Профил на купувача

13.07.2018

Предложения за организиране на обучения

 

Изх. № РУО1-18753/12.07.2018 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА НА РАБОТНОТО МЯСТО“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с реализиране на дейности по НП „Квалификация – 2018 г. и идентифицирани потребности от квалификация на педагогическите специалисти на територията на област София-град, Регионално управление на образованието – София-град набира предложения за извършване на обучения по следните дейности и теми:

I. МОДУЛ I – „Квалификация на педагогически специалисти с ръководни

функции.“ Обучения за директори на училища:

1. Обучение на тема: „Области, възможни критерии и индикатори за инспектиране

и оценка на училището като организация”.

2. Обучение на тема: „Успешният финансов мениджмънт на директора на

образователната институция в условията на новия стандарт за финансиране на

образователните институции. Правомощия на директора за управление на делегиран

бюджет“.

Обучения за ръководители на направление „Информационни и

комуникационни технологии“ :

1. Обучение на тема: „Използването на визуални продукти от педагогически

специалисти в процеса на обучение в средното образование – майсторски клас“.

2. Обучение на тема: „Иновативни методи в обучението по ИТ”.

Обучения за директори на детски градини:

2. Обучение на тема: „Агресия и функционална неграмотност. Методика за

превенция в детската градина – професионално – педагогически тренинг“.

II. МОДУЛ II – „Квалификация на учители” Обучения за учители:

1. Обучение на тема: Майсторски клас: „Иновативни педагогически технологии в

условията на училищното образование (рефлексивни подходи)“.

3. Обучение на тема: „Педагогическо взаимодействие: семейство – образователна

институция – общество“.

4. Обучение на тема: „Приобщаващо образование – понятия, дейности и документи

за обща подкрепа“.

7. Обучение на тема: „Ценностно – ориентирани проекции на гражданското

образование в училище“. Добротата, като социално взаимодействие.

13. Обучение на тема: „Електронното портфолио като инструмент за атестиране и

професионално развитие на учителя“.

 

Предложенията следва да отговарят на следните условия:

По отношение на съдържанието:

 • да бъде представена програма по темата за 16 часа присъствено обучение хартиен носител и кратка презентация на електронен носител. Програмата трябва да бъде насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти, както и индикатори за очакваните резултати на продължителност - 16 академични часа. 

По отношение на обучителите:

 • да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на семинара;
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара, придобит в практиката или в провеждането на обучения.

Удостоверяването на посочените условия се осъществява с копия на съответните документи.

Начин на класиране на предложенията: предложението да отговаря на целите, задачите и очакваните резултати на НП „Квалификация“ - 2018 г.

Срок за внасяне на предложенията до 27.07.2018 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Приложение: НП „Квалификация“ 2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Свали документ

09.03.2018

Предложения за организиране на семинар

Изх. № РУО1- 5610/09.03.2018 г.

ДО ЗАИНТЕРЕСОВАНИТЕ СТРАНИ

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА СЕМИНАР НА ТЕМА „УПРАВЛЕНИЕ НА СТРЕСА НА РАБОТНОТО МЯСТО“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с предстоящо провеждане на семинар със заместник-директори по учебната дейност на столични училища на тема „Управление на стреса на работното място“ в периода 28 - 30 март 2018 година, очакваме Вашите предложения, които трябва да отговарят на следните условия:

 1. По отношение на съдържанието:
 • да бъде представена програма по темата на семинара, насочена към развиване на компетентностите на педагогическите специалисти, както и индикатори за очакваните резултати от семинара;
 • продължителност - 16 академични часа. 
 1. По отношение на обучителите:
 • да притежават висше образование с образователно-квалификационна степен „магистър“ и професионална квалификация, която да отговаря на целите на програмата на семинара;
 • професионален опит, свързан с целите на програмата на семинара, придобит в практиката или в провеждането на обучения.
 1. По отношение на организацията:
 • място на провеждане на семинара: на отстояние до 250 км от София;
 • зали: една зала с капацитет до 250 места и две зали с капацитет до 100 места, които да бъдат технически оборудвани (озвучаване и мултимедия);
 • такса за обучение;
 • организиран транспорт – от град София до мястото на обучението и обратно;
 • два пълни пансиона (две нощувки в хотел с минимум четири звезди, две закуски, два обяда, две вечери, 4 кафе паузи).

Начин на класиране на предложенията по отношение на обучението и организацията: най-ниска цена за един участник, формирана по посочените условия.

Срок за внасяне на предложенията до 14.03.2018 г., на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. стая 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.02.2018

Предложения за организиране на квалификационен курс

 

Изх. № РУО1-3904/ 15.02.2018 г.

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА ОРГАНИЗАЦИИ,

ОРГАНИЗИРАЩИ ОБУЧЕНИЯ                        

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ  

В изпълнение на функционалните задължения на РУО – София-град и нарасналата необходимост от квалификационни форми за професионално развитие на директори и заместник-директори по административно-стопанска дейност по отношение на финансовата дейност на бюджетните организации и прилагане на трудовото законодателство в столичните училища, в срок до 21.02.2018 г. (сряда) включително, очакваме Вашите предложения за организиране на квалификационен курс на тема:

„Управленска отговорност на ръководителите за финансова дейност на бюджетните организации. Промени в трудовото законодателство 2018 г.“

Условия, на които да отговарят Вашите предложения:

 1. По отношение на съдържанието:
 • Лектори – водещи специалисти в областта на управлението на бюджетни средства, спазване на финансовата дисциплина, счетоводство и контрол в частност на институциите в предучилищното и училищното образование.
 • Лектори – водещи специалисти в областта на трудовоправните отношения,  в частност трудовоправните отношения в областта на предучилищното и училищното образование.
 • Програма за провеждане на квалификационния курс -  16 часа.
 1. По отношение на организацията:
 • Място на провеждане на обучителния курс: на отстояние до 250 км от София;
 • Една голяма зала с капацитет до 150 човека, която да бъде технически оборудвана (озвучаване и мултимедия);
 • Такса за участие;
 • Организиран транспорт – от град София до мястото на обучението и обратно;
 • Два пълни пансиона (две нощувки в хотел с минимум четири звезди, две закуски; два обяда; две вечери, 4 кафе паузи);

Начин на класиране на офертите: Най-ниска цена за един участник, формирана по изброените условия (по т. 1 и т. 2).

Моля внесете Вашите оферти до 21.02.2018 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст. 401 – деловодство на РУО – София-град.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

07.11.2017

До заинтересованите лица

Протокол 

Свали документ

07.11.2017

Оферти за избор на изпълнител за мероприятие от 29.11.2017 г.-01.12.2017 г.

 

Изх. № РУО1-26274/07.11.2017г.

 

ДО

УПРАВИТЕЛИТЕ НА

ТУРИСТИЧЕСКИ ФИРМИ И АГЕНЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО УПРАВИТЕЛ, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН УПРАВИТЕЛ,

 

Във връзка с предстоящо провеждане на изнесен семинар за директорите на столичните училища за периода 29.11.2017 г.-01.12.2017 г.

Очакваме до 10.11.2017 г. Вашите оферти за избор на изпълнител за организиране на мероприятието в срок до 10.11.2017 г. на адрес: гр. София, ул. „Антим I” № 17. ет.4. ст.401 – деловодство.

Условия, на които да отговаря предложението:

2 нощувки в хотел с минимум 4 /четири/ звезди на отстояние до 250 км от София,

1 /една/ голяма зала с капацитет до 150 човека, която да бъде технически оборудвана-/озвучаване и мултимедия/.

2 закуски,

2 обяда

2 вечери, от които една официална.

4 кафе паузи.

Очакван брой на участниците - до 150 човека.       

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

06.11.2017

До заинтересованите лица

 

   ПРОТОКОЛ

 

Съставен на основание чл.97, ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) за работа на комисията, назначена със заповед № РД01-493/19.10.2017 г. на Наначлика на РУО - София-град.

Свали документ