Професионално образование

08.03.2018

Областен кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане.

 

Изх. № РУО1-5388/08.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПГТЕ „Хенри Форд“, НПГПТО „М. В. Ломоносов“, ПГ по транспорт и Първа частна математическа гимназия

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2017/2018 г., заповед № РД 01-462/16.10.2017 г., изменена и допълнена със заповед № РД01-623/18.12.2017 г. и заповед № РД 01-92/07.03.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 24.03. 2018 г. от 08,30 часа в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” (НПГПТО), ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №148, район „Възраждане”.

Времетраене:

- за първа група (VІІ и VІІІ клас) – 4 астрономически часа;

- за втора и трета група (от ІХ до ХІІ клас) – 5 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да заемат местата си в изпитните зали в НПГПТО – училище домакин до 8:15 ч., като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.01.2018

Общински (училищен) кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане

 

Изх. №  РУО1-2139/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Напомням Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-54119/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2017/2018 г. и регламента за организиране и провеждането ѝ, XXXIV олимпиада по техническо чертане се провежда в три кръга:

  • Общински (училищен) – до 17 февруари 2018 г.;
  • Областен – на 24 март 2018 г., 09.00 часа;
  • Национален – от 20 април до 22 април 2018 г.

Общинският кръг се организира съгласно регламент, който е публикуван на сайта на МОН: http://www.mon.bg в рубриката „Олимпиади и състезания” и се провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.

Училищните комисии изготвят:

  • протокол за явилите се ученици и техните резултати;
  • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

За участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили на общинския кръг оценка не по-ниска от отличен (5,50) или не по-малко от 75% от максималния брой точки.

На 26 февруари 2018 год. от 09.00 до 10,00 часа в РУО – София-град, стая № 410, на инж. Златка Иванова – старши експерт по професионално образование и обучение, се предават:

-           протокол на явилите се ученици и техните резултати по групи – само на хартиен носител;

-           протокол на класираните за областния кръг ученици  с трите имена, клас, оценка, брой точки, заверен с подпис и печат от директора на училището (на хартиен и магнитен носител);

-           писмените работи на класираните ученици и списък на учениците, подали декларация по т. 2 от V. Популяризиране на резултатите от олимпиадите, съгласно заповед № РД 09-54119/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“

 

Изх. № РУО1-2103/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-21/16.01.2018 г. на МОН с вх. № РУО1-1227/16.01.2018 г., Ви уведомявам, че задачите за училищния кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, включено в графика за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2017/2018 г., утвърден със заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката ще Ви бъдат изпратени по електронен път.

Училищата, в които се обучават ученици в последните две години по професии от професионалните направления „Машиностроене, металообработване и металургия“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, и ще участват в състезанието, е необходимо да подадат информация с актуален e-mail за получаване на задачите, в срок до 30.01.2018 г. на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град.

Съгласно регламента на националното състезание, за резултатите от училищния кръг се изготвя протокол, подписан от комисията и председателя ѝ, заверен с печата на училището. Същият се изпраща до 16.02.2018 г. на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град и копие в училището домакин на националния кръг на състезанието – ПТГ „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Ангел Кънчев“ № 27, п.к. 90 или на e-mail: ptgvl@abv.bg. Лице за връзка: инж. Дряновска.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Национален план по Европейския пакт за младежта

 

Изх. № РУО1- 2032/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с вх. № РУО1 – 1224/16.01.2018 г., Ви уведомявам, че представянето на Националния план на България по Европейския пакт за младежта ще се състои на 30.01.2018 г. в Дома на Европа на ул. "Георги С. Раковски" № 124 от 9,30 ч. до 13.30 ч.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е първата българска организация, подписала Европейския пакт на младежта, с който Европейската комисия и европейски бизнес лидери се ангажират да работят за трайно партньорство между бизнеса и образователните институции.

Всеки заинтерисован може да се включи в една или повече дейности от Националния план по Европейския пакт за младежта, за което е необходимо да посети www.unglobalcompact.bg или да се свърже с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg

Поради специалния пропускателен режим в сградата на ЕК е необходимо предварително потвърждение на представителите от Вашата институция до 26.01.2018 г. на e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.01.2018

Държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. по професии.

Изх. № РУО1-590/10.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Проф. Н. Райнов“, СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ и обединените училища с професионални паралелки

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-4/08.01.2018 г., вх. № РУО1-393/08.01.2018 г. относно дейностите за организиране на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г., в изпълнение на чл. 142, чл. 143 и чл. 144 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 50, чл. 51 и чл. 52 от Наредба № 10/16.09.2016 г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование, приложено Ви изпращам:

  1. Механизъм за план-прием в професионални гимназии и в паралелки за професионална подготовка в обединени училища, в средните училища и в профилираните гимназии;
  2. Таблица с комуникационни дейности по реализиране на план-приема за учебната 2018/2019 г.;
  3. Индикативен списък на специалности от професии, за които в рамките на петгодишен период се очаква недостиг на специалисти с професионална квалификация, за които се предвижда да се предостави допълнително финансиране на основание чл. 282, ал. 3, т.3 и ал. 6, във връзка с чл. 283, ал.1, т. 1,2,5,8 и т.10 от ЗПУО.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.01.2018

Работна среща с директорите, осъществщващи държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. по професии.

 

Изх. № РУО1-453/09.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Проф. Н. Райнов“, СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ и обединените училища с професионални паралелки

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за дейността на Регионалното управление на образованието – София-град за учебната 2017/2018 година, на 18.01.2018 г. от 15,30 часа, в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ №17, ет. 5, заседателна зала, ще се проведе работна среща на тема: „Оптимизиране на държавния план-прием по професии, в съответствие с потребностите на пазара на труда“.

Присъствието на директора е задължително.

Във връзка с изготвянето на Вашите мотивирани предложения Ви напомням, че актуалният Списък на професиите за професионално образование и обучение е поместен на интернет страницата на МОН.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.01.2018

Покана за участие в Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“

Изх. № РУО1-127/04.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30321/21.12.2017 г., Ви изпращам Покана за участие в Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“, организирано от Технически университет – Варна, Община Варна и РУО – Варна.

Предварителна заявка за участие можете да изпращате на имейл: einie@tu-varna.bg до 05.02.2018 г.

Приложение:

  1. Покана за участие.
  2. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.01.2018

Предложения за държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. на професионалните гимназии.

 

ВАЖНО!

 

Изх. № РУО1-150/04.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ,  ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ,  ПГИИ„Н.РАЙНОВ“, 94 СУ „Д.СТРАШИМИРОВ“ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с осъществяване на дейностите по държавния прием на ученици след завършено основно образование, в срок до 15.01.2018 г. следва да внесете в РУО – София-град Вашите мотивирани предложения за държавен план-прием за учебната 2018/2019 г., на хартиен носител и заведени с входящ номер в РУО – София-град, както  и изпратени на имейл: rio_ziivanova@abv.bg

Напомням, че предложенията за държавен план-прием за учебната 2018/2019 година трябва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 50 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, и на Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС 219/05.10.2017 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.01.2018

Ще се проведе открита педагогическа практика в ПГТЕ „Хенри Форд“ на 30.01.2018 г.

Изх. № РУО1-126/04.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., на 30.01.2018 г. от 13,00 ч. в ПГТЕ „Хенри Форд“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка на тема „Анализ на работата на действаща инсталация с използване на котел на биомаса“.

При проявен интерес от Вас и от учители от повереното Ви училище, следва да заявите участие до 19.01.2018 г. при старши експерта по професионално образование и обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.12.2017

Предоставени средства от спрени или прекратени месечни помощи

 

Изх. № РУО1-30390/21.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на писмо № 9105-421/13.12.2017 г. на МОН, прилагам списък за предоставени средства от спрени или прекратени месечни помощи на децата и учениците на ТУЕС, НГПИ „Свети Лука“, общинските училища и детски градини.

Предоставеният трансфер следва да бъде отразен по параграф 61-01 „трансфери между бюджети – получени трансфери (+)“.

Общинските училища и детски градини ще получат оригиналните писма от СО.

ТУЕС и НГПИ „Свети Лука“ ще получат оригиналните писма от стая 422 на РУО – София-град.

Приложениe:

1. Списък на училища и детски градини 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.12.2017

Популяризиране на професионалното образование и обучение и възможностите

Изх. № РУО1- 29032/08.12.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Проф. Н. Райнов“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1 – 27428/17.11.2017 г. относно популяризиране на професионалното образование и обучение и възможностите, които то дава за реализация на учениците, за увеличаване на приема и издигане престижа на професионалното образование, моля в срок до 12.12.2017 г. да изпратите информация за възпитаници на Вашето училище с възможност за контакт, които са постигнали успешна професионална реализация след завършено образование в професионалната гимназия/паралелка и на Ваши ученици, върнали се като учители в повереното Ви училище, за което попълните формуляра на следния линк: https://goo.gl/forms/5RMpyFIs4JhnwJSd2

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

МИЛЕН БАЛДЖЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2219/17.11.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

15.11.2017

Открито Лего техническо изложение ТЕХПЛЕЙ

 

Изх. № РУО1-27068/14.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 11.11.2017 г. в Националния политехнически музей е открито Лего техническо изложение ТЕХПЛЕЙ. То е провокирано от интереса на участниците в музейно-образователната програма „От детски конструктор до професии за новите технологии“, стартирала през май 2017 г. Основна задача на програмата е да се засили интереса сред по-малките и учениците към инженерните професии, свързани с новите технологии. Докато се учат да програмират и моделират, децата разбират и експериментират с дигиталния свят, в който живеят.

В техническото изложение ТЕХПЛЕЙ са представени модели, които са измайсторени от вече пораснали „хлапета“ – членове на Българския ЛЕГО Клуб „Лебго“. Те са подготвили едни от най-атрактивните модели, свързани със света на техниката. Посетителите могат да видят изградените от хиляди Лего елементи различни инсталации: влакови композиции, автомобили, самолети, космически кораби, сгради, 3D модели, както и популярни анимационни герои.

Изложението може да бъде посетено до 01.12.2017 г.

Програмата се реализира с подкрепата на Фондация „Еврика“ и Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ).

 

ТЕХПЛЕЙ е част от специалните събития свързани с 60-тата годишнина от създаването на Националния политехнически музей.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВАНЯ СТАНЧЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10-2140/27.10.2017 г.

на министъра на образованието и науката/