Професионално образование

12.04.2019

Определяне на датите за провеждане на национално външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас

Изх. № РУО1- 10013/11.04.2019 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-1709/29.08.2018 г. на министъра на образованието и науката за определяне на датите за провеждане на национално външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас и заповед № РД09–506/03.12.2018 г. на министъра на образованието и науката с утвърдени изисквания за провеждане на Националното външно оценяване на учениците в Х клас (Приложение 2) през учебната 2018/2019 година е необходимо в срок до 25.04.2019 г. с Ваша заповед:

 • да определите училищен координатор /учител по информационни технологии или ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“/ за провеждане на онлайн оценяването в училището;
 • да определите оценители, които ще оценяват практическата задача /от втори модул/ на учениците от Вашето училище;
 • да утвърдите график по образец за провеждане на изпитната сесия /оценяването се организира в изпитни сесии, които се провеждат в рамките на два учебни часа, които включват заемане на местата пред компютрите, влизане в системата и 90 минути оценяване/, като създадете организация да не се нарушава учебният процес за останалите учебни предмети. Моля училищата, които имат възможност да организират изпитните си сесии във втора смяна, тъй като по-голям брой от училищата се обучават в първа смяна и там графикът силно се натоварва. Моля да имате предвид, че е възможно да бъдете помолени да промените началото на изпитната сесия, /тъй като е необходимо да се гарантира равномерно разпределение на сесиите за всички училища в София-град/;
 • да утвърдите списъците на учениците, които ще участват във всяка изпитна сесия, съгласно утвърдения от Вас график. Разпределението на учениците по зали следва да осигури на всеки ученик самостоятелно компютърно работно място с надеждна връзка с интернет. За всеки ученик по време на изпитването трябва да е осигурен компютър, предварително почистен от вируси и с преинсталиран браузер, където е необходимо. На десктопа на всеки компютър трябва да има създадена икона, чрез която учениците да влизат направо на страницата за Националното онлайн оценяване;
 • да утвърдите списък на квесторите по време на провеждане на НВО за всяка изпитна зала.

 

В срок до 02.05.2019 г. следва да сканирате и изпратите чрез системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ), издадените от Вас заповеди и графици на изпитните сесии за провеждане на Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас.

 

За ефективно организиране на НВО в срок до 02.05.2019 г. моля да попълните информацията, изискваща се в приложените линкове:

 https://forms.gle/aTdE2aaKg3C8N4sQ9,

 

https://forms.gle/rBAsUuWRPE4CQQk9A

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към Ралица Войнова – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на телефон 02/935 60 67 или на имейл: rio_r.voinova@abv.bg

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

МЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/ заповед № 1209/09.04.2019 г. на министъра на образованието и науката/

09.04.2019

Семинар с учители технологии и предприемачество, преподаващи в V – VII клас

Изх. № РУО1-9338/08.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г. РУО – София-град организира семинар с учители по технологии и предприемачество, преподаващи в V – VII клас на тема: „Икономически принципи за изготвяне на бюджет“. Семинарът ще се проведе на 17 април 2019 г. от 11,00 ч. в 18. СУ „Уилям Гладстон“.

Моля да уведомите учителите по технологии и предприемачество, преподаващи в V – VII клас от повереното Ви училище и съдействайте за участието им в семинара. Приложено Ви изпращам програмата на семинара.

Моля, желаещите да се включат в семинара, да се регистрират, като попълнят посочения формуляр в срок до 15.04.2019 г. https://forms.gle/qimiXBy17kjs2KXw5

Приложение: Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.04.2019

„Предприемчиво и иновативно училище“ на Република България за учебната 2018-2019 г.

Изх. № РУО1-9054/04.04.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на JA Bulgaria с вх. № РУО1-8248/27.03.2019 г., Ви уведомявам, че е обявен конкурс „Предприемчиво и иновативно училище“ на Република България за учебната 2018-2019 г.

Той е национална инициатива на Джуниър Ачийвмънт България, насочена към всички училища в страната и цели да отличи онези от тях, които са положили най-много усилия и постигнали най-високи резултати в преподаването на предприемачество и изграждането на предприемачески начин на мислене и поведение в младите хора в страната.

Конкурсът предоставя изключителната възможност две български училища да бъдат отличени със званието „Предприемчиво училище" в рамките на инициативата на JA Европа - The Entrepreneurial School (TES Awards). Званието се ползва както с европейско признание, така и с подкрепата на Европейската комисия.

Приложено Ви изпращам писмо-покана до училищата в страната, което съдържа допълнителна възможност за професионалните гимназии да участват в подкатегория „Предприемчива професионална гимназия". Обръщам вниманиние, че участието на професионалните гимназии в подкатегория „Предприемчива професионална гимназия" ще им даде шанс за специалната награда на комисаря по „Заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност" – Мариан Тейсен.

Участието в Конкурса се извършва чрез попълване на апликационна форма и предаването й чрез регистрационен формуляр в срок до 10 май 2019 г.

Професионалните гимназии, следва да попълнят два апликационни формуляра – един базов и един допълнителен.

Приложения:

 1. Писмо-покана в конкурса.
 2. Насоки за участие в конкурса.
 3. Критерии за оценка на апликации и апликационни формуляри.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.04.2019

Насочване на ученици по документи за учебната 2019/2020 г.

Изх. № РУО1-8900/03.04.2019 г.

 

ДО РОДИТЕЛИТЕ

НА УЧЕНИЦИ, КОИТО ЗАВЪРШВАТ VII КЛАС

 

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Уведомявам Ви, че условията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), са регламентирани от чл. 95 до чл. 100 от Наредба № 10/01.09.2016 г. на Министерство на образованието и науката (МОН) за организация на дейностите в училищното образование,

Определената от началника на Регионалното управление на образованието комисия насочва учениците съобразно тежестта на заболяването и произтичащите от него ограничения, оценките от първия учебен срок по балообразуващите учебни предмети за съответния профил или специалност от професия и заявените желания.

Комисията приема документи от 03.05.2019 г. до 21.05.2019 г., в присъствието на лекар-педиатър в РУО – София-град, на адрес: гр. София, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

 • понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.

Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование подават следните документи – оригинал и едно копие:

 • заявление (по образец) с подредени желания;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняването в центровете за настаняване от семеен тип– за учениците от домове за деца, лишени от родителска грижа, от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.

Насочването на ученици с хронични заболявания се извършва по Списъци, утвърдени от министъра на здравеопазването и съгласувани с министъра на образованието и науката.

Броят на насочените учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания и на учениците със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от ЗПУО, на места, определени с държавния план-прием, не може да надвишава 4 ученици в паралелка, от които учениците със специални образователни потребности не може да са повече от 3.

Уведомявам Ви, че профилите и специалностите от професии, по които се осъществява насочване на ученици за учебната 2019/2020 г. на територията на област София-град ще бъде изнесен в сградата на РУО – София-град до 3 дни преди началото на работата на Комисията.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

13.03.2019

Областен кръг на XXXV олимпиада по техническо чертане

Изх. № РУО1-6311/13.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПГТЕ „ХЕНРИ ФОРД“, НПГПТО „М. В. ЛОМОНОСОВ“ и ПГ ПО ТРАНСПОРТ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, изменена със заповед  № РД 09-4010/21.12.2018 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на изискванията за провеждане на ученическите олимпиади, национални състезания и национални състезания по професии през учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-108/08.03.2019 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 16.03. 2019 г. от 09.00 часа в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” (НПГПТО), ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №148, район „Възраждане”.

Времетраене:

- за втора и трета група (от ІХ до ХІІ клас) – 5 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да заемат местата си в изпитните зали в НПГПТО – училище домакин до 8:45 ч., като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници за VIII клас по учебния предмет "Предприемачество", за X клас по учебния предмет "Икономика" и учебни комплекти по чужд език

Изх. № РУО1-5961/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на писмо № 9105-61/07.03.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-5729/07.03.2018 г., Ви информирам за откритите със Заповед № РД 09-5743/14.11.2017 г. и със Заповед № РД 09-5764/17.11.2017 г. на министъра на образованието и науката процедури по оценяване и одобряване на проекти на:

             - учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка;

             - учебници за X клас по учебния предмет икономика - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка;

             - учебни комплекти по чужд език - руски език, по учебна програма за постигане на ниво В1.1 (А 1 -А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР);

Със Заповед № РД 09-734/01.03.2019 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Указания за организиране и провеждане на оценяването за пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници за VIII клас по учебния предмет предприемачество - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, на учебници за X клас по учебния предмет икономика - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка, и на учебни комплекти по чужд език руски език, по учебна програма за постигане на ниво

В 1.1 (А1-А2-В1.1) от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и приложенията към тях - протоколи, карти за оценяване за пригодността и График за провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти.

В Указанията са разписани дейностите по оценяване за пригодността на проектите, за които отговаря директорът на училището, и дейностите, които извършва учителят. В графика са посочени сроковете.

Указанията, приложенията към тях и списъкът с училищата, в които ще се извършва оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите, са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници“.

Във връзка с организирането и провеждането на втория етап на процедурите -оценяване за пригодността за прилагане в училище на проектите моля за следното:

Директорите на училищата да създадат организация за приемането на проектите на учебници и на учебни комплекти във времето от 9.00 до 17.30 часа съгласно графика - до 29 март 2019 година включително.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

11.03.2019

Дни на отворени врати в СГСАГ „Хр. Ботев“

Изх. № РУО1-5940/11.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на директора на Софийска гимназия по строителство, архитектура и геодезия „Хр. Ботев“ с вх. № РУО1-26137/06.11.2017 г., Ви уведомявам, че на 12 и 13.03.2019 г. от 10:00 ч. до 17:30 ч. в сградата на гимназията ще се проведат „Дни на отворени врати“, на адрес: гр. София, бул. „Евлоги Георегиев“ № 34.

Приложение: Покана за „Дни на отворени врати“ в СГСАГ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.03.2019

Открита педагогическа практика по ДВГ

Изх. № РУО1-5553/06.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2018/2019 г., Ви уведомявам, че на 12.03.2019 г. от 12,30 ч. в ПГТ „Макгахан“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка на тема „Диагностика на горивна система на бензинов ДВГ“.

При проявен интерес от Вас и от учители от повереното Ви училище, следва да заявите участие до 11.03.2019 г. при старши експерта по професионално образование и обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 02-584/05.03.2019 г.

на началника на РУО – София-град/

22.02.2019

Национално ученическо състезание организирано от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, гр.Свищов.

Изх. № РУО1-4716/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов с вх. № РУO1-4558/21.02.2019 г. по електронната поща на РУО – София-град, Ви уведомявам, че организираното Национално ученическо състезание за 15.03.2019 г. е в направления:

 • Икономикс;
 • Предприемачество.

Право за участие имат ученици от XI и XII клас.

Участниците в направление „Икономикс“ трябва да имат предварителни познания в областта на Микроикономиката и Макроикономиката. Няма ограничение за брой участници от едно училище.

От участниците в направление „Предприемачество“ в рамките на състезанието ще се изисква чрез екипен подход да генерират идеи и оформят предложение за стартиране на собствен малък бизнес. Решаването на заданието се базира на основни знания, придобити в средното образование, като акцентът се поставя върху оригиналното мислене и творческите способности на учениците да откриват нови „полета“ за бизнес и формулират възможни начини за поддържане на успешна дейност.

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие по e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg – 11.03.2019 г.

За допълнителна информация и контакти:

гл. ас. д-р Юлиян Господинов – Координатор/Образователен маркетинг

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността

Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,

гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2

тел. 0887 63 00 33, (0631) 66 437

e-mail: edu.markeing@uni-svishtov.bg

www.uni-svishtov.bg

Приложения:

1. Формуляр за участие.

2. Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед №РД 10-90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

28.01.2019

Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“

Изх. № РУО1-2324/28.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „ПРОФ. Н. РАЙНОВ“,

СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с отчет за изпълнение на Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ по показатели Ви уведомявам, че РУО – София-град поддържа база-данни по посочените показатели.

Моля в срок до 11.00 часа на 30.01.2019 г. да попълните изисканите данни, отнасящи се за периода от 01.07.2018 г. до 31.12.2018 г. в посочения формуляр.

https://goo.gl/forms/WncDtjaPuJbC0xRh1

Обръщам внимание за своевременно отразяване на показателите, които се отнасят за повереното Ви учебно заведение, за отчетни периоди на Бюджетната програма от 01 януари – до 30 юни и от 01 юли – до 31 декември на календарната година, не по-късно от 15-то число на календарния месец следващ периодите. В базата данни следва да се отразяват единствено данните валидни за училището Ви отнасящи се за изминалия шест месечен период.

Разчитам на Вашата ангажираност за коректно отразяване на изискваната информация.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2019

Общински (училищен) кръг на XXXV олимпиада по техническо чертане

Изх. №  РУО1-2162/ 25.01.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Напомням Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2018/2019 г. и регламента за организиране и провеждането ѝ, XXXV олимпиада по техническо чертане се провежда в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 09 февруари 2019 г.;
 • Областен – на 16 март 2019 г., 09.00 часа;
 • Национален – от 19 април до 21 април 2019 г.

Общинският кръг се организира съобразно определените в т. 1. Общински кръг на Приложение № 1 „Изисквания за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г.“ на регламента за провеждане на XXXV олимпиада по техническо чертане, който е публикуван на сайта на МОН в рубриката „Олимпиади и състезания” и се провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.

Училищните комисии изготвят:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

За участие в Областния кръг на олимпиадата се класират учениците, които са получили на общинския кръг оценка не по-ниска от отличен (5,50) или не по-малко от 75% от максималния брой точки.

На 15 февруари 2019 год. от 09.00 до 10,00 часа в РУО – София-град, стая № 410, на инж. Златка Иванова – старши експерт по професионално образование и обучение, се предават:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати по групи – само на хартиен носител;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена, клас, оценка, брой точки, заверен с подпис и печат от директора на училището (на хартиен и магнитен носител);
 • писмените работи на класираните ученици;
 • ксерокопие на декларациите на учениците, допуснати до областен кръг, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично.

За останалите ученици директорът представя декларация, че декларациите на учениците се съхраняват в училището.

Пожелавам творчески успехи на участниците в олимпиадата!

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.01.2019

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“

Изх. № РУО1-768/11.01.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка със заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г., Ви напомням, че училищният кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, включено в графика за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2018/2019 г., е определен да се проведе до 26.01.2019 г.

В тази връзка училищата, в които се обучават ученици в последните две години по професии от област на образование „Техника”, професионални направления „Машиностроене, металообработване и металургия“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, и ще участват в състезанието, е необходимо да подадат информация с актуален e-mail за получаване на задачите, в срок до 17.01.2018 г. на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град.

Съгласно регламента на националното състезание, за резултатите от състезанието от училищен кръг се изготвят два протокола:

 • протокол с трите имена, класа и резултатите от двете задачи на всеки участник, подписан от комисията и нейния председател и заверен с печата на училището;
 • протокол с предложените за участие в националния кръг ученици, който заедно  с писмените им работи се изпраща до националната комисия в ПТГ „Васил Левски”, град Горна Оряховица, п. код 5100, ул. „Ангел Кънчев” № 27 или на е-mail: ptgvl@abv.bg, до 12 февруари 2019 г.

За участие в националния кръг се допускат ученици, които са получили минимум 20

точки на първия кръг и са класирани на 1 и/или 2 място в училищния кръг. Те се придружават

от 1 учител. Същите трябва да изпратят заявка за участие в националния кръг на състезанието

в срок до 20 февруари 2019 година на адрес: ПТГ „Васил Левски”, град Горна Оряховица,

п. код 5100, ул. „Ангел Кънчев” № 27 или на e-mail: ptgvl@abv.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД