25.06.2018

Участие във Форум за споделяне на добри практики в системата на образованието „СПОДЕЛЯЙ!“

Изх. № РУО1-15950/20.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-15798/19.06.2018 г., Ви уведомявам, че Академия НИКЕ, FulFeel и Училища.бг, съвместно с 30 СУ “Братя Миладинови”, Център за приобщаващо образование и Фондация “Заедно в час”, организират форум за споделяне на добри практики в системата на образованието „СПОДЕЛЯЙ!“, който ще се проведе на 27 юни от 13.00 ч. до 17.30 ч. в 30. СУ „Братя Миладинови“, гр. София.

Събитието цели да информира относно добри практики, идеи и инструменти, както и да насърчи учители, директори, родители и други да ги споделят и прилагат в дейността си.Събитието ще протече в следните три части:

 • споделяне с общността: „Какво и защо да споделяме с общността?“
 • споделяне в училището: „Как можем ефективно да споделяме добри практики и информация?“
 • инструменти за споделяне: „Какви платформи можем да използваме, за да бъде споделянето по-ефективно?“.

Форматът на събитието ще комбинира следните подходи:

 • споделяне на опит и дискусия с учители;
 • презентации на успешни проекти, реализирани в сътрудничество с НПО;
 • демонстрации на технологични инструменти и платформи.

Участието е безплатно и изисква попълване на регистрационен формуляр на посочения линк<https://ivanov.cmail19.com/t/d-l-bjhhyjk-vhiiyblt-y/>.

С програмата на форума можете да се запознаете на посочения линк <https://ivanov.cmail19.com/t/d-l-bjhhyjk-vhiiyblt-j/>.

Допълнителна информация можете да намерите във Facebook събитието<https://ivanov.cmail19.com/t/d-l-bjhhyjk-vhiiyblt-t/>.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

25.06.2018

Инициатива на МОН и УНИЦЕФ „Най-големият урок в света“

 

Изх.№ РУО 1-16118/22.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-214/21.06.2018 г., вх. № РУО 1-16045/21.06.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката в началото на 2018 г. откликна на призива на УНИЦЕФ за подкрепа на поредното издание на инициативата „Най-големият урок в света“.

За инициативата сте уведовени с писмо с изх. № РУО1-7281/28.03.2018 г., публикувано на електронната страница на РУО – София-град.

Чрез тази инициатива се популяризират Глобалните цели за устойчиво развитие, като училищата в България провеждат урок или поредица от уроци, посветени на целите. През изминалите 2 години са се включили над 50 000 ученици от над 400 училища в цялата страна.

Предвид получено писмо от името на Генералния директор на ЮНЕСКО - г-жа Одре Азуле, в което се посочва, че ЮНЕСКО ще подкрепи УНИЦЕФ като основен партньор на инициативата „Най-големият урок в света“ и силно препоръчва всички държави да положат усилия да обхванат възможно най-голям брой училища, бихме искали да получим обратна връзка относно намеренията на училищата да се включат със свои прояви и събития в рамките на периода 24 септември - 20 ноември 2018 г.

При изявено желание от Ваша страна за участие на училището в инициативата, моля да уведомите РУО – София-град, като представите кратка информация в стая 422, етаж ІV в срок до 27.06.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.06.2018

Инициативата „Предприемачи в клас“ на сдружение GEM България.

Изх. № РУО1-16144/22.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУо1-15163/12.06.2018 г. на сдружение с нестопанска цел Глобален предприемачески мониторинг България (GEM България) относно инициатива „Предприемачи в клас“, Ви уведомявам, че сдружение GEM България е разработило иновативна, безплатна и достъпна онлайн платформа на www.predpriemachi.bg. Всеки учител и училище може да заяви посещение на предприемач/и в рамките на един учебен час. Моля да бъде създадена необходимата организация за запознаване и участие на учителите и учениците от Вашето училище в инициативата „Предприемачи в клас“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.06.2018

Национална програма "Обучение за ИТ кариера"

Изх. № РУО1-16142./22.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за обучение за професията "Приложен програмист" на ученици от 10. клас по Национална програма "Обучение за ИТ кариера" за учебната 2018/2019 г. одобрена с решение № 271/20.04.2018 г. на Министерския съвет.

Националната програма "Обучение за ИТ кариера" продължава със същите партньори от бизнеса и университетите, като обучението в гр. София се организира и ръководи от Технологично училище "Електронни системи" към ТУ-София (ТУЕС), определено за училищен център за обучение по програмата за гр. София и Технически университет, гр. София.

Учениците от първата година по националната програма, които успешно са преминали всички оценявания, ще продължат обучението си по професия „Приложен програмист“. Сформирането на групите за учениците от X клас през учебната 2018/2019 г. ще стане след входящ тест за допускане на кандидатите за обучение.

В програмата може да участва всеки десетокласник за учебната 2018/2019 г., който НЕ се обучава по професионално направление 481 „Компютърни науки“.

Учениците, които имат желание да се запишат за участие в програмата трябва да се регистрират на следния линк https://goo.gl/forms/L8VLZtAxhNosq1lX2 . Регистрационната форма за кандидатите десетокласници за включване в националната програма е отворена за регистрации от 15.06.2018 г. до 16.00 часа на 05.10.2018 г.

Входящият тест за регистрираните кандидати ще се проведе на 14.10.2018 г.

Началото на софтуерното обучение на учениците (десетокласниците през учебната 2018/2019 г.) е от 01.11.2018 г.

Моля да запознаете учениците от Вашето училище с възможността им за включване в Национална програма "Обучение за ИТ кариера" за учебната 2018/2019 г.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.06.2018

ДЗИ, сесия август-септември на учебната 2017/2018 г.

 

Изх. № РУО1-16169/ 22.06. 2018 г.

ВАЖНО!!!

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СУ, ПРОФИЛИРАНИ И

ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ПРОВЕЖДАЩИ ДЗИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с прикачване на базата данни за ДЗИ – септемврийска сесия, за което сте уведомени с писмо на РУО с изх. № РУО1-15622/15.06.2018 г. и получено писмо в РУО с вх.№ РУО1-16132/22.06.2018 г., Ви уведомявам, че се удължава срокът за прикачване на базата данни за ДЗИ до 23.06.2018 г. (събота), 12.00 ч.

Разчитам на Вашия професионализъм и чувство за отговорност!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

22.06.2018

Покана за участие в Модул 2 „ Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“.

 

Изх. № РУО1 – 15882/20.06.2018 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ 

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

ПОКАНА

За участие в Националната програма „С грижа за всеки ученик”,  Модул 2 „ Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка“.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка със стартирането на Националната програма „С грижа за всеки ученик”, Модул 2 Осигуряване на допълнително обучение на учениците от прогимназиалния етап на основното образование за повишаване на нивото на постиженията им по общообразователна подготовка , одобрена с Решение № 271 от 20 април 2018 г. на Министерски съвет, е необходимо да предприемете следното:

1. Да се запознаете с Националната програма „С грижа за всеки ученик” за 2018 година, публикувана на сайта на МОН https://www.mon.bg/ в рубриката „Програми и проекти“.

2. Съгласно Националната програма се финансира проведено допълнително обучение на ученици по учебните предмети български език и литература и математика. За включване в група за допълнително обучение по учебен предмет ученикът трябва да има:

а/ слаб годишен успех по съответния учебен предмет - български език и литература и математика, (към 15.06.2018 г.) за предметите и класовете, по които няма външно оценяване;

б/ резултати от националното външно оценяване по съответния учебен предмет - български език и литература и математика, проведено в края на 2017 – 2018 г., по-ниски от 50 на сто от средния успех на випуска на училището и едновременно с това по-ниски от 50 на сто от средния успех на випуска в страната.

 3. Изискване за сформиране на група за допълнително обучение:

Допълнителното обучение се организира в групи от 4 до 8 ученици, като при наличие на 9 ученици се сформират две групи.
4. Изисквани документи:
 • попълнен формуляр за кандидатстване (по образец);

 • списък на учениците, които ще бъдат включени в обучението;

 • мотивационно писмо от преподавателя на всяка група;

 • заверени копия от дневника на класа с информация за успеха на учениците към 15.06.2018 г.;

 • копие от декларация, подписана от родител/настойник или попечител, за съгласие за включване на ученика в обучението (декларациите се представят допълнително в РУО до 30 септември 2018 г.);

 • програма за обучение на групата по учебен предмет;

 • график за организиране и провеждане на обучението.

5. За всяка сформирана група по даден учебен предмет училището подготвя отделно проектно предложение, съгласно формуляра за участие, публикуван на сайта на

МОН. Предложението се подписва от директора и се подпечатва с печата на училището.6. Проектните предложения за всяка група се подреждат в папка и в срок до 15 юли 2018 г. се изпращат за оценка в Регионалното управление на образованието – стая 401 /деловодство/  на хартиен носител или по електронна поща s_grija_m2@abv.bg , подписани с електронен подпис.

7.Оценяването на проектите се извършва от комисия в РУО, която в срок до 30.07.2018 г. представя протоколите с оценки на всяко проектно предложение в МОН, Дирекция „Съдържание на предучилищното и училищно образование“.

В срок до 25 август 2018 г. националната комисия изготвя предложение за класиране и публикува на електронната страница на МОН проектосписъците с класираните, некласираните и недопуснатите до класиране проектни предложения.

В срок до 5 септември 2018 г. (включително) училищата може да подават възражения относно публикуваното предложение за класиране, както и за отстраняване на технически пропуски.

До 30 септември 2018 г. комисията предлага на министъра на образованието и науката за одобряване списъка с класираните проекти. Средствата се предоставят на училището чрез финансиращия орган.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

22.06.2018

Отчитане и верификация на разходите по проект „Твоят час"

 

ВАЖНО!!!

Изх. № РУОПР-151/22.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключването на дейностите по отчитане на разходите по проект „Твоят час“ Ви уведомявам следното:

В платформата на проекта е качено писмо №9107-99/21.06.2018 г., относно разплащане и отчитане на разходите за училищни програми за учебната 2017/2018 година. Следва да се запознаете с него и да изпълните разпоредбите му като стриктно спазите описаните срокове.

Училищата, в които са приключили дейностите на групите следва да са качили в електронната система всички документи по проекта. При неразплатени суми за възнаграждения да се направят отчетите на ръководителите на групи и да се генерира ведомост.

Последната ведомост за училището трябва да се генерира след приключване на дейностите и на последната група в училището.

Обръщам внимание, че ще бъдат признати разходи само при напълно окомплектовани документи, като за всяко извършено плащане са задължителни платежно нареждане и извлечение от банка за направеното плащане. При отчитена на разходи за материали и консуманитви са задължителни двата приемателно-предавателни протоколи, а също банково извлечение, при плащане по банков път.

На 01.07.2018 г. изтича срокът за попълване на анкетите от учениците, родителите и представителите на съветите „Твоят час“.

При върнати документи в системата се качва нов документ с коректно съдържание без да се изтрива предишния.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

22.06.2018

Относно участие в изложение Webit

Изх. № РУО1- 1619/22.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с провеждането на изложението Webit на 27.06.2018 г. в зала „Арена Армеец“ – гр. София, от организаторите на събитието уведомяват следното:

 1. Официалното откриване на изложението ще бъде в 18:30 часа . Билетът се показва на входа на залата, като може да бъде принтиран или показан на мобилно устройство.За да бъдат допуснати участниците в залата е необходимо технологично време и регистрация, поради което е желателно участниците да бъдат в 18,00 часа пред зала „Арена Армеец“.
 2. 2. Бул. „Асен Йорданов“ ще бъде затворен специално за събитието и там ще може да спират всички автобуси с участници, които пристигат от други градове.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.06.2018

Взаимодействие в системата на образованието

 

Изх. № РУО1-16022/21.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение писмо № 9107-69/17.04.2018 г. на министъра на образованието и науката, с вх. № РУО 1-15915/20.06.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.06.2018

Регистриране на учители в уеб системата

 

Изх. № РУО1-16059/21.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

              Моля всички директори да подканят учителите, които са въвели в уеб системата, да се регистрират. Това може да бъде извършено, като се посети адрес http://uchebnici.mon.bg/login.

Избира се бутонът „Създаване на регистрация на учител“. В появилата се форма се въвежда ЕГН, валиден имейл адрес и парола. Крайният срок за генериране на Карта за оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебник/учебен комплект е до 23:59  часа на 08.07.2018 година.

            Директорите трябва да генерират Протокола за неучастващите проекти на учебник/учебен комплект в оценяването на пригодността за прилагане в училище след 17:30 часа на 25.06.2018 г., тъй като разпространението на проектите от вносителите се извършва до 17:30 часа. Не е желателно генерирането на протокола да се извърши преди тази дата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД