Проекти

Комуникационни дейности по проект „Твоят час“ за месец декември 2017 г.

Изх.№ РУОПР-758/27.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В срок до 17:30 часа на 01.12.2017 г. моля да попълните справка в приложения формуляр за планираните комуникационни дейности по проект „Твоят час“ за месец декември.

В справката следва да включите само информация за публични изяви организирани на училищно ниво или за междуучилищни изяви. В справката не се включват часовете за работа с родители, както и индивидуалните изяви на групите по тематичните програми.

 Планирани комуникационни дейности през м. декември 2017 г. 

 

https://docs.google.com/forms/d/1lehqDPSKhKK8MubZ0UDG5rIFWpdnW5z83fpt3rolwaw

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

Изх. № РУОПР-757/24.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с дейностите по осъществяване на проект „Твоят час“ през учебната 2017/2018 година Ви информирам за следното:

-          До 17:00 часа на 27.11.2017 г. (понеделник) трябва да сте генерирали Програмата на Вашето училище по проекта, като приложите училищния механизъм и заповедта за утвърждаването му за настоящата учебна година. При изготвянето на Програмата трябва внимателно да проследите броя на заложените часове на ден. При групите за обучителни затруднения в един ден с една група могат да се проведат до 2 часа, а за групите по интереси в един ден могат да се проведат до 4 часа. Ръководителите на групи могат да водят до 4 часа на ден.

-          Сумите за закупуване на електронни продукти и абонаментите и/или лицензите за тях ще бъдат верифицирани само за времето на действие на групата, за която са закупени. При качване на разходооправдателните документи за тези материали трябва да отразите в системата сумата, която се отнася за периода на работа на групата.

-          При включването на ученици в групите внимателно проследявайте датата на включване да съвпада с първата дата на дейност на групата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

„Превенция на преждевременно отпадане от училище“  по Програма „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 1

Проект № 2016-1-BG01-КА101-023378и №КА101/SE – 176/04.07.2016г.

„Превенция на преждевременно отпадане от училище“  по Програма „ЕРАЗЪМ +“, Ключова дейност 1: Образователна мобилност за граждани и сключен договор за отпускане на финансова подкрепа