24.01.2020

Грипна ваканция

Изх. № РУО1-1996/24.01.2020 г.

 ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със заповед № РД09-155/ 24.01.2020 г. на министъра на образованието и науката дните от 27 януари до 04 февруари 2020 г. включително се определят за неучебни дни за учениците от област София-град.

Учебното съдържание следва да бъде преструктурирано.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

/съгл. Заповед РД02-81/ 20.01.2020 г. на

началника на РУО – София-град/

24.01.2020

Иновативни училища

Изх. № РУО 1-1982/24.01.2020 г.   

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СОФИЙСКИТЕ

ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям Ви информация от писмо на МОН с № 9105-21/17.01.2020 г. и с вх. № РУО 1-1362/17.01.2020 г., свързана с кандидатстването на иновативните училища за учебната 2020/2021 година за разширяване на иновацията и/или нова иновация:

 

1. Иновацията на училищата, вписани в Списъка на иновативните училища, приключва след изтичане на описания иновативен процес в училищните проекти за иновации, който може да бъде с продължителност до 4 години.

2. В качеството Ви на иновативно училище е възможно:

2.1 Да подадете нов проект, като се разрешава продължителността на новата иновация да бъде максимално до края на четиригодишния срок съгласно т. 1, в който трябва да приключи одобрената основна иновация. При подаване на нов проект иновативното училище следва да направи това в срок от 1 до 28 февруари 2020 г. чрез електронния формуляр за кандидатстване, който ще бъде наличен на 1 февруари 2020 г. на сайта http://ischools.bg;

2.2. Да подадете искане за разширяване обхвата на иновацията. Това искане касае само разширяване на обхвата на иновацията върху ученици/учители/родители (преките целеви групи) на вече работещата иновация. Подаването на искане за разширяване на обхвата ще става чрез електронен формуляр, достъпен на сайта http://ischools.bg, на 1 февруари 2020 г. Крайният срок за подаване на искане за разширяване на обхвата на иновацията е 28 февруари 2020 година.

3. Възможността за разширяване на иновацията и/или нова иновация не се допуска за училища, за които четиригодишният срок на одобрената иновация приключва. След приключването на иновацията училището следва да направи самооценка за изпълнението й.

4. Ако училището желае да продължи иновативните дейности след изтичане на посочения период за реализиране на иновацията, следва да кандидатства отново за включването му в Списъка на иновативните училища в срок до 31.01.2020 г.

5. При извършване на проверка на иновативните дейности и установяване на отклонение от заявената иновация комисията, извършила проверката, дава задължителни за изпълнение предписания в съответствие с констатираното отклонение. Предписанията се разглеждат на заседание на ПС и се извършва коригиране на иновационните дейности. За извършената корекция се уведомяват Комисията за иновативни училища и родителите на учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-81/20.01.2020 г.

на началника на РУО - София-град)

24.01.2020

ХII Национално състезание по информационни технологии

Изх. № РУО1- 1944/ 24.01.2020 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КМД-09-26/ 23.01.2020 г. на РУО – Благоевград, вх. № РУО1 – 1798/ 23.01.2020 г., Ви уведомявам, че от 13.03.2020 г. до 15.03.2020 г. в Благоевград ще се проведе ХІI Национално състезание по информационни технологии, организирано от РУО - Благоевград, ЮЗУ „Неофит Рилски”, гр. Благоевград, VII СУ „Кузман Шапкарев”,  гр. Благоевград, и община Благоевград. Състезанието се провежда за десети пореден път и в него могат да участват ученици от V до ХІI клас. Целта е да се предостави възможност на учениците за интелектуална изява, да мотивира учителите за работа с деца с изявени способности в съответните научни области чрез използване на компютърни технологии. Приложният характер на  разработените проекти дава възможност за интегриране на информационните технологии в процеса на промяна към устойчиво развитие и адаптирането им към образование за развитие.  Учениците защитават пред комисия собствени проекти.  

Направления:

V – VІІ клас:

 • Компютърно моделиране *
 • Уеб сайт;
 • Интерактивна презентация*;
 • Групов проект *

VІІI – XII клас:

 • Уеб сайт;
 • Мултимедийни клипове *;
 • 3D моделиране*
 • Самостоятелни компютърни приложения
 • Интернет приложения.

Проектите в направленията Компютърно моделиране*, Мултимедийни клипове*, 3D моделиране*, Интерактивни презентации и Групов проект се изработват в деня на самото състезание индивидуално по отделен регламент. При изпълнение на заданието, учениците нямат право да използват Интернет.

ІІІ. Регистрацията на всички участници

 • Предварителната регистрация на ученици и учители се осъществява от 01.02.2020 г. до 02.03.2020 г. на адрес: http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com  и съдържа имената на авторите (до двама на проект), ръководител на проекта или консултант
 • Авторите на проектите трябва да са изпратили проекта и документацията до 02.03.2020г. само  на електронен адрес [email protected] . Проектите, които не са получени до определения срок, не участват в състезанието.До 10.03.2020г. списъците с регистрираните участници и графика за тяхното представяне ще се публикуват на  сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com.
 • След края на регистрацията се допуска обединяване на категории при крайното класиране, при по-малко от 5 проекта в направление. Оценяването въпреки това ще бъде по критериите в регламента за съответната категория.

Таксата за участие се превежда до 13.03.2020 г.

ІV. Информация за програмата и информация за хотели за настаняване ще се публикува в сайта на състезанието http://www.sastezanie.7sou-blagoevgrad.com

На всички  участници от XII  клас с резултат над 50% от максималния брой точки ще бъде предложен прием за студенти в Технически факултет на ЮЗУ „Н. Рилски”, Благоевград.

Условия за настаняване:

Необходимите средства (пътни, дневни, квартирни и такси) могат да се осигуряват от училищата, общините, секциите на СМБ,  спонсори и др.

Информация за хотели и нощувки на преференциални цени, ще бъде публикувана в сайта на състезанието.За  допълнителна информация: VІІ СУ „Кузман Шапкарев”- Благоевград, тел/факс 073/88 77 78 – Лилия Стоянова, директор на VІІ СУ, 073/831538 - канцелария.За настаняване – 073-831538, 0878418360 – г-жа Стамболиева, зам. - директор.

 

Приложения:

1. РЕГЛАМЕНТ

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО                                        

СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД02-81/20.01.2020 г.

на началника на образованието и науката)

24.01.2020

Тринадесета научно-практическа конференция „Водим бъдещето за ръка”

Изх. № РУО1-1164/16.01.2020 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че Министерство на образованието и науката и Регионално управление на образованието – гр. Монтана организират ТРИНАДЕСЕТА НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКА КОНФЕРЕНЦИЯ „ВОДИМ БЪДЕЩЕТО ЗА РЪКА” в периода 28-30 април 2020 г. в гр. Монтана.

Научно-практическата конференция "Водим бъдещето за ръка" има за цел да отговори на съвременните предизвикателства пред българското предучилищно образование чрез съхраняване и обогатяване на традицията, както и чрез популяризиране на добрия педагогически опит и творчески потенциал на учителя в детската градина.

Задача на конференцията е непрестанното повишаване на професионалната компетентност на предучилищните педагози в съответствие с потребностите, произтичащи от динамиката на науката, общественото развитие, промяната в нагласите и мотивацията за учене през целия живот.

Заявки за участие с доклад и пълните текстове на докладите се подават в РУО – София-град, в срок до 21.02.2020 г. Докладите следва да са в следните тематични направления:

·         Качественото предучилищно образование през 2030 г.– очаквани промени и предизвикателства.

 

·         Иновативни практики за ефективното управление на детската градина.

 

·         Детският учител – творец на бъдещето. Добри педагогически практики.

 

·         Иновативни и авторски програмни системи и сътрудничество с родителите при тяхното обсъждане и прилагане.

 

Изисквания към техническото оформления на докладите:

Обем на доклада: до 4 страници, подготвен на MS Word 2007-2013 или следваща версия и придружен с шрифт и шрифтов размер на основния текст: Times New Roman 12, normal; Line Spacing - 1.5

Заглавие: Times New Roman 16, normal, ГЛАВНИ; под него се изписват имената на авторите и организацията, която представляват - Times New Roman 12, italic.

Резюме: до 100 думи - Times New Roman 12, italic

Подзаглавие: Times New Roman 16, normal.

Подчертавания в текста: ITALIC (не bold)

Литература: литературните източници се цитират в текста със съответния номер в квадратни скоби [ ] и се изброяват в края по азбучен ред - първо заглавията на кирилица, след това тези на латиница.

Всеки участник представя доклад и презентация с основните акценти, изнесени в доклада, спазвайки изискванията за изготвяне на презентация (подкрепена с кратък фактологичен и снимков материал за основните моменти в доклада). Презентациите да бъдат подготвени в рамките на не повече от 7 мин.

 

Приложения:

1.      Покана.

2.      Предварителна програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2020

Литературен конкурс „Стамен Панчев“

Изх. № РУО1-1831/ 23.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с вх. № РУО1-1790/ 22.01.2019 г. община Ботевград обявява VII Национален литературен конкурс „Стамен Панчев“ – Ботевград 2020 г.

Моля да запознаете учителите и учениците с условията за участие в конкурса.

 

Приложениe: обява

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-81/ 20.01.2020 г.

на началника на РУО – София-град)

23.01.2020

Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – Бургас, 2020 година

Изх. № РУО1-1832/ 23.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С писмо с изх. № РД-20-115/ 17.01.2020 г. и с вх. № РУО1-1289/ 17.01.2019 г. община Бургас и къща-музей „Петя Дубарова“ чрез РУО – Бургас обявяват Национален литературен конкурс „Петя Дубарова“ – 2020 г., включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците на МОН за 2019/2020 учебна година.

Моля да запознаете учителите и учениците с обявата и статута на конкурса.

 

Приложениe: статут и обява

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-81/ 20.01.2020 г.

на началника на РУО – София-град)

23.01.2020

Литературен конкурс

Изх. № РУО1-1778/ 22.01.2020 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

С писмо с изх. № РД-15-75/ 13.01.2020 г. и с вх. № РУО1-590/ 13.01.2019 г. община Казанлък чрез РУО – Стара Загора обявява Национален конкурс за есе или стихотворение на тема „Венчайте България с лаврови венци“.

Моля да запознаете учителите и учениците с регламента на конкурса.

 

Приложение: регламент.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2020

Ученически театрален фестивал „Арлекин “ – 2020 г.

Изх. № РУО1-1721/ 22.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1469/ 20.01.2020 г. от РУО – Сливен моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на Девети ученически театрален фестивал „Арлeкин“ – 2020 г., който ще се проведе от 24 до 27 март 2020 г. в театър „Минко Балкански“ – Нова Загора.

 

Приложение: Статут и заявка за участие в Девети ученически театрален фестивал „Арлекин „ – 2020 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2020

Национален конкурс „Водата – извор на живот“

Изх. № РУО1-1721/ 22.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-1562/ 21.01.2020 г. от РУО – Бургас моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище със статута на Националния конкурс „Водата – извор на живот“, включен в Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците за учебната 2019/2020 година на МОН.

 

Приложения:

1. Образец на заявление за участие в Националния конкурс „Водата – извор на живот“;

2. Статут на националния конкурс за рисунка и приложно изкуство „Водата – извор на живот;

3. Статут на националния конкурс за фотография „Водата – извор на живот“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

23.01.2020

Уведомяване при преместване на ученик в риск от отпадане

Изх. № РУО1-1847/23.01.2020 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с обхвата на учениците и минимизиране на риска от отпадане Ви напомням, че съгласно чл. 108, ал. 3 от Наредба № 10/ 01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование при преместване на ученик в риск от отпадане, за когото са предприети мерки за предотвратяване на отсъствията по неуважителни причини, директорът на училището, в което се е обучавал ученикът, задължително информира началника на регионалното управление на образованието. Когато приемащото училище е в друга област, началникът на регионалното управление на образованието информира началника на регионалното управление на образованието, на чиято територия е училището, в което ученикът се премества.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

СТАНИСЛАВ ГЕОРГИЕВ

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгл. Заповед № РД 02-81 /20.01.2020 г.

на началника на РУО – София-град/