14.10.2019

„Седмица на професионалните умения в България“ – дни на отворени врати (28-31.10.2019 г.)

Изх. № РУО1-28748/08.10.2019г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-339/02.10.2019 г., вх. № РУО1-28244/02.10.2019 г., Ви уведомявам, че под мотото на „Европейската седмица на професионалните умения“ в периода 28-31.10.2019 г. ще се проведе „Седмица на професионалните умения в България“.

Министерство на образованието и науката организира провеждане на „Дни на отворените врати“, при работодатели и в професионалните гимназии. От страна на МОН към работодателските организации е отправена покана да инициират съвместни дейности с професионалните гимназии.

Директорите на професионалните гимназии, на средните и обединените училища с професионални паралелки по време на „Дните на отворените врати“ с оглед кариерно ориентиране на учениците могат да организират и събития с възможност за посещение на ученици от V до VII клас.

Обобщената информация за съвместните дейности с работодателите и организираните от Вас събития в училищата ще бъде поместена на сайта на РУО – София-град.

С оглед гореизложеното, в срок до 17.10.2019 г. очаквам да подадете информация за организираните от Вас събития на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScs1nJNXXMmRxLRuQ0jJisZVrvInVli08Nup-wOB9wzMu8vmw/viewform

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2019

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ С КРЪГЛА МАСА „ОЦЕНЯВАНЕ И ФИЛОСОФИЯ“

 

Изх. № РУО1-29101/11.10.2019 г.,

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 

Във връзка с писмо  на  ЦОПУО № РД 12-721/10.10.2019 г., с вх. № РУО1-28942/10.10. 2019 г., приложено Ви изпращам програма на Национална конференция с кръгла маса „Оценяване и философия“, която ще се проведе на 16.10.2019 г. и 17.10. 2019 г. в Заседателна зала№1, Ректорат, СУ „Св. Кл. Охридски“. Поканени са да участват всички от философската колегия - преподаватели, учители, докторанти, студенти, както и представители на институции и организации, ангажирани с въпросите на оценяването.

 

 

Приложение: Програма на Национална  конференция с кръгла маса „Оценяване и философия“

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02- 1664/09.10. 2019 г.

на министъра на образванието и науката/

 

11.10.2019

Обучение за учители по информационни технологии

Изх. № РУО1- 29123/ 11.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

     

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 28982/10.10.2019 г., Ви уведомявам, че Факултета по математика и информатика, СУ „Св. Климент Охридски“, съвместно с РУО – София-град, в отговор на молби от преподаватели и директори, организира обучение на тема „Новата учебна програма по информационни технологии за 10. клас – възможност за ефективна подготовка за НВО“, което ще се проведе на 01.11.2019 г. – 02.11.2019 г. в Националния център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти (НЦПКПС), гр. Банкя.      Срокът за записване е 18.10.2019 г. (петък).

      Записването става чрез попълване на регистрационната форма:  https://forms.gle/QwXbDANdzuYthUFr7 и заплащане на таксата за участие.      Подробности за програмата на обучението може да намерите в Приложение.

Приложение: УЧЕБНА ПРОГРАМА  

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1664/ 09.10.2019 г. на

министъра на образованието и науката/

11.10.2019

Информация за индивидуални учебни планове за учебната 2019/2020 година

Изх. № РУО1-29107/ 11.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ

И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на чл. 3 ал. 2, т. 37 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления по образованието, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, моля в срок до 17:00 ч. на 17.10.2019 г., да внесете в деловодството на РУО – София-град (стая 401) доклад (по образец), с информация за учениците, които се обучават на индивидуални учебни планове в повереното Ви училище за учебната 2019/ 2020 година.

 

Приложение: Доклад за утвърдени от директора индивидуални учебни планове за учебната 2019/ 2020 година

 

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НАРУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1664/ 09.10.2019 г. на

министъра на образованието и науката/

 

 

 

11.10.2019

Обучение за помощник на учителя

Изх. № РУО1-29075/11.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 28935/10.10.2019 г. Ви уведомявам, че на основание чл.112 от Наредбата за приобщаващо образование и чл.10 от Правилник за устройството и дейността на регионалните центрове за подкрепа на приобщаващото образование, Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование – София-град /РЦПППО/ организира обучение за помощник на учителя в детските градини и училищата от 04.11.2019 г. до 08.11.2019 г., което ще се проведе в зала 2 на РЦПППО – София-град, ж.к. Слатина, ул. Владово №1. Програмата включва 5 работни дни, като за всеки ден е предвидена отделна тема, както следва:

·         Ден 1 - Принципи и методи на приобщаващото образование.

·         Ден 2 - Ефективност на помощник на учителя.

·         Ден 3 и 4 - Основни групи деца със специални образователни потребности.

·         Ден 5 - Съвместно преподаване: учител - ресурсен учител - помощник на учителя.

Директорът на образователната институция следва да подаде заявка по образец в срок до 21.10.2019 г. на email – [email protected]

За допълнителна информация: тел. 02/878 0234

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Образец на заявка от директора на образователната институция.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(Съгласно заповед № РД10-1664/09.10.2019 г. на министъра на образованието и науката)

11.10.2019

Информация за брой групи по религия

Изх. № РУО1- 29085/ 11.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-27695/ 26.09.2019 г., моля в срок до 17:00 ч. на 16.10.2019 г. да попълните исканата информация в следния формуляр:

https://docs.google.com/forms/d/14srS5ZNtNIcYTwtfkN54Q-Y5NgX7FAYRsyIy9SZmFM0/edit

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. заповед № РД 10-1664/ 09.10.2019 г. на

министъра на образованието и науката/

 

 

11.10.2019

Обучения за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти

Изх. № РУО1-29022/10.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че на 17 октомври 2019 г. от 14:15 часа в 143. ОУ „Георги Бенковски“, ул. "Тодорини кукли" № 9, ще се проведе тренинг с учителите по изобразително изкуство и на 23 октомври 2019 г. от 10:00 часа в 140. СУ „Иван Богоров“, ж.к. Обеля 2, ул. "Дико Илиев" № 9 ще се проведе тренинг с учителите по музика на тема: „Прилагане на иновативни технологии в обучението по изкуства“.

Моля своевременно да информирате учителите по изобразително изкуство и музика от повереното Ви училище за провеждане на тренинга и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Необходимо е да подадат предварителна заявка за участие в срок до 15 октомври 2019 г. на адрес: https://drive.google.com/open?id=1m8MxW8E_5bBnRkyEC7DhMezMFMfw6zEuY03kkc4ofao .

При запълване капацитета на залите и при голям интерес е възможно да се обяви втора дата за желаещите да се включат в тренинга, отново в 143. ОУ „Георги Бенковски“ и 140. СУ „Иван Богоров“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

11.10.2019

Приключване на проект „Твоят час“

Рег. № РУО1-29070/11.10.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх.№ РУО1-28980/10.10.2019 г., следва в срок до 17:00 часа на 11.10.2019 г., да влезете в информационната система на проекта и да извършите проверка и актуализация (при необходимост) на банковата сметка на Вашето училище.

До 18.10.2019 г. екипът на проекта ще извърши окончателното разплащане към училища, които по данни от информационната система трябва да получат средства до размера на верифицираните разходи.

Окончателното плащане е формирано като разлика между верифицираните разходи и преведените авансови и междинни плащания към училищата.

Справките за преведените суми по проекта, верифицираните разходи и сумите за възстановяване/превод към училищата са достъпни само от профилите на директорите и счетоводителите на училищата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

АНЕЛИЯ АПОСТОЛОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно Заповед № 10-1664/09.10.2019 г.

на Министъра на образованието и науката/

 

10.10.2019

„Ден на японските бойни изкуства и културни традиции“

Изх. № РУО1-28969/10.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на клуб „Приятели на Япония в България” – Нихон Томоно Кай с вх. № РУО1-28738/08.10.2019 г., Ви информирам, че на 19 октомври 2019 г., събота от 10:00 до 18:00 пред Националния дворец на културата – отвореното пространство към бул. „Фритьоф Нансен“, ще се проведе „Ден на японските бойни изкуства и културни традиции“.

Тази година събитието е в рамките на четири важни годишнини в историята на двустранните отношения между Япония и България, а именно :

  • 110 години от началото на официалните двустранни контакти;
  • 80 години от установяването на дипломатически отношения между двете страни;
  • 60 години от възстановяването им;
  • 30 години организиране на дни на японската култура в България.

Освен популяризирането на японската култура, събитието има силно възпитателно и образователно въздействие върху подрастващите, чрез демонстрация на бойни изкуства и ревю на кимона.

 

За контакти: 0888 56 18 48 – доц. д-р Боян Жеков; email: [email protected]

 

Приложение: програма

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2019

Семинар с учителите по история и цивилизация

Изх. № РУО1-28968/10.10.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО - София-град за учебната 2019/2020 година, Ви уведомявам, че на 19.10.2019 г. от 14.00 ч. в 23 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите по история и цивилизация на тема: Новости в българската историография: Покръстване на българите“ с лектор доц. д-р Георги Николов – заместник-декан на Историческия факултет на СУ „Св. Климент Охридски”.         

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да направите необходимото за тяхното участие.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД