Профил на купувача

13.12.2018

ЗА ИЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ НА РУО СОФИЯ-ГРАД

Изх. № РУО1-31483/12.12.2018 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ  ИЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с изработка и поддръжка на уеб сайт за РУО – София-град, очакваме Вашите оферти на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство, в срок до 17,00 ч. на 17.12.2018 г.

Критерии за оценяване:

1. Дизайн – изработка, корекции, цена.

2. Техническа реализация – възможности за имплементиране на модули, срокове за разработване, цени.          

3. Поддръжка на уеб сайта – срокове, цени.

4. Крайна цена за изработка.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

28.11.2018

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Изх. № РУО1-30283/28.11.2018 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с оптимизиране работата в РУО – София-град очакваме Вашите оферти за софтуер за управление на персонала в срок до 03.12.2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство.

 

Критерии за оценяване:

 1. Да е съобразен с изискванията на трудовото законодателство, ЗЗЛД и др.;
 2. Автоматизиране на повтарящи се задачи;
 3. Предоставящ възможност за индивидуални решения.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

24.10.2018

Набиране на оферти за доставка на принтерна хартия

Изх.№ РУО1-27272/24.10.18 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИ,

ИМАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИНТЕРНА ХАРТИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във  връзка с обезпечаване на нуждите на училищата провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град, очакваме Вашите оферти за доставка на принтерна хартия.

Водещ критерий:

 • Финансово най-изгодно предложение при определен бюджет.

Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на София-град със следните технически характеристики и показатели равни или по-добри от посочените по-долу:

АРТИКУЛ

1.Принтерна хартия А4, клас Б

Цвят – бял

Маса 80 д/m2 – 3,2 д/m2

Белота CIE 143%

Непрозрачност 93

Грапавост – 150 средно от двете страни

Опаковка – 500 листа

 

За изпълнение на поръчката е определен максимален бюджет 29 900.00 лева без ДДС (Двадесет и девет хиляди деветстотин лева и нула стотинки).

 

В общата оферта да бъдат включени транспортни и товаро-разтоварни дейности до 25 училища. Към предложената оферта да се приложат и мостри на предложената хартия.

 

Цената по подадената оферта, трябва да бъде гарантирана до приключване изпълнението на договора или най малко 6 месеца.

 

Срок за предоставяне на офертите – 3 работни дни.

 

Офертите се внасят в деловодството на РУО - София-град, стая №401. Адрес: ул. "Антим I" № 17, град София.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ – ГРАД

20.08.2018

Национална програма "Квалификация"

Изх. № РУО1-21544/17.08.2018 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с предстоящо провеждане на обучения на педагогически специалисти в периода 03.09.2018 г.-11.10.2018 г. по график в сградата на КНСБ, находяща се в гр.София, пл. „Македония“ №1, правим следното уточнение:

Към зададените условия за предложения за хранене, приемаме оферти, в които са включени и две междинни закуски на ден по време на обучението.

Очакваме Вашите оферти за приготвяне и доставяне на храна в срок до 21.08.2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката)

16.08.2018

До фирмите за приготвяне и доставяне на кафе-паузи за събитие

 

Изх. № РУО1-21471/16.08.2018 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ИМАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАФЕ-ПАУЗИ ЗА СЪБИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с предстоящо провеждане на обучения на педагогически специалисти в периода 03.09.2018 г.-11.10.2018 г. по график в сградата на КНСБ, находяща се в гр.София,            пл. „Македония“ №1, очакваме Вашите оферти за меню за кафе-пауза в срок до 21.08.2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство.

Минимални условия, на които да отговаря предложението:

 

Кафе-пауза два пъти на ден

Очакван брой хора

1.Кафе еспресо със сметана или мляко (60 мл./човек);

2.Асортимент от различни видове чай с пчелен мед (120 мл./човек);

3.Минерална вода.

600 /шестстотин/ човека

 

 

Обща стойност: до 4000 лева без ДДС.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

/съгласно Заповед № РД 10-1164/06.08.18 г.

на министъра на образованието и науката/

16.08.2018

До фирмите за приготвяне и доставяне на храни

 

Изх. № РУО1-21465/16.08.2018 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с предстоящо провеждане на обучения на педагогически специалисти в периода 03.09.2018 г.-11.10.2018 г. по график в сградата на КНСБ, находяща се в гр.София,

пл. „Македония“ №1, очакваме Вашите оферти за приготвяне и доставяне на храна в срок до 21.08.2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство.

Условия, на които да отговаря предложението:

Храна на човек за обяд

Брой дни

Очакван брой хора

Тристепенно меню

с безалкохолна напитка и

минерална вода

2 /два/ дни

600 /шестстотин/ човека

 

Обща стойност: до 30 000 лева без ДДС.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

/съгласно Заповед № РД 10-1164/06.08.18 г.

на министъра на образованието и науката/

13.07.2018

Предложения за организиране на обучения

 

Изх. № РУО1-18753/12.07.2018 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА НА РАБОТНОТО МЯСТО“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с реализиране на дейности по НП „Квалификация – 2018 г. и идентифицирани потребности от квалификация на педагогическите специалисти на територията на област София-град, Регионално управление на образованието – София-град набира предложения за извършване на обучения по следните дейности и теми:

I. МОДУЛ I – „Квалификация на педагогически специалисти с ръководни

функции.“ Обучения за директори на училища:

1. Обучение на тема: „Области, възможни критерии и индикатори за инспектиране

и оценка на училището като организация”.

2. Обучение на тема: „Успешният финансов мениджмънт на директора на

образователната институция в условията на новия стандарт за финансиране на

образователните институции. Правомощия на директора за управление на делегиран

бюджет“.

Обучения за ръководители на направление „Информационни и

комуникационни технологии“ :

1. Обучение на тема: „Използването на визуални продукти от педагогически

специалисти в процеса на обучение в средното образование – майсторски клас“.

2. Обучение на тема: „Иновативни методи в обучението по ИТ”.

Обучения за директори на детски градини:

2. Обучение на тема: „Агресия и функционална неграмотност. Методика за

превенция в детската градина – професионално – педагогически тренинг“.

II. МОДУЛ II – „Квалификация на учители” Обучения за учители:

1. Обучение на тема: Майсторски клас: „Иновативни педагогически технологии в

условията на училищното образование (рефлексивни подходи)“.

3. Обучение на тема: „Педагогическо взаимодействие: семейство – образователна

институция – общество“.

4. Обучение на тема: „Приобщаващо образование – понятия, дейности и документи

за обща подкрепа“.

7. Обучение на тема: „Ценностно – ориентирани проекции на гражданското

образование в училище“. Добротата, като социално взаимодействие.

13. Обучение на тема: „Електронното портфолио като инструмент за атестиране и

професионално развитие на учителя“.

 

Предложенията следва да отговарят на следните условия:

По отношение на съдържанието:

 • да бъде представена програма по темата за 16 часа присъствено обучение хартиен носител и кратка презентация на електронен носител. Програмата трябва да бъде насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти, както и индикатори за очакваните резултати на продължителност - 16 академични часа. 

По отношение на обучителите:

 • да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на семинара;
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара, придобит в практиката или в провеждането на обучения.

Удостоверяването на посочените условия се осъществява с копия на съответните документи.

Начин на класиране на предложенията: предложението да отговаря на целите, задачите и очакваните резултати на НП „Квалификация“ - 2018 г.

Срок за внасяне на предложенията до 27.07.2018 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Приложение: НП „Квалификация“ 2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Свали документ

09.03.2018

Предложения за организиране на семинар

Изх. № РУО1- 5610/09.03.2018 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА НА РАБОТНОТО МЯСТО“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с предстоящо провеждане на семинар със заместник-директори по учебната дейност на столични училища на тема „Управление на стреса на работното място“ в периода 28 - 30 март 2018 година, очакваме Вашите предложения, които трябва да отговарят на следните условия:

 1. По отношение на съдържанието:
 • да бъде представена програма по темата на семинара, насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти, както и индикатори за очакваните резултати от семинара;
 • продължителност - 16 академични часа. 
 1. По отношение на обучителите:
 • да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на семинара;
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара, придобит в практиката или в провеждането на обучения.
 1. По отношение на организацията:
 • място на провеждане на семинара: на отстояние до 250 км от София;
 • зали: една зала с капацитет до 250 места и две зали с капацитет до 100 места, които да бъдат технически оборудвани (озвучаване и мултимедия);
 • такса за обучение;
 • организиран транспорт – от град София до мястото на обучението и обратно;
 • два пълни пансиона (две нощувки в хотел с минимум четири звезди, две закуски, два обяда, две вечери, 4 кафе паузи).

Начин на класиране на предложенията по отношение на обучението и организацията: най-ниска цена за един участник, формирана по посочените условия.

Срок за внасяне на предложенията до 14.03.2018 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.02.2018

Предложения за организиране на квалификационен курс

 

Изх. № РУО1-3904/ 15.02.2018 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ,

ОРГАНИЗИРАЩИ ОБУЧЕНИЯ                        

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ  

В изпълнение на функционалните задължения на РУО – София-град и нарасналата необходимост от квалификационни форми за професионално развитие на директори и заместник-директори по административно-стопанска дейност по отношение на финансовата дейност на бюджетните организации и прилагане на трудовото законодателство в столичните училища, в срок до 21.02.2018 г. (сряда) включително, очакваме Вашите предложения за организиране на квалификационен курс на тема:

„Управленска отговорност на ръководителите за финансова дейност на бюджетните организации. Промени в трудовото законодателство 2018 г.“

Условия, на които да отговарят Вашите предложения:

 1. По отношение на съдържанието:
 • Лектори – водещи специалисти в областта на управлението на бюджетни средства, спазване на финансовата дисциплина, счетоводство и контрол в частност на институциите в предучилищното и училищното образование.
 • Лектори – водещи специалисти в областта на трудовоправните отношения,  в частност трудовоправните отношения в областта на предучилищното и училищното образование.
 • Програма за провеждане на квалификационния курс -  16 часа.
 1. По отношение на организацията:
 • Място на провеждане на обучителния курс: на отстояние до 250 км от София;
 • Една голяма зала с капацитет до 150 човека, която да бъде технически оборудвана (озвучаване и мултимедия);
 • Такса за участие;
 • Организиран транспорт – от град София до мястото на обучението и обратно;
 • Два пълни пансиона (две нощувки в хотел с минимум четири звезди, две закуски; два обяда; две вечери, 4 кафе паузи);

Начин на класиране на офертите: Най-ниска цена за един участник, формирана по изброените условия (по т. 1 и т. 2).

Моля внесете Вашите оферти до 21.02.2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст. 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

07.11.2017

До заинтересованите лица

Протокол 

Свали документ