22.02.2019

Популяризиране на условията за участие в Международно биенале за детска рисунка „Свищов 2019“ България

Изх. № РУО1-4727/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Художествена галерия „Николай Павлович“, вх. № РУО1-3373/07.02.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на Международно биенале за детска рисунка „Свищов 2019“ България.

Рисунките могат да бъдат изпълнени в живописна, графична и смесена техника. Максимален размер на рисунките до 35 x 50 см, без паспарту.

На обратната страна на рисунката да бъде изписано с печатни букви:

 • Име на участника;
 • Възраст;
 • Пол;
 • Името на институцията (училището);
 • Името на преподавателя;
 • Град, държава;

Темата е свободна. Всяко училище (институция) може да представи до 30 рисунки, придружени със списък.

Краен срок за получаване на рисунките – 31 март 2019 г.

Специално жури ще направи подбор за изложбата и ще определи наградите.

Най – добрите ще бъдат отличени както следва:

 • Първа възрастова група – 4-7 годишни, I, II, III награда и три поощрения;
 • Втора възрастова група – 8-11 годишни, I, II, III награда и три поощрения;
 • Трета възрастова група – 12-16 годишни, I, II, III награда и три поощрения;
 • Специална награда на биеналето;
 • Колективна награда за българско участие;
 • Колективна награда за чуждестранно участие;
 • Награда на международна фондация „Алеко Константинов“ за български и чуждестранни участници;

Официално откриване на биеналето – 24 април 2019 година.

Творбите няма да бъдат връщани на авторите, като организаторите си запазват правото да популяризират рисунките в печата и електронните медии.

Рисунките изпращайте на адрес: Художествена галерия „Николай Павлович“, Площад „Алеко“ №1, ПК 5250-Свищов.

Телефон за връзка: 0631/ 4 00 73, email: h.g.n.pavlovich@abv.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО –СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-90/14.02.2019 г.

 на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

Национално ученическо състезание организирано от Стопанска академия „Димитър А. Ценов”, гр.Свищов.

Изх. № РУО1-4716/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ – гр. Свищов с вх. № РУO1-4558/21.02.2019 г. по електронната поща на РУО – София-град, Ви уведомявам, че организираното Национално ученическо състезание за 15.03.2019 г. е в направления:

 • Икономикс;
 • Предприемачество.

Право за участие имат ученици от XI и XII клас.

Участниците в направление „Икономикс“ трябва да имат предварителни познания в областта на Микроикономиката и Макроикономиката. Няма ограничение за брой участници от едно училище.

От участниците в направление „Предприемачество“ в рамките на състезанието ще се изисква чрез екипен подход да генерират идеи и оформят предложение за стартиране на собствен малък бизнес. Решаването на заданието се базира на основни знания, придобити в средното образование, като акцентът се поставя върху оригиналното мислене и творческите способности на учениците да откриват нови „полета“ за бизнес и формулират възможни начини за поддържане на успешна дейност.

Краен срок за регистрация чрез изпращане на формуляр за участие по e-mail: edu.marketing@uni-svishtov.bg – 11.03.2019 г.

За допълнителна информация и контакти:

гл. ас. д-р Юлиян Господинов – Координатор/Образователен маркетинг

Академичен център за кариерно консултиране и връзки с обществеността

Стопанска академия „Димитър А. Ценов”,

гр. Свищов, п.к. 5250, ул.”Ем. Чакъров” №2

тел. 0887 63 00 33, (0631) 66 437

e-mail: edu.markeing@uni-svishtov.bg

www.uni-svishtov.bg

Приложения:

1. Формуляр за участие.

2. Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед №РД 10-90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

КОНКУРСИ НА ФОНДАЦИЯ „СОФИЙСКА ПЛАТФОРМА“ ЗА ПРЕПОДАВАТЕЛИ В ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

Изх. №  РУО 1- 4652/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-66/22.02.2019 г., постъпило с вх. № РУО 1 - 4496/20.02.2019 г.,  приложено Ви изпращам обяви за двата конкурса за учители на фондация  „Софийска платформа“.

Приложения:

1. Обява за конкурс 1.

2. Обява за конкурс 2.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/съгл. Заповед № РД 10- 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

ПРОУЧВАНЕ ОТНОСНО ВЛИЯНИЕТО НА ПОДВЕЖДАЩАТА ИНФОРМАЦИЯ И ДЕЗИНФОРМАЦИЯ В ПРОЦЕСА НА ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ

Изх. №  РУО 1- 4651/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Областен управител на област София, с вх. № РУО 1- 3792/12.02.2019 г., Ви уведомявам, че съгласно писмо от директора на „Национален учебен център“ ООД, се осъществява проучване относно справяне с подвеждащата информация и дезинформация в процеса на образование и обучение.

Въпросникът за попълване е достъпен на адрес: https://defacto.space/ и е предназначен за преподаватели и ученици над шеснадесет годишна възраст.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгл. Заповед № РД 10- 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

Работна среща за внедряване на цялостна облачна платформа

Изх. № РУО1- 4666/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА 5 ОУ, 22 СУ, 27 СУ, 37 СУ, 38 ОУ, 42 ОУ, 50 ОУ, 54 СУ, 62 ОУ, 65 ОУ, 68 СУ, 71 СУ, 72 ОУ, 86 ОУ, 88 СУ, 107 СУ, 121 СУ, 122 ОУ, 133 СУ, 137 СУ, 142 ОУ, 155 ОУ, 156 ОУ, 157 ГИЧЕ, 162 ОУ, 171 ОУ, 192 СУ, 202 ОУ, 52 ОУ, 67 ОУ, 113 СУ, 45 ОУ, 131 СУ, 141 ОУ, 127 СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Център за творческо обучение с вх. № РУО1 - 4547/21.02.2019 г., Ви уведомявам, че на 28.02.2019 г. от 10:00 часа в заседателната зала на РУО - София-град, ул. „Антим I“ 17, ще се проведе работна среща за внедряване на цялостна облачна платформа и подготовка на учителите в поверените Ви училища.

Внедряването на облачна платформа ще предостави възможност на учебните заведения да имат сигурна и съвременна комуникационна система, да предоставят електронни услуги на заинтересовани страни и да внедряват много по-успешно технологии, да бъдат независими (вкл. финансово) и да иновират, чрез технологии и методи за управление на училището.

За да потвърдите участие, моля попълнете този електронен формуляр: https://goo.gl/QZcsmF

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД10-90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката)

22.02.2019

Провеждане на Научно-практическа конференция „Актуални проблеми на физическото възпитание“

Изх. № РУО1 – 4661/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ЦПЛР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН №9105-59/18.02.2019 г., с вх..№РУО1 – 4241//18.02.2019 г. Ви уведомявам, че на 05 и 06 април 2019 г. в Национална спортна академия „Васил Левски“ ще се проведе Научно-практическа конференция „Актуални проблеми на физическото възпитание“, организирана от катедра „Теория на физическото възпитание“.

В дните на научната конференция ще се проведе и семинар – обучение за учители по физическо възпитание и спорт за придобиване на 1 квалификационен кредит, съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Моля, да бъдат информирани учителите по физическо възпитание и спорт от поверената Ви институция за включване в конференцията, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

НАЦИОНАЛНИ КОНКУРСИ ЗА 2019 ГОДИНА ЗА НАГРАДИТЕ НА УЧИТЕЛИ ПО ХИМИЯ

Изх. № РУО1-4645/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо МОН с №9105-58/18.02.2019 г., вх.№РУО1-4218/18.02.2019 г. Ви уведомявам,  че съюзът на химиците в България със съдействието на Министерството на образованието и науката обявява Национален конкурс 2019 за наградите на учителите по химия, учредени и финансирани от Международна фондация „Св. Св. Кирил и Методий“. Моля за своевременно информиране на учителите по химия и опазване на околната среда, за реда и условията за участие съгласно приложението.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

Оценяване пригодността за прилагане в училище на учебници и учебни комплекти

Изх. № РУО1-4633/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-4327/19.02.2019 г. приложено Ви изпращам заповед № РД 09-658/15.02.2019 г. на министъра на образованието и науката и съответните приложения към нея, съдържащи:

 1. Списъци на училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на:
 • учебници по учебния предмет предприемачество – теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка;
 • учебници за Х клас по учебния предмет икономика - теория за всички професионални направления от общата професионална подготовка;
 • учебни комплекти по чужд език – руски език, по учебна програма за постигане на ниво В1.1 от Общата европейска езикова рамка;
 1. Списъци с кодовете на горепосочените учебници и учебни комплекти.

Горепосочената заповед и нейните приложения са достъпни и на интернет страницата на МОН: http://www.mon.bg/bg/10

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД10-90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

Покана за участие в IV Градско индивидуално ученическо първенство по тенис на маса

Изх. №  РУО1 – 4631/22.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Фондация „София – Европейска столица на Спорта“, вх.№ РУО1 – 4239/18.02.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „София – Европейска столица на Спорта“, съвместно със Столична община и съдействието на Българска федерация по тенис на маса организират

IV Градско индивидуално ученическо първенство по тенис на маса.

Състезанието ще се проведе на 22.03.2019 г., /петък/ от 8,30 часа в малката зала на „Арена Армеец“.

Участниците са разделени в 3 възрастови групи, както следва:

            V – VII клас – момчета и момичета, родени 2007, 2006, 2005 г.

            VIII – X клас – девойки и юноши, родени 2004, 2003, 2002 г.

            XI – XII клас – девойки и юноши, родени 2001, 2000 г.

За участие се допускат до 10 ученици от възрастова група /5 момичета и /или 5 момчета/

Участниците да си носят хилки и топчета.

Заявки за участие се подават на само на e-mail: tenis_masa_2019@abv.bg в срок до 15 март 2019 г.

Телефон за контакти: 0888100578, Мариана Стоилова.

Програмата ще бъде изпратена на електронната поща на участниците след приемане на заявките.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за спортната инициатива, без да се нарушава учебния процес.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 – 90/14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/

22.02.2019

Проведени теми със завършващите XII клас ученици във връзка с писмо с изх. № РУО1-27954/31.10.2019 г.

Изх. № РУО1-4627/21.02.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-4340/19.02.2019 г. и писмо с изх. № РУО1-27954/31.10.2019 г. относно Национална образователна кампания за ученици „Моето първо работно място“ и отчитане изпълнението на дейностите, включени в кампанията, моля в срок до 13.00 ч. на 25.02.2019 г. да попълните исканата информация на следния линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh8ynvrSPFtvjBedGChDzMAozcnVz_9ak2quKZZWC04mXNEA/viewform

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ – ГРАД

/Съгласно заповед №РД 10-90/ 14.02.2019 г.

на министъра на образованието и науката/