Изготвяне на финален финансов отчет по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час – фаза I“

Изх. № РУО1-31703/13.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изготвянето на финален финансов отчет по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час – фаза I“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ Ви информирам следното:

            В срок до 27 декември 2018 г. следва да качите в информационната система на проекта всички коригирани и/или допълнително изискуеми документи, доказващи извършените разходи. Ако в посочения срок пропуските по върнатите документи в информационната система не бъдат отстранени, същите няма да бъдат включени във финалния финансов отчет, като непризнатите разходи ще останат за сметка на бюджетите на училищата.

            Във връзка с гореизложеното моля да създадете необходимата организация за своевременно отстраняване на констатираните пропуски и да окомплектовате и коригирате върнатите документи, с оглед недопускане налагането на финансови корекции.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Снимка

Слайдшоу

Тип проект

Проекти на РУО - София-град