Профил на купувача

08.11.2019

Събиране на оферти, във връзка с изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) в администрацията на РУО – София-град

Изх. №  РУО1-31570/08.11.2019 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

Във връзка с постъпило в РУО – София-град писмо с вх.№ РУО1-31485/08.11.2019 г. Правим следните уточнения:

 

1. Относно обявата: събиране на оферти, във връзка с изграждане на мрежова инфраструктура (lan мрежа) в администрацията на РУО – София-град, а именно:

 

1.1. При изграждането на мрежовата инфраструктура е необходимо да осигурят два сървърни шкафа, които да са съвместими с 19” устройства. Приблизителни размери 600 x 1000 x 2000 мм.

 

Стандарти:

• iso9001-2008

• tse: en 61587-1 за механична структура

• клас на защита: ip20 или ip55

 

1.2. Относно обявата: строително ремонтни дейности  след изграждане на мрежова инфраструктура (lan мрежа) на територията на РУО – София-град, а именно:

Демонтаж и монтаж на ламперия и вграден гардероб ще се извършва само в сървърното помещение

 

2. Срокът за подаване на оферти се удължава до 17:30 часа на 13.11.2019 г.

 

3. При проявен интерес може да се извърши оглед всеки работен ден в рамките на работното време на администрацията – 08:30 ч. – 17:30 ч.

 

4. Място за подаване на оферти

 

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим i“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. До 17:00 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: [email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

01.11.2019

Събиране на оферти, във връзка с изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) в администрацията на РУО – София-град

Изх. №  РУО1-30941/01.11.2019 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

ПРЕДМЕТ НА ОБЯВАТА: Събиране на оферти, във връзка с изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) в администрацията на РУО – София-град.

 

ОПИСАНИЕ И ТЕХНИЧЕСКИ ПАРАМЕТРИ: Изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) в администрацията на РУО – София-град. Обектът включва: 29 броя стаи (включително и сървърно помещение), разположени на два етажа (четвърти и пети етаж) в административна сграда, находяща се в град София, ул. „Антим I“ №17. Кабинетите са четири стандартни типа с приблизителни размери (дълж./шир./ вис.) на всеки:

I вид – 5,8 х 5,10 м. х 2,60 м – 1 бр.

II вид – 8,80 х 5,10 м. х 2,60 м – 1 бр.

III вид – 5,8 х 5,10 м. х 2,60 м – 1 бр.

IV вид -  5,10 х2,80 м. х 2,60 м – 26 бр.

Общият брой на работните точки е между 88-93. Във всяко помещение да има по 3 работни точки.

Кабинетите са разположени на два етажа. На четвърти етаж – 15 кабинети. На пети етаж – 14 броя (включително сървърно помещение). Размерите на всеки етаж е: 2,40 м. х 34,50 м.

 

ИЗИСКВАНИЯ ОТНОСНО:

1.ценовото предложение

1.1.При изготвяне на ценовото предложение кандидатите следва да вземат предвид, че крайните единични цени, трябва да включват:

1.1.1.Всички разходи /в т.ч. спомагателни дейности, материали, консумативи, цени за доставка/, за видове дейности, технологично необходими за извършване на конкретния вид услуга до окончателното му завършване.

1.1.2.Всички разходи свързани с изпълнението на услугата, включително и тези по подготовка, транспорт на материалите, работна ръка, натоварване и извозване на отпадъци и всички други присъщи разходи.

2.ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

2.1.Срок на изпълнение

2.2.Гаранционен срок на изпълнените дейности и на вложените материали, който не може да е по-малък от предоставения от производителя.

2.3.Валидност на офертата

 

 

4.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4.1.Услугата трябва да бъде извършена качествено и в срок, с материали, които отговарят на техническите изисквания към продуктите съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/.

4.2.Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 30 дни от влизане в сила на договора.

4.3.Мрежата да се изгради поне със сертифицирани по CATEGORY 6 / Class E продукти.

4.4.Демонтаж и възстановяване на електрическата и мрежова инфраструктура в сървърното помещение.

4.5.Функциониращите в момента електрическа, охранителна, противопожарна и мрежова инсталация следва да остават действащи в рамките на работното време през периода на изграждането на новата LAN мрежа.

4.6.Мрежовата инфраструктура (LAN мрежата) да позволява обновяване и разширение.

 

5.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

 

5.1.В оферта да са включени всички дейности, необходими за изграждането на мрежата и привеждането на помещенията за нормални условия на труд.

5.2.След завършване на дейностите, трябва да бъде изтеглена цялата налична механизация и невложени материали, обекта да е почистен от отпадъците.

5.3.Изпълнението на услугата да се осъществява в съответствие със съществуващата конструкция на сградата, спазвайки нормативните разпоредби и мерки за безопасност при работа.

5.4.Всяка промяна се съгласува и одобрява от Възложителя писмено.

 

6.МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:00 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: [email protected]

Срокът за подаване на офертите е до 10.11.2019 г.

 

Изх. №  РУО1-30943/01.11.2019 г.

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

ПРЕДМЕТ: Строително ремонтни дейности  след изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) на територията на РУО – София-град

 

Изисквания относно:

1.ценовото предложение

1.1.При изготвяне на ценовото предложение кандидатите следва да вземат предвид, че крайните единични цени, трябва да включват:

1.1.1.Всички разходи /в т.ч. спомагателни дейности, материали, консумативи, цени за доставка/, за видове дейности, технологично необходими за извършване на конкретния вид услуга до окончателното му завършване.

1.1.2.Всички разходи свързани с изпълнението на услугата, включително и тези по подготовка, транспорт на материалите, работна ръка, натоварване и извозване на отпадъци и всички други присъщи разходи.

2.ТЪРГОВСКИ ИЗИСКВАНИЯ:

2.1.Срок на изпълнение

2.2.Гаранционен срок на изпълнените дейности и на вложените материали, който не може да е по-малък от предоставения от производителя.

2.3.Валидност на офертата

 

3.ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ:

Предмет на поръчката: Строително ремонтни дейности  след изграждане на мрежова инфраструктура (LAN мрежа) на територията на РУО – София-град.

 

3.1.Обособена позиция. Строително ремонтни дейности в 29 помещения /стаи/ и коридорите на четвърти и пети етаж на сграда, находяща се в гр. София, ул. „Антим I“ след изграждане на мрежова инфраструктура. Кабинетите са разположени на два етажа. На четвърти етаж – 15 кабинети. На пети етаж – 14 броя (включително сървърно помещение). Размерите на всеки етаж е: 2,40 м. х 34,50 м.

 

3.1.1.Демонтаж и запазване на електрическата и в сървърното помещение.

3.1.2.Демонтаж и монтаж на ламперия и вграден гардероб в стаите.

3.1.3.Шпакловка, боядисване на сървърното помещение.

3.1.4.Боядисване на четвърти и пети етаж в сградата.

 

 

4.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА

4.1.Услугата трябва да бъде извършена качествено и в срок, с материали, които отговарят на техническите изисквания към продуктите съгласно Закона за техническите изисквания към продуктите /ЗТИП/.

4.2.Срок за изпълнение на поръчката – не повече от 30 дни от влизане в сила на договора.

 

5.ДОПЪЛНИТЕЛНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ РЕМОНТНИТЕ ДЕЙНОСТИ

5.1.В оферта да са включени всички строително-монтажни дейности, необходими за привеждането на помещенията за нормални условия на труд.

5.2.След завършване на дейностите, трябва да бъде изтеглена цялата налична механизация и невложени материали, обекта да е почистен от отпадъците.

5.3.Изпълнението на услугата да се осъществява в съответствие със съществуващата конструкция на сградата, спазвайки нормативните разпоредби и мерки за безопасност при работа.

5.4.Всяка промяна се съгласува и одобрява от Възложителя писмено.

 

6.МЯСТО И СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ

Офертите могат да се представят в деловодството на Регионално управление на образованието – София-град”, град София, ул. „Антим I“, № 17, всеки работен ден от 9.00 ч. до 17:00 ч. или на ел.поща на РУО – София-град: [email protected]

Срокът за подаване на офертите е до 10.11.2019 г.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАДСКА

 

30.10.2019

Предложения за организиране на семинар

Изх. № РУО 1- 30694/29.10.2019 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА „ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МЕЖДУ УЧИЛИЩЕТО, РОДИТЕЛИТЕ И ИНСТИТУЦИИТЕ ФАКТОР ЗА ЕФЕКТИВНО ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ВЪПИТАНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Във връзка с предстоящо провеждане на семинар с директори и  заместник-директори по учебната дейност на столични училища на тема „Взаимодействието между училището, родителите и институциите – фактор за ефективно образование, обучение и възпитание на учениците“, очакваме Вашите предложения, които трябва да отговарят на следните условия:

 1. По отношение на съдържанието:
 • да бъде представена програма по темата на семинара, насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти, както и индикатори за очакваните резултати от семинара;
 • продължителност - 16 академични часа, като бъде предвидена в програмата възможност за време, в което участници да могат да споделят добри практики по темата на семинара;
 • присъждане на 1 квалификационен кредит.
 1. По отношение на обучителите:
 • да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на семинара;
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара, придобит в практиката или в провеждане на обучения.
 1. По отношение на организацията:
 • място на провеждане на семинара: на отстояние до 200 км от град София;
 • зали: една зала с капацитет до 150 места и една зала с капацитет до 100 места, които да бъдат технически оборудвани (озвучаване и мултимедия);
 • такса за обучение;
 • организиран транспорт – от град София до мястото на обучението и обратно;
 • два пълни пансиона (две нощувки в хотел с минимум четири звезди, две закуски, два обяда, две вечери, 4 кафе паузи).

Начин и критерии за класиране на предложенията по отношение на обучението и организацията:

 • програма на семинара;
 • цена за един участник, формирана в съответствие с посочените условия;
 • квалификация на обучителите.

Срок за внасяне на предложенията до 15.11.2019 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.09.2019

Набиране на оферти

Изх. № РУО1-26256/11.09.2019 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ ПРИВЕЖДАНЕ НА ИНСТИТУЦИИ/ОРГАНИЗАЦИИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТА ЗА ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ 2016/679, GDPR

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с оптимизиране работата в РУО – София-град очакваме Вашите оферти за проверка, актуализация и привеждане на дейностите на РУО – София-град в съответствие с изискванията на Регламента за защита на личните данни в срок до 20.09.2019 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство, ел. поща: [email protected], сисетма за сигурно електронно връчване или система за електронен обмен на съобщения.

 

Критерии за оценяване:

 1. Да е съобразен с изискванията на Регламента за защита на личните данни, ЗЗЛД, както и с препоръките на Комисия за защита на личните данни и др.;

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

11.09.2019

Покана за отваряне на оферти обществена поръчка с № 9091712

Изх.№РУО1-26120/11.09.2019 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

                                               

Във връзка с обява за обществена поръчка на стойност  по чл.20, ал.3 от ЗОП с уникален №9091712 в Регистъра на обществените поръчки и изх. № РУО1-24644/22.08.2019 г. с предмет „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване на нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“, Ви уведомявам, че отварянето на офертите ще се състои на  13.09.2019 г. /петък/ от 14:00 часа в сградата на РУО  София-град, ул.“Антим І“ №17, ет.5, заседателна зала.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК РУО                                                                          

СОФИЯ-ГРАД       

22.08.2019

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП

Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява

Уникален номер в Регистъра на АОП: 9091712

Връзка към информация за преписката в АОП: http://www.aop.bg/v71_pp.php?mode=view2&id=9091712

Възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява чл. 20, ал. 3, т.2 ЗОП с предмет: „Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите за провеждане на Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град“

 

 

Краен срок за подаване на оферти: 10.09.2019 17:00

 

Документи:

 1. Обява за обществена поръчка. 
 2. Документация и образци (pdf).
 3. Документация и образци (doc).
 4. Списък на образователните институции.

Свали документ

06.08.2019

Предложения за организиране на обучения - удължаване на срока

Изх. № РУО1-23596/05.08.2019 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2019 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Във връзка с реализиране на дейности по НП „Квалификация – 2019 г. и писмо на сайта на РУО - София-град с изх. № РУО1-21564/12.07.2019 г., Ви уведомявам, че  РУО – София-град удължава срокът за набиране на предложения за извършване на обучения по следните дейности и теми:

Тематично направление 4.1.1. Компетентностен подход и образователни резултати, Мярка I – Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти - обучения на учители.

 

 1. Обучение на тема - Развиване и формиране на ключови компетентности чрез обучението по Български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап / V-XII клас/ с оглед на новите учебни програми.
 2. Обучение на тема - Дигиталните компетентности - ключови за учителите и учениците на 21 век.
 3. Обучение на тема - Дейностният подход в обучението по география и икономика – в основата на формиране на ключови компетентности.
 4. Обучение на тема - Практически дейности в учебния процес за формиране на функционална грамотност у учениците.

 

Тематично направление 4.1.2. Креативност, иновативност, новаторство. Мотивация на педагогическите специалисти, Мярка III – Подкрепа за прилагане на иновативни практики.

 

 1. Обучение на тема - Иновативни педагогически технологии в училищното образование.

 

Тематично направление 4.1.3. Образование и ценности:

Мярка I – Реализиране на ценностно ориентирано образование и възпитание като ключов фактор за социална регулация на взаимоотношенията в образователната  институция и обществото.

 

 1. Обучение на тема - Ценностно ориентирано образование и възпитание в детската градина за постигане на толерантност във взаимоотношенията в детския колектив и изграждане на култура на поведение в обществото.

 

Мярка II – Комуникация и взаимодействия в образованието.

 1. Обучение на тема - Усъвършенстване на взаимодействието между родители и образователна институция, техники и подходи за стимулиране на родителската активност. Ролята на Обществените съвети.

Тематично направление 4.1.4. – Лидерство в образованието:

Мярка III – Формиране на умения за самопознание и усъвършенстване, създаване на благоприятен психологически климат, идентифициране на предизвикателствата в работата, демотивиращи учителите и сплотяване на педагогическия колектив.

 1. Обучение на тема - Техники за създаване на благоприятен психологически климат на взаимодействие в педагогическите екипи, техники за екипна работа за постигане на общи стратегически цели.

Мярка IV – Изграждане на базови управленски умения на новоназначени директори и заместник- директори.

 1. Обучение на тема - Изграждане на базови управленски умения на новоназначени директори и заместник-директори в областта на управление на персонала и трудово-правно законодателство.
 2. Обучение на тема - Формиране на знания и умения за финансово управление на образователната институция у новоназначени директори и заместник-директори.

Мярка V – Използване на информационни и комуникационни технологии за повишаване на ефективността и ефикасността на управление и провеждане на образователния процес, чрез въвеждане на електронни системи за учене и администриране.

 1. Обучение на тема - Използване на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ чрез въвеждане на електронни системи за администриране с цел подобряване управлението на образователната институция.

Предложенията следва да отговарят на следните условия:

По отношение на съдържанието:

 • а бъде представена учебна програма по темата за 16 часа присъствено обучение на хартиен носител и кратка презентация на електронен носител, утвърдена от декана съответния факултет.
 • програмата трябва да бъде насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти,  както и индикатори за очакваните резултати с продължителност - 16 академични часа. 
 • да бъде представен график за провеждане на обучението.
 • да бъде представена оферта за провеждане на обучението с приложена план-сметка.

По отношение на обучителите:

 • да бъде представен списък на обучителите с приложени професионални автобиографии, да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на семинара.
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара, придобит в практиката или в провеждането на обучения.

Удостоверяването на посочените условия се осъществява с копия на съответните документи.

Начин на класиране на предложенията: предложението да отговаря на целите, задачите и очакваните резултати на НП „Квалификация“ - 2019 г.

Срок за внасяне на предложенията до 15.08.2019 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.07.2019

Предложения за организиране на обучения

Изх. № РУО1-21564/12.07.2019 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2019 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

 

Във връзка с реализиране на дейности по НП „Квалификация – 2019 г., идентифицирани потребности от квалификация на педагогическите специалисти на територията на област София-град и организиране на обучения  за учители, директори и други педагогически специалисти Регионално управление на образованието – София-град набира предложения за извършване на обучения по следните дейности и теми:

Тематично направление 4.1.1. Компетентностен подход и образователни резултати, Мярка I – Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти - обучения на учители.

 

 1. Обучение на тема - Развиване и формиране на ключови компетентности чрез обучението по Български език и литература в прогимназиален и гимназиален етап / V-XII клас/ с оглед на новите учебни програми.
 2. Обучение на тема - Дигиталните компетентности - ключови за учителите и учениците на 21 век.
 3. Обучение на тема - Дейностният подход в обучението по география и икономика – в основата на формиране на ключови компетентности.
 4. Обучение на тема - Практически дейности в учебния процес за формиране на функционална грамотност у учениците.

 

Тематично направление 4.1.2. Креативност, иновативност, новаторство. Мотивация на педагогическите специалисти, Мярка III – Подкрепа за прилагане на иновативни практики.

 

 1. Обучение на тема - Иновативни педагогически технологии в училищното образование.

 

Тематично направление 4.1.3. Образование и ценности:

Мярка I – Реализиране на ценностно ориентирано образование и възпитание като ключов фактор за социална регулация на взаимоотношенията в образователната  институция и обществото.

 

 1. Обучение на тема - Ценностно ориентирано образование и възпитание в детската градина за постигане на толерантност във взаимоотношенията в детския колектив и изграждане на култура на поведение в обществото.

 

Мярка II – Комуникация и взаимодействия в образованието.

 1. Обучение на тема - Усъвършенстване на взаимодействието между родители и образователна институция, техники и подходи за стимулиране на родителската активност. Ролята на Обществените съвети.

Тематично направление 4.1.4. – Лидерство в образованието:

Мярка III – Формиране на умения за самопознание и усъвършенстване, създаване на благоприятен психологически климат, идентифициране на предизвикателствата в работата, демотивиращи учителите и сплотяване на педагогическия колектив.

 1. Обучение на тема - Техники за създаване на благоприятен психологически климат на взаимодействие в педагогическите екипи, техники за екипна работа за постигане на общи стратегически цели.

Мярка IV – Изграждане на базови управленски умения на новоназначени директори и заместник- директори.

 1. Обучение на тема - Изграждане на базови управленски умения на новоназначени директори и заместник-директори в областта на управление на персонала и трудово-правно законодателство.
 2. Обучение на тема - Формиране на знания и умения за финансово управление на образователната институция у новоназначени директори и заместник-директори.

Мярка V – Използване на информационни и комуникационни технологии за повишаване на ефективността и ефикасността на управление и провеждане на образователния процес, чрез въвеждане на електронни системи за учене и администриране.

 1. Обучение на тема - Използване на информационни и комуникационни технологии /ИКТ/ чрез въвеждане на електронни системи за администриране с цел подобряване управлението на образователната институция.

Предложенията следва да отговарят на следните условия:

По отношение на съдържанието:

 • а бъде представена учебна програма по темата за 16 часа присъствено обучение на хартиен носител и кратка презентация на електронен носител, утвърдена от декана на съответния факултет.
 • програмата трябва да бъде насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти,  както и индикатори за очакваните резултати с продължителност - 16 академични часа. 
 • Да бъде представен график за провеждане на обучението.
 • Да бъде представена оферта за провеждане на обучението с приложена план-сметка.

По отношение на обучителите:

 • Да бъде представен списък на обучителите с приложени професионални автобиографии, да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на семинара.
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара, придобит в практиката или в провеждането на обучения.

Удостоверяването на посочените условия се осъществява с копия на съответните документи.

Начин на класиране на предложенията: предложението да отговаря на целите, задачите и очакваните резултати на НП „Квалификация“ - 2019 г.

Срок за внасяне на предложенията до 26.07.2019 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.06.2019

НАБИРАНЕ НА ОФЕРТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Рег. № РУО1- 17287/12.06.2019

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

НАБИРАНЕ НА

ОФЕРТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

 

Регионално управление на образованието – София-град обявява процедура по събиране на оферта за обезопасяване на имот, предоставен за управление на РУО – София-град.

Имотът е с идентификатор 68134.507.312 с обща площ 4813 кв. м. с адрес, град София, район Сердика, ул. „Кирил Пърличев“ №22.

 

По обезопасяване на имота:

1. ограничаване на достъпа чрез изграждане на ограда около имота.

Спецификация на оградата: Ограда от стомано-бетонни колове (100 х 100 х 2800 мм) и поцинкована мрежа (ф. 1.7 мм) височина (2 м), бетонни стъпки (през 3 м), обиколка на терена: 250 м. Стоманобетонен кол, бетон клас на якост на натиск, В35, БДС EN 12390-3:2003 – Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела.

2. Монтаж на входна порта и/или портал. (размери: достъп на едрогабаритна техника) Спецификации – метална конструкция с поцинкована мрежа.

Водещ критерий при оценяването и класирането на всяка от офертите: финансово най-изгодно предложение.

За извършването на дейностите да бъдае изготвена оферта  за обезопасяване на имот

В представените оферти следва  да бъдат включени всички дейности по   обезопасяването на имота чрез изготвяне на детайлни количествено-стойностни сметки, всяка от която включва крайна цена. Срок за предоставяне на офертите – до 5 работни дни от датата на публикуване на обявлението.

Офертите се внасят в деловодството на РУО - София-град, стая №401.

Адрес: ул. "Антим I" № 17, град София 1303.

 

                                                                                       

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

22.05.2019

НАБИРАНЕ НА ОФЕРТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ И НА ОФЕРТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Рег. № РУО1-14270/ 17.05.2018 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

НАБИРАНЕ НА

ОФЕРТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

И НА

ОФЕРТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

 

Регионално управление на образованието – София-град обявява процедура по събиране на оферта за почистване и оферта за обезопасяване на имот, предоставен за управление на РУО – София-град.

Имотът е с идентификатор 68134.507.312 с обща площ 4813 кв. м. с адрес, град София, район Сердика, ул. „Кирил Пърличев“ №22.

Основните дейности са свързани с почистване на замърсен с отпадъци и с растителност имот и обезопасяването му с оградно заграждение.

В имота, в резултат на нерегламентирано изхвърляне на смесени отпадъци от граждани/ фирми, е образувано нерегламентирано сметище, включително с едрогабаритни  отпадъци. В имота е поникнала дървовидна и храстовидна растителност в резултат на неизползване на имота. Конкретните дейности включват:

 

По почистването на терена:

(1) разриване на отпадъците,

(2) товарене на отпадъците,

(3) изрязване на ниска (храстовидна) растителност,

(4) товарене на растителните отпадъци,

(5) извозване на отпадъците до депо за отпадъци или до действаща сепарираща инсталация,

(6) подравняване на имота,

 

По обезопасяване на имота:

(7) ограничаване на достъпа чрез изграждане на ограда около имота.

Спецификация на оградата: Ограда от стомано-бетонни колове (100 х 100 х 2800 мм) и поцинкована мрежа (ф. 1.7 мм) височина (2 м), бетонни стъпки (през 3 м), обиколка на терена: 250 м. Стоманобетонен кол, бетон клас на якост на натиск, В35, БДС EN 12390-3:2003 – Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела.

(8) Монтаж на входна порта и/или портал. (размери: достъп на едрогабаритна техника) Спецификации – метална конструкция с поцинкована мрежа.

Водещ критерий при оценяването и класирането на всяка от офертите: финансово най-изгодно предложение.

За извършването на дейностите да бъдат изготвени две обособени оферти: оферта за почистване на имот и оферта за обезопасяване на имот. Кандидатите могат да подадат оферта за една от дейностите или да подадат оферти и за двете дейности. Във всяка от двете оферти да бъдат включени всички дейности по почистването или обезопасяването на имота чрез изготвяне на детайлни количествено-стойностни сметки, всяка от която включва крайна цена. Срок за предоставяне на офертите – до 10 работни дни от датата на публикуване на обявлението.

Офертите се внасят в деловодството на РУО - София-град, стая №401.

Адрес: ул. "Антим I" № 17, град София 1303.

 

 

                                                                                      

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД