17.08.2018

Национална програма "Квалификация"

 

Изх. № РУО1-21546/17.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Национална програма "Квалификация" (НП) 2018 г., Ви уведомявам, че в перода от 03.09.2018 г. до 11.10.2018 г. ще бъдат проведени обучения за 600 педагогически специалисти в сградата на Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ), адрес: София, пл. "Македония" № 1.

Обученията са за сметка на НП и всяко обучение носи 1 квалификационен кредит. За участниците в обученията са предвидени обяд и кафе-паузи.

Може да заявите желание за участие в повече от една тема.

В срок до 24.08.2018 г. е необходимо да заявите желанието си за участие в обучението на следния линк: https://goo.gl/forms/N9Mfg1Wc4GYcaUQW2

 

Моля да уведомите учителите от повереното Ви училище или детска градина за предстоящите обучения.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

 1. Теми за обучения и график за провеждането им за педагогически специалисти с ръководни функции.
 2. Теми за обучения и график за провеждането им за учители.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

Вилма Доминикова

началник на РУО – София-град

(съгласно заповед № РД 10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката)

 

17.08.2018

ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2017/2018 г.

 

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО 1-21525/17.08.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Служебните бележки на зрелостниците за допускане до ДЗИ се получават в училищата след подаване на информация в РУО – София-град в срок до 24.08.2018 г. на електронен адрес c.karaleeva@edusofia.bg. Справката с недопуснатите ученици се подава и на хартиен носител в РУО, ет. V, ст. 510.

Ако няма недопуснати ученици, в справката се попълват нули.

Приложение: Справка за недопуснати ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

/съгласно Заповед № РД 10-1164/06.08.18 г.

на министъра на образованието и науката/

16.08.2018

Международен турнир „Математика без граници“

 

Изх. № РУО1-21500/16.08.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Любомир Любомиров-председател на организационния комитет на фондация „Математика без граници“ с вх. № РУО 1-21159/10.08.2018 г., приложено Ви изпращам проект на Регламент за провеждане на международен турнир „Математика без граници“ и декларация на основание чл.4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни и Правилника за набиране, обработка и съхраняване на личните данни във фондация „Математика без граници“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурсите да достигне до учителите по математика и учениците от повереното Ви училище.

Приложения: съгласно текста

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1164/ 06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

15.08.2018

Допитване на Държавна агенция за закрила на детето

 

Изх. № РУО1-21381/14.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 04-00-4/10.08.2018 г. от Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, с вх. № РУО1-21221/10.08.2018 г., Ви уведомявам, че ДАЗД стартира разработване на нова Национална стратегия за детето. С оглед отчитане на позициите на различни обществени групи и родителски организации, ДАЗД провежда допитване „ДАЗД пита възрастните“, което е във връзка с проучване на нагласите и вижданията на родителите относно условията, в които живеят децата им и начина, по който възприемат заобикалящата ги среда.

Моля за Вашето съдействие допитването да достигне до родителите от Вашето училище.

Допитването съдържа 6 въпроса и може да бъде попълнено на :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSceEeI0YCg80K8OaDzqUI1HmTwmFnidq_Rc6l5a5IDBRyZnGA/viewform

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

14.08.2018

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-21295/ 13.08.2018 г. на началника на РУО – София-град

ВАЖНО! СПЕШНО!

Изх. № РУО1-21384/14.08.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № РУО1-21295/ 13.08.2018 г. на началника на РУО – София-град изпратено по електронните пощи на училищата, относно искане на информация чрез подаване на справка, Ви информирам:

След координиране с Министерство на образованието и науката, се отменя необходимостта от събиране и подаване на информацията от Ваша страна, свързана с квалификацията на педагогическите специалисти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

СОФИЯ-ГРАД

ВИЛМА ДОМИНИКОВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1164/06.08.2018 г.

на министъра на образованието и науката/

13.08.2018

Средства по чл.7, ал.17 и ал.18 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД)

Изх. № РУО1-21301/13.08.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И

УЧИЛИЩАТА, НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД                                 

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Напомняме Ви, че на основание §38, ал.17 и ал.18 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), когато при неспазване условията на Закона за семейните помощи за деца месечната помощ е прекратена или спряна преди изтичане на срока, за който е отпусната, или нейният размер е намален поради допуснати отсъствия, на съответното училище или детска градина се предоставят средства за обща и/или допълнителна подкрепа за личностното развитие при условията и реда на посочения закон.

Средствата по чл.7, ал.17 и ал.18 от Закона за семейните помощи за деца (ЗСПД) се предоставят на съответното училище или детска градина в размер, съответстващ на размера на средствата за спряната или прекратената помощ и на размера на намалението за съответния период.

В изпълнение на чл.7, ал.1 от Наредбата за приобщаващото образование координиращият екип за организиране и координиране процеса на осигуряване на обща и допълнителна подкрепа за личностното развитие на децата и учениците следва да предложи на директора иа училището как да се разпределят средствата за осигуряване на обща и допълнителна подкрепа в съответного училище.

Препоръчваме средствата да се използват за допълнително обучение по учебни предмети, за допълнителни модули за деца, които не владеят български език в детските градини, за допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове, за екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти, които работят в екипите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на децата и учениците в задължителна предучилищна и училищна възраст, приет с Постановление на Министерски съвет № 100/08.06.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

ВИЛМА ДОМИНИКОВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 /Съгласно заповед № РД10-1164/06.08.2018 г. на

министъра на образованието и науката/

10.08.2018

Литературен конкурс

 

Изх. № РУО1-21192/ 10.08.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-20381/ 01.08.2018 г. от Института за български език „Проф. Любомир Андрейчин“ моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с курсовете за повишаване на квалификацията, организирани от Института:

Граници на българския език, лектор доц. д-р Ана Кочева-Лефеджиева;

Диалектни особености в езика на българските писатели, лектор проф. д-р Лучия Антонова;

Езикови ресурси и технологии в помощ на обучението по български език, лектори: гл. ас. д-р Цветана Димитрова, гл. ас. д-р Мария Тодорова, доц. д-р Цветелина Николова, гл. ас. д-р Атанаска Атанасова;

Изследователски методи в помощ на преподаването по български език, лектори: доц. д-р Илияна Гаравалова и гл. ас. д-р Светлазара Лесева;

Познаването на граматичните особености на местния диалект в помощ на  учителя по български език, лектор доц. д-р Илияна Гаравалова;

Синтаксис и пунктуация, лектор проф. д-р Светла Коева;

Следи от исторически явления в съвременния български език, лектори: проф. д.ф.н. Марияна Цибранска-Костова, доц. д-р Ваня Мичева;

Съвременни лексикални и лексикографски ресурси в помощ на работата за развитие на лексикалната компетентност на учениците, лектори: проф. д-р Диана Благоева, проф. д-р Сия Колковска, доц. д-р Цветелина Георгиева, гл.ас. д-р Ванина Сумрова, гл.ас д-р Надежда Костова, гл. ас. д-р Атанаска Атанасова;

Трудните случаи в правописа, граматиката и пунктуацията на българския  език, лектори: доц. д-р Татяна Александрова, доц. д-р Милен Томов, гл. ас. д-р Илияна Кунева;

Фразеологизмите – знаци на културната памет, лектори: проф. д-р Мария Китанова, гл. ас. д-р Калина Мичева-Пейчева.

 

Повече информация за курсовете можете да получите на адреса на Националната педагогическа мрежа:

https://pedagogika.nacid.bg/science_orgs?p_p_id=scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_id=1&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_pageScienceOrganization=1&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_action=view&_scienceorganizations_WAR_nacidnpneservicesportlet_pageSizeScienceOrganization=10

 

Всички курсове, предлагани от Института за български език, са с хорариум от 16 академични часа (равни на 1 квалификационен кредит), разпределени, както следва: 8 академични часа присъствено обучение и 8 академични часа дистанционно обучение. Курсистите получават сертификат за преминато обучение със съответния брой кредити съгласно ЗПУО.

Курсовете се провеждат при наличието на 10 участници.

Ще бъдат организирани курсове в следните периоди:

1 ноември – 4 ноември 2018 г. ;

2 февруари – 5 февруари 2019 г.;

30 март – 7 април 2019 г.

Възможно да се организират курсове и в други периоди при заявен интерес.

Конкретните дати за провеждане на курсовете ще се уточнят в зависимост от направените заявки.

 

Курсовете се провеждат в сградата на Института за български език (гр.

София, бул. „Шипченски проход“ 52, блок 17, Голям салон). При заявен

 интерес от над 10 участници, курсовете може да се провеждат и на място,

удобно за участниците.

Желаещи да участват в обученията могат да подадат заявка на следния електронен адрес: BE.kursove@ibl.bas.bg, като посочат заглавието на курса, предпочитана дата на провеждане и телефон за връзка.

За въпроси можете да се обръщате към г-жа Албена Георгиева (помощник-директор) на електронен адрес: georgieva1970@abv.bg, и телефон: 02 872 2302.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.08.2018

Съгласувателна процедура на учебни програми за ЗИП за учебната 2018/2019 г.

 

Изх. № РУО 1-20867/06.08.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИ  УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с началото на учебната 2018/2019 г., предстоящата процедура по съгласуване на Списък-Образец № 1, в изпълнение на § 24, ал. 2 от Закона за предучилщното и училищното образование, Ви уведомявам, че следва в определените срокове да създадете организация за изпълнение на посочените по-долу дейности:

1. На 10.09.2018 г. по график - при старши експертите по ОСО /за начални, основни, обединени, средни, спортни училища и профилирани гимназии/ и приобщаващо образование /за специалните училища/, от 10.09.2018 г. до 11.09.2018 г. по график – при старши експерта по професионално образование и обучение /за професионални и профилирани гимназии, обединени, средни, спортни и специални училища, осъществяващи обучение по професия или част от професия/, в РУО - София-град следва да представите по един екземпляр, подредени в класьори /при съблюдаване последователността на посочените по-долу документи/, както следва:

1.1. Първи класьор:

- работна карта /по образец/;

- Декларация от директора за регламентиране в Правилника за вътрешния трудов ред на работното време на директора /по образец/;

- доклад за ЗИП и СИП /по образец/;

- подредени по години заверени копия с текст „Вярно с оригинала”, подпис на директора и печат на училището на всяка страница на одобрените за IV, X, XI и  XII клас /по паралелки / училищни учебни планове, включени в Списък-Образец № 1 за учебната 2018/2019 г.;

- План за квалификационната дейност /по образец/, в изпълнение на Раздел V „Условия и ред за квалификация на учителите, директорите и другите педагогически специалисти“ на Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

1.2. Втори класьор:

- учебни програми за ЗИП /по образец/ - за IV, X, XI и  XII клас за учебната 2018/2019 г., подредени по учебни предмети, класове и паралелки;

- учебни програми за СИП /утвърдени от директора на училището/ за IV, X, XI и  XII клас за учебната 2018/2019 г., подредени по учебни предмети, класове и паралелки;

- годишно тематично разпределение за задължителна преподавателска заетост на директора.

На 13.09.2018 г. следва да се явите от 13.00 ч. до 14.30 ч. при старши експертите по ОСО, професионално образование и обучение и приобщаващо образование, за да получите съгласуваната документация, като при необходимост от корекции, те се извършват на 13.09.2018 г. /от 15.00 ч. до 17.30 ч./ и на 14.09.2018 г. /от 9.00 ч. до 12.30 ч./ при старши експертите, отразили забележка в работната карта. След съгласуване на изисканите корекции и поставяне в работната карта на втори подпис от съответните старши експерти, процедурата се финализира при старши експерта по ОСО, професионално образование и обучение и приобщаващо образование, който подписва работната карта.

Окончателното получаване на съгласуваната документация ще се извърши на 14.09.2018 г. по график.

Обръщам внимание, че при въпроси или за корекция на грешки, директорът на училището е длъжен лично да се яви в РУО, в определеното от старши експертите време.

2. До 13.09.2018 г. /до 13.00 ч./ е необходимо да представите:

2.1. Доклад с  мотивирани предложения за паралелки със завишен брой ученици за учебната 2018/2019 г. съгласно разпоредбите на чл. 61, ал. 5 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

2.2. Доклад с мотивирани предложения за разрешение от Столичния общински съвет на маломерни паралелки за учебната 2018/2019 г. съгласно разпоредбите на чл.68 и чл. 69 от  Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование.

Успешна нова учебна година!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

09.08.2018

Утвърдени по проект НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“, Модул „Осигуряване на ученически шкафчета“

Изх. № РУО1-21031/08.08 . 2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УТВЪРДЕНИ ПО ПРОЕКТ НП „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ ШКАФЧЕТА“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо, постъпило в РУО – София-град с вх. № РУО1-18747/12.07.2018 г., Ви уведомявам, че е утвърден и публикуван списъкът на класираните държавни и общински училища по национална програма „Осигуряване на ученически шкафчета. Списъкът е публикуван на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката, раздел „Програми и проекти“, подраздел „Национални програми 2018“.  За Ваше улеснение прилагам списък с класираните училища от област София-град.

Обръщам Ви внимание за следното:

 • В т.6.2 (Принципи на финансиране) от модула е заложено изискване за спазване на правилата и нормите за пожарната безопасност. При разполагане на ученическите шкафчета следва да бъдат спазени разпоредбите на Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г.
 • В Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г., глава 3 „Правила и норми за пожарна безопасност “,  раздел III „Изисквания при експлоатацията на сградите, помещенията, съоръженията, пожаротехническите средства, системите за пожароизвестяване и пожарогасене, системите за гласово уведомяване, пожарните кранове и системите за управление на дим и топлина“ на изискванията посочени в чл. 34, ал.1, т.3 и т.4:

Чл. 34. (1) По време на експлоатация не се разрешава:

3. поставяне на материали и оборудване, както и изграждане на други препятствия в коридорите, пожарозащитните преддверия, стълбищата, рампите и по другите пътища за евакуация в обектите, с които се намалява широчината на евакуационните пътища под нормативно изискващата се или се създават предпоставки за затрудняване на безопасната евакуация;

4. поставяне на горими материали по пътищата за евакуация.

 • Препоръчително е да се вземе под внимание и посоченото в чл. 32 т.1, 5 и 7 както и чл. 33:
 • Чл. 32 т.1,4,5,6 и 7 в сгради и помещенията не се разрешава:
 1. Складиране на горими вещества и материали в помещения с друго функционално предназначение в подпокривните пространства на сгради с покриви, изпълнени от строителни продукти с класове по реакция на огън от B до F;
 1. Възпрепятстване на достъпа до електрическите табла, пожарогасителите, вътрешните пожарни кранове и местата за управление на ПИС(пожароизвестителни системи), ПГС(пожарогасителни системи), СГУ(системи за гласово уведомяване) и системите за управление на огън и дим;
 1. Влагане на столове и продукти за покрития на вътрешни и външни повърхности, както и на продукти за технологични инсталации, уредби и съоръжения, които съ с класове по реакция на огън, несъответстващи на определените в Наредба № Iз1971 от2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар, при извършване на текущи ремонти или на строителни и монтажни работи, за които не се изисква разрешение за строеж съгласно глава осма, раздел III от ЗУТ.
 • Чл. 33. При организиране на мероприятия и извършване на дейности, с които временно се променя нивото на пожарната опасност на обектите, се разработват и представят в съответната РСПБЗН планове за осигуряване на ПБ, като задължително се осигуряват условията за безопасна евакуация при спазване изискванията на глава седма от Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар и изискванията на тази наредба.
 • В Преходни и заключителни разпоредби в § 6: Издадените документи по чл. 9 от Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА  РУО – СОФИЯ-ГРАД

08.08.2018

Национален конкурс „160 години Болградска гимназия - извор на родолюбие“

 

Изх.№ РУО 1-20983/08.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                       

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-261/07.08.2018 г., вх. № РУО 1-20948/07.08.2018 г., Ви уведомявам, че през 2018 година се навършват 160 години от откриването на Болградската гимназия „Георги Сава Раковски“ - гр. Болград, Украйна.

За достойно отбелязване на знаковата годишнина и за приобщаване на българските ученици към  честванията е обявен национален конкурс „160 години Болградска гимназия - извор на родолюбие“.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД