организирана от Център за обучение, консултации и тренинг Зет Ес Консулт – Варна и Дружеството на психолозите в България. По- подробна информация за условията за участие в конференцията и работната програма може да получите в приложенията.

Приложения:

1. Писмо

2. Работна програма

3. Заявка за конференция

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

20.02.2018

Квалификационен семинар на тема „Приобщаващото образование – теория и практика“.

 

Изх. № РУО1- 4185/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Сдружението на директорите в средното образование в Република България организира квалификационен семинар на тема „Приобщаващото образование – теория и практика“, който ще се проведе на 22.02.2018 и 23.02.2018 г. в ДГ № 99 „Брезичка“ – район „Красно село“.

Приложения:

1.      Програма на семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.12.2017

Сертифицирано обучение на тема  „Дислексия на развитието – специфични и неспецифични прояви на грамотност“

Изх. № РУО1 – 29502/13.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 28457/04.12.2017 г. на Център за терапия на комуникативните и емоционално-поведенческите нарушения в Нов български университет, Ви уведомявам, за провеждане на сертифицирано обучение на тема  „Дислексия на развитието – специфични и неспецифични прояви на грамотност“, което ще се проведе на 06.01.2018 г. и 07.01.2018 г. в Нов български университет.

Всеки участник в обучението ще получи по един квалификационен кредит.

Допълнителна информация за събитието ще получите на тел.0878992764 и на email: childtherapy@nbu.bg

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

08.12.2017

„EкоЛаб“ - проект на Националния политехнически музей

Изх. № РУО1-29061  / 08.12. 2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ - ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния политехнически музей, постъпило с вх. № РУО1-28431/04.12.2017 г., Ви уведомявам, че музеят реализира проект, насочен към разширяване познанието на децата и учениците за влиянието на техническия прогрес върху природата от миналото до днес. Проектът се нарича „EкоЛаб“ и цели да формира устойчив интерес у младите хора за внимателно отношение към средата, която ни заобикаля и възпитава екологична култура.

Програмата на проекта е разделена на две части: теоретична и експериментална. Целта на занятията е не само получаване на нови знания, но и формиране  устойчиви нагласи и модели на поведение за опазване на природата, като включват игрови елементи, забавни са и провокират позитивни емоции.

Основните теми са свързани с кръговрата на водата, рециклирането и горивата. Във всяка тема теоретичната част протича под формата на диалог. Той е подкрепен от мултимедийна презентация и ориентирано към действие обучение, а експериментите се изпълняват от участниците под ръководството на водещия. Чрез провежданите демонстрации и опити се дава възможност за самостоятелни открития, развиват се нови умения и начини на работа в екип и взаимопомощ, усещане за принадлежност към групата и собствена значимост. Проектът създава условия за осъзнато подобряване на живота на участниците. Те се  запознават с основните закономерности и явления, протичащи в природата. Научават как  да я пазят ежедневно и как да ограничават последиците от замърсяването й и от вредните промени в климата.

В заниманията се прилагат най-новите тенденции и добри практики в съвременната музейна педагогика, отговарящи на новата мисия на музеите като катализатор за образовано гражданско общество. Обръща се специално внимание на групите в неравностойно положение – деца със специални потребности и младежи с девиантно поведение.

Освен в музея, заниманията се провеждат и изнесено – в училища и рехабилитационни центрове.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

29.11.2017

Обучение на тема : „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание“

 

Изх. РУО1–28270/29.11.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1–28091/27.11.2017 г. на  Национален институт за образование и приобщаващи политики (НИОПП), част от Националната асоциация на ресурсните учители (НАРУ) , Ви информирам за предстоящо обучение на тема : „Техники за работа с деца и ученици с хиперактивност и дефицит на внимание“. В обучението ще бъдат включени и най-важните акценти от Наредба за приобщаващото образование/27.10.2017 г.

Квалификацията ще се проведе на 08.12.2017 г. от 09.30 до 17.30 в сградата на  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ – София-град, ул. Владово № 1. Всеки участник в обучението ще получи по един квалификационен кредит.

Заявки за участие се приемат до 06.12.2017 г. на email:nioppbg@gmail.com и на телефон 0877183624.

 

Приложение: Информация за обучението

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

Д–Р МАЯ МИТРЕНЦЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО  – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД02–3036/28.11.2017 г .

на началника на РУО – София - град/

17.11.2017

Годишна конференция на тема  „Приобщаващо образование 2017“

 

Изх.  РУО1 – 27417/17.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 26664/09.11.2017 г. на Център за приобщаващо образование, Ви информирам за петото издание на годишна конференция на тема  „Приобщаващо образование 2017“, която ще се проведе на 09.12.2017 г. от 09.00 ч. в Интер Експо Център, зала „Витоша”.

Годишната конференция се осъществява с подкрепата на Фондация Velux Дания, Фондация „Америка за България“ и УНИЦЕФ, като поставя на дискусия актуални теми и тенденции в сферата на приобщаващото образование в България и по света. На Вашето внимание ще се представят добри примери за партньорство на училищата в общността, ролята на бизнеса и институциите на местно ниво.

 

Приложение: Примерна програма

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/Със заповед №РД10–2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

17.11.2017

Информационен семинар на тема : „Нормативни разпоредби в приобщаващо образование“

 

Изх. РУО1-27359/17.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № 114/10.11.2017 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ – София-град  и вх. № РУО1 – 26889/10.11.2017г., и съгласно  чл. 190, ал. 1, т. 6 и чл. 222 от Закона за предучилищното и училищното образование, както и чл. 144, ал. 1 от Наредбата за приобщаващото образование, РЦПППО – София-град организира информационен семинар на тема : „Нормативни разпоредби в приобщаващо образование“

Семинарът е насочен към координаторите, които координират работата на екипите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците,  дейностите с педагогическите специалисти  и родителите във връзка с подкрепата за личностно развитие на децата и учениците.

Семинарът е безплатен и ще се проведе по график, като всеки участник ще получи по един квалификационен кредит.

Заявка за участие се подава до 30.11.2017 г. на email: rcsf.edu@gmail.com

 

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

/Със заповед №РД10–2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

15.11.2017

Квалификационен семинар за директорите на столичните училища на тема: „Управление на човешките ресурси в условията на новата нормативна уредба – прилагане на наредбите за приобщаващо образование и финансиране“

 

Изх. № РУО1-27141/15.11. 2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/ 2018 г., от 29 ноември до 01 декември 2017 г. в град Банско, хотел "Регнум" ще се проведе квалификационен семинар за директорите на столичните училища на тема: „Управление на човешките ресурси в условията на новата нормативна уредба – прилагане на наредбите за приобщаващо образование и финансиране“.  

Моля, желаещите да се включат в семинара, да заявят участие в срок до 23.11.2017 г. като попълнят заявката - https://goo.gl/forms/fh24es2w8yP8xBEr1.

С цел по-голяма ефективност на работата, моля да изпратите предварително на електронен адрес k.gabrovska@edusofia.bg ваши въпроси, свързани с приобщаващото образование, финансирането и др.

С програмата на квалификационния семинар ще бъдете запознати допълнително.

Вярвам, че заедно ще направим важни стъпки по пътя за повишаване качеството на столичното образование, усъвършенствайки управленските знания и умения на директорите.

 

Приложение: Банкови данни и контакти Национал турс.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-2140/ 27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

 

13.11.2017

Сдружение „Аутизъм днес“ разкрива нов център

 

Изх. № РУО1-26905/10.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26313/07.11.2017 г., Ви информирам, че Сдружение „Аутизъм днес“ разкрива нов център, в който ще се подпомагат деца и ученици със специални образователни потребности от 6 до 18 години.

Във връзка с писмо с вх. №РУО1-26765/09.11.2017 г., Ви уведомявам , че официалното откриване на новия център ще се проведе на 15.11.2017 г. от 10.30 часа, като Сдружение „Аутизъм днес“ е предвидило 15.11.2017 г. да бъде Ден на отворените врати от 09.00 ч. до 17.30 часа в Читалище „Витоша“, етаж 2, което се намира на адрес: гр. София, ул. „Ген. Суворов“ № 68 /в общ двор с 5 ОУ „Иван Вазов“/.

Допълнителна информация може да получите на телефони: 0896699274, 0889 043 651; 0886 808819 и по e-mail: invisible.bulgarian.children@gmail.com, autismtodayaba@gmail.com, katty.autismtoday@gmail.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

13.11.2017

Във връзка с изпълнението на чл. 95 от ЗПУО и задълженията Ви по чл. 146, ал. 4 от Наредбата за приобщаващо образование

 

Изх. №  РУО1-26965/13.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнението на чл. 95 от Закона за предучилищното и училищното образование и задълженията Ви по чл. 146, ал. 4 от Наредбата за приобщаващото образование на МОН е необходимо от 1-во до 5-то число на всеки месец да информирате РУО – София-град за изпълнението на утвърдените индивидуални учебни планове на учениците от Вашето училище, като попълвате информация в съответния линк:

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгл. заповед №РД10-2140/27.10.2017 г. на министъра на образованието и науката)

09.11.2017

Приета програма за методическа подкрепа на педагогически съветници и психолози за учебната 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-26687/09.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнението на Меморандума за сътрудничество РУО – София-град и Дружеството на психолозите в България /ДПБ/ обсъдиха и приеха програма за методическа подкрепа на педагогически съветници и психолози от ДПБ за учебната 2017/2018 г. В нея са определени 9 основни теми с висока обществена и професионална значимост, които са откроени след оценка на заявените потребности за професионална квалификация от целевата група. Предложени са и ориентировъчни дати за провеждане на срещите, което би улеснило планирането на участието на по-голям брой педагогически специалисти.

С оглед гореизложеното се надяваме да създадете условия за регулярно участие на Ваши специалисти – педагогически съветници и/или психолози в ежемесечните работни срещи и да проявите инициативност като предложите домакинство за провеждане на една или повече срещи в повереното Ви училище, при съблюдаване на следните изисквания:

  • интерес към предложената тема на Вашите педагогически специалисти и при желание възможност определен брой от тях да вземат участие в срещата;
  • наличие на подходяща зала с капацитет съобразно броя на лицата, заявили участие в конкретната среща;
  • наличие и предоставяне на техническо оборудване, при необходимост – мултимедия;
  • възможност да осигурите зала за времето, в което се провеждат работните срещи, а именно: от 09.00 ч. до 16. 00 ч.

Желанието за домакинство на среща/и може за заявите на Панайот Рандев - координатор по изпълнението на Меморандума между РУО – София-град и ДПБ, на следния e-mail: psihologia_v_obrazovanieto@abv.bg.

     РУО – София –град ще удостоверява участието на Вашите педагогически специалисти чрез издаване на служебна бележка за ангажираност в интервала от 09.00 ч. до 13.00 ч., а ДПБ ще удостоверява участието в следобедната обучителна факултативна форма, в интервала от 14.00 ч. - 16.00 ч.

 

Приложение:

Програма за методическа подкрепа на педагогически съветници и психолози от ДПБ за учебната 2017/2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

27.10.2017

Поддържане на информация от  РЦПППО – София-град за ресурсни учители и други специалисти

 

Изх. № РУО1-25614/27.10.2017 г.

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с изх. № 79/25.10.2017 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование /РЦПППО/ – София-град  и вх. № РУО1 – 25422/25.10.2017г., и съгласно  чл.147, ал.2, т.3 и т. 4 от Наредбата за приобщаващо образование се изисква поддържане на информация от  РЦПППО – София-град за ресурсни учители и други специалисти (логопеди, психолози/педагогически специалисти), помощник на учителя, координатори по обща и допълнителна подкрепа, осъществяващи ресурсно подпомагане на деца и ученици със специални образователни потребности.

С оглед гореизложеното, в срок до 15.11.2017 г. следва да изпратите необходимата информация за  специалистите, а именно - образователна институция, трите имена, длъжност, телефон/имейл, на имейл адрес rcsf@abv.bg

През учебната 2017/2018 г. РЦПППО – София –град планира да проведе програма за обучение и методическа подкрепа на горепосочените специалисти, за което всички директори ще бъдат допълнително информирани.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД