Профил на купувача

07.11.2017

Оферти за избор на изпълнител за мероприятие от 29.11.2017 г.-01.12.2017 г.

 

Изх. № РУО1-26274/07.11.2017г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ И АГЕНЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с предстоящо провеждане на изнесен семинар за директорите на столичните училища за периода 29.11.2017 г.-01.12.2017 г.

Очакваме до 10.11.2017 г. Вашите оферти за избор на изпълнител за организиране на мероприятието в срок до 10.11.2017 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство.

Условия, на които да отговаря предложението:

2 нощувки в хотел с минимум 4 /четири/ звезди на отстояние до 250 км от София,

1 /една/ голяма зала с капацитет до 150 човека, която да бъде технически оборудвана-/озвучаване и мултимедия/.

2 закуски,

2 обяда

2 вечери, от които една официална.

4 кафе паузи.

Очакван брой на участниците - до 150 човека.       

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

06.11.2017

До заинтересованите лица

 

   ПРОТОКОЛ

 

Съставен на основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за работа на комисията, назначена със заповед № РД01-493/19.10.2017 г. на Наначлика на РУО - София-град.

Свали документ