Проект "Средиземноморски приобщаващи училища "

Средиземноморски приобщаващи училища

Образователните системи на страните членки на ЕС днес са изправени пред сериозно предизвикателство, свързано с наличието на значителен брой мигранти, които са в слаба социално-икономическа позиция и имат слаби или никакви познания по езика на приемащите страни. Тази ситуация има важни последици за образователните системи на страните членки. Училищата трябва да се приспособят към сегашните условия и да изградят своите специфични потребности съобразно традиционния фокус на образователната система - осигуряването на висококачествено образование, до което всеки има равен достъп. Образованието е от ключово значение, за да се гарантира, че тези ученици са подготвени да се интегрират и да станат успешни и пълноценни граждани на приемащата страна.

 

Така България, Испания, Португалия, Италия, Гърция и Кипър работят заедно за адаптиране на образователните институции към по-голямото разнообразие от майчини езици, културни перспективи и знания. Проектът ще създаде условия за придобиването от учителите на нови, адаптирани преподавателски умения и усвояването на нови приобщаващи методи. Ще бъдат разработени нови начини за изграждане на мостове с мигрантските семейства и общности.

 

ПРОГРАМА СРЕДИЗЕМНОМОРСКИ ПРИОБЩАВАЩИ УЧИЛИЩА (програма MEDIS)

Проектът MEDIS има за цел да укрепи и консолидира социалното сближаване, междукултурното образование и българския език в многоезичната рамка на новопристигналите мигранти в началните и средните училища чрез прилагането на програмата Средиземноморски приобщаващи училища. Програмата ще надгради преподавателските умения на учителите и ще обогати методите за приобщаване, необходими на образователната общност.

 

ЦЕЛИ НА ПРОЕКТ MEDIS

 

Конкретни цели на проекта:

  • Да се приспособи Планът за езиково включване (Language Inclusive Context Plan) към специфичната среда във всяка участваща държава въз основа на конкретните необходимости, дефинирани в контекстното проучване.
  • Да повиши професионалните умения на педагогическите специалисти, психолози и съветници чрез обучения за изграждане на капацитет в областта на приобщаващи методи и педагогически подходи.
  • Да се подобри социалното приобщаване в най-малко 90 основни и средни училища в Испания, Гърция, Италия, Кипър, България и Португалия, чрез прилагане и валидиране на програмата Средиземноморски приобщаващи училища.
  •  Да оказва влияние върху политиките в областта на образованието чрез установяване на контакти, подписване на споразумения и разработване на стратегическ препоръки към вземащите решения на всички нива (местни, регионални, национални и европейски).
  • Да се повиши осведомеността по проблемите на социалното приобщаване на децата мигранти в училищата и да се насърчи културното разнообразие и толерантността в училищната среда.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ

Проектът е насочен основно към училищните власти, педагогическите специалисти, училищните психолози и съветници, за да способства за усъвършенстване на педагогическите им умения и да обогати методите им за ефективна интеграция на ученици от семейства на мигранти.

Крайните бенефициенти по проекта ще бъдат децата мигранти и техните семейства, тъй като чрез интензивното изучаване на български език, те ще имат възможността да придобият знания за основните ценности и права на приемащото общество и по този начин да станат интегрирана част от това общество.

 

Партньори от българска страна:

Регионално управление на образованието - София-град

ул. “Антим I” № 17, ет. 4, стая 405

rio_a.kadieva@abv.bg

тел: +359 2 935 60 82

и

Сдружение “Знам и мога”

бул. “Евлоги Георгиев” № 52

тел. : +359 2 943 40 55

 

MEDIS

599206-EPP-1-2017-1-ES-EPPKA3-IPI-SOC-IN

Проектът се финансира по програма Еразъм +, Ключова Дейност 3

Снимка

снимка от проект Проект "Средиземноморски приобщаващи училища "

Слайдшоу

Добави в слайдшоу

Тип проект

Проекти на РУО - София-град