Професионално образование

01.06.2017

Заповед № РД 09-2437/29.05.2017 г. на министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1-12456/31.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-2437/29.05.2017 г. на министъра на образованието и науката, с вх. № РУО1-12234/30.05.2017 г., Ви уведомявам, че 06.06.2017 г. и 09.06.2017 г. са определени за неучебни дни за учениците от всички училища, които провеждат държавни изпити за придобиване съответно на втора и трета степен на професионална квалификация по терия на професията и специалността.

В тази връзка, моля да имате предвид, че учебното съдържание следва да бъде преструктурирано от учителите и одобрено от директорите на училищата, и в срок до 05.06.2017 г. следва да бъде представено в РУО – София-град, стая 422 за съгласуване от началника на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД 10- 1662/22.05.2017 г.

на министъра на образованието и науката/

 

31.05.2017

Личен картон с номенклатурен номер 3-50В

Изх. № РУО1-12408/31.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-12192/29.05.2017 г., Ви уведомявам, че личният картон с номенклатурен номер 3-50В се отнася за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Моля да имате това предвид при заявяване на документи за началото на учебната 2017/2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   

на министъра на образованието и науката/