Приобщаващо образование

19.10.2017

Информация за образователната интеграция на деца и ученици

 

Изх. № РУО1-24918/ 19.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ВСИЧКИ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от МОН, Дирекция „Приобщаващо образование“, с № 9105-339/ 18.10.2017 г., относно информация за образователната интеграция на деца и ученици, търсещи или получили международна закрила (бежанци), моля да попълните таблиците в прикачените приложения: № 1, № 2.

Моля да попълните само приложенията, за които имате посочената в тях информация. Попълнените приложения изпратете само в електронен вид на адрес rio_sgeorgiev@abv.bg в срок до 25.10.2017 г. Не променяйте формата или шрифта на файловете.

В случай че НЕ ОБУЧАВАТЕ деца или ученици бежанци, НЕ попълвайте и НЕ изпращайте отговори до посочения адрес.  

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.09.2017

Кампанията „Поглед към доброто“

Изх.  РУО – 22543/28.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОРВъв връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 22450/28.09.2017г., Ви информирам за покана на предстоящата шеста среща от кампанията „Поглед към доброто“, която ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10.00 ч. в Пето основно училище, ул. С. Радев № 31, организиранa от Сдружение „Аутизъм днес“.Събитието цели  осигуряване на по-добър живот на децата с аутизъм, социалното им включване и апелира за по-толерантно отношение на обществото към аутистичните личности.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.09.2017

Осигуряване на ресурсни учители, психолози и логопеди

Изх. № РУО1 – 20989/12.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИУВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с изх. № 449/07.09.2017 г. на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование /РЦПППО/ – София-град  и вх. № РУО1 – 20464/07.09.2017г., Ви уведомявам, че РЦПППО има готовност да осигури ресурсни учители, психолози и логопеди на деца и ученици със специални образователни потребности в детските градини и училищата, които нямат изградени екипи за подкрепа на личностно развитие и не могат самостоятелно да осигурят допълнителна подкрепа за тези деца и ученици. С оглед гореизложеното, в срок до 20.09.2017 г. следва да попълните заявка по образец  за осигуряване на необходимите специалисти и да изпратите информацията на ел. поща rcsf@abv.bg.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.09.2017

Съвещанията с учителите

Изх. №РУО1-20480/07.09.2017 г.ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, Уведомявам Ви, че съвещанията с началните учители и с учителите по отделните учебни предмети ще се проведат по приложения по-долу график. Моля, създайте организация за осигуряване на учебния процес в поверените Ви училища за посочените в графика дати и за участие на учители и/или председатели на Методическите обединения от съответната предметна област.

ГРАФИКЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЪВЕЩАНИЯТА ПО УЧЕБНИТЕ ПРЕДМЕТИ  

Учебен предмет

Дата на провеждане

Място на провеждане

Начален час

1.

Начално образование / по райони/

14.09.2017 г./ Банкя, Овча купел, Илинден, Изгрев, Младост, Красно село, Подуяне, Слатина, Панчарево, Лозенец, Витоша, Оборище/14.09.2017 г./Възраждане, Кремиковци, Надежда, Сердика, Средец, Триадица, Нови искър, Красна поляна, Люлин, Искър, Връбница, Студентски /

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8  зала 201

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зала 201

 10.00 ч.

 

 

14.00 ч.

 

2.

Български език и литература/по райони/

26.09.2017 г./Витоша, Възраждане, Изгрев, Искър, Красно село, Кремиковци, Оборище, Овча купел, Младост, Панчарево, Средец, Студентски/27.09.2017 г./Банкя, Връбница, Илинден, Красна поляна, Лозенец, Люлин, Надежда, Нови Искър, Подуяне, Сердика, Слатина, Триадица/

 ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

 

10.00 ч.14.00 ч.

3.

Чужди езици /I – VII клас/

27.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

4.

Чужди езици /VIII – ХII клас/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.00 ч.14.00 ч.

5.

Математика, информатика и информационни технологии

19.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8зала 201

10.00 ч.14.00 ч.

6.

История и цивилизация

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

08.30 ч. 13.00 ч .

7.

География и икономика

20.09. 2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ ,

10.30 ч. 15.00 ч.

8.

Предметен цикъл „Философия“

21.09.2017 г.

18. СУ „Уилям Гладстон“ , ул. „Пиротска“ № 68, кинозала

10. 00 ч.14.00 ч.

10.

Природни науки и екология/ Биология и здравно образование,химия и опазване на околната среда,физика и астрономия и човекът и приридата/

28.09.2017 г.

ЧСУ „Дружба”, ж. к „Обеля“2, ул. 106, № 3 /до метростанция Обеля/

10.30 ч.14.30 ч.

11.

Физическо възпитание и спорт

20.09.2017 г.

ПГТЕ „Хенри Форд“,ул. „Хайдут Сидер“ № 8

10.00 ч.14.00 ч.

12.

Изкуства/ Музика, хореография и изобразително изкуство/Бит и технологии/ Технологии и предприемачество

29.09.2017 г. 

ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали 102, 201ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8 зали102, 201

10.00 ч.14.00 ч.

10.00 ч.14.00 ч.

15.

Религия

28.09.2017 г.

РУО - София – градЗаседателна зала

16.00 ч.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.09.2017

Национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики

Изх.№ РУО1- 19361/21.08.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

С писмо №9105-236/02.08.2017г., вх.№ РУО1-18584/04.08.2017 г., Министерство на образованието и науката уведомява, че съвместно със Синдиката на българските учители ще проведе Национална научно-практическа конференция за разпространение на добри практики за изпълнение на целите на Стратегията за образователна интеграция на деца и ученици от етническите малцинства (2015-2020).

Подготовката и провеждането ще бъдат в следната последователност:- Осъществяване на национален конкурс за представяне на добри  педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и ученици от етническите малцинства сред педагогическите специалисти от цялата страна, на който научно жури ща подбере най-добрите разработки.- Провеждане на Национална конференция в гр. Велинград в периода 18-20 октомври 2017 г.

Командировъчните разходи на педагогическите специалисти, допуснати до участие в Конференцията, е необходимо да бъдат осигурени от бюджетите на детските  градини и училищата, в които работят.

Във връзка с гореизложеното, приложено Ви изпращам регламент за организиране на конкурс за добри педагогически практики в областта на образователната интеграция на деца и  ученици от етническите малцинства и примерен модел за представяне на добра педагогическа практика.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

05.09.2017

Обучение по биоетика по методологията на Департамента по биоетика към ЮНЕСКО

Изх. РУО1-19198/ 16.08.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с реализирането на Изследователски проект „ГРАНТ- 2017“ „Въвеждане на обучение по биоетика в съвременните училища - фактор за здравословен стил на живот на подрастващото поколение“, финансиран от Съвета по медицинска наука към Медицински Университет — София, 15 англо-говорящи учители от системата на предучилищното и училищното образование могат да вземат участие в обучение по биоетика по методологията на Департамента побиоетика към ЮНЕСКО.

 

Обучението ще се проведе от Факултет по обществено здраве към Медицински Университет - София и Българската секция по биоетика към Департамента по биоетика към ЮНЕСКО на територията на УМЬАЛ „Царица Йоанна-ИСУЛ“, гр. София, в периода 11-15 септември 2017 г. Преподаватели - екип, начело с проф. Амион Карми, Президент на Международната мрежа по биоeтика към Департамента на ЮНЕСКО.

 

Целта на пилотния проект е да се обучат учители и възпитатели в съвременните училища в умения и знания, необходими за отговорно и иновативно обучение на учащите се за прилагане в начина им на живот на етичните принципи от Универсалната Декларация по Биоетика и Права на човека на ЮНЕСКО от 19 октомври 2005.

 

В пилотния проект таргетна група са учители и възпитатели от училища в София. Основни методи на обучение са лекции, семинари,  анализ па публикации, симулаиионни игри, анализ на казуси работа в малки групи. След приключване на обучението участниците придобиват сертификат за квалификация – преподавател по биоетика.

 

След успешно преминаване на квалификационния курс, преподавателят получава 1 (един) квалификационен кредит. (Наредба 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, чл. 48. чл. 49).

За контакт:

Проф. Антония Янакиева, дм - Ръководител на пилотния проект, Факултет по Обществено здраве. Медицински Университет - София, Е- mail: a.yanakieva@foz.mu-solla.bg, Моб. Тел. +359 896 783 261.

Във връзка с гореизложеното моля, учителите, които желаят да участват в обучението да изпратят заявка в свободен текст на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. на експертите по природни науки до 07.09.2017 г.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

31.05.2017

Информация за дейността на Центъра за правата на децата

Изх. № РУО1-12357/30.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11241/18.05.2017 г., Ви информирам, за дейността на Център за права на децата, която ще Ви подпомогне при Вашата работа с деца във висок риск: в конфликт със закона и в контакт със закона.

Моля да осигурите достъп до поверените Ви образователни институции на специалистите от Центъра за разпространение на информационни брошури.

Приложение: Информация за дейността на Центъра за правата на децатаД-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   на министъра на образованието и науката/

30.05.2017

Национално съвещание на директорите на центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР)

Изх. № РУО1-12244/30.05.2017 г. 

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата, регистрирано с вх. № РУО1-11759/23.05.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че от 28 до 30 юни 2017 година в Градската художествена галерия, гр. Поморие, ще се проведе Национално съвещание на директорите на центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.Участниците трябва да пристигнат на 28 юни 2017 г. в гр. Поморие и да се регистрират от 13.00 ч. до 15.00 ч. в хотел „Зевс“. Начало на съвещанието - 15.30 ч. на 28.06.2017 г. в Градската художествена галерия „Дечко Стоев". На националното съвещание ще бъдат обсъдени следните въпроси:

  • Нормативни документи за ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО;
  • Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби и други въпроси, свързани с дейностите за подкрепа за личностно развитие.
  • Междинно отчитане на изпълнението на Националния календар за изяви по интереси (НКИИ) на Министерството на образованието и науката (МОН) за учебната 2016/2017 година
  • Проект на Национален календар за изяви по интереси (НКИИ) за учебната 2017/2018 година
  • Програма за творчески ваканции на Националния дворец на децата „Хайде да творим заедно"
  • Трудово-правни консултации
  • Перспективи за развитие на дейностите за подкрепа за личностно развитие
  • Принципи на взаимодействие между ЦПЛР
  • Разни.

На мероприятието ще присъстват служители от МОН. 

Средствата за нощувка ще бъдат в рамките на командировъчните.

Предвид важността на Националното съвещание, присъствието на директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) е наложително. 

Моля, потвърдете участие в Националното съвещание в срок до 02.06.2017 г. едновременно на: e-mail: npc.bg(o),abv.bg, факс: 02 920 23 27 и e-mail: odk_pomorie@abv.bg 

За допълнителна информация: НДД, София - тел.: 02/9202317, в. 409, 9292123 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   

на министъра на образованието и науката/

25.05.2017

Семинар на тема „Нова роля на специалните училища в приобщаващото образование“

Изх.№РУО1 – 11794/23.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО 1 – 11195/18.05.2017г. в РУО – София - град и провеждането на Десетия национален семинар за ресурсни  учители на зрително затруднени ученици и участието на  директорът на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, Ви информирам за следното:

Семинарът на тема „Нова роля на специалните училища в приобщаващото образование“ ще се проведе в два уъркшопа  в СУ за ученици с нарушено зрение „Проф. Д-р Иван Шишманов“ в град Варна от 22.06. до 25.06. 2017г. Семинарът се финансира от международната фондация „Пъркинс Интернешънъл“,  като се поемат разходите за храна и спане на един участник от всеки регионален център.

За повече информация и заявки за участие : vlado.radoulov@gmail.com

Д–Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД