Профил на купувача

16.02.2018

Предложения за организиране на квалификационен курс

 

Изх. № РУО1-3904/ 15.02.2018 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ,

ОРГАНИЗИРАЩИ ОБУЧЕНИЯ                        

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ  

В изпълнение на функционалните задължения на РУО – София-град и нарасналата необходимост от квалификационни форми за професионално развитие на директори и заместник-директори по административно-стопанска дейност по отношение на финансовата дейност на бюджетните организации и прилагане на трудовото законодателство в столичните училища, в срок до 21.02.2018 г. (сряда) включително, очакваме Вашите предложения за организиране на квалификационен курс на тема:

„Управленска отговорност на ръководителите за финансова дейност на бюджетните организации. Промени в трудовото законодателство 2018 г.“

Условия, на които да отговарят Вашите предложения:

  1. По отношение на съдържанието:
  • Лектори – водещи специалисти в областта на управлението на бюджетни средства, спазване на финансовата дисциплина, счетоводство и контрол в частност на институциите в предучилищното и училищното образование.
  • Лектори – водещи специалисти в областта на трудовоправните отношения,  в частност трудовоправните отношения в областта на предучилищното и училищното образование.
  • Програма за провеждане на квалификационния курс -  16 часа.
  1. По отношение на организацията:
  • Място на провеждане на обучителния курс: на отстояние до 250 км от София;
  • Една голяма зала с капацитет до 150 човека, която да бъде технически оборудвана (озвучаване и мултимедия);
  • Такса за участие;
  • Организиран транспорт – от град София до мястото на обучението и обратно;
  • Два пълни пансиона (две нощувки в хотел с минимум четири звезди, две закуски; два обяда; две вечери, 4 кафе паузи);

Начин на класиране на офертите: Най-ниска цена за един участник, формирана по изброените условия (по т. 1 и т. 2).

Моля внесете Вашите оферти до 21.02.2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст. 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

07.11.2017

До заинтересованите лица

Протокол 

Свали документ

07.11.2017

Оферти за избор на изпълнител за мероприятие от 29.11.2017 г.-01.12.2017 г.

 

Изх. № РУО1-26274/07.11.2017г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ И АГЕНЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с предстоящо провеждане на изнесен семинар за директорите на столичните училища за периода 29.11.2017 г.-01.12.2017 г.

Очакваме до 10.11.2017 г. Вашите оферти за избор на изпълнител за организиране на мероприятието в срок до 10.11.2017 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство.

Условия, на които да отговаря предложението:

2 нощувки в хотел с минимум 4 /четири/ звезди на отстояние до 250 км от София,

1 /една/ голяма зала с капацитет до 150 човека, която да бъде технически оборудвана-/озвучаване и мултимедия/.

2 закуски,

2 обяда

2 вечери, от които една официална.

4 кафе паузи.

Очакван брой на участниците - до 150 човека.       

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

06.11.2017

До заинтересованите лица

 

   ПРОТОКОЛ

 

Съставен на основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за работа на комисията, назначена със заповед № РД01-493/19.10.2017 г. на Наначлика на РУО - София-град.

Свали документ