Природни науки и екология

21.05.2019

15то „Астро парти Байкал“

Изх. № РУО1-14456/20.05.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо РУО-Плевен, изх.№РД16-359/16.05.2019 г., вх.№РУО1-14118/17.05.2019 г., Ви уведомявам,  че 15то „Астро парти Байкал“, ще се проведе на 31 май  2019 г. в с. Байкал, община Долна Митрополия, област Плевен.

Проявата има за цел да:

 • стимулира и развива у младите хора интерес към астрономията и астрономическите наблюдения;
 • създаде благоприятни условия за развитие на творческите и интелектуални способности и компетентности на учители и ученици;
 • обмен на добри педагогически практики.

В „Астро парти Байкал“, участват до двама ученика на възраст от 12 до 18 години и един учител по физика и астрономия от цялата страна. Уениците трябва да имат изявен интерес към физиката и астрономията или да са участници в астрономически клубове.

Дейностите ще се финансират от Община Долна Митрополия.

Средствата за пътуване от гр. Плевен до с.Байкал и обратно, настаняване и храна са за сметка на организаторите. Пътните разходи са за сметка на училищните бюджети.

При проявен интерес от Ваша страна, можете да получите информация от г-жа Ева Иванова – началник отдел „Хуманитарни дейности в община Долна Митрополия: тел:  06552/24, e-mail:eva_jotova@abv.bg, г-н Иво Джокин – директор на Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси, с.Байкал, тел:0879124964, 0888668916, e-mail:ivo_jokin@abv.bg.  

Заявките за участие по приложен образец се приемат до 23.05.3019 г. на e-mail: eva_jotova@abv.bg и ivo_jokin@abv.bg.

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. Програма на конкурса

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.05.2019

Конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“

Изх. РУО1 – 12404/ 07.05.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Петият конкурс за изработване на модели на обекти, явления и процеси „Биологията интересна и достъпна“ ще се проведе на 12 май 2019 год. от 10:00 часа в Национален музей „Земята и хората“, гр. София, бул. „Черни връх“ № 4.

Тема на конкурса за учебната 2018/ 2019 г. - „Размножаване, растеж и развитие”.

Организатори на конкурса са РУО – София-град, Регионален методичен съвет по биология и катедра „Методика на обучението по биология“ към СУ „Климент Охридски“.

Донасянето на готовите модели за участие ще се извършва в самия ден на провеждането на конкурса, 12. май 2019 год.

Конкурсът включва представяне, устни презентации и награждаване на победителите. Устното представяне на моделите трябва да бъде осъществено в рамките на 1 до 3 минути.

 Моля, участниците с  модели да се явяват в Националния музей „Земята и хората“ в 9:00 часа, за да могат да подготвят тяхното представяне.

За популяризиране на резултатите от състезанието е необходимо предварително попълване на декларация за съгласие за публикуване на резултатите от състезанието и за снимане. Попълнените декларации се представят в деня на състезанието на организаторите.

Препоръчително е учениците да си носят сандвичи и вода.

Заявките за участие да бъдат изпратени до 08.05.2019 г. на електронeн адрес: biomodel@abv.bg

Приложение:

 1. Програма на конкурса
 2. Заявка за участие
 3. Декларация за информирано съгласие
 4. Оценъчна карта

Моля да запознаете учителите по природни науки с изискванията на конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО - СОФИЯ-ГРАД

30.04.2019

Организиране и провеждане на Националното състезание „Акад. Любомир Чакалов“

Изх. № РУО1 – 11868/ 30.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НA УЧИЛИЩАТА В

ГРАД СОФИЯ       

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09–2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дейностите по организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, на 08.06.2019 г. и 09.06.2019 г. в гр. София ще се проведе Второто Национално състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. София и НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“.

Състезанието се провежда в един кръг – национален и включва четири модула по един за всеки един от учебните предмети биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда и география и икономика. В него могат да участват ученици от цялата страна, които през настоящата учебна 2018/ 2019 година се обучават в VІІ клас.

Състезанието се провежда в един състезателен ден за четирите модула по приложения график:

Модул

Времетраене

Модул 1 – „Талантлив биолог“

От 08:00 до 10:00 часа

Модул 2 – „Талантлив физик“

От 10:30 до 12:30 часа

Модул 3 - „Талантлив химик“

От 13:30 до 15:30 часа

Модул 4 – „Талантлив географ“

От 16:00 до 18:00 часа

Всеки от модулите включва задачи съобразно приложените програми, които са неразделна част от регламента на състезанието за учебната 2018/ 2019 година. За всеки от модулите състезателният вариант е писмен и включва две части:

            Част І.: 15 задачи с избираем отговор;

            Част ІІ.: 7 задачи със свободен отговор;

Учениците могат да се явяват по желание на един или на няколко от модулите. Всеки модул е с продължителност от 120 (сто и двадесет минути).

При подаване на заявка за участие в състезанието родителят/ настойникът/ попечителят, носещ родителска отговорност за ученика, предварително попълва декларация за съгласие за публикуване на: 1. резултатите на ученика и личните му данни; 2. снимки и видео с негово участие за целите и популяризиране на събитието.

Основни акценти при провеждане на състезателната част на Националното състезание по природни науки (биология, физика, химия) и география за ученици от VІІ клас „Акад. Любомир Чакалов“

 • Всеки един от модулите се провежда в сградата на НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“;
 • Според регламента на състезанието на учениците се разрешава да ползват само предоставените им материали, които са еднакви за всички ученици, собствени  калкулатори с прости математически функции и чертожни инструменти;
 • Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта и бележката, генерирана при попълване на заявката за участие.

 

Моля да имате предвид, че заявка за участие в състезанието се подава на интернет страницата на НПМГ: https://npmg.org/  от 07.05.2019 г. до 31.05.2019 г.

За допълнителна информация: e-mail на НПМГ: npmg_sofia@abv.bg

 

Приложения:

            1. Програма

            2. Регламент на състезанието

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

27.03.2019

Организиране и провеждане на Национален кръг на олимпиада по АСТРОНОМИЯ

Изх. № РУО1 – 8121/ 27.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМ/А/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и националните състезания в държавните, в общинските, в частните и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018 - 2019 година, от 19.04.2019 г. до 21.04.2019 г. в гр. Стара Загора ще се проведе Националния кръг на XXII Национална олимпиада по астрономия.

Организатори на състезанието са Министерството на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Стара Загора, Център за подкрепа за личностно развитие – Астрономическа обсерватория, гр. Стара Загора, Гимназия с преподаване на чужди езици  „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора и Община Стара Загора.

Съгласно регламента за организиране и провеждане в националния кръг на олимпиадата по астрономия учениците се състезават в три възрастови групи – VII – VIII  клас, IX - X клас и XI - XII клас.

Националният кръг се провежда в два състезателни тура (в рамките на 2 последователни дни). Първият тур се състои от 4 задачи (теоретични и практически)  и е с продължителност 5 астрономически часа. Вторият тур се състои от 8 въпроса със затворен  (избираем) отговор и 6 изчислителни задачи и е с продължителност 1,5 астрономически часа.

За участниците и техните ръководители е осигурено хотелско настаняване на преференциални цени в Хотел „Сити“, бул. "Патриарх Евтимий" 23 и в Хотел „Верея”, ул. „Захари Княжески“ № 50.

Настаняването в хотелите ще се осъществява по реда на постъпване на заявките и при съобразяване с броя на участниците в групата. Разпределянето на участниците по стаи ще се извършва от организаторите – не е необходимо ръководителите на отборите да правят заявки в хотелите.

             Пристигането и настаняването в хотелите ще се извършва най-късно до 17:00 часа на 19 април 2019 г.

             Цените на една нощувка на човек с включена закуска /за всички – ученици и ръководители/:

 • Хотел „Сити“ – 22 лв.
 • Хотел „Верея“ – 33 лв.

Официалната вечеря за ръководителите на участниците и националната комисия ще се състои на 19.04.2019 г. от 19:30 ч. в конферентната зала на хотел „Сити“.

За всички ученици и ръководители на 20.04.2019 г. от 19:00 ч. е осигурена вечеря в ресторанта на хотел „Сити“ на цена от 15 лв. (при заявено желание в заявката за участие).

Заплащането на нощувките и издаването на фактурите ще бъде извършвано при настаняването в хотелите. За издаването на фактурите е необходимо да бъдат изписани данните на училището на  електронната заявка.

Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите са за сметка на училище, община, спонсори или др.

  При регистрацията ръководителите на отборите е необходимо да представят в съответните хотели:

   1. Списък с трите имена на учениците, училище, населено място, област и възрастова група (заверен с подпис на директора и печат на училището);

   2. Декларации от родителите (или учениците с навършени 16 г.) за съгласие за публично оповестяване на резултатите. При липса на изрично подадено съгласие данните и резултатите от олимпиадата на съответния ученик ще бъдат обявявани с идентификационен код. Предварително се изпраща, в срок до 12.04.2019 г., и сканирано копие на декларацията за съгласие за публично оповестяване на резултатите, на електронна поща: kuzmanov_riosz@abv.bg

 

Официалното откриване на Националния кръг на Националната олимпиада по астрономия  ще се състои на 19.04.2019 г. от 18:00 ч. в зала „Загоре“ на хотел „Сити“ - Стара Загора.

Двата състезателни тура на олимпиадата ще се проведат в Гимназия с преподаване на чужди езици (ГПЧЕ) „Ромен Ролан“, гр. Стара Загора, ул. „Цар Иван Шишман“ 62.

Допускането на учениците до участие в състезанието ще се осъществява само чрез представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

По време на състезанието  участниците трябва да носят чертожни инструменти – триъгълник, пергел, транспортир. Учениците могат да ползват калкулатори.

В случай, че има участници от Вашата област, които са със специални образователни потребности, моля напишете точно какви са необходимостите (например увеличаване на размера на буквите в условията на задачите).

На 20 април 2019 г. (събота) участниците могат да посетят  по избор една от следните културни забележителности в град Стара Загора:

● Регионален исторически музей – Стара Загора;

                ● Музей „Неолитни жилища“ – Стара Загора;

                ● Художествена галерия – Стара Загора

                ● Астрономическа обсерватория – Стара Загора

За всички посещения са осигурени лектори и водачи на групите от съответните културни институции. Сборен пункт за всички групи – ГПЧЕ „Ромен Ролан“, 14:30 ч.

Във връзка с гореизложеното моля, в срок до 17,00 часа на 29.03.2019 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg.

За допълнителна информация и въпроси: Кузман  Кузманов – старши експерт по природни науки и екология, РУО – Стара Загора, тел. 088-473-88-68, електронна поща: kuzmanov_riosz@abv.bg

Приложения:

 1. Програма на XXII Национална олимпиада по астрономия;
 2. Заявка за участие;
 3. Декларации за публично оповестяване на резултатите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.03.2019

Организиране и провеждане на Национален кръг на олимпиада по физика

Изх. № РУО1 – 7535/ 21.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката и Приложение № 2 към нея за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, град Русе е определен за домакин на Националния кръг на олимпиадата по физика, който ще се проведе в периода от 05 до 07 април 2019 г. в Основно училище Отец Паисий” - гр. Русе (ул.”Александровска” № 95).

Организатори на Националната олимпиада по физика са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието – Русе и ОУ „Отец Паисий” - гр. Русе.

Официалното откриване на олимпиадата ще се състои на 5 април 2019 година от 18,00 часа в конферентна зала в Гранд хотел „Рига“.

Организаторите осигуряват хотелско настаняване в Гранд хотел „Рига“ на преференциални цени за участниците в националната олимпиада, ръководителите и придружаващите лица. Ръководителите на отборите и придружаващите лица сами резервират места на електронен адрес: office@hotel-riga.com в срок до 30 март 2019 г. Ръководителите на отборите трябва да изпратят на посочения имейл списъци на учениците с трите имена, дата и година на раждане, клас, училище и населено място.

Местата в хотела са ограничени и резервациите ще се изпълняват по реда на постъпването им. За издаването на фактури е необходимо да се представят точните данни на рецепцията на хотела.

Регистрацията на участниците ще се извършва от 16,30 часа на 05.04.2019 г. във фоайето на Гранд хотел „Рига“.

Командировъчните средства за участниците и ръководителите са за сметка на училищата, РУО, училищни настоятелства, общини, спонсори и др.

Моля, в срок до 13,00 часа на 29.03.2019 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg.

Допускането на учениците до участие в националната олимпиада ще се осъществява само при представяне на документ за самоличност или ученическа карта.

За допълнителна информация и въпроси: тел. 0882 450572, Милена Банева, ст. експерт по ПНЕ в РУО-Русе.

Приложения:

 1. Програма за провеждане на олимпиадата.
 2. Оферта на Гранд хотел „Рига“.
 3. Заявка за участие.
 4. Декларация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.03.2019

Организиране и провеждане на Национален кръг на олимпиада по БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО1 – 6958/ 18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМ/А/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката и Приложение № 2 към нея за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, в периода от 29.03. до 31.03.2019 г., в град Смолян ще се проведе Националният кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. Смолян и Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски”– гр. Смолян.

Съорганизатор и партньор в провеждането на форума е община Смолян.

І. Основни акценти във връзка с организацията на Националния кръг на олимпиадата:

 1.  Изборът на хотел, вид на стаята и броя на нощувките за участниците в Националният кръг и техните ръководители и/или придружители, се извършва лично от съответния ръководител или придружител на участника, в предварителна договорка с предпочетения хотел. (Вж. приложение „Информация за хотели в гр. Смолян”).
 2. Настаняването и регистрацията на участниците и техните ръководители ще се осъществи в хотелите „Кипарис алфа”, „Дикас”, „Крис“ и  „Българо-германски център за професионално обучение”, в интервала от 14:00 до 17:30 часа на 29 март 2019 г.;
 3. Необходимо е при регистрацията, ръководителите да представят на хартиен носител списък с имената на учениците, дата и година на раждане, училище, клас,  област, град - за справка.
 4. Заплащането на нощувките е при настаняването в съответния хотел. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела точните данни на изпращащата страна;
 5. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна - училище, община, съответно РУО, спонсори или др.;
 6. Официалното откриване на финалния кръг на Националната олимпиада по Биология и здравно образование, ще се проведе в зала №1 на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“  от 18:00 часа на 29 март 2019 г.;
 7. В района на хотелите за настаняване има заведения за бързо хранене и магазини за хранителни стоки.
 8. Официална вечеря (вечер на запознанството) за желаещите ръководители, членове на национална комисия и гости на форума, ще се състои в ресторанта на хотел „Кипарис алфа”- гр. Смолян по зададена предварителна заявка.

ІІ. Основни акценти при провеждане на състезателната част на Националния кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование:

 1. Теоретичният и практически етапи ще се проведат в Профилирана природо- математическа  гимназия „Васил Левски” – гр. Смолян, съобразно програмата на дейностите.
 2. Допускането на учениците до участие в олимпиадата ще се осъществява само при представяне на документ за самоличност или ученическа карта.
 3. Според регламента на олимпиадата учениците могат да използват калкулатори с прости математически функции.
 4. Декларациите за информирано съгласие от родителите на участващите ученици за отказ от публично обявяване на резултатите от олимпиадата се представят на председателя на Националната комисия в деня на всеки един от етапите.
 5. Декларация за информирано съгласие за отказ от участие в национален кръг – предварително се представя до експерта по ПНЕ в съответното РУО или експерта по предмета в МОН, за да се включи следващият ученик, според резултатите от арбитража.

Моля, в срок до 13,00 часа на 25.03.2019 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg.

 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът-заявка от съответното училище да е наименован: Zajavka_NK_BZO_usche_YYYY.xls (YYYY е името на населено място), напр. Zajavka_NK_BZO _SMG_ xlsх;

За допълнителна информация: Атанас Згуров - старши експерт по природни науки и екология в РУО - Смолян: тел. 0301/ 6 24 53; 0879 95 95 77 и e-mail: atzgurov@abv.bg.

Приложения към писмото:

 1. Програма на Национален кръг;
 2. Образец на заявка за участие.
 3. Информация за хотели в  гр. Смолян;
 4. Карта на гр. Смолян, линк – https://www.bgmaps.com/map/smolyan   
 5. Декларация за информирано съгласие за отказ от участие в национален кръг.
 6. Декларация за информирано съгласие за обработка на личните данни и резултатите от национален кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.03.2019

Образователна инициатива „ЛЕСОВЪД ЗА ЕДИН ДЕН“

Изх. № РУО1-6957/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Изпълнителна агенция по горите №ИАГ-5551/12.03.2019 г., вх.№РУО1-6285/13.03.2019г. Ви уведомявам, че ежегодно се провежда инициатива „Лесовъд за един ден“, в която обучени лесовъди представят на деца и ученици от страната богатството на горите и лесовъдската професия. Обучението се провежда на открито в горска среда и е предназначено за деца от детските градини и ученици I - VII клас.

Моля при проявен интерес от Ваша страна, да се свържете с глaвен експерт в Изпълнителната агенция по горите д-р инж. Анна Петракиева, e-mail: anpetrakieva@iag.bg, iag@iag.bg, тел: 0886 834 165

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

14.03.2019

Анализ на здравословното и физическото развитие на децата и учениците през учебната 2018/2019 г. по данни от профилактичните прегледи

Изх. № РУО1-6337/13.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо Столичната регионална здравна инспекция №11-5/01.03.2019 г., вх.№РУО1-5400/05.03.2019 г. Ви уведомявам, че ежегодно се извършва  анализ на физическото, здравословното състояние и диспансерното наблюдение на децата и учениците от медицинските специалисти от здравните кабинети и учебните заведения. На сайта на Столичната здравна инспекция www.srzi.bg, в секция „Новини“ е публикувана информация за кампанията за учебната 2018/2019 г. както и рубриката, в която са качени бланките за схемите на анализ. Моля, да информирате медицинските специалисти в поверените Ви образователни институции, да изтеглят и да попълнят своевременно бланките за схемите на анализ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС „РАСТЕНИЕТЕО, БЕЗ КОЕТО НЕ МОГА“

Изх. № РУО1-8041/ 11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предлагам на Вашето внимание обява на Информационния център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София за Национален конкурс за есе за ученици, студенти и докторанти на тема: „Растението, без което не мога“

 

Приложение: Обява на Информационния център по растителна биотехнология на Агробиоинститут, София

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.03.2019

ПОДБОРЕН КРЪГ ЗА НАЦИОНАЛНАТО СЪСТЕЗАНИЕ ПО ХИМИЯ „ТЕСТОВИ ЗАДАЧИ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП“

Изх. РУО1 – 6088/ 11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

        В изпълнение на заповед № РД 09 – 2686/ 20.09.2018 год. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2018/ 2019 година и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиален етап“ за 2018/ 2019 год. Ви уведомявам следното:

Подборният /контролен/ кръг за Националното състезание по химия и опазване на околната среда „Тестови задачи за ученици в гимназиалния етап“ ще се проведе на 20 март 2019 год.

Място на провеждане: Факултет по химия и фармация на Софийски университет, бул. "Джеймс Баучър" 1, зала 130.

Начало на състезанието: 15:00 часа.

Продължителност: 2 астрономически часа

За участие в националното състезание се допускат ученици, които през настоящата учебна година се обучават в гимназиалния етап на средната образователна степен. От всяка област се допускат до 14 ученици. Шестима от тях участват освен в индивидуалното класиране, и в отборното класиране. Съставът на отборите се формира от старши експертите по природни науки и екология в РУО по ред и критерии, определени от тях. На НПМГ „Акад. Л. Чакалов“ се дава възможност за самостоятелно участие: индивидуално участват всички допуснати ученици и 6 от тях формират отбора на НПМГ.

При равни резултати в състезанието предимство за участие имат ученици от последния гимназиален етап, тъй като:

 • учебното съдържание обхваща всички класове;
 • резултатите от състезанието се вземат предвид от редица висши училища в кандидатстудентската кампания /по решение на съответното висше училище за съответната учебна година/.

В националното състезание се решава тест от 50 задачи, които са разпределени в две части: Част І включва 40 задачи с избираем отговор; Част ІІ – 10 задачи със свободен отговор. При решаването им се изисква добавяне на кратък текст, изписване на химични формули, уравнения, а също и изчисления. Задачите включват учебно съдържание от учебните програми по химия и опазване на околната среда  – 7–12 клас, включително изчислителни задачи. Съставят се от Национална комисия, определена със заповед на министъра на образованието и науката.

Подборният кръг включва решаване на 30 задачи от същите два типа - 25 от тях с избираем отговор и 5 с отворен отговор.

            По време на състезанието ученикът може да използва периодична таблица /система/, таблица за разтворимост, ред на електроотрицателност и ред на относителната активност. Тези пособия са едни и същи за всеки ученик и се предоставят в деня на състезанието със състезателните задачи. Разрешава се използването на собствен калкулатор с основни математически дейности, без допълнителни функции.

За участие в подборния кръг на състезанието, провеждащо се на територията на град София, е необходимо в срок до 12:30 часа на 19.03.2019 год. да изпратите на имейл prirodninauki_ivanova@abv.bg заявка по образец.

Заявките се изпращат в Excel и са в несканиран вид. Моля да ползвате приложените образци на заявки в сайта по „Природни науки“ www.prirodninauki.bg, в категорията „Образци на документи“.

            Участниците в състезанието трябва да се явят във Факултета по химия и фармация на Софийския университет в 14:30 часа на 20.03.2019 год. в зала 130.

            Съставът на отборите от област София-град, както и останалите участници, допуснати да участват в състезанието, ще бъдат публикувани на сайта на РУО – София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg, при спазване на изискванията за защита на личните данни на учениците.

            Критерии за определяне на участниците в състезанието:

Първите 6 участници с най-високи резултати от София-град формират отбора на София-град, следващите по резултат 8 участници имат право само на индивидуално участие.

Първите 6 участници с най-високи резултати от НПМГ формират отбора на НПМГ, следващите по резултат 8 участници имат право само на индивидуално участие.

Ако ученик, който е класиран за Националното състезание, се отказва от участие, то на негово място се включва следващият ученик.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Проучване, касаещо затлъстяването на децата

Изх. № РУО1-5911/08.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА 108 СУ, 28 СУ, 25 ОУ, 142 ОУ, 120 ОУ, 33 ОУ, 79 СУ, 103 ОУ, 82 ОУ, 144 СУ, 54 СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо МОН №9105-76/07.03.2015 г., вх.№РУО1-5671/07.03.2019 г. Ви уведомявам,  че през 2019 г. през месец март Министерството на здравеопазването с подкрепата на Европейската комисия, планира да проведе проучване на децата от първи клас в повереното Ви училище, касаещо затлъстяването при децата. Данните от проучването, което е четвърто по ред, ще осигурят надеждна научна информация за тенденциите в храненето и антрометричния статус при 7 годишните ученици, ще бъдат сравнени с резултатите от други европейски страни и ще бъдат база за формиране на национална и европейска политика за здравословно хранене на децата. В тази връзка, моля да осигурите достъп на екипите на Столична регионална здравна инспекция в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/

08.03.2019

XXI национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“

Изх. № РУО1-5760/07.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „ЕВРИКА“, вх.№РУО1-5567/06.03.2019 г. Ви уведомявам,  че в Фондация „ЕВРИКА“ обявява XXI  национален конкурс „Космосът – настояще и бъдеще на човечеството“ под патронажа на първия български космонавт генерал Георги Иванов. Конкурсът е включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2018/2019 година на Министерството на образованието и науката. При проявен интерес от Ваша страна, Ви предоставям регламент, формуляр за участие, декларации. Крайният срок за представяне на проектите във Фондация“Еврика“ е 24 май 2019 г.

 

Приложения: Документи

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО–СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО–София-град/