Профил на купувача

22.05.2019

НАБИРАНЕ НА ОФЕРТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ И НА ОФЕРТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

Рег. № РУО1-14270/ 17.05.2018 г.

 

ДО

ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

 

НАБИРАНЕ НА

ОФЕРТА ЗА ПОЧИСТВАНЕ

И НА

ОФЕРТА ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА ПОЗЕМЛЕН ИМОТ

 

Регионално управление на образованието – София-град обявява процедура по събиране на оферта за почистване и оферта за обезопасяване на имот, предоставен за управление на РУО – София-град.

Имотът е с идентификатор 68134.507.312 с обща площ 4813 кв. м. с адрес, град София, район Сердика, ул. „Кирил Пърличев“ №22.

Основните дейности са свързани с почистване на замърсен с отпадъци и с растителност имот и обезопасяването му с оградно заграждение.

В имота, в резултат на нерегламентирано изхвърляне на смесени отпадъци от граждани/ фирми, е образувано нерегламентирано сметище, включително с едрогабаритни  отпадъци. В имота е поникнала дървовидна и храстовидна растителност в резултат на неизползване на имота. Конкретните дейности включват:

 

По почистването на терена:

(1) разриване на отпадъците,

(2) товарене на отпадъците,

(3) изрязване на ниска (храстовидна) растителност,

(4) товарене на растителните отпадъци,

(5) извозване на отпадъците до депо за отпадъци или до действаща сепарираща инсталация,

(6) подравняване на имота,

 

По обезопасяване на имота:

(7) ограничаване на достъпа чрез изграждане на ограда около имота.

Спецификация на оградата: Ограда от стомано-бетонни колове (100 х 100 х 2800 мм) и поцинкована мрежа (ф. 1.7 мм) височина (2 м), бетонни стъпки (през 3 м), обиколка на терена: 250 м. Стоманобетонен кол, бетон клас на якост на натиск, В35, БДС EN 12390-3:2003 – Изпитване на втвърден бетон. Част 3: Якост на натиск на пробни тела.

(8) Монтаж на входна порта и/или портал. (размери: достъп на едрогабаритна техника) Спецификации – метална конструкция с поцинкована мрежа.

Водещ критерий при оценяването и класирането на всяка от офертите: финансово най-изгодно предложение.

За извършването на дейностите да бъдат изготвени две обособени оферти: оферта за почистване на имот и оферта за обезопасяване на имот. Кандидатите могат да подадат оферта за една от дейностите или да подадат оферти и за двете дейности. Във всяка от двете оферти да бъдат включени всички дейности по почистването или обезопасяването на имота чрез изготвяне на детайлни количествено-стойностни сметки, всяка от която включва крайна цена. Срок за предоставяне на офертите – до 10 работни дни от датата на публикуване на обявлението.

Офертите се внасят в деловодството на РУО - София-град, стая №401.

Адрес: ул. "Антим I" № 17, град София 1303.

 

 

                                                                                      

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

21.05.2019

„Доставка на нови консумативи и рециклиране на тонер касети и барабанни касети за мултифункционални устройства и принтери, собственост на РУО-София-град“

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ ЛИЦА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

 

Регионално Управление на Образованието София-град публикува настоящата обява за набиране на оферти за избор на  изпълнител с предмет:

„Доставка на нови консумативи и рециклиране на тонер касети и барабанни касети за мултифункционални устройства и принтери, собственост на РУО-София-град“.

 

При изготвянето на офертата си участникът следва да се съобрази със следните изисквания на възложителя:

 

I.Техническа спецификация

За работоспособността на печатащите устройства в РУО София-град е необходимо да се осигурят консумативи, както следва:

 1. Доставка на нови консумативи – оригинални, нерециклирани, произведени от производителя на техниката

ВИД НА КОНСУМАТИВА,

МАРКА И МОДЕЛ НА ТЕХНИКАТА

ВИД НА КОНСУМАТИВА

ПРОДУКТ.№

Количество

РЕСУРС

копия

1

Тонер касета Brother HL-5250/MFC-8460

 

10

7000

2

Тонер касета Brother HL-5350

 

6

8000

3

Тонер касета Brother DCP-7045

 

2

2600

4

Tонер касета HP LJ 1010/1020

 

5

2000

5

Tонер касета Samsung SL-M2675F

 

3

3000

6

Tонер касета RICOH SP330SFN

 

6

7000

7

Тонер касета RICOH SP3610SF

 

6

6000

8

Тонер касета RICOH SP325SNw

 

2

6400

9

Тонер касета Xerox WC3225

 

2

3000

10

Tонер касета HP CLJ M553 black

 

1

6000

11

Tонер касета HP CLJ M553 cyan

 

1

5000

12

Tонер касета HP CLJ M553 yellow

 

1

5000

13

Tонер касета HP CLJ M553 magenta

 

1

5000

14

Тонер Konica-Minolta Bizhub 227

 

4

23000

15

Барабанна касета Brother HL-5250

 

3

25000

16

Барабанна касета Brother HL-5350

 

2

25000

17

Барабанна касета Brother DCP-7045

 

1

12000

18

Барабанна касета Samsung SL-M2675

 

1

9000

19

Барабанна касета Ricoh SP3610SF

 

3

20000

20

Барабанна касета Xerox WC3225

 

1

10000

*Забележка:   Посочените  количества  са  приблизителни.

 Възложителят си запазва правото да променя количествата при необходимост чрез предварит елна  заявка   и   без  да  надвишава  максимално  допусти мата ст ойност на договора.

 

 • Всички консумативи трябва да се доставят в оригинална опаковка с ненарушена цялост и без дефекти.
 • Всички консумативи трябва да са произведени не повече от три години преди датата на доставка.
 • Минимален гаранционен срок на консумативите – дванадесет месеца.
 1. Рециклиране на консумативи, собственост на РУО София-град

ВИД НА КОНСУМАТИВА,

МАРКА И МОДЕЛ НА ТЕХНИКАТА

ВИД НА КОНСУМАТИВА

ПРОДУКТ.№

Количество

РЕСУРС

копия

1

Тонер касета Brother HL-5250/MFC-8460

 

15

7000

2

Тонер касета Brother HL-5350

 

10

8000

3

Тонер касета Brother DCP-7045

 

2

2600

4

Tонер касета HP LJ 1010/1020

 

4

2000

5

Tонер касета Samsung SL-M2675F

 

5

3000

6

Tонер касета RICOH SP330SFN

 

2

7000

7

Тонер касета RICOH SP3610SF

 

8

6000

8

Тонер касета RICOH SP325SNw

 

1

6400

9

Тонер касета Xerox WC3225

 

2

3000

10

Барабанна касета Brother HL-5250

 

4

25000

11

Барабанна касета Brother HL-5350

 

2

25000

12

Барабанна касета Brother DCP-7045

 

1

12000

13

Барабанна касета Samsung SL-M2675

 

1

9000

14

Барабанна касета Xerox WC3225

 

1

10000

 

*Забележка:   Посочените  количества  са  приблизителни.

 Възложителят си запазва правото да променя количествата при необходимост чрез предварит елна  заявка   и   без  да  надвишава  максимално  допусти мата ст ойност на договора.

 

 • Всички рециклирани консумативи трябва да бъдат тествани преди доставка.
 • Всички рециклирани консумативи трябва да бъдат доставяни в опаковка, подходяща за тяхното съхранение, в която да има и тестово копие на рециклирания консуматив.
 • Качеството на печат на всички рециклирани консумативи трябва да гарантира определения за всеки модел номинален брой копия.

 

 

II.Изисквания към изпълнението

 

 1. При извършване на дейностите си, участниците следва да спазват изискванията на Закона за  езопасни и здравословни условия на труд и нормативните актове за осигуряване на здраве и безопасност при работа, Закона за управление на отпадъците и др. приложими нормативни и поднормативни актове.
 2. Дейностите по доставка на нови консумативи включват:
 • Приемане на заявка по електронна поща.
 • Доставка на поръчаните количества в срок до следващия поръчката работен ден.

3. Дейностите по рециклиране на тонер касети включват:

 • Вземане на консумативите от склада на възложителя.
 • Рециклиране на консуматите и доставката им обратно до склада на възложителя.
 • Консуматиивте трябва да бъдат доставяни в опаковка, която да предпазва стоката от външни въздействия по време на транспортиране и съхранение на склад и да има лесно видима маркировка за модела на устройството, за което са предназначени.
 • Участникът, определен за изпълнител се задължава на основание чл.14, ал.1 и ал.3 от Закона за управление на отпадъците и във връзка с чл.13 от Наредбата за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване да приема отработените тонер касети от възложителя до изчерпване на цялото количество. Приемането и предаването на отработените тонер касети се извършва след получено уведомление от възложителя, като за приемането и предаването се съставя протокол.
 • Дейностите по рециклиране на тонер касети се извършва след заявка от възложителя до изпълнителя, изпратена писмено по електронна поща. Заявката се изпълнява до 5 (пет) работни дни. Доставките се извършват на адреса на възложителя.

4. Приемането на изпълнението се извършва с подписване на двустранен протокол.

5. Възложителят не е длъжен да заяви за доставка или рециклиране в пълен обем на посочените количества от консумативите.

 

III.Общи изисквания 

 1. Класирането ще бъде въз основа на икономически най-изгодната оферта, а именно - „най-ниска цена“.
 2. Прогнозната стойност на поръчката е в размер до 10 000 (десет хиляди) лева без ДДС или 12000,00 (дванадесет хиляди) лева с ДДС.
  1. .Офертата не трябва да превишава посочената сума като максимална стойност на обществената поръчка. Участник представил оферта на стойност, надвишаваща определената максимална стойност на поръчката ще бъде отстранен от участие.
  2. .Стойността на обществената поръчка включва всички разходи на изпълнителя за пълното изпълнение на поръчката, качествено и в срок, според нуждите на възложителя, включително транспортни разходи за приемане и доставка на консумативите.
  3. .В ценовата си оферта участникът следва да предложи единична цена в лева без ДДС и обща цена в лева без ДДС.
  4. .Предложената цена трябва да е до втори знак след десетичната запетая.
  5. .На първо място ще бъде класиран участник, предложил най-ниска обща единична цена.

3, Срокът на валидност на офертите е 30 календарни дни от датата на подаването им;

 

4.Срокът на изпълнение на услугите е 12 (дванадесет) месеца или до изчерпване на финансовия ресурс, което от двете събития настъпи първо.

 

 

IV.Изисквания към кандидатите и участниците 

1.Критерии за подбор – Възложителят не поставя изисквания по отношение на годността (правоспособността) за упражняване на професионална дейност, както и по отношение на икономическото и финансовото състояние на участника.

2.Технически и професионални способности на участника.

 • Участникът да има успешно изпълнени през последните три години, считано от датата на подаване на офертата, най-малко две услуги, които са сходни или идентични с предмета и обема на поръчката.
 • Под „услуги, които са сходни или идентични с предмета и обема на обществената поръчка“ следва да се разбира услуги по рециклиране на тонер касети. За доказване съответствието с този критерий, участникът представя Списък на извършените услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считано от датата на подаване на офертата, придружен с доказателства за извършените дейности и посочване на стойностите, датите и получателите.
 • Участникът да притежава разрешително за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с код 080317* (отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества) в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците. За доказване съответствието с този критерий, участникът представя заверено копие от притежаваното разрешително.

 

4.Други изисквания

4.1. Оферти се подават по електронен път на адреса на РУО-София-град: град София, ул. “Антим I” №17 ет. 4, стая 401, до 17:30 ч. на 23.05.2019 г.

 1. .Офертата трябва да съдържа:
 • Техническо предложение по образец.
 • Ценово предложение по образец.
 • Списък на извършените услуги, идентични или сходни с предмета и обема на обществената поръчка, изпълнени през последните 3 (три) години, считаноот датата на подаване на офертата, придружен с доказателства за извършените дейности и посочване на стойностите, датите и получателите.
 • Заверено копие от притежавано разрешително за извършване на дейности по събиране и транспортиране на отпадъци с код 080317* (отпадъчен тонер за печатане, съдържащ опасни вещества) в съответствие с разпоредбите на Закона за управление на отпадъците.
 1. Не се приемат оферти, които са представени след изтичане на крайния срок за получаване на офертите.

 

Лице за контакти: Детелина Златкова, телефон:02/9356088  e-mail:[email protected]

 

 

 

Приложение:

 1. Образец на ценово предложениe

Свали документ

26.02.2019

Набиране на оферти за обезпечаване с пликове на националното външно оценяване (НВО) и на държавните зрелостни изпити (ДЗИ)

Рег. № РУО1-4807/25.02.2019 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИ,

ИМАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ПЛИКОВЕ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във  връзка с обезпечаването с хартиени пликове на националното външно оценяване (НВО) и на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) на територията на област София-град, сесия май/ юни и август/ септември на учебната 2018/ 2019 година. Очакваме Вашите оферти за доставка.

 

 

Водещ критерий: финансово най-изгодно предложение при определен бюджет.

 

Доставка на хартиени пликове за обезпечаване на нуждите на училищата, провеждащи националното външно оценяване (НВО) и на държавните зрелостни изпити (ДЗИ) на територията на област София-град, сесия май/ юни и август/ септември на учебната 2018/ 2019 година очакваме Вашите оферти за доставка.

 

Спецификации:

 

Артикул 1

Голям бял плик  C4 229/324 mm (за писмената работа на ученика) 82 975 броя

 

Артикул 2

Малък бял плик DL 110/220 mm (за идентификационната бланка) 53 725 броя

 

Артикул 3

Голям кафяв плик  BONG В4 250/353 mm (за писмената работа на ученика -12 кл) 53 725 броя

 

Артикул 4

Пликове за зали с разширение: 3582 броя

 

Обща цена на пликовете: 12070 лева

 

 

Водещ критерий: финансово най-изгодно предложение при определен бюджет.

За изпълнение на поръчката е определен максимален бюджет 12 070.00 лева с

 ДДС (дванадесет хиляди и седемдесет лева).

            В общата оферта да бъдат включени всички транспортни и товаро-разтоварни дейности до РУО – София-град.

 

Към предложената оферта да се приложат и мостри на предложените пликове.

 

Цената по подадената оферта, трябва да бъде гарантирана до приключване изпълнението на договора или най малко 7 месеца.

 

Срок за предоставяне на офертите – 5 работни дни.

 

Офертите се внасят в деловодството на РУО - София-град, стая №401.

Адрес: ул. "Антим I" № 17, град София.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ – ГРАД

 

14.02.2019

Предложения за организиране на семинар

Изх. № РУО 1- 3929/14.02.2019 г.

 

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА „РАЗВИТИЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННАТА КОМПЕТЕНТНОСТ – РАЗРАБОТВАНЕ НА СТРАТЕГИИ, ПЛАНИРАНЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с предстоящо провеждане на семинар със заместник-директори по учебната дейност на столични училища на тема „Развитие на организационната компетентност – разработване на стратегии, планиране и реализация“ в периода 27 - 29 март 2019 година, очакваме Вашите предложения, които трябва да отговарят на следните условия:

 1. По отношение на съдържанието:
 • да бъде представена програма по темата на семинара, насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти, както и индикатори за очакваните резултати от семинара;
 • продължителност - 16 академични часа. 
 1. По отношение на обучителите:
 • да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на семинара;
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара, придобит в практиката или в провеждане на обучения.
 1. По отношение на организацията:
 • място на провеждане на семинара: на отстояние до 170 км от София;
 • зали: една зала с капацитет до 150 места и една зала с капацитет до 100 места, които да бъдат технически оборудвани (озвучаване и мултимедия);
 • такса за обучение;
 • организиран транспорт – от град София до мястото на обучението и обратно;
 • два пълни пансиона (две нощувки в хотел с минимум четири звезди, две закуски, два обяда, две вечери, 4 кафе паузи).

Начин на класиране на предложенията по отношение на обучението и организацията: най-ниска цена за един участник, формирана по посочените условия.

Срок за внасяне на предложенията до 25.02.2019 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.12.2018

ЗА ИЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ НА РУО СОФИЯ-ГРАД

Изх. № РУО1-31483/12.12.2018 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ  ИЗРАБОТКА И ПОДДРЪЖКА НА УЕБ САЙТ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с изработка и поддръжка на уеб сайт за РУО – София-град, очакваме Вашите оферти на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство, в срок до 17,00 ч. на 17.12.2018 г.

Критерии за оценяване:

1. Дизайн – изработка, корекции, цена.

2. Техническа реализация – възможности за имплементиране на модули, срокове за разработване, цени.          

3. Поддръжка на уеб сайта – срокове, цени.

4. Крайна цена за изработка.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

28.11.2018

СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

Изх. № РУО1-30283/28.11.2018 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ПРЕДЛАГАЩИ СОФТУЕР ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с оптимизиране работата в РУО – София-град очакваме Вашите оферти за софтуер за управление на персонала в срок до 03.12.2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство.

 

Критерии за оценяване:

 1. Да е съобразен с изискванията на трудовото законодателство, ЗЗЛД и др.;
 2. Автоматизиране на повтарящи се задачи;
 3. Предоставящ възможност за индивидуални решения.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

24.10.2018

Набиране на оферти за доставка на принтерна хартия

Изх.№ РУО1-27272/24.10.18 г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ФИРМИ,

ИМАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ДОСТАВКА НА ПРИНТЕРНА ХАРТИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във  връзка с обезпечаване на нуждите на училищата провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на област София-град, очакваме Вашите оферти за доставка на принтерна хартия.

Водещ критерий:

 • Финансово най-изгодно предложение при определен бюджет.

Доставка на принтерна хартия за обезпечаване нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на София-град със следните технически характеристики и показатели равни или по-добри от посочените по-долу:

АРТИКУЛ

1.Принтерна хартия А4, клас Б

Цвят – бял

Маса 80 д/m2 – 3,2 д/m2

Белота CIE 143%

Непрозрачност 93

Грапавост – 150 средно от двете страни

Опаковка – 500 листа

 

За изпълнение на поръчката е определен максимален бюджет 29 900.00 лева без ДДС (Двадесет и девет хиляди деветстотин лева и нула стотинки).

 

В общата оферта да бъдат включени транспортни и товаро-разтоварни дейности до 25 училища. Към предложената оферта да се приложат и мостри на предложената хартия.

 

Цената по подадената оферта, трябва да бъде гарантирана до приключване изпълнението на договора или най малко 6 месеца.

 

Срок за предоставяне на офертите – 3 работни дни.

 

Офертите се внасят в деловодството на РУО - София-град, стая №401. Адрес: ул. "Антим I" № 17, град София.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ – ГРАД

20.08.2018

Национална програма "Квалификация"

Изх. № РУО1-21544/17.08.2018 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с предстоящо провеждане на обучения на педагогически специалисти в периода 03.09.2018 г.-11.10.2018 г. по график в сградата на КНСБ, находяща се в гр.София, пл. „Македония“ №1, правим следното уточнение:

Към зададените условия за предложения за хранене, приемаме оферти, в които са включени и две междинни закуски на ден по време на обучението.

Очакваме Вашите оферти за приготвяне и доставяне на храна в срок до 21.08.2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката)

16.08.2018

До фирмите за приготвяне и доставяне на кафе-паузи за събитие

 

Изх. № РУО1-21471/16.08.2018 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ, ИМАЩИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА КАФЕ-ПАУЗИ ЗА СЪБИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с предстоящо провеждане на обучения на педагогически специалисти в периода 03.09.2018 г.-11.10.2018 г. по график в сградата на КНСБ, находяща се в гр.София,            пл. „Македония“ №1, очакваме Вашите оферти за меню за кафе-пауза в срок до 21.08.2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство.

Минимални условия, на които да отговаря предложението:

 

Кафе-пауза два пъти на ден

Очакван брой хора

1.Кафе еспресо със сметана или мляко (60 мл./човек);

2.Асортимент от различни видове чай с пчелен мед (120 мл./човек);

3.Минерална вода.

600 /шестстотин/ човека

 

 

Обща стойност: до 4000 лева без ДДС.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

/съгласно Заповед № РД 10-1164/06.08.18 г.

на министъра на образованието и науката/

16.08.2018

До фирмите за приготвяне и доставяне на храни

 

Изх. № РУО1-21465/16.08.2018 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ФИРМИ ЗА ПРИГОТВЯНЕ И ДОСТАВЯНЕ НА ХРАНА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

Във връзка с предстоящо провеждане на обучения на педагогически специалисти в периода 03.09.2018 г.-11.10.2018 г. по график в сградата на КНСБ, находяща се в гр.София,

пл. „Македония“ №1, очакваме Вашите оферти за приготвяне и доставяне на храна в срок до 21.08.2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство.

Условия, на които да отговаря предложението:

Храна на човек за обяд

Брой дни

Очакван брой хора

Тристепенно меню

с безалкохолна напитка и

минерална вода

2 /два/ дни

600 /шестстотин/ човека

 

Обща стойност: до 30 000 лева без ДДС.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

/съгласно Заповед № РД 10-1164/06.08.18 г.

на министъра на образованието и науката/