Работни срещи с директори на училища и образователни медиатори относно ефективността на прилаганите мерки за изпълнение на дейностите по Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане, включване и предотвратяване на отпадането от образователна

 

На 10 и 13 януари 2020 година в заседателната зала на РУО – София-град се проведоха планирани работни срещи с директори на училища и образователни медиатори относно ефективността на прилаганите мерки за изпълнение на дейностите по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 100 от 8 юни 2018 г. НА МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ за учебната 2019/2020 г. Представени бяха добри практики, както и трудности в работата с децата в риск от отпадане и техните родители. Екипът на РУО – София-град отново постави акцент върху необходимостта от системен контрол от страна на училищните ръководства на отсъствията и закъсненията за учебни занятия, коректното им и своевременно отразяване в училищната документация и предприемане на последващи действия при необходимост.

Обърнато бе внимание, че за да бъдат ефективни, е важно действията да са навременни, индивидуални и същевременно съгласувани. Обсъдените мерки за намаляване на отсъствията като рисков фактор за отпадане, поведенчески проблеми, включително и негативни нагласи спрямо образователната институция, ниски постижения в училище, следва да бъдат съобразени със спецификата на образователната институция, стратегията за нейното развитие и съгласувани с всички участници в образователния процес, в партньорство с органите на местното самоуправление, социалните партньори и другите заинтересовани страни.

 

Слайдшоу

Добави в слайдшоу