Проведено обучение на учители по проекта „Математика и мотивация“

Проведено обучение на учители по проекта „Математика и мотивация“

На 25.07.2018 г. в сградата на Регионално управление на образованието – София-град се проведе обучение на учители по математика и природни науки от столични училища по проекта “Математика и мотивация”. На учителите беше представен нов иновативен метод на преподаване, обединяващ методите „Изнесена класна стая“, „Игрови метод на обучение“ и  „ Връстници обучават връстници“, съчетани в разработената в първия етап на проектните дейности „Колаборативна методология“. В края на обучението се състоя дискусия за предимствата и възможностите, които предоставя „Колаборативна методология“ и ситуациите, в които може да бъде прилагана.

 „Математика и мотивация“ е финансиран по Програма „Еразъм+“, Ключова дейност 2 „Сътрудничество за иновации и обмен на добри практики“, съгласно сключен договор за отпускане на финансова подкрепа, № 017-1-BG01-KA201-036220.

 

Teacher training within "Maths and Motivation" project

 

Teachers of mathematics and natural sciences from Sofia schools participated in a training within "Maths and Motivation" project. The training took place on 25th July 2018 in the premises of Regional Department of Education – Sofia-city. An innovative method of teaching consolidating the methods of "Flipped Learning ", "Elements of Gamification" and "Self/ Peer Learning" combined with the Collaborative Methodology developed in the first stage of the project activities was presented to the teachers. At the end of the training, a discussion was held on (the teachers discussed) the benefits and opportunities that Collaborative Methodology provides as well as the teaching situations in which it can be implemented.

 

“Maths and Motivation” project is funded by Erasmus + Program, Key Activity 2 "Cooperation for innovation and exchange of good practices", under a grant agreement, No. 017-1-BG01-KA201-036220.

Снимка

слайдшоу Проведено обучение на учители по проекта „Математика и мотивация“

Слайдшоу

Добави в слайдшоу