Професионално образование

31.05.2017

Личен картон с номенклатурен номер 3-50В

Изх. № РУО1-12408/31.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-12192/29.05.2017 г., Ви уведомявам, че личният картон с номенклатурен номер 3-50В се отнася за валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

Моля да имате това предвид при заявяване на документи за началото на учебната 2017/2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   

на министъра на образованието и науката/