Професионално образование

22.06.2018

Национална програма "Обучение за ИТ кариера"

Изх. № РУО1-16142./22.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за обучение за професията "Приложен програмист" на ученици от 10. клас по Национална програма "Обучение за ИТ кариера" за учебната 2018/2019 г. одобрена с решение № 271/20.04.2018 г. на Министерския съвет.

Националната програма "Обучение за ИТ кариера" продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението в гр. София се организира и ръководи от Технологично училище "Електронни системи" към ТУ-София (ТУЕС), определено за училищен център за обучение по програмата за гр. София и Технически университет, гр. София.

Учениците от първата година по националната програма, които успешно са преминали всички оценявания, ще продължат обучението си по професия „Приложен програмист“. Сформирането на групите за учениците от X клас през учебната 2018/2019 г. ще стане след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение.

В програмата може да участва всеки десетокласник за учебната 2018/2019 г., който НЕ се обучава по професионално направление 481 „Компютърни науки“.

Учениците, които имат желание да се запишат за участие в програмата трябва да се регистрират на следния линк https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2 . Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в националната програма е отворена за регистрации от 15.06.2018 г. до 16.00 часа на 05.10.2018 г.

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

Началото на софтуерното обучение на учениците (десетокласниците през учебната 2018/2019 г.) е от 01.11.2018 г.

Моля да запознаете учениците от Вашето училище с възможността им за включване в Национална програма "Обучение за ИТ кариера" за учебната 2018/2019 г.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.06.2018

Получаване на препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1- 14904/11.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ, НФСГ, СПГТ, ПГТМД, ПГО, НПГПТО, ТУЕС към ТУ, СПГЕ, ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ПГАВТ, ПГФК, 135 СУ, ПГХВТ, 1 СУ, 18 СУ, ПЪРВА АЕГ, ВТОРА АЕГ, 164 ПГИЕ, 91 НЕГ, 9 ФЕГ, 31 СУЧЕМ, 14 СУ, 33 ЕГ, ПГТ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“, ПГМЕ, ПГСС „БУЗЕМА“, 172 ОУ, СГХСТ, 19 СУ, 15 СУ, 119 СУ, 27 СУ, 51 СУ, 140 СУ, 93 СУ, 144 СУ, 101 СУ, 55 СУ, 170 СУ, 71 СУ, 156 СУ, 79 СУ, 71 СУ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2018/2019 г. и заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на учениците ще получите лично на 14.06.2018 г. от 09.00 часа до 11.30 часа в РУО – София-град, от старши експерта по професионално образование и обучение – инж. Златка Иванова, стая № 410.

Родителите следва в срок от 15.06.2018 г. до 15.00 часа на 19.06.2018 г., включително да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

04.05.2018

Работна среща с директори на ПГ

Изх. № РУО1-10815./04.05.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

на столичните училища,

осъществяващи обучениe по професия

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., на 10.05.2018 г. от 15,30 ч. в СПГТ ще се проведе работна среща с директорите на столичните училища, осъществяващи обучение по професия на тема „Ролята на училището, родителите и учениците при избор на държавен изпит за придобиване на степен за професионална квалификация по професии като втори ДЗИ.“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-847/10.04.2018 г. на

министъра на образованието и науката/

24.04.2018

Насочване на ученици по документи

 

Изх. № РУО1-9650/24.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2018/2019 г. и заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам:

 1. В изпълнение на Раздел XXXII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. с моя заповед е определена Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Моля да информирате родителите на учениците, които завършват VII клас в повереното Ви училище, че Комисията приема документи на учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование от 03.05.2018 г. до 21.05.2018 г., в присъствието на лекар-педиатър в Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника, гр. София, ул.„Марко Балабанов“ № 2 (площад „Възраждане“) за дните от 03.05.2018 до 18.05.2018 г. включително, а на 21.05.2018 г. в РУО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

 • понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.
 1. Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование подават следните документи – оригинал и едно копие:
 • заявление с подредени желания;
 • служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома – за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.
 1. Редът за приемане на документите е:
 • кандидатът представя медицинските документи на лекар-педиатър, включен в комисията;
 • лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
 • с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления (на място) и попълва желанията си;
 • така оформените медицински документи, заедно със заявлението и със служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

            В изпълнение на Раздел XXXII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

            На 21.05.2018 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.

            След 21.05.2018 г. документи не се приемат.

 1. Учениците със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас могат да продължат обучението си в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в училища по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО – профилирани гимназии и професионални гимназии, паралелки за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелки за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии.
 2. Ученици със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас подават до директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) по настоящ адрес на ученика документите по чл. 140, ал. 2 от Наредбата за пробщаващо образование от 03.05.2018 г. до 21.05.2018 г. включително, в РЦПППО – София-град, с адрес: гр. София, ул.„Владово“ № 1, както следва:
 • заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • служебна бележка от училището, в което се обучава ученикът, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.
 1. РЦПППО чрез Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и чениците със СОП (РЕПЛРДУСОП) прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.

Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО – София-град към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

След насочване на учениците от Комисията, родителите следва в срок до 19.06.2018 г. до 15.00 часа да запишат учениците в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Резултати от насочването ще бъдат изнесени в сградата на РУО – София-град, IV етаж, пред стая 412, след 14.06.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

17.04.2018

Допуснати ученици на национален кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане

Допуснати ученици

на национален кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане,

20-22.04.2018 г., гр. София.

Извлечения от Протокол № 2/11.04.2018 г. и Протокол № 3/12.04.2018 г. на националната комисия за допуснатите ученици от област София-град на национален кръг на XXXIV Национална олимпиада по техническо чертане, 20-22.04.2018 г., гр. София.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

11.04.2018

Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап

 

Изх. № РУО1-8011/10.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА ПГ, СУ, Профилирани гимназии и Обединени училища с професионални паралелки

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1 – 7716/02.04.2018 г. относно въвеждане през учебната 2018/2019 г. в училищата Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап приложено Ви изпращам утвърдения текст на документа. В изпълнение на Механизма за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап създайте необходимата организация за популяризиране на предлаганите от Вашето училище професии.

Приложения:

1. Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.03.2018

Популяризиране на актуални професии сред учениците от прогимназиален етап

 

Изх. № РУО1-6821/23.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 9105/09.03.2018 г. на МОН, Ви уведомявам, че дирекция „Професионално образование и обучение“ на Министерството на образованието и науката съвместно с работодателски организации, организира презентации на актуални професии сред учениците от V, VI и VII клас. Срещите са планирани до края на учебната 2017/2018 г. и организацията им следва да отговаря на следните изисквания:

      1.За училищата с целодневна организация на учебния процес популяризиране на професии ще става в часовете за занимания по интереси.

      2.За училищата, които не осъществяват целодневна организация на учебния процес, дейностите по популяризиране на професии ще се извършват в часовете от седмичното разписание по учебните предмети:

-        информационни технологии;

-        история и цивилизация;

-        география и икономика;

-        човекът и природата

-        биология и здравно образование;

-        физика и астрономия;

-        химия и опазване на околната среда;

-        музика;

-        изобразително изкуство;

-        технологии и предприемачество;

-        физическо възпитание и спорт.

Уведомявам Ви, че представянето ще продължи не повече от един учебен час по учебен предмет през цялата учебна година и ще бъде съобразено с учебното съдържание по съответния предмет за съответния ден. В един час могат да бъдат представени няколко професии. Работодателите и/или професионалните гимназии предварително ще установят връзка с училищата, в които биха искали да презентират професия.

Във връзка с професионалното ориентиране на учениците през учебната 2017/2018 г. моля създайте необходимата организация за популяризиране на актуални професии сред учениците от прогимназиален етап, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.03.2018

Областен кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане.

 

Изх. № РУО1-5388/08.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПГТЕ „Хенри Форд“, НПГПТО „М. В. Ломоносов“, ПГ по транспорт и Първа частна математическа гимназия

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2017/2018 г., заповед № РД 01-462/16.10.2017 г., изменена и допълнена със заповед № РД01-623/18.12.2017 г. и заповед № РД 01-92/07.03.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 24.03. 2018 г. от 08,30 часа в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” (НПГПТО), ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №148, район „Възраждане”.

Времетраене:

- за първа група (VІІ и VІІІ клас) – 4 астрономически часа;

- за втора и трета група (от ІХ до ХІІ клас) – 5 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да заемат местата си в изпитните зали в НПГПТО – училище домакин до 8:15 ч., като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.01.2018

Общински (училищен) кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане

 

Изх. №  РУО1-2139/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Напомням Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-54119/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2017/2018 г. и регламента за организиране и провеждането ѝ, XXXIV олимпиада по техническо чертане се провежда в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 17 февруари 2018 г.;
 • Областен – на 24 март 2018 г., 09.00 часа;
 • Национален – от 20 април до 22 април 2018 г.

Общинският кръг се организира съгласно регламент, който е публикуван на сайта на МОН: http://www.mon.bg в рубриката „Олимпиади и състезания” и се провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.

Училищните комисии изготвят:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

За участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили на общинския кръг оценка не по-ниска от отличен (5,50) или не по-малко от 75% от максималния брой точки.

На 26 февруари 2018 год. от 09.00 до 10,00 часа в РУО – София-град, стая № 410, на инж. Златка Иванова – старши експерт по професионално образование и обучение, се предават:

-           протокол на явилите се ученици и техните резултати по групи – само на хартиен носител;

-           протокол на класираните за областния кръг ученици  с трите имена, клас, оценка, брой точки, заверен с подпис и печат от директора на училището (на хартиен и магнитен носител);

-           писмените работи на класираните ученици и списък на учениците, подали декларация по т. 2 от V. Популяризиране на резултатите от олимпиадите, съгласно заповед № РД 09-54119/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“

 

Изх. № РУО1-2103/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-21/16.01.2018 г. на МОН с вх. № РУО1-1227/16.01.2018 г., Ви уведомявам, че задачите за училищния кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, включено в графика за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2017/2018 г., утвърден със заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката ще Ви бъдат изпратени по електронен път.

Училищата, в които се обучават ученици в последните две години по професии от професионалните направления „Машиностроене, металообработване и металургия“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, и ще участват в състезанието, е необходимо да подадат информация с актуален e-mail за получаване на задачите, в срок до 30.01.2018 г. на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град.

Съгласно регламента на националното състезание, за резултатите от училищния кръг се изготвя протокол, подписан от комисията и председателя ѝ, заверен с печата на училището. Същият се изпраща до 16.02.2018 г. на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град и копие в училището домакин на националния кръг на състезанието – ПТГ „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Ангел Кънчев“ № 27, п.к. 90 или на e-mail: ptgvl@abv.bg. Лице за връзка: инж. Дряновска.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Национален план по Европейския пакт за младежта

 

Изх. № РУО1- 2032/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с вх. № РУО1 – 1224/16.01.2018 г., Ви уведомявам, че представянето на Националния план на България по Европейския пакт за младежта ще се състои на 30.01.2018 г. в Дома на Европа на ул. "Георги С. Раковски" № 124 от 9,30 ч. до 13.30 ч.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е първата българска организация, подписала Европейския пакт на младежта, с който Европейската комисия и европейски бизнес лидери се ангажират да работят за трайно партньорство между бизнеса и образователните институции.

Всеки заинтерисован може да се включи в една или повече дейности от Националния план по Европейския пакт за младежта, за което е необходимо да посети www.unglobalcompact.bg или да се свърже с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg

Поради специалния пропускателен режим в сградата на ЕК е необходимо предварително потвърждение на представителите от Вашата институция до 26.01.2018 г. на e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.01.2018

Държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. по професии.

Изх. № РУО1-590/10.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Проф. Н. Райнов“, СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ и обединените училища с професионални паралелки

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-4/08.01.2018 г., вх. № РУО1-393/08.01.2018 г. относно дейностите за организиране на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г., в изпълнение на чл. 142, чл. 143 и чл. 144 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 50, чл. 51 и чл. 52 от Наредба № 10/16.09.2016 г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование, приложено Ви изпращам:

 1. Механизъм за план-прием в професионални гимназии и в паралелки за професионална подготовка в обединени училища, в средните училища и в профилираните гимназии;
 2. Таблица с комуникационни дейности по реализиране на план-приема за учебната 2018/2019 г.;
 3. Индикативен списък на специалности от професии, за които в рамките на петгодишен период се очаква недостиг на специалисти с професионална квалификация, за които се предвижда да се предостави допълнително финансиране на основание чл. 282, ал. 3, т.3 и ал. 6, във връзка с чл. 283, ал.1, т. 1,2,5,8 и т.10 от ЗПУО.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД