25.04.2018

Повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти

Изх. № РУО1- 9896/25.04.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на СХЦ „Образование и технологии“ с вх. № РУО 1-9394/20.04.2018 г., приложено Ви изпращам информацията за обучение на тема „Геометричната задача-технологии на успеха“.

Моля за Вашето съдействие информацията за обучението да достигне до учителите по математика в повереното Ви училище.

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10 -847/10.04. 2018 г.

на министъра на образованието и науката/

25.04.2018

Онлайн анкета

 

Изх. № РУО1- 9848/25.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 9757/24.04.2018 г., Ви уведомявам, че от научно-изследователския проект “Иновативна платформа за интелигентни адаптивни видео игри за обучение” (APOGEE, с Уеб сайт http://www.apogee.online), финансиран от Фонд „Научни изследвания” на Република България, се провеждат онлайн анкетни проучвания сред учителите и учениците в България относно създаването и използването на образователни видео игри.  

Анкетите са две:

- Онлайн анкета за учители относно създаването на образователни видео игри от не-ИТ специалисти и използването им в обучението - налична на адрес https://goo.gl/forms/jlB0zgWiLHpsF4z02

- Онлайн анкета за учащи относно използването на образователни видео игри в обучението - налична на адрес https://goo.gl/forms/j7XxwDpKDZb9uZdm1

И двете анкети са достъпни още през заглавната страница на сайта на проекта (http://www.apogee.online/index.html). Резултатите от тях ще намерят практическо приложение при разработване на безплатни програмни продукти, отговарящи на нуждите на училищното обучение у нас.

Моля да информирате учителите от повереното Ви училище за своевременното попълването на исканата информация.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

КРИСТИНА ГАБРОВСКА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД010 -847/10.04.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

25.04.2018

Национален кръг на „Фолклорна плетеница“

 

                                                                              РЕЗУЛТАТИ

ОТ ОБЛАСТНИЯ КРЪГ НА „ФОЛКЛОРНА ПЛЕТЕНИЦА“ ЗА УЧЕНИЦИ, ИЗУЧАВАЩИ В ЗАДЪЛЖИТЕЛНОИЗБИРАЕМА ХОРЕОГРАФИЯ“ И КЛАСИРАНИ ЗА НАЦИОНАЛНИЯ КРЪГ В ГР. ПЛОВДИВ

 

IV клас

 1. 144 СУ „Народни будители“ – IV е  клас - 262 т.
 2. 49 ОУ „ Бенито Хуарес“        -  IV г  клас – 244 т.
 3. 23 СУ „Фредерик Ж. Кюри“ -  IV г  клас – 229 т.
 4. 144 СУ „Народни будители“ - IV д  клас - 221 т.
 5. 140 СУ „Иван Богоров“         -  IV а клас  - 219 т.
 6. 88 СУ „Д. Попниколов“        -  IV е  клас - 166 т.

За Националния кръг на Фолклорна плетеница“ за ученици, изучаващи в задължителноизбираема хореография“ се класират 144 СУ „Народни будители“ IV е клас, 49 ОУ „Бенито Хуарес“ - IV г клас и 23 СУ „Фредерик Ж. Кюри“ - IV г клас.

VII клас

 1. 144 СУ „Народни будители“ - VII г клас – 265 т.
 2. 144 СУ „Народни будители“ - VII а клас – 260 т.
 3. 49 ОУ „ Бенито Хуарес“        - VII б клас – 246 т.
 4. 140 СУ „Иван Богоров“         - VII а клас – 237 т.
 5. 144 СУ „Народни будители“ - VII в клас – 221 т.
 6. 74 СУ „Гоце Делчев“             - VII в клас – 183 т.
 7. 88 СУ „Д. Попниколов“        - VII г клас – 175 т.

За Националния кръг на Фолклорна плетеница“ за ученици, изучаващи в задължителноизбираема и профилирана подготовкахореография“ се класират 144 СУ „Народни будители“ - VII а и VII г клас, 49 ОУ „Бенито Хуарес“ - VII б клас и 140 СУ „Иван Богоров“ - VII а клас.

XI-XII клас

 1. 144 СУ „Народни будители“     - XI б клас  -  263 т.
 2. 140 СУ „Иван Богоров“             - XI а клас  -   244 т.
 3. 144 СУ „Народни будители“     - XI в клас  -  237 т.

За Националния кръг на Фолклорна плетеница“ за ученици, изучаващи в задължителноизбираема и профилирана подготовкахореография“ се класират 144 СУ „Народни будители“ - XI б клас и 140 СУ „Иван Богоров“ - XI а клас.

Заявките за участие в Националния кръг на „Фолклорна плетеница“, който ще се проведе от 1 до 3 юни 2018 г. в Пловдив да се изпратят до 11.05.2018 г. на e-mail: m1stoilova@abv.bg  и e.tarnichkova@mon.bg

24.04.2018

Съвещание на директорите за провеждане на НВО и ДЗИ за 2018 г.

ВАЖНО!

 

Изх.№ РУО1-9756/24.04.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРОВЕЖДАЩИ НВО ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

И МАТЕМАТИКА В VІІ КЛАС И

ДЪРЖАВНИ ЗРЕЛОСТНИ ИЗПИТИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на национално външно оценяване по БЕЛ и математика в VІІ клас и ДЗИ в XII клас ще се проведе съвещание – инструктаж на 09.05.2018 г. в залата на Професионална гимназия по транспорт и енергетика "Хенри Форд", ул."Хайдут Сидер" №8, както следва:

от 9.00 ч. до 11.00 ч. с директорите на училищата, провеждащи НВО по БЕЛ и математика в VІІ клас;

от 11.00 ч. до 13.00 ч. с директорите на училищата, провеждащи ДЗИ.

Присъствието Ви е наложително поради важността на обсъжданите въпроси!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

24.04.2018

Детска мелодия на годината

 

Изх. № РУО1- 9721/24.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-122/10.04.2018 г., вх. № РУ0 1-8019/10.04.2018 г. Ви уведомявам, че през месец февруари 2018 г. стартира фестивала „Детска мелодия на годината“, който е ежегоден национален фестивал за нова българска песен за деца и има конкурсен характер.

Информация за фестивала може да се намери на официалните сайтове на Съюза на българските композитори: http://www.ubc-bg.com/bg/news/434 и на Държавна агенция на българите в чужбина: http://www.aba.government.bg/?show=38&nid=1931

Електронна поща на фестивала е: detskamelodia@abv.bg    

Организаторите и директорите на училищата и детските градини са длъжни да спазват законовите изисквания, съгласно чл. 11а, ал. 1 от  Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл.7, ал.1“

Приложение: регламент за конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.04.2018

Конференция „Интелигентна специализация и технологичен трансфер като иновационни двигатели за регионален растеж“

 

Изх. № РУО1- 9667/24.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 –9452/20.04.2018 г., Ви уведомявам, че на 3 – 4 май 2018 г., в Национален дворец на културата ще се проведе конференция „Интелигентна специализация и технологичен трансфер като иновационни двигатели за регионален растеж“, организирана от Joint Research Center (Съвместен изследователски център) в партньорство с Министерство на икономиката. Събитието е под егидата на Българското председателство на Съвета на ЕС.

Конференцията ще събере на едно място политици, учени, представители на бизнеса, на местната власт и университетите, за да бъдат дискутирани възможностите и предизвикателствата в областта на научните изследвания, образованието, заетостта и иновациите. Ще бъде поставен специален акцент на Югоизточна Европа и Западните Балкани. Целта е да се подчертае важността на „интелигентната специализация“, която да намери своето приложение в регионалните политики и да насърчи икономическото и социалното им въздействие.

Регистрация за участие, информация и програма на събитието на електронен адрес: https://ec.europa.eu/jrc/en/event/conference/smart-specialisation-technology-transfer-and-digital-economy.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.04.2018

Провеждане на национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас

 

Изх. № РУО1-9465/20.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В X КЛАС

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4131/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на дни провеждане на национално онлайн външно оценяване на дигиталните компетентности на учениците в Х клас и на заповед № РД 09-5905/28.12.2017г. на министъра на образованието и науката с утвърдени изисквания за провеждане на национално външно оценяване на учениците в Х клас (Приложение 2) през учебната 2017/2018 г. е необходимо в срок до 02.05.2018 г.  с Ваша заповед:

 • да определите училищен координатор /учител по информационни технологии или ръководител на направление „Информационни и комуникационни технологии“/ за провеждане на онлайн оценяването в училището;
 • да определите оценители, които ще оценяват практическата задача /от втори модул/ на учениците от Вашето училище;
 • да утвърдите график по образец за провеждане на изпитната сесия /оценяването се организира в изпитни сесии, които се провеждат в рамките на два учебни часа, които включват заемане на местата пред компютрите, влизане в системата и 90 минути оценяване/, като създадете организация да не се нарушава учебният процес за останалите учебни предмети. Моля училищата, които имат възможност да организират изпитните си сесии във втора смяна, тъй като по-голям брой от училищата се обучават в първа смяна и там графикът силно се натоварва. Моля да имате предвид, че е възможно да бъдете помолени да промените началото на изпитната сесия, /тъй като е необходимо да се гарантира равномерно разпределение на сесиите за всички училища в София-град/;
 • да утвърдите списъците на учениците, които ще участват във всяка изпитна сесия, съгласно утвърдения от Вас график. Разпределението на учениците по зали следва да осигури на всеки ученик самостоятелно компютърно работно място с надеждна връзка с интернет. За всеки ученик по време на изпитването трябва да е осигурен компютър, предварително почистен от вируси и с преинсталиран браузер, където е необходимо. На десктопа на всеки компютър трябва да има създадена икона, чрез която учениците да влизат направо на страницата за Националното онлайн оценяване;
 • да утвърдите график на тренировъчните сесии за периода 28.05-01.06.2018 г.;
 •  да утвърдите списък на квесторите по време на провеждане на НВО за всяка изпитна зала.

В срок до 04.05.2018 г. следва да представите издадените от Вас заповеди и графици на изпитните сесии за провеждане на Националното онлайн оценяване на дигиталните компетентности на учениците в X клас и  тренировъчните сесии на хартиен носител в стая 422 на РУО – София-град и в електронен вариант на e-mail: rio_r.voinova@abv.bg

 

За ефективно организиране на НВО в срок до 04.05.2018 г. моля да попълните и информация, изискваща се в приложените линкове:

https://goo.gl/forms/LPLKaRLl5loZvbT22,

 

https://goo.gl/forms/SB6cG9UenPEC9udp2

 

За допълнителна информация и въпроси можете да се обръщате към Ралица Войнова – старши експерт по информатика и информационни технологии в РУО – София-град, на телефон 02/935 60 67 или на имейл: rio_r.voinova@abv.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.04.2018

Насочване на ученици по документи

 

Изх. № РУО1-9650/24.04.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2018/2019 г. и заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам:

 1. В изпълнение на Раздел XXXII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. с моя заповед е определена Комисия за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Моля да информирате родителите на учениците, които завършват VII клас в повереното Ви училище, че Комисията приема документи на учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование от 03.05.2018 г. до 21.05.2018 г., в присъствието на лекар-педиатър в Професионална гимназия по подемна, строителна и транспортна техника, гр. София, ул.„Марко Балабанов“ № 2 (площад „Възраждане“) за дните от 03.05.2018 до 18.05.2018 г. включително, а на 21.05.2018 г. в РУО – София-град, ул.“Антим I“, № 17, ет. IV, стая 406, както следва:

 • понеделник, сряда, петък – от 14.00 часа до 18.00 часа;
 • вторник, четвъртък – от 9.00 часа до 13.00 часа.
 1. Учениците по чл. 95, ал. 1 и ал. 2 от Наредба №10/01.09.2016 г. на МОН за организация на дейностите в училищното образование подават следните документи – оригинал и едно копие:
 • заявление с подредени желания;
 • служебна бележка от училището, в което се обучават, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок, с изходящ номер на институцията;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия с приложени лична амбулаторна карта, медицински изследвания, епикризи и консултации, документиращи заболяването, или решение на районна експертна лекарска консултативна комисия – за учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания;
 • служебна бележка, удостоверяваща настаняване в дома – за учениците от домове за отглеждане и възпитание на деца, лишени от родителска грижа;
 • нотариално заверено копие от договор за настаняване на ученика в приемно семейство, съгласно чл. 27, ал. 5 от Закона за закрила на детето – за учениците, настанени в приемно семейство.
 1. Редът за приемане на документите е:
 • кандидатът представя медицинските документи на лекар-педиатър, включен в комисията;
 • лекарят преглежда документацията и нанася на лекарското експертно решение /протокол от специализираната комисия/ номера на заболяването, съгласно Списъка на заболяванията и се подписва;
 • с нанесен номер на заболяването, кандидатът получава два броя заявления (на място) и попълва желанията си;
 • така оформените медицински документи, заедно със заявлението и със служебната бележка от училището се представят на комисията за вписване във входящия дневник.

            В изпълнение на Раздел XXXII от Приложение № 1 към заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. при подаване на документите учениците се явяват лично с документ за самоличност, придружени от родител или настойник.

            На 21.05.2018 г. /крайният срок за приемане на документи/, комисията ще работи до явяване на последния кандидат, независимо от предварителното определено време за работа.

            След 21.05.2018 г. документи не се приемат.

 1. Учениците със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас могат да продължат обучението си в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) в училища по чл. 142, ал. 3, т. 1 от ЗПУО – профилирани гимназии и професионални гимназии, паралелки за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелки за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии.
 2. Ученици със СОП, които ще получат удостоверение за завършен VII клас подават до директора на Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО) по настоящ адрес на ученика документите по чл. 140, ал. 2 от Наредбата за пробщаващо образование от 03.05.2018 г. до 21.05.2018 г. включително, в РЦПППО – София-град, с адрес: гр. София, ул.„Владово“ № 1, както следва:
 • заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 • лужебна бележка от училището, в което се обучава ученикът, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;
 • оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.
 1. РЦПППО чрез Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и чениците със СОП (РЕПЛРДУСОП) прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.

Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в РУО – София-град към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

След насочване на учениците от Комисията, родителите следва в срок до 19.06.2018 г. до 15.00 часа да запишат учениците в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Резултати от насочването ще бъдат изнесени в сградата на РУО – София-град, IV етаж, пред стая 412, след 14.06.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

24.04.2018

Провеждането на XIV Международна научно-практическа конференция за обучение и рехабилитация на деца с увреден слух – „ Ти чуваш“

 

Изх. № РУО1-9595/23.04.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1 – 9319/20.04.2018 г. от Средно училище за ученици с увреден слух „Проф. д-р Дечо Денев“, Ви уведомявам за провеждането на XIV Международна научно-практическа конференция за обучение и рехабилитация на деца с увреден слух – „Ти чуваш“. Събитието е посветено на честването на 120 години от създаването на СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“ - град София.

Конференцията ще се проведе на 27.04.2018 г. в Национално историческия музей, ул. „ Витошко поле“ № 16, гр. София от 09:00 ч., като в нея ще  вземат участие специалисти от България и чужбина в областта на обучението и рехабилитацията на деца с увреден слух и с кохлеарна инплантация.

Тематичните кръгове, които ще  бъдат фокус на събитието са:

1. Особености при обучението и рехабилитацията на деца с увреден слух.

2. Медицински и психологически аспекти при наличие на нарушен слух.

3. Изкуства/ музика, танци, театър/, спортът и децата с увреден слух.

За контакти и записвания : СУУУС „Проф. д-р Дечо Денев“, тел 02/9559039, 02/8556117, e-mail:deafschool@mail.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.04.2018

Открита педагогическа практика по предучилищно образование

Изх. № РУО1- 956/23.04.2018ЖЛ

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/ 2018 г. РУО – София-град, съвместно с ДГ № 186 „Деница“, организира открита педагогическа практика с учители в ПГ и директори на детски градини на тема „Безопасност на движението на децата по пътищата“.

Откритата педагогическа практика ще се проведе на 30.04.2018 г. от 10.30 часа в ДГ № 186 „Деница“, – район Младост, ж.к. Младост – 2, ул. „Малкият принц“ № 4.

 

            За участие е необходимо да се регистрирате предварително като изпратите трите имена на участника и телефон за връзка на имейл:  odzdenica@abv.bg

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД