Професионално образование

17.04.2018

Допуснати ученици на национален кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане

Допуснати ученици

на национален кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане,

20-22.04.2018 г., гр. София.

Извлечения от Протокол № 2/11.04.2018 г. и Протокол № 3/12.04.2018 г. на националната комисия за допуснатите ученици от област София-град на национален кръг на XXXIV Национална олимпиада по техническо чертане, 20-22.04.2018 г., гр. София.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

11.04.2018

Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап

 

Изх. № РУО1-8011/10.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА ПГ, СУ, Профилирани гимназии и Обединени училища с професионални паралелки

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1 – 7716/02.04.2018 г. относно въвеждане през учебната 2018/2019 г. в училищата Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап приложено Ви изпращам утвърдения текст на документа. В изпълнение на Механизма за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап създайте необходимата организация за популяризиране на предлаганите от Вашето училище професии.

Приложения:

1. Механизъм за координиране на дейностите за популяризиране на професиите сред учениците от прогимназиален етап

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.03.2018

Популяризиране на актуални професии сред учениците от прогимназиален етап

 

Изх. № РУО1-6821/23.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 9105/09.03.2018 г. на МОН, Ви уведомявам, че дирекция „Професионално образование и обучение“ на Министерството на образованието и науката съвместно с работодателски организации, организира презентации на актуални професии сред учениците от V, VI и VII клас. Срещите са планирани до края на учебната 2017/2018 г. и организацията им следва да отговаря на следните изисквания:

      1.За училищата с целодневна организация на учебния процес популяризиране на професии ще става в часовете за занимания по интереси.

      2.За училищата, които не осъществяват целодневна организация на учебния процес, дейностите по популяризиране на професии ще се извършват в часовете от седмичното разписание по учебните предмети:

-        информационни технологии;

-        история и цивилизация;

-        география и икономика;

-        човекът и природата

-        биология и здравно образование;

-        физика и астрономия;

-        химия и опазване на околната среда;

-        музика;

-        изобразително изкуство;

-        технологии и предприемачество;

-        физическо възпитание и спорт.

Уведомявам Ви, че представянето ще продължи не повече от един учебен час по учебен предмет през цялата учебна година и ще бъде съобразено с учебното съдържание по съответния предмет за съответния ден. В един час могат да бъдат представени няколко професии. Работодателите и/или професионалните гимназии предварително ще установят връзка с училищата, в които биха искали да презентират професия.

Във връзка с професионалното ориентиране на учениците през учебната 2017/2018 г. моля създайте необходимата организация за популяризиране на актуални професии сред учениците от прогимназиален етап, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.03.2018

Областен кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане.

 

Изх. № РУО1-5388/08.03.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПГТЕ „Хенри Форд“, НПГПТО „М. В. Ломоносов“, ПГ по транспорт и Първа частна математическа гимназия

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания през учебната 2017/2018 г., заповед № РД 01-462/16.10.2017 г., изменена и допълнена със заповед № РД01-623/18.12.2017 г. и заповед № РД 01-92/07.03.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламента за организиране и провеждане на олимпиадата по техническо чертане, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата по техническо чертане ще се проведе на 24.03. 2018 г. от 08,30 часа в Национална професионална гимназия по прецизна техника и оптика „М. В. Ломоносов” (НПГПТО), ул. „Св. Св. Кирил и Методий” №148, район „Възраждане”.

Времетраене:

- за първа група (VІІ и VІІІ клас) – 4 астрономически часа;

- за втора и трета група (от ІХ до ХІІ клас) – 5 астрономически часа.

Класираните за участие ученици следва да заемат местата си в изпитните зали в НПГПТО – училище домакин до 8:15 ч., като представят документ за самоличност (лична карта или ученическа лична карта).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.01.2018

Общински (училищен) кръг на XXXIV олимпиада по техническо чертане

 

Изх. №  РУО1-2139/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Напомням Ви, че в изпълнение на заповед № РД 09-54119/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 година, заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град за организиране и провеждане на олимпиадите през учебната 2017/2018 г. и регламента за организиране и провеждането ѝ, XXXIV олимпиада по техническо чертане се провежда в три кръга:

  • Общински (училищен) – до 17 февруари 2018 г.;
  • Областен – на 24 март 2018 г., 09.00 часа;
  • Национален – от 20 април до 22 април 2018 г.

Общинският кръг се организира съгласно регламент, който е публикуван на сайта на МОН: http://www.mon.bg в рубриката „Олимпиади и състезания” и се провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.

Училищните комисии изготвят:

  • протокол за явилите се ученици и техните резултати;
  • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати.

За участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили на общинския кръг оценка не по-ниска от отличен (5,50) или не по-малко от 75% от максималния брой точки.

На 26 февруари 2018 год. от 09.00 до 10,00 часа в РУО – София-град, стая № 410, на инж. Златка Иванова – старши експерт по професионално образование и обучение, се предават:

-           протокол на явилите се ученици и техните резултати по групи – само на хартиен носител;

-           протокол на класираните за областния кръг ученици  с трите имена, клас, оценка, брой точки, заверен с подпис и печат от директора на училището (на хартиен и магнитен носител);

-           писмените работи на класираните ученици и списък на учениците, подали декларация по т. 2 от V. Популяризиране на резултатите от олимпиадите, съгласно заповед № РД 09-54119/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/2018 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Национално състезание „Най-добър техник в машиностроенето“

 

Изх. № РУО1-2103/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо № 9105-21/16.01.2018 г. на МОН с вх. № РУО1-1227/16.01.2018 г., Ви уведомявам, че задачите за училищния кръг на Националното състезание „Най-добър техник в машиностроенето“, включено в графика за провеждане на националните състезания по професии през учебната 2017/2018 г., утвърден със заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката ще Ви бъдат изпратени по електронен път.

Училищата, в които се обучават ученици в последните две години по професии от професионалните направления „Машиностроене, металообработване и металургия“ и „Моторни превозни средства, кораби и въздухоплавателни средства“, и ще участват в състезанието, е необходимо да подадат информация с актуален e-mail за получаване на задачите, в срок до 30.01.2018 г. на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град.

Съгласно регламента на националното състезание, за резултатите от училищния кръг се изготвя протокол, подписан от комисията и председателя ѝ, заверен с печата на училището. Същият се изпраща до 16.02.2018 г. на старши експерта по професионално образование и обучение в РУО – София-град и копие в училището домакин на националния кръг на състезанието – ПТГ „Васил Левски“, гр. Горна Оряховица 5100, ул. „Ангел Кънчев“ № 27, п.к. 90 или на e-mail: ptgvl@abv.bg. Лице за връзка: инж. Дряновска.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.01.2018

Национален план по Европейския пакт за младежта

 

Изх. № РУО1- 2032/25.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българската мрежа на Глобалния договор на ООН с вх. № РУО1 – 1224/16.01.2018 г., Ви уведомявам, че представянето на Националния план на България по Европейския пакт за младежта ще се състои на 30.01.2018 г. в Дома на Европа на ул. "Георги С. Раковски" № 124 от 9,30 ч. до 13.30 ч.

Българската мрежа на Глобалния договор на ООН е първата българска организация, подписала Европейския пакт на младежта, с който Европейската комисия и европейски бизнес лидери се ангажират да работят за трайно партньорство между бизнеса и образователните институции.

Всеки заинтерисован може да се включи в една или повече дейности от Националния план по Европейския пакт за младежта, за което е необходимо да посети www.unglobalcompact.bg или да се свърже с Българската мрежа на Глобалния договор на ООН на e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg

Поради специалния пропускателен режим в сградата на ЕК е необходимо предварително потвърждение на представителите от Вашата институция до 26.01.2018 г. на e-mail: secretariat@unglobalcompact.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.01.2018

Държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. по професии.

Изх. № РУО1-590/10.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Проф. Н. Райнов“, СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ и обединените училища с професионални паралелки

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-4/08.01.2018 г., вх. № РУО1-393/08.01.2018 г. относно дейностите за организиране на държавния план-прием за учебната 2018/2019 г., в изпълнение на чл. 142, чл. 143 и чл. 144 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО) и чл. 50, чл. 51 и чл. 52 от Наредба № 10/16.09.2016 г. на МОН за организацията на дейностите в училищното образование, приложено Ви изпращам:

  1. Механизъм за план-прием в професионални гимназии и в паралелки за професионална подготовка в обединени училища, в средните училища и в профилираните гимназии;
  2. Таблица с комуникационни дейности по реализиране на план-приема за учебната 2018/2019 г.;
  3. Индикативен списък на специалности от професии, за които в рамките на петгодишен период се очаква недостиг на специалисти с професионална квалификация, за които се предвижда да се предостави допълнително финансиране на основание чл. 282, ал. 3, т.3 и ал. 6, във връзка с чл. 283, ал.1, т. 1,2,5,8 и т.10 от ЗПУО.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.01.2018

Работна среща с директорите, осъществщващи държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. по професии.

 

Изх. № РУО1-453/09.01.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Проф. Н. Райнов“, СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ и обединените училища с професионални паралелки

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за дейността на Регионалното управление на образованието – София-град за учебната 2017/2018 година, на 18.01.2018 г. от 15,30 часа, в сградата на РУО – София-град, ул. „Антим I“ №17, ет. 5, заседателна зала, ще се проведе работна среща на тема: „Оптимизиране на държавния план-прием по професии, в съответствие с потребностите на пазара на труда“.

Присъствието на директора е задължително.

Във връзка с изготвянето на Вашите мотивирани предложения Ви напомням, че актуалният Списък на професиите за професионално образование и обучение е поместен на интернет страницата на МОН.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.01.2018

Покана за участие в Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“

Изх. № РУО1-127/04.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30321/21.12.2017 г., Ви изпращам Покана за участие в Национално средношколско състезание „Енергетиката и ние“, организирано от Технически университет – Варна, Община Варна и РУО – Варна.

Предварителна заявка за участие можете да изпращате на имейл: einie@tu-varna.bg до 05.02.2018 г.

Приложение:

  1. Покана за участие.
  2. Регламент на състезанието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.01.2018

Предложения за държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. на професионалните гимназии.

 

ВАЖНО!

 

Изх. № РУО1-150/04.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ,  ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ,  ПГИИ„Н.РАЙНОВ“, 94 СУ „Д.СТРАШИМИРОВ“ И ОБЕДИНЕНИТЕ УЧИЛИЩА С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ 

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с осъществяване на дейностите по държавния прием на ученици след завършено основно образование, в срок до 15.01.2018 г. следва да внесете в РУО – София-град Вашите мотивирани предложения за държавен план-прием за учебната 2018/2019 г., на хартиен носител и заведени с входящ номер в РУО – София-град, както  и изпратени на имейл: rio_ziivanova@abv.bg

Напомням, че предложенията за държавен план-прием за учебната 2018/2019 година трябва да бъдат съобразени с изискванията на чл. 50 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование, и на Приложение № 7 към чл. 53 от Наредба за финансирането на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС 219/05.10.2017 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.01.2018

Ще се проведе открита педагогическа практика в ПГТЕ „Хенри Форд“ на 30.01.2018 г.

Изх. № РУО1-126/04.01.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 г., на 30.01.2018 г. от 13,00 ч. в ПГТЕ „Хенри Форд“ ще се проведе открита педагогическа практика с учители по професионална подготовка на тема „Анализ на работата на действаща инсталация с използване на котел на биомаса“.

При проявен интерес от Вас и от учители от повереното Ви училище, следва да заявите участие до 19.01.2018 г. при старши експерта по професионално образование и обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД