20.06.2019

Участие в българо-швейцарски дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“ и работна среща

Изх. № РУО1-18628/19.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА, В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ ДЕЦА И УЧЕНИЦИ СЪС СПЕЦИАЛНИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ПОТРЕБНОСТИ,  ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА И РЕГИОНАЛНИЯ ЦЕТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ПРОЦЕСА НА ПРИОБЩАВАЩОТО ОБРАЗОВАНИЕ – СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-202/13.06.2019 г., вх. № РУО1-17590/13.06.2019 г., Ви уведомявам, че на 29.06. и на 30.06.2019 г. в хотел „Лилия“, к. к. Златни пясъци, ще се проведе българо-швейцарски дискусионен форум „От приобщаване към участие в образователния процес“.

Моля при заявен интерес и възможност да осигурите представител на поверената Ви институция за участие във форума.

След приключване на форума в същата база на 01.07.2019 г. от 10.30 часа ще се проведе работна среща, организирана от Министерството на образованието и науката. Срещата има за цел обсъждане на въпроси, свързани с обучението и подкрепата на децата и учениците със специални образователни потребности през учебната 2018/2019 година, с подготовката на новата учебна година и с взаимодействието между институциите в контекста на приобщаващото образование.

Уведомявам директорите на Центровете за специална образователна подкрепа в област София-град и на Регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, че следва да вземат участие в работната среща.

Командировачните разходи са за сметка на изпращащата организация.

За контакти във връзка с участие във форума:

проф. дпн Анелия Гърбачева и Христина Фидосиева, телефон: 0885551353 и имейл: iiinasrbg@gmail.com

Приложение: Писмо на МОН с приложена предварителна програма на българо-швейцарския форум „От приобщаване към участие в образователния процес“

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.06.2019

Обучение за учители и директори на училища

Изх. № РУО1 –18645/ 19.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 18092/ 17.06.2019 г. Ви уведомявам, че Технически университет – Варна предлага  лятна програма с курсове за учители както следва:

1. Тематичен курс “Основи на обектно-ориентираното програмиране“ (курс № 0616). Време на провеждане: 16 - 17.07.2019 г. (16 ч. присъствени, 16 ч. неприсъствени) за 2 квалификационни кредита. Курсът е предназначен за учители по информатика и професионална подготовка, свързана с програмиране. Лектор: доц. д-р инж. Милена Карова.

 2. Курс на тема “Основи на скриптовото програмиране“ (курс № 0613). Време на провеждане: 18 - 19.07.2019 г. (16 академични часа присъствени и 16 академични часа неприсъствени) за 2 квалификационни кредита. Курсът е прдназначен за учители по информатика и професионална подготовка, свързана с програмиране. Лектор: доц. д-р инж. Ивайло Пенев

3. Курс на тема “Основи на уеб програмирането“. Време на провеждане: 20 - 21.07.2019 г. (16 академични часа присъствени и 16 академични часа неприсъствени) за 2 квалификационни кредита. Курсът е предназначен за учители по информатика и професионална подготовка, свързана с програмиране. Лектор: доц. д-р инж. Милена Карова

4. Курс на тема “Съвременни електронни методи за оценяване на учебните постижения“. Време на провеждане: 17.07.2019 г. (8 академични часа присъствени и 8 академични часа неприсъствени) за 1 квалификационен кредит. Курсът е прденазначен  за директори,  учители и други педагогически специалисти от всички етапи и предметни области. Ръководител: д-р Елена Колева

5. Курс на тема “Проектно базирано обучение“. Време на провеждане: 18.07.2019 г. (8 академични часа присъствени и 8 академични часа неприсъствени) за 1 квалификационен кредит. Курсът е предназначен за директори,  учители и други педагогически специалисти от всички етапи и предметни области. Ръководител: д-р Елена Колева

6. Курс на тема “Софтуер за работа с динамични конструкции (Geogebra)”. Време на провеждане: 19.07.2019 г. (8 академични часа присъствени и 8 академични часа неприсъствени) за 1 квалификационен кредит. Курсът е предназначен за учители по математика.  Ръководител: д-р Елена Колева

7. Курс на тема “Иновативни подходи в обучението по компютърно моделиране“ (4. клас). Време на провеждане: 22 - 24.07.2019 г. (24 академични часа присъствени, 8 академичини часа неприсъствени) за 2 квалификационни кредита. Курсът е предназначен за учители и други педагогически специалисти, които ще преподават или се интересуват от компютърно моделиране в училищната подготовка. Лектор: д-р Елена Колева

След приключване на курса участниците  ще получат удостоверение с присъдени кредити, съгласно Наредба №12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

За участие в курс е  необходимо до 7 дни преди началото му да се направи регистрация с попълване на формуляра чрез линка: http://bit.ly/2XHHgYG

Лица за контакт:  инж. Д. Русева, e-mail: teachers@tu-varna.bg

                              д-р Елена Колева, e-mail: elena.koleva@tu-varna.bg

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.06.2019

Обучение за директори на детски градини и училища

Изх. № РУО1 –18638/ 19.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 18094/ 17.06.2019 г. Ви уведомявам, че РААБЕ България в партньорство със Съюза на работодателите в системата на народната просвета в България (СРСНПБ) и Синдиката на българските учители (СБУ) организира двудневно изнесено обучение за директори и заместник-директори на училища и детски градини на тема: Организационно развитие и ефективно управление на образователната институция (2019).

Обучението ще се проведе  на 11 и 12 юли 2019 г. в х-л Аугуста, гр. Хисаря. Основни акценти в обучението ще бъдат поставени върху:

1.      Преглед на промените в нормативните документи за системата на предучилищното и училищното образование и подготовката за следващата учебна година

2.      Сключване, изменение и прекратяване на трудови договори в системата на предучилищното и училищното образование

3.      Практика и казуси във връзка с прилагане на Закона за достъп до обществена информация в образованието

4.      Практическото приложение за Закона за защита на личните данни в образователните институции

5.      Законът за мерките срещу изпиране на пари – Въвеждащо обучение за директори на образователни институции

6.      Дигиталната трансформация в образованието. Софтуерни решения в подкрепа за ефективно управление

Повече информация за събитието:

 http://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/organizacionno-razvitie-i-efektivno-upravlenie-na-obrazovatelnata

Линк към форма за регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSciZZMJ3ciwzunxr8Y4yYht06z0Axz29pMU78gHqBzaS12CPA/viewform

 

Приложение:

  •          Предварителна програма на обучението

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.06.2019

Насочване на ученици по документи

Изх. № РУО1- 17696/13.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ, НФСГ, СПГТ, пгтмд, пго, нпгпто, туес към ТУ, СПГЕ, пгеа, пгавт, ПГФК, ПГХВТ, ПГТ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“, ПГСС „БУЗЕМА“, сгхст, СМГ, НПмг, ПЪРВА АЕГ, ВТОРА АЕГ, 15 сУ, 18 СУ, 21 СУ, 22 СУ, 23 су, 28 СУ, 32 СУ, 37 СУ, 44 СУ, 56 СУ, 73 СУ, 74 су, 78 СУ, 91 НЕГ, 94 су, 101 СУ, 108 СУ, 113 СУ, 118 су, 130 СУ,133 СУ, 135 СУ, 140 СУ, 170 СУ.

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2019/2020 г. и заповед № РД 09-944/01.04.2019 г.  на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2019/2020 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на учениците ще получите лично на 25.06.2019 г. от 09.00 часа до 11.30 часа в РУО – София-град, от старши експерта по приобщаващо образование – Силвия Пеева, стая № 410.

Родителите следва в срок от 01.07.2019 г. до 17.00 часа на 03.07.2019 г., включително да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

19.06.2019

Провеждане на обучения за ученици по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ за ученици от III до V клас

Изх. № РУО1-18642/19.06.2019 г.

                                  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

НАЧАЛНИ, ОСНОВНИ,

СРЕДНИ И ОБЕДИНЕНИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Консорциум „Дикон – БЧК“ с вх. № РУО1-18051/17.06.2019 г. относно провеждане на обучения за ученици по проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“, съфинансиран от Европейския съюз чрез Кохезионния фонд, Ви уведомявам:

  • обученията са насочени към ученици от III до V клас, в рамките на 5 дни, при 6 учебни часа за всеки ден и ще се водят от служители на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ /ГДПБЗН-МВР/, преминали специализирани обучения в страната и в чужбина за работа с деца и преподаване на учебното съдържание по достъпен и интересен начин;
  • за петте дни на обучението, за учениците и придружаващите ги учители са осигурени застраховки, обяд и следобедна закуска, както и допълнително възнаграждение за придружаващите учители, в размер на 70 /седемдесет/лева на ден, за целия период на обучението;
  • транспортът от и до училището ще бъде координиран допълнително, като той ще бъде за сметка на Консорциум „Дикон – БЧК“, чрез специализирани автобуси на ГДПБЗН-МВР или друг специализиран транспорт;
  • мястото на обученията е специализираният учебен център на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ на адрес: град София, ул. „Пиротска“ №171А.  

Моля да се запознаете със съдържанието на Програмата за провеждане на практическа подготовка на учениците от III до V клас, за реакция при наводнения и последващи кризи, графика за провеждане на обученията и периодите, в които можете да планирате обучение за ученици от Вашето училище.

При желание да се включите в проекта, моля да заявите участието на групи  ученици от Вашето училище, като попълните и  изпратите приложената към настоящото писмо заявка за обучение, в срок до 30 юни 2019 г. на имейл адрес: org@dikon-bg.com или по факс:  02 944 51 18, и ще получите писмено потвърждение за получаването й.

За допълнителна информация, можете да се обръщате към Гълъбина Цифудина – координатор на проекта, на тел. 02 944 51 09/10 или на имейл адрес: org@dikon-bg.com.

Приложение: Програма за провеждане на практическа подготовка на учениците от III до V клас, за реакция при наводнения и последващи кризи, графика за провеждане на обучението и периодите. Заявка за обучение.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.06.2019

Справка за приема в I – ви клас - СПЕШНО!!!

Изх.№ РУО1-18640/19.06.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В I КЛАС

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/ 2020 ГОДИНА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на дейностите по прием на ученици в първи клас за учебната 2019/ 2020 година, моля на 20.06.2019 г. (четвъртък) до 10:00 ч., да попълните необходимата информация по приложения формуляр:

Справка за броя на класираните, приетите и записани в I клас ученици на трето класиране за учебната 2019/ 2020 година (по групи) и на свободните места.

Моля справката да бъде попълнена от всички училища!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.06.2019

Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

Изх.№РУО1 –18530/ 18.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 0522-409/17.06.2019 г. и вх. № РУО1-17995/17.06.2019 г. за изпълнение на проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. Ви уведомявам, че  квалификационната програма е насочена към работещи в системата на училищното образование педагогически специалисти, като регистрацията следва да е обвързана с назначаване на лицето по трудов договор в съответната образователна институция – училище или детска градина.

Идентификацията става с посочване на код по админ. В случаите, когато лицето работи в повече от една образователна институция, същото трябва да избере от името на коя институция ще заяви включването си в проекта.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.06.2019

Проучване в периода юни-юли 2019 г.

Изх. № РУО1-18532/18.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО1-17756/14.06.2019 г., Ви уведомявам, че „Галъп интернешънъл болкан“ провежда изследване, свързано с дуалното образование и възможностите за прилагането му в България сред фирми и професионални гимназии.

Изследването е част от проект „Дуално образование за модерните изисквания и нужди на обществото“ (ДОМИНО), финансиран от Конфедерация Швейцария по Българо-швейцарската програма за сътрудничество и изпълняван съвместно с Министерството на образованието и науката.

Моля да създадете необходимата организация и да осигурите възможност на екипите на „Галъп интернешънъл болкан“ да осъществят възложеното проучване в повереното Ви училище в периода юни-юли 2019 г.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.06.2019

Удостояване с почетно отличие «Национална диплома»

Изх. № РУО1-18525/18.06.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-205/14.06.2019 г., вх. № РУО 1-17841/14.06.2019 г. за удостояване на зрелостниците от випуск 2018/2019 г. с почетното отличие «Национална диплома», Ви уведомявам, че е необходимо в срок до 25.06.2019 г. да внесете в РУО – София-град своите предложения, като приложите:

            - ксерокопия от дипломите за завършено средно образование на предложените зрелостници;

            - ксерокопия от отличията на кандидатите, доказващи изявените им способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Условията за присъждане на почетното отличие на МОН «Национална диплома» са определени в чл. 56, ал. 6 от Наредбата за приобщаващото образование – зрелостници с отличен (6,00) успех по всички учебни предмети, вписани в дипломата за средно образование, и за изявени способности в областта на науките, технологиите, изкуствата и спорта.

Кандидатури, които не отговарят на условията, няма да бъдат разглеждани.

Напомням, че почетното отличие «Национална диплома» има само морална стойност и е признание за високи постижения на ученици от българските училища.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

18.06.2019

Справка за училищата и учебните предмети, за които директорите не са генерирали карта с обобщените резултати от оценяването на проектите по съответните учебни предмети

Изх. № РУО1-18524/18.06.2019 г.

 

 СРОЧНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-18383/18.06.2019 г. от директора на дирекция „Учебници и учебна документация“ на МОН приложено Ви изпращам справка за училищата и учебните предмети, за които директорите не са генерирали карта с обобщените резултати от оценяването на проектите по съответните учебни предмети. Моля да имате предвид, че ако в едно училище всички учители по съответния предмет не са оценили и не са генерирали карта по дадения предмет, не се генерира и карта с обобщените резултати на училището по този учебен предмет.

Обръщам внимание, че картите могат да се генерират и днес.

В срок до 19.06.2019 г. директорите на училищата от приложената справка, които до 18.06.2019 г. не са изпълнили задълженията си по генериране на карти с обобщените резултати от оценяването на проектите по учебни предмети,  следва да внесат доклад до началника на РУО – София-град за причините, поради които не е генерирана карта с обобщените резултати по посочения предмет в таблицата.   

 

Приложение: съгласно текста

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД