23.08.2019

Национална програма „Квалификация“ 2019 г.

Изх. № РУО1-24715/23.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЯ ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „КВАЛИФИКАЦИЯ“ 2019 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на НП „Квалификация – 2019 г, Ви уведомявам, че в периода от 02.09.2019 г. до 10.09.2019 г. РУО – София-град организира обучения за учители, заместник-директори, директори и други педагогически специалисти.

Всяко обучение е с продължителност 16 академични часа присъствена форма (два дни по 8 академични часа дневно), за което се присъжда 1 квалификационен кредит. Разходите за обученията са за сметка на Национална програма „ Квалификация“ 2019 г.

Групите са формирани след подадени заявки от педагогическите специалисти. Не е формирана единствено група за темата „Дейностният подход в обучението по география и икономика – в основата на формиране на ключови компетентности“ за учители по география и икономика и няма да се проведе обучение.

Поради голям интерес към темата „Ценностно ориентирано образование и възпитание в детската градина за постигане на толерантност във взаимоотношенията в детския колектив и изграждане на култура на поведение в обществото“ ще се обучат две групи учители в детска градина – на 02.09.2019 г. – 03.09.2019 г. и 09.09.2019 г. – 10.09.2019 г.

Всички регистрирали се за обучение ще бъдат уведомени на посочения от тях имейл.

За издаване на удостоверение за квалификационен кредит е необходимо педагогическите специалисти да носят копие от диплома за завършено висше образование.

Моля за Вашето съдействие за осъществяване на планираните обучения по определения график. Същите ще се проведат в гр. София в сградата на КНСБ, Конгресен център „Глобус“, площад „Македония“ № 1, ет.2.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

23.08.2019

Традиционна работна среща с директорите на столичните училища

Изх. №РУО1-24664/23.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ

ДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Традиционната работна среща с директорите на столичните училища във връзка с годишния анализ на изминалата учебна година и подготовката на предстоящата 2019/2020 учебна година ще се проведе на 12.09.2019 г. от 10.00 часа в пленарната зала на Националния исторически музей.

Очаквамe Ви с благодарност за Вашата отдаденост на образователната мисия и вяра в силата на екипната ни работа!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

21.08.2019

ДЗИ, сесия май-юни на учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1- 24563/21.08.2019 г.

 

ДОДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 26.08.2019 г. (понеделник), В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 5 ЕТАЖ, ще получите изпитните материали за ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 година  и списъците с разпределението на зрелостници, квестори и консултанти по сгради и зали, съгласно следния график:

 

09:00-10:00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4001 до 4033

10:00-11:00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4034 до 4070

11:00-12:00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4071 до 4104

12:00-13:00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4105 до 41410

13:00-14:00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4142 до 4208

 

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

 

Моля за спазване на графика.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.08.2019

ДЗИ сесия август-септември на учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1- 24564/21.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН  с вх.№ РУО1-24550/20.08.2019 г., относно оценяването на изпитните работи от ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2018/2019 г., Ви информирам следното:

Оценяването на изпитните работи от ДЗИ по български език и литература, и втория ДЗИ по английски език, по руски език, по география и икономика, по цикъл „Философия“ и по биология и здравно образование следва да стартира на 31.08.2019 г. в 12:00 часа.

Оценяването на изпитните работи от втория ДЗИ по френски език, по немски език, по математика, по история и цивилизация, по физика и астрономия и по химия и опазване на околната среда следва да стартира на 02.09.2019 г. в 9:00 часа.

Оценяването на изпитните работи  от супероценителите и от оценителите от гр. София ще се осъществява в Учебния център на МОН /бул. „Драган Цанков“ 21А/.

 Моля да информирате учителите от Вашето училище, определени за оценители и супероценители, като гарантирате участието им в процеса на оценяване.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.08.2019

Покана за включване на училищата на територията на гр. София в отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.)

Изх. № РУО1-24548/20.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Министерството на младежта и спорта изх. № 04-05-117/09.08.2019 г., с вх. № РУО1-24168/13.08.2019 г., и изх. № 04-05-117/19.08.2019 г., с вх. № РУО1-24522/20.08.2019 г., относно отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.), приложено Ви изпращам покана за включване на училищата на територията на гр. София в инициативата и формуляр за посещение на Спортен панаир, който ще се проведе в зала „Арена Армеец“ в периода 24-26 септември 2019 г.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.08.2019

Временна научна лаборатория за деца на Байер

Изх. № РУО1- 24397/ 16.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката за пета поредна година подкрепя инициативата на Байер за провеждането на временна научна лаборатория за деца. Предложените опити и дейности за деца на възраст от 6 до 12 год. са интересни, полезни и достъпни за тази възраст. Лабораторията допринася за повишаване на интереса към химията и биологията и предизвиква желание за учене чрез забавен, приятен и ангажиращ начин.

В тази връзка моля да създадете необходимата организация за включване на ученици в инициативата, като снимането на деца става само след предварително писмено съгласие на техните родители, при спазване на Закона за защита на личните данни.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.08.2019

Проект квалификация

Изх. № РУО1-24493/19.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-24445/19.08.2019 г. Ви  уведомявам , че планираната профилактика на Информационната платформа  по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по ОП НОИР 2014-2020 г., все още не е приключила. Очаква се това да стане най-късно утре до края на деня. ( 20.08.2019г.)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.08.2019

ИСРМ

Изх. № РУО1-24439/19.08.2019 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно ПМС100/08.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, в периода 22.08-28.08.2019 г. предстои включване, посредством защитени комуникационни канали и индивидуални портали „Посещаемо и безопасно училище“ на всички детски градини на територията на област София-град към ИСРМ. За целта е необходимо да получите от РУО – София-град, кабинет 508 пакетите „Посещаемо и безопасно училище“  и индивидуалните пароли за достъп по следния график:

 

Дата

Район

Час

21.08.2019 г.

Банкя

Витоша

09:30 – 10:30

21.08.2019 г.

Връбница

Възраждане

10:30 – 11:30

 

21.08.2019 г.

Изгрев

Илинден

Искър

11:30 – 12:30

21.08.2019 г.

Красна поляна

Красно село

13:30 – 14:30

 

21.08.2019 г.

Кремиковци

Лозенец

14:30 – 15:30

21.08.2019 г.

Люлин

Младост

15:30 – 16:30

22.08.2019 г.

Надежда

Нови Искър

09:30 – 10:30

22.08.2019 г.

 

Овча купел

Оборище

10:30 – 11:30

 

22.08.2019 г.

Панчарево

Подуяне

11:30 – 12:30

22.08.2019 г.

Сердика

Слатина

13:30 – 14:30

22.08.2019 г.

Средец

Студентски

14:30 – 15:30

22.08.2019 г.

Триадица

15:30 – 16:30

 

 

Във връзка с изпълнението на активацията на пакетите „Посещаемо и безопасно училище“ моля да изпълните следните действия:

За Вашата детска градина данните за достъп са, както следва:

Потребителско име:                  «Потребителско_име»

Парола:                                       «Парола»

 

  1. След достъп до портала http://safeschool.mon.bg „Посещаемо и безопасно училище“ избирате опция „Безопасно училище (Активация на пакет)“ от главната страница на http://safeschool.mon.bg).  Подробна информация и индивидуална инструкция за Вашата детска градина може да намерите в меню „Активиране на пакет“.
  2. В платформата „Посещаемо и безопасно училище“ са прикачени заповед за назначаване на отговорно лице при работа с платформата „Посещаемо и безопасно училище“ и Декларация за работа на лицето с лични данни (Декларация за лични данни.docx и Заповед - администратор.doc), които всяка детска градина трябва да попълни, подпише, сканира и прикачи при регистриране на администратор в профила си в http://safeschool.mon.bg „Посещаемо и безопасно училище“.

 

  1. Крайният срок за изпълнение на инструкцията за активация на всички детски градини е до 00:00 ч. на 28.08.2019 г.

 

При успешно изпълнение на инструкцията за активация, детските градини ще получат индивидуализирани портали „Посещаемо и Безопасно училище“ (достъпни само чрез ORAK GDPR Connect устройството от пакета), съдържащи възможности за работа с чувствителни и лични данни, както и защитена междуинституционална комуникация с общински, областни и национални институции.

Екипът на Орак инженеринг е на разположение за допълнително съдействие на е-mail: [email protected]. При необходимост от спешна реакция, може да позвъните на тел. 0700 20 250. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

19.08.2019

Закон за противодействие на тероризма

Изх. № РУО1-24437/19.08.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на 30.08.2019 г. в залата на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ул."Хайдут Сидер" № 8, ще се проведе работна среща със служители на ДАНС, както следва:

  • от 09:30 ч. до 10:30 ч. с директорите на основни и начални училища;
  • от 10:30 ч. до 11:30 ч. с директорите на средни училища и профилирани и професионални гимназии.

На срещата ще бъдат представени Закон за противодействие на тероризма и мерки, описани в Наредба № 8121з-1225/27.09.2017 г. Ще бъдат дадени насоки за разработване и прилагане на мерки за противодействие на тероризма.

Присъствието Ви е наложително поради важността на обсъжданите въпроси!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

16.08.2019

Благотворителна инициатива „Операция “Жълти стотинки“

Изх. РУО1 – 24389/ 16.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 03.09.2019 г. от 11:00 часа до 13:00 часа в Националната природо-математическа гимназия „Акад. Любомир Чакалов“ ще се проведе благотворителната инициатива „Операция „Жълти стотинки“ организирана от Vivacom. В нея ще се включат 50 души – журналисти, партньори по инициативата, представители на сдружението на олимпийските отбори по природни науки, ученици по отборите по природни науки, представители на Vivacom.

Благотворителната инициатива се провежда за девети пореден път, като всяка година събраните средства се даряват за значима социална кауза. Тази година средствата ще бъдат дарени на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки за подготовката и участието на българските национални отбори по природни науки (астрономия, биология, информатика, лингвистика, физика и химия) в международни състезания.

Моля Вашето съдействие за популяризиране на благотворителната инициатива и нейната кауза, за набиране на повече средства, което ще даде още една възможност на децата в България да имат добър пример за упорита работа, постоянство и успехи, успехи, които са достойно оценени и уважавани от цялото общество.

                                                                                               

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД