14.12.2018

Заявяване на документи от задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

Изх. № РУО1-31777/14.12.2018

 

ДО РАЙОННИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ,

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ ЧАСТНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТ ИТУЦИИ И ДИРЕКТОРИ НА ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

Относно: заявяване на документи от задължителната документация за края на учебната 2018/2019 година

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

 

Във връзка с писмо № 9105407/10.12.2018 г. на МОН относно предстоящото отпечатване на задължителните документи за края на учебната 2018/2019 година. Ви уведомявам следното:

 1. Заявяването на задължителната документация се извършва от директора на институцията в системата на предучилищното и училищно образование чрез формуляр - заявка, утвърден от министъра на образованието и науката.
 2. В заявката за доставка на документите се попълват всички реквизити.
 3. При заявяване на документи да се има предвид:
 • удостоверението за завършен клас от начален етап на основно образование с номенклатурен номер 3-23 ще се издава на ученици завършили I клас, И клас или Ш клас;
 • съгласно приложение N 4 към чл. 31, т. 7 от Наредба N 8/2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование ще се издава ново свидетелство за основно образование с номенклатурен номер 3-30. Свидетелството е предназначено за ученици, които ще завършат успешно VII клас през учебната 2018/2019 година Документът носи информация за резултати от обучението на учениците в V клас, в VI клас и в VII клас, резултати от Национално външно оценяване, ниво от Националната квалификационна рамка, ниво от Европейската квалификационна рамка и ниво от Общата европейска езикова рамка.

За коректно попълване на свидетелството за основно образование на ученик, преместен в друго училище, директорът на приемащото училище, ако не разполага с нужната информация, следва служебно да поиска от директора на предходното училище необходимите годишни оценки за съответния клас.

Информацията се отразява в справка за резултати от обучението (т. 43 от Приложение N 4 към чл. 31 от Наредба N 8/2016 г.).

4. Заявката се изготвя в четири еднакви екземпляра в оригинал, които са предназначени, както следва:

 • един за заявителя от институцията в системата на предучилищното и училищното образование;
 • един за общинската администрация на територията, на която се намира заявителя (в случаите, когато общината е платец);
 • един за РУО;
 • един за МОН.

Екземплярът, предназначен за общинската администрация, не се попълва, когато общината не е платец на задължителната документация.

Всяки район следва да извърши обобщаване на Заявките на институциите от съответния район. Заявките на институциите, чието финансиране се извършва от общинския бюджет, трябва да бъдат заверени от съответните общински администрации.

Всички държавни, частни училища, детски градини и обслужващи звена в срок до 04.01.2019г. да представят своите заявките си в РУО - София - град, стая 413 на Детелина. Златкова.

Всички общински училища и детски градини в срок до 04.01.2019г. да представят своите заявки на експертите по образование в съответните районни администрации.

предназначено за ученици, които ще завършат успешно VII клас през учебната 2018/2019 година Документът носи информация за резултати от обучението на учениците в V клас, в VI клас и в VII клас, резултати от Национално външно оценяване, ниво от Националната квалификационна рамка, ниво от Европейската квалификационна рамка и ниво ог Общата европейска езикова рамка.

За коректно попълване на свидетелството за основно образование на ученик, преместен в друго училище, директорът на приемащото училище, ако не разполага с нужната информация, следва служебно да поиска от директора на предходното училище необходимите годишни оценки за съответния клас.

Информацията се отразява в справка за резултати ог обучението (т. 43 ог Приложение N 4 към чл. 31 от Наредба N 8/2016 г.).

4. Заявката се изготвя в четири еднакви екземпляра в оригинал, които са предназначени, както следва:

 • един за заявителя от институцията в системата на предучилищното и училищното образование;
 • един за общинската администрация на територията, на която се намира заявителя (в случаите, когато общината е платец);
 • един за РУО;
 • един за МОН.

Екземплярът, предназначен за общинската администрация, не се попълва, когато общината не е платец на задължителната документация.

Всяки район следва да извърши обобщаване на заявкиiе на институциите от съответния район. Заявките на институциите, чието финансиране се извършва ог общинския бюджет, трябва да бъдат заверени от съответните общински администрации.

Всички държавни, частни училища, детски градини и обслужващи звена в срок до 04.01.2019г. да представят своите заявките си в РУО - София - град стая 413 на Детелина Златкова.

Всички общински училища и детски градини в срок до 04.01.2019г. да представят своите заявки на експертите по образование в съответните районни администрации.

Моля, колегите по образование към общинските администрации да представят обобщените заявки и индивидуалните към тях в РУО до 11.01.2019 г. на Д. Златкова, стая 413 (02/935 60 88) или Л. Методиева, стая 510 (02/935 60 58).

Уважаеми колеги, моля не слагайте никакви закрепващи елементи (кламери, телчета) на заявките, тъй като това допълнително затруднява и забавя работата при обобщаване и класиране на документацията. Благодаря!

 

Приложение: Заявка за доставка на документи от задължителната документация за системата на предучилищното и училищното образование за края на учебната 2018/2019 година

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

14.12.2018

Общински (училищен) кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“

Изх. № РУО1-31738/14.12.2018 г.

 

   ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА    СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

   В изпълнение на заповед № РД №09-2606/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с утвърдени Правила за организация и график на провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания за учебна 2018/2019 г. и заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на  началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания и регламента за организиране и провеждане на Националното състезание „Ключът на музиката“ Ви уведомявам, че на 25.01.2019 г. (петък) ще се проведе общински (училищен) кръг на Националното състезание „Ключът на музиката“ за ученици от IV, V, VI и VII клас.

При наличие на желание за включване в състезанието е необходимо в срок - 28.12.2018 г., до 17.00 часа да се регистрирате чрез онлайн формуляр за участие https://drive.google.com/open?id=1mEuBpctsmn1jAgprM6JM_qvy3JTqW4SAshNxiOIj50M, който включва – наименование на училището, актуален електронен адрес, на който ще бъде изпратен линк за получаване на задачите, брой участници, брой зали, заповед №… на директора за организиране и провеждане на Национално състезание „Ключът на музиката“ /с определени зали, квестори, комисия за проверка и комисия за оценка на конкурсните резултати на учениците/. 

Участието на учениците в този кръг не е анонимно. Времетраенето на състезанието е 1 учебен час – 45 минути, като времето за подготовка е 15 минути извън времето за работа. За създаване на условия относно спецификата на състезанието е необходимо в залите да бъде осигурена техника за възпроизвеждане на звуков файл, запис на аудиофайлове (диск, флашпамет, др.) и възможност за размножаване на работните листове посредством принтер. Музикалните въпроси ще бъдат записани на един файл и в него ще са предвидени паузи между отделните музикални примери.

Задачите на състезанието ще бъдат изпратени в 10.00 часа на 25 януари 2019 година на електронната поща на училищата, заявили участие в Националното състезание, а  след приключването му ще бъдат изпратени критериите за оценяване.

Училищата, които са взели участие в състезанието, следва:

- в срок до 05.02.2019 г. да изпратят електронни списъци на класираните участници, съответно за IV, V, VI и VII клас на електронната поща на Адриан Николов – старши експерт по изкуства – a.nikolov1@edusofia.bg , както и:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;

- в срок до 07.02.2019 г. в РУО- София-град (ул.“Антим I“ №17, ет.4, стая 412) в интервала от време – 10.00-12.00 ч. и 14.00-16.00 ч.  да представят с придружително писмо на хартиен носител съгласно регламента:

 • протокол за явилите се ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
 • протокол за класираните за областния кръг ученици и техните резултати, заверен с подпис на директора и печат на училището;
 • оригиналните писмени работи на класираните ученици.

Моля, да създадете необходимата организация за провеждане на състезанието, без да се нарушава учебният процес.

 

Желая успех на всички участници!

 

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на Национално състезание „Ключът на музиката“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.12.2018

Изготвяне на финален финансов отчет по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час – фаза I“

Изх. № РУО1-31703/13.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изготвянето на финален финансов отчет по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Твоят час – фаза I“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ Ви информирам следното:

            В срок до 27 декември 2018 г. следва да качите в информационната система на проекта всички коригирани и/или допълнително изискуеми документи, доказващи извършените разходи. Ако в посочения срок пропуските по върнатите документи в информационната система не бъдат отстранени, същите няма да бъдат включени във финалния финансов отчет, като непризнатите разходи ще останат за сметка на бюджетите на училищата.

            Във връзка с гореизложеното моля да създадете необходимата организация за своевременно отстраняване на констатираните пропуски и да окомплектовате и коригирате върнатите документи, с оглед недопускане налагането на финансови корекции.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.12.2018

Подготовка за осигуряване на подкрепяща среда

Изх. № РУО-31702/13.12.2018г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че съгласно писмо на МОН №9105-412/11.12.2018г. с вх. № РУО1-31426/11.12.2018г. във връзка с   подготовката и осигуряването на подкрепяща среда при провеждане на националното външно оценяване и държавните зрелостни изпити на учениците и зрелостниците със специални образователни потребности през учебната 2018/2019 година е необходимо да ни предоставите актуална информация за учениците и зрелостниците с нарушено зрение от всички училища на територията на областта, като попълните приложените хиперлинкове  и ги донесете в деловодството на РУО София – град на хартиен носител в срок до 18.12.2018г. на имейл.

 

 

Приложения: 1. Таблица 1.  Справка за учениците с нарушено зрение от IV и VII клас и X клас – НВО:      

https://drive.google.com/open?id=1K6IefuHSFbcV0ZLNeQSvrbnVCCkguXtuMW3lkvYHxaA               

2. Таблица 2. Справка за зрелостниците с нарушено зрение – ДЗИ :

https://drive.google.com/open?id=1yaR7XsZjSI6vGz38SYWZqq86y4RBGp95TLR-2_Bg_UY

  3. Таблица 3. Справка за учениците от IV и VII и X клас с обучителни трудности при дислексия  и дискалкулия, които ще полагат писмен изпит с уголемен шрифт – НВО : 

https://docs.google.com/forms/d/1gnoFWhXmpIUpWnMTnLjR1FayJnUh5QMMAId61kVgjdo

4. Таблица 4. Справка за зрелостниците с обучителни трудности при дислексия и дискалкулия, които ще полагат държавни зрелостни изпити – ДЗИ :

https://drive.google.com/open?id=1yK_d3F1sOLCw3jVryGOa1nNRNqHEymkt5zMm9OFC9C4

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.12.2018

Зимен математически турнир за ученици от VIII до XII клас

Изх. № РУО1- 31485/12.12.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо с вх. № РУО1-31366/11.12.2018 г., Ви уведомявам, че съгласно заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени графиците и дейностите по организиране и провеждане на ученически олимпиади и национални състезания през 2018/2019 г., в периода 18.01 – 20.01.2019 г. в ППМГ „Добри Чинтулов” - град Сливен, ще се проведе Зимен математически турнир за ученици от VІІІ до ХІІ клас.

            Предварителната регистрацията на участниците се осъществява до 11.01.2019 г., като всяко училище подава обобщен формуляр – заявка /по образец/ на имейл: zms2019@abv.bg.  

За участието си в Зимен математически турнир всеки ученик, в случай че има навършени 16 години, или съответно родителят /настойникът, попечителят, носещ родителска отговорност за ученика/, подава декларация по образец за съгласие за публично оповестяване на резултатите. 

Моля да уведомите учениците и учителите по математика в повереното Ви училище за турнира.

 

Приложения:

1. Предварителна програма на Зимен математически турнир;

2. Формуляр – заявка за участие;

3. Декларация за съгласие за публикуване на резултатите от Зимен математически турнир, 18.01.2019г. – 20.01.2019 г.;

4. Условия за настаняване.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

11.12.2018

Общинския кръг на олимпиадата по математика

Изх. № РУО1-31314/11.12.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания в държавните, общинските, частните училища и в чуждестранните училища на територията на Република България през учебната 2018/2019 година, заповед № РД 01 - 409/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град и регламентите за организиране и провеждане на олимпиадата по математика през учебната 2018/2019 г. (възрастова група IV-VII клас и възрастова група VIII-XII клас), напомням, че общинският кръг на олимпиадата по математика ще се проведе на 15.12.2018 г. от 09:00 ч.

 

Общинският кръг на олимпиадата по математика се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици.

 

Темите със задачи за всеки клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата в 08.30 часа на 15.12.2018 г. Размножаването на материалите се извършва в училищата като се спазват изискванията на МОН при работа с материали, представляващи ведомствена тайна в системата на предучилищното и училищното образование. Критериите за разпределение на точките за всяка от задачите за всеки клас ще бъдат изпратени на електронните пощи на училищата на 15.12.2018 г. след приключване на олимпиадата.

 

Подробни указания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по математика са публикувани на сайта на РУО София-град, секция „Служебна информация“ с писмо с изх. № РУО1- 29362/19.11.2018 г.

 

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата по математика!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

11.12.2018

Информация за дейността на музея на стъклото в гр. Белослав

Изх. № РУО 1-31261/10.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-405/07.12.2018 г., вх. № РУО 1-31124/10.12.2018 г., Ви уведомявам, че в Министерството на образованието и науката е постъпило писмо от фондация „Белославско стъкло“ с молба за разпространяване на информация за дейността на музея на стъклото в гр. Белослав и за предоставяне на възможност за посещение и запознаване с колекция „Белославско стъкло - 1893 - Минало, настояще и бъдеще“.

Фондация „Белославско стъкло“ е регистрирана като културна организация в Министерството на културата, с обществена колекция от експонати, показващи стъклопроизводството в България.

Предложението на фондацията е насочено към ученици от I до XII клас и включва беседа, обиколка на обществената колекция от експонати, наблюдение на живо на производство на духано стъкло и други.

Посещенията на музея в гр. Белослав са целогодишни, всеки ден от 10.00 до 14.00 часа, и са с предварително записване.

С оглед на това, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, организаторите от фондацията могат да се обърнат за съдействие към Вас, като решението за посещение на музея на стъклото в гр. Белослав трябва да бъде Ваше.

Фондация „Белославско стъкло“ следва да спазва законовите изисквания, определени в чл.11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.12.2018

Ученически конкурс „На мира в света“

Изх. № РУО 1-31170/10.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на РУО – Бургас с изх. № РД-20-3112/07.12.2018 г., вх. № РУО 1-31023/07.12.2018 г., Ви уведомявам, че Съюзът на офицерите и сержантите от запаса и резерва /СОСЗР/- Бургас, Съюзът на ветераните от войните на България /СВВБ/ - Бургас и Гарнизонен военен клуб /ГВК/ - Бургас организират ученически конкурс „На мира в света“. Темата на конкурса е „Моята мечта за мир“.

Конкурсът се провежда за трета година и е посветен на Международния ден на мира. Повече подробности за конкурса може да намерите в приложения статут.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

07.12.2018

Регламент за организиране на олимпиадата по астрономия

Изх. № РУО1-31120/07.12.2018г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

            В изпълнение на заповед № РД 09–2686/20.09.2018 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия през учебната 2018/ 2019 год., заповед № РУО1- 409/04.10.2018 год. на началника на РУО – София-град и регламента на олимпиадата, Ви уведомявам:

І. Олимпиадата по астрономия ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 15 януари 2019 год. включително;
 • Областен 23 февруари 2019 год. от 14:00 ч.;
 • Национален – на 19 и 21 април 2019 год. в гр. Стара Загора от 8:00 ч.

ІІ. В олимпиадата по астрономия могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и в училища на територията на Република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи: V – VІ клас, VІІ – VІІІ клас, ІХ – Х клас,  ІХ – ХІІ клас.

Всеки ученик попада във възрастова група според класа, в който се обучава през настоящата учебна година, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки:

Възрастовата група V – VІ клас включва ученици, както следва:

 • V клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за V клас;
 • VІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІ клас;

Възрастовата група VІІ – VІІІ клас включва ученици, както следва:

 • VІІ клас, които в настоящата учебна година изучават учебно съдържание за VІІ клас;
 • VІІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в VІІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание по природни науки.

Възрастовата група ІХ – Х включва ученици, както следва:

 • ІХ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ІХ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за VІІІ или ІХ клас по природните науки/;
 • Х клас, които в настоящата учебна година се обучават в Х клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или Х клас по природни науки/.

Възрастовата група ХІ – ХІІ клас включва ученици, както следва:

 • ХІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за Х или ХІ клас по природните науки/
 • ХІІ клас, които в настоящата учебна година се обучават в ХІІ клас, независимо от изучаваното учебно съдържание /за ІХ или ХІІ клас по природните науки/

Ученик, който отговаря на критериите за участие във възрастова група ІХ-Х клас, при желание и преценка на възможностите си има право да се яви на олимпиадата като участник във възрастова група ХІ-ХІІ клас. Това се осъществява само след подаване на декларация, подписана от родител с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока възрастова група, до старши експертите по природни науки и екология в РУО пет работни дни преди публикуване на темите за общинския кръг. Участието в по-висока възрастова група ХІ-ХІІ клас започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове.

ІІІ. Общински кръг.

1. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище, в което има желаещи ученици.

2. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

3. Общинският кръг е задочен и включва самостоятелно решаване на задачи в извънучилищна среда, като учениците имат право да използват различни източници на информация: интернет, библиотеки и др. в периода до 15 януари 2019 г., включително.

4. Темата на всяка възрастова група е различна и включва 6 задачи, които са съставени, по учебна програма изготвена от национална комисия.

 •  За учениците от V до VІІІ клас на основата на учебното съдържание от общообразователната  подготовка по „Човекът и природата”, „География и икономика” и „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение;
 •  За учениците от ІХ до ХІІ клас на основата на учебното съдържание от общообразователната/ задължителната и профилираната подготовка по „Физика и астрономия”, както и подготовката в извънкласни и извънучилищни форми на обучение.

5. Задачите за олимпиадата по астрономия ще бъдат публикувани на сайта на МОН, сайта на РУО – София-град и сайта по природни науки www.prirodninauki.bg не по-късно от 01.12.2017 год.

6. Директорът на училището определя със заповед училищна комисия за организиране и провеждане на олимпиадата и комисията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от общинския кръг на олимпиадата.

Задължения на училищните комисии:

 • информират учениците за предстоящата олимпиада;
 • размножават темите за общинския кръг и ги предоставя на всички желаещи ученици в срок от два дни;
 • приемат писмените работи от учениците, най-късно до 15.01.2019 год.
 • проверяват писмените работи на учениците.

При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: брой точки от всяка задача, общ брой точки от задачите поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Проверители могат да бъдат учители по физика и астрономия, учители, които преподават предмета „Човекът и природата“ (за възрастова група V-VІ) и учители и специалисти от НАОП и НАО.

 • изготвят протокол с резултатите на всички ученици от общинския кръг на олимпиадата по астрономия, по състезателни групи, и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.

7. Указанията за проверка и оценка на писмените работи на учениците от олимпиадата ще бъдат публикувани на 16.01.2019 год., на сайта по природни науки www.prirodninauki.bg, като достъпът до тях ще става с парола. Паролата ще бъде изпратена на официалните електронни пощи на училищата на 16.01.2018 г.

8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 1/2 от максималния брой точки.

На 21.01. и 22.01.2019 год. от 09:00 до 12:00 часа и от 13:30 часа до 17.30 часа в РУО – София-град в стая № 416 на старши експертите по природни науки и екология се предават:

1. Протокол с резултатите на всички участвали ученици по състезателни групи от общинския кръг, подписан от проверителите, директора на училището и подпечатан с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните за областен кръг ученици по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, Моля да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по астрономия се представят на областната комисия на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на класираните ученици на областен кръг на олимпиадата по астрономия се представят на областната комисия на хартиен носител, а също така се изпращат и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

3. Училища без ученици, класирани за областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и от директора на училището.

ІV. Областен кръг.

1. Областният кръг се организира и провежда от РУО – София-град. Времетраенето е 4 астрономически часа.

2. Учениците се състезават в 4 възрастови групи: V-VІ, VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.

За учениците от V-VI клас областният кръг е последен.

3. Началникът на РУО определя със заповед областна комисия за организиране и провеждане на олимпиадата по астрономия. Председател на комисията е старши експерт по природни науки и екология, а членове - директорите на училищата-домакини и квестори. Квесторите не могат да бъдат учители по учебните предмети физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, биология и здравно образование и география и икономика.

4. Темите и критериите за оценяване се изготвят от Националната комисия и ще бъдат изпратени на електронния адрес на старши експертите по природни науки и екология на 23.02.2019 год. в 13.30 часа.

5. Учебното съдържание, върху което се определят задачите, е от общообразователната/ задължителната и от профилираната подготовка, както и от извънкласните и извънучилищните форми на обучение.

6. Писмените работи на учениците са анонимни за възрастови групи – VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.

7. Председателят на Областната комисия предава писмените работи в МОН.

8. Проверката на писмените работи от областния кръг се осъществява от Областна комисия за V-VІ клас и от Национална комисия за останалите възрастови групи VІІ-VІІІ, ІХ-Х и ХІ-ХІІ клас.

9. Индивидуалните резултати на учениците от VІІ клас от областния кръг на олимпиадата по астрономия, могат да се използват от ученик за класиране за места по държавния план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за тези ученици резултатите се изразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.

10. Националната комисия класира учениците за участие в националния кръг и в срок не по-късно от 10 работни дни преди датата на Националния кръг представя в МОН окончателен протокол с имената на класираните за националния кръг ученици и техните резултати.

V. Национален кръг

1. Националният кръг се провежда в рамките на 2 последователни дни. Първият етап включва от теоретически задачи, а вторият –практически и/ или наблюдателни задачи.

2. Времетраенето на националния кръг на олимпиадата по астрономия е:

• теоретически етап – 4 астрономически часа;

• практически етап – до 2 астрономически часа;

3. Задачите и критериите за оценяване се разработват от Национална комисия.

4. Писмените работи на учениците са анонимни. Оценяването им се извършва от Националната комисия.

Една от основните цели на олимпиадата е насърчаване на извънкласните и извънучилищни форми на обучение, както и самостоятелната подготовка на учениците. Подготовката на олимпиадата по астрономия изисква усвояване на знания, които излизат извън учебната програма по учебните предмети човекът и природата, география и икономика и физика и астрономия, изучавани в училище.

В тази връзка моля ползвайте учебните програми, публикувани на сайта по „Природни науки“, категория „Олимпиада по астрономия“, по които се съставят задачите от различните кръгове на олимпиадата по астрономия. За най-успешно представяне в олимпиадата, включително и на Международната олимпиада, е изготвена програма максимум.

Информация за олимпиадата по астрономия можете да получите и от сайта на олимпиадата: http//astro-olymp.org/bgprograma.html

Приложения:

1. Задачи за V – VІ клас.

2. Задачи за VІІ – VІІІ клас.

3. Задачи за ІХ – Х клас.

4. Задачи за ІХ – ХІІ клас.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.12.2018

Изпълнение на Национална програма „Квалификация“, 2018 г.

Изх. № РУО1- 31037/07.12.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА 93. СУ, 103. ОУ, 113. СУ, 18. СУ, ПГТЕ „Хенри Форд“, ПГТКИ и 56. СУ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключване на дейностите по изпълнение на Национална програма „Квалификация“, 2018 г. – 4.1.6. Мобилности за посещение на училища с кабинети за медиация и развита IT структура, Ви уведомявам, че екипите, извършили мобилността са длъжни в рамките на 30 календарни дни от деня на посещение, да представят в РУО решения на Педагогическия съвет на образователната институция с описаната иновация, избрана от мобилността, която въвежда в училището и в 30 дневен срок от деня на посещение, директорите да представят информация за внедряваната иновация за публикуване в сайтовете на РУО и НЦПКПС и линк към публикация в сайта на училището.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД