20.02.2018

XI-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев“ – Вършец 2018 г.

 

Изх. № РУО1-4228/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Община Вършец изх.№ 3300/16.01.2018 г., вх. № РУ0 1-2722/01.02.2018 г. Ви уведомявам, че Община Вършец организира провеждането на XI-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри „Димитър Пеев“ – Вършец 2018 г., който ще се проведе на 04 – 05 май 2018 г. в град Вършец, област Монтана.

Целта на прегледа е популяризиране на ученическите духови оркестри, творческата изява на учениците, занимаващи се с музикално изкуство, приобщаване на младото поколение към българската култура и стимулиране на извънкласната дейност на училищата.

В прегледа могат да участват ученици от I до XII клас, без разделение по възрастови групи, а също така и мажоретни състави, придружаващи духовите оркестри, като изпълненията им няма бъдат оценявани от журито.

Приложения:

1. Статут на XI-ти Национален преглед на ученическите духови оркестри, Вършец 2018 г.

2. Заявка за участие

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“

 

Изх. № РУО1-4225/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на РУО – Монтана изх.№ 19-72/19.02.2018 г., вх. № РУ0 1-4135/19.02.2018 г. Ви уведомявам, че предстои Десето издание на националния фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“, което ще се състои на 27 – 28 април 2018 г. в град Монтана.  

Целта на конкурса е да съхрани и популяризира певческото, инструменталното и танцовото фолклорно изкуство на Северозапада.

Националният фолклорен конкурс е организиран от Общински младежки дом, Монтана в партньорство със сдружение „Младежки Северозапад“ и школа на български народни танци „Стоянови“.

Конкурсът се провежда под патронажа на кмета на Община Монтана Златко Живков и с подкрепата на фирми и организации от Монтана.

Приложения: 1. Статут на национален фолклорен конкурс „Напеви от Северозапада“,

2. Заявка за участие.  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Практически семинар „Финансовата грамотност – ключова житейска компетентност на XXI век. Иновативни методи за обучение в областта на финансовата грамотност“

 

Изх. № РУО1-4229/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-68/19.09.2018 г. № РУ0 1-4082/19.09.2018 г. Ви уведомявам, че предстои да бъде проведен практически семинар, организиран от фондация „Инициатива за финансова грамотност“ на 22 -23 февруари 2018 г. на тема „Финансовата грамотност – ключова житейска компетентност на XXI век. Иновативни методи за обучение в областта на финансовата грамотност“.

Лектори на семинара са Росица Вартоник, Румяна Витньова, Теодора Панайотова и Весела Николаева.

Семинарът ще се проведе в Център за подготовка на ученици за олимпиади, адрес: гр. София, ул. „Драган Цанков“ 21 А.

Повече информация: http://www.financialiteracy.eu/?page=services&path=0.1.3.45&lang=BG

Контакти с организаторите: http://www.financialiteracy.eu/?page=contacts&lang=BG

Приложениe: Програма на семинара  

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Изяви, включени в НКИИДУ през учебната 2017/2018 г.

 

 

 

Изх. № РУО1-4182/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА 

ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата с вх. № РУО1-3726/13.02.2018 г., Ви предоставям информация за изявите, включени в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците през учебната 2017/2018 г.

Информация за условията за участие в изявите (статути, указания, регламенти, правилници, задания), както и за резултатите от проведени инициативи, ще намерите на уеб-сайта на Националния дворец на децата: www.npc-bg.org.

Във връзка с поддържане на база данни от РУО – София-град, Ви моля за своевременно отразяване на дейностите, в които е участвало повереното Ви учебно заведение, не по-късно от 10-то число на следващия календарен месец от провеждането им на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE4K-e_V1cnkKDJJNdKVTVRo9fjMRXur_CuvMWVJ8J51CUYg/viewform

 

Приложение: Съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Състезание по информатика и информационни технологии за ученици от XII клас

Изх. № РУО1- 4141/ 19.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо изх. № РД-32-75/16.02.2018 г., с вх. № РУО1 – 4035 /16.02.2018 г., Ви уведомявам, че Русенският университет „Ангел Кънчев“ организира състезание по информатика и информационни технологии за ученици от XII клас, резултатите от което ще се признават за оценка на предварителен кандидат-студентски изпит по информатика и информационни технологии при прием 2018 в Русенския университет.

Допълнителна информация можете да намерите на адрес www.ami.uni-ruse.bg, уточняващи въпроси могат да се задават на e-mail katedra_iit@uni-ruse.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Квалификационен семинар на тема „Приобщаващото образование – теория и практика“.

 

Изх. № РУО1- 4185/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Сдружението на директорите в средното образование в Република България организира квалификационен семинар на тема „Приобщаващото образование – теория и практика“, който ще се проведе на 22.02.2018 и 23.02.2018 г. в ДГ № 99 „Брезичка“ – район „Красно село“.

Приложения:

1.      Програма на семинара.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.02.2018

Отразяване на отсъствия

 

Изх. № РУО1-4152/20.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням, че в изпълнение на чл.19, ал. 1, ал. 2, т. 2, във връзка с чл. 4, ал. 1, т. 5 от Наредба №12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и т. 16 и т. 17 от Приложение № 2 към чл. 7, т. 2 от Наредба № 8/11.08.2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, следва да осъществявате ефективен ежедневен контрол относно присъствието на учениците в училище, както и за отразяване на отсъствията им в дневниците по паралелки.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Семинар с учители по физическо възпитание и спорт

 

Изх. № РУО1-4119/19.02.2018 г.

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град на 27.02.2018 г. (вторник) от 13.30 ч. в ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ № 8, ще се проведе семинар с учители по физическо възпитание и спорт на тема: „Повишаване на качеството на образователно-възпитателния процес чрез изработване на критерии за оценяване на резултатите от обучението на учениците“.

Моля да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт в повереното Ви училище за участие в семинара и да създадете необходимата организация за осигуряване на присъствието им, без да се нарушава учебния процес.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Областен кръг на математическо състезание „Европейско кенгуру“

 

Изх. № РУО1-4126/19.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с многобройни запитвания на родители, постъпили в РУО – София-град, относно предстоящия областен кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“, Ви уведомявам:

1. Състезанието се организира от МОН за ученици от първи до дванадесети клас.

2. Състезанието е безплатно.

3. Регламентът е публикуван на сайта на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“.

4. Срок за подаване на заявки за участие на ученици-10.03.2018 г. Окончателният брой ученици, желаещи да вземат участие в областния кръг на математическото състезание „Европейско кенгуру“ следва да се попълнят до 12.03.2018 г. на изпратения на електронните пощи на училищата формуляр.

5. Училищата-домакини ще бъдат определени до 27.02.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

19.02.2018

Пролетни и летни школи за ученици, организирани от фондация „Миню Балкански“.

 

Изх. № РУО1-4011/16.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация на фондация „Миню Балкански“ относно провеждане на пролетни и летни школи за ученици. Подробности можете да намерите в приложенията, както на електронната страница на фондацията http://www.balkanski-foundation.org.

 

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД