Природни науки и екология

22.01.2020

Онлайн олимпиада на английски език за познанието за природните и технологичните бедствия.

Изх. № РУО1- 1703/22.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-1386/20.01.2020 г. Ви уведомявам, за възможността на българските ученици да участват в онлайн олимпиада за познанието за природните и технологичните бедствия, организирана в рамките на уеб-базирания проект BeSafeNet. Инициативата е по линия на Споразумението за големите бедствия към Съвета на Европа ( EUR-OPA Major Hazards Agreement).

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище, че олимпиадата е на английски език и ще се проведе на 28 февруари 2020 г. от 09:00 ч. (GMT). Срокът за регистрация е до 21 февруари 2020 г. 09:00 ч. (GMT).

Допълнителна информация на интернет адрес: http://besafenet.net.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.01.2020

Изложба на „Семейство Пиренови“ в ботаническата градина

Изх. № РУО1-1517/ 21.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

От 18 януари до 01 февруари 2020 год. във връзка с цъфтежа на азалиите, Ботаническата градина при БАН представя изложба на „Семейство Пиренови“. Всеки ден, от 10 до 16 часа, може да се насладите на цъфтящите в момента азалии от колекцията ни, а също така да се запознаете и с други красиви и оригинални растения от тропиците. В момента също цъфтят стрелиции, антуриуми, бугенвилеи и орхидеи.

 

Приложение: Информация за посещение на Ботаническата градина при БАН

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.12.2019

Организация по провеждане на олимпиадата по биология и здравно образование

 

Изх. №  РУО 1- 35230/19.12.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по биология и здравно образование ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г., и на Регламента на олимпиадата.

Във връзка с т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование е определено 101 СУ „Бачо Киро“.

Моля да запознаете учителите по биология и здравно образование с изискванията и разпоредбите на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, публикувана на електронната страница на РУО – София-град с писмо с изх. № РУО 1-31378/07.11.2019 г., както и с Регламента на олимпиадата по биология и здравно образование.

 

Приложение: 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2019/ 2020 г.

                       

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД                   

19.12.2019

Организация по провеждане на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

 

Изх. №  РУО 1- 35075/ 18.12.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г., и на Регламента на олимпиадата.

Във връзка с т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда е определено 23 СУ „Фредерик Жолио Кюри“.

Моля да запознаете учителите по химия и опазване на околната среда с изискванията и разпоредбите на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, публикувана на електронната страница на РУО – София-град с писмо с изх. № РУО 1-31378/07.11.2019 г., както и с Регламента на олимпиадата по химия и опазване на околната среда.

 

Приложение: 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2019/ 2020 г.

                       

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД                   

18.12.2019

Организация по провеждане на олимпиадата по физика

 

Изх. №  РУО 1 – 34991/17.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по физика ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г., и на Регламента на олимпиадата.

Във връзка с т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по физика е определено 73 СУ „Владислав Граматик“.

Моля да запознаете учителите по физика с изискванията и разпоредбите на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, публикувана на електронната страница на РУО – София-град с писмо с изх. № РУО 1-31378/07.11.2019 г., както и с Регламента на олимпиадата по физика.

 

Приложение: 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по физика за учебната 2019/ 2020 г.

                       

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД                   

18.12.2019

Организация по провеждане на олимпиадата по астрономия

Изх. №  РУО 1- 34992/ 17.12.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че организацията и провеждането на олимпиадата по астрономия ще се осъществи в изпълнение на заповед № РД 09-2149/27.08.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която е утвърден график за организирането и провеждането на ученическите олимпиади за учебната 2019/2020 година, на заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. (Приложение 1) на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени Правила за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България, заповед № РД 01-483/07.10.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на Комисия от старши експерти за осъществяване на контрол при провеждане на общинския кръг и на организацията за провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади и на националните състезания,  заповед № РД 01-633/22.11.2019 г. на началника на РУО – София-град за определяне на училища-координатори и на училища-домакини, в които ще се проведат областните кръгове на ученическите олимпиади по учебни предмети за учебната 2019/2020 г., и на Регламента на олимпиадата.

Във връзка с т. 22.1. от Раздел III „Организиране и провеждане на областния кръг на ученическите олимпиади“ на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, за училище-координатор на областния кръг на олимпиадата по физика е определено 10 СУ „Теодор Траянов“.

Моля да запознаете учителите по астрономия с изискванията и разпоредбите на Приложение 1 към заповед № РД 09-2784/29.10.2019 г. на министъра на образованието и науката, публикувана на електронната страница на РУО – София-град с писмо с изх. № РУО 1-31378/07.11.2019 г., както и с Регламента на олимпиадата по астрономия.

 

Приложение: 1. Указания за подпомагане организирането и провеждането на олимпиадата по астрономия за учебната 2019/ 2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД                   

20.11.2019

20 години от приемането на Република България за член на ЦЕРН

 

Изх. № РУО 1 – 32460/ 20.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

През настоящата година се навършват 20 години от приемането на Република България за член на Европейската организация за ядрени изследвания (ЦЕРН). ЦЕРН, създадена през 1954 год., е най-голямата и авторитетна междуправителствена организация на Европа за фундаментални научни изследвания в областта на физиката на елементарните частици, както и такива, които са на границата на физиката на елементарните частици и ядрената физика.

Отбелязването на 20-годишнината включва редица инициативи на Министерството на образованието и науката (МОН), една от които е мащабна изложба, представяща достиженията на ЦЕРН и български научен принос за тях. Изложбата – колекция от постери, прототипи и инсталации от ЦЕРН, както и постери, представящи участието на Република България в научната програма на организацията, ще бъде открита от д-р Фабиола Джианоти, генерален директор на Европейската организация за ядрени изследвания.

Експонатите ще бъдат изложени в Инкубатора на София Тех парк в периода 21 – 28 ноември 2019 г.

Моля да информирате учителите по природни науки в повереното Ви училище, и при изявено желание от тяхна страна да съдействате за посещението им на изложбата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД

20.11.2019

Програма на Деня на отворените врати във ФзФ

Изх. № РУО 1 – 32351/ 19.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 22 ноември (петък) от 13:30 до 18:00 часа Физическият факултет (ФзФ) на СУ „Св. Кл. Охридски“ отваря вратите си за всички, които искат да прекарат един интересен и ползотворен следобед, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители с деца, студенти, изследователи и граждани.

По време на Деня на отворените врати ще може да се запознаете с новите предизвикателства пред физиката и астрономията и представяне на възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката, както и да зададете своите въпроси.

Адресът на Физическия факултет е: бул. „Джеймс Баучър“ 5, гр, София (линк към карта: https://bit.ly/2Bl7iaH). За въпроси и допълнителна информация можете да пишете на адрес: [email protected].

 

Приложение: Програма на Деня на отворените врати във ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД

20.11.2019

Форум “Иновативни практики: Изследователски подход в обучението по природни науки”

Изх. № РУО 1 – 32352/19.11.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Фондация „Наука без граници“ и Сдружението на олимпийските отбори по природни науки организират форум “Иновативни практики: Изследователски подход в обучението по природни науки”, който ще се състои в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади. Събитието се организира във връзка с Националния турнир на младите физици, Националната програма „Квалификация“ за обучение в ЦЕРН на учители и с подкрепата на европейски проект OSOS на програма Хоризонт 2020 за изследвания и иновации.Като цяло образователният форум има за цел да мотивира училищата чрез въвеждането на иновативни практики да се развиват като центрове за отворено и проектно-базирано обучение, основаващо се на принципите на съвременния подход на отговорни изследвания и иновации.

Начало на семинара – 15:00 часа, 29.XI. 2019 г.(петък). Закриване – 13:00 часа, 01.XII.2019 г. (неделя).

Такса за правоучастие не се изисква. Организаторите поемат разноските по настаняването и пътните разходи на учителите от училищата извън София.

Учителите, които желаят да участват е необходимо да попълнят приложената заявка за участие appl_trainingSciEdu.docx и да я изпратят на е-мейл адреси: [email protected], [email protected]

Краен срок за кандидатстване: 21.XI.2019 г. На участниците в семинара, които желаят, ще бъдат издадени удостоверения за получаване на кредити за професионална квалификация.

 

Приложения: Обява за форума

                       Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД

 

15.11.2019

Националният политехнически музей представя темата „Резервната електрическа енергия“

Изх. № РУО1-31988/14.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                     

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-31875/13.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 23 ноември 2019 г. (събота) от 11:00 ч. в Националния политехнически музей ще гостуват учени от БАН. Поради големият интерес от миналата година, те ще представят отново темата за Резервната електрическа енергия. Входът за ученици и учители е свободен.

Моля за Вашето съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Информация за мероприятието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

30.10.2019

Програма на Деня на отворените врати във ФзФ

Изх. № РУО 1 – 30623/ 29.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 22 ноември (петък) от 13:30 до 18:00 часа Физическият факултет (ФзФ) на СУ „Св. Кл. Охридски“ отваря вратите си за всички, които искат да прекарат един интересен и ползотворен следобед, вдъхновени от науката – ученици, учители, родители с деца, студенти, изследователи и граждани.

По време на Деня на отворените врати ще може да се запознаете с новите предизвикателства пред физиката и астрономията и представяне на възможностите за обучение и развитие в различни области на физиката, както и да зададете своите въпроси.

Адресът на Физическия факултет е: бул. „Джеймс Баучър“ 5, гр, София (линк към карта: https://bit.ly/2Bl7iaH). За въпроси и допълнителна информация можете да пишете на адрес: [email protected].

 

Приложение: Програма на Деня на отворените врати във ФзФ на СУ „Св. Климент Охридски“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД

22.10.2019

Конференция на учителите по химия

Изх. № РУО 1 – 29479/ 21.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предлагам на Вашето внимание Програма на 48-та Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема: „Актуални тенденции в химическото образование“, която ще се проведе от 25 – 27 октомври 2019 г. в гр. София.

Организатори на конференцията са: Министерство на образованието и науката, Софийски университет „Св. Климент Охридски”, Факултет по химия и фармация, Регионално управление на образованието – София-град и Съюз на химиците в България

Приложение: Програма на конференцията

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД