01.08.2018

Информация за обучения за повишаване квалификацията на педагогически специалисти в училища и детски градини

Изх. № РУО1 – 20328/01.08.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-20032/30.07.2018 г., Ви уведомявам, че ФАКТОР – С. Д. ЕООД има одобрени програми от министъра на образованието и науката, които са вписани в Информационния регистър на одобрените програми за обучение за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти. Списъкът на одобрените програми е публичен и информация за всяка от програмите може да намерите на адрес: http://iropk.mon.bg/public/search

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.08.2018

Определяне на участници в екипите за обхват във връзка с ПМС №100 на МС

 

Изх. № РУО1 - 20270/ 31.07.2018 г.

СПЕШНО!!!

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ ОРБАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с Постановление № 100/08.06.2018 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст и определеното в чл. 3, ал. 12, т. 2 и т. 3 на Постановлението, и във връзка с писмо на началника на РУО – София-град, изх. № РУО1-17510/04.07.2018 г., трябваше да определите участници в екипите за обхват и да изпратите информацията в РУО – София-град до 25.07.2018 г. Неизпълнилите своето задължение директори следва в срок до 03.08.2018 г. да внесат доклад за причините, довели до липсата на данни в РУО – София-град. Към настоящия момент те са включени в заповедта на началника на РУО – София-град за изпълнение дейностите по Постановление № 100/08.06.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.07.2018

Писмо с изх. № РУО1 – 19939/27.07.2018 г.

Изх. № РУО1-19940/27.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИНЕ,

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4/ 20.04.2017 г. за нормиране и заплащане на труда, издадена от министъра на образованието и науката, Ви уведомявам, че на служебния Ви имейл, е изпратено писмо с изх. № РУО1 - 19939/27.07.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

31.07.2018

Ученици, придобили СПК.

Изх. № РУО1-20228/31.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ, ТЕХНОЛОГИЧНО УЧИЛИЩЕ КЪМ ТУ, ПГИИ „Проф. Н. Райнов“, СУ С ПРОФЕСИОНАЛНИ ПАРАЛЕЛКИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с отчет за изпълнение на Бюджетна програма „Осигуряване на качеството в системата на предучилищното и училищното образование“ по показатели за периода от 01.01.2018 г. до 30.06.2018 г. е необходимо в срок до 11.00 часа на 01.08.2018 г. да попълните посочения формуляр.

 

https://goo.gl/forms/i9yN7quhc0TkCM472

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

31.07.2018

Провеждане на VI Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: предизвикателства пред образованието по изкуства“

 

Изх. № РУО1- 20078 / 30.0.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-252/27.07.2018 г., вх. № РУО1-19944/27.07.2018 г., Ви уведомявам за предстоящото провеждане на VI Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: предизвикателства пред образованието по изкуства“, в рамките на която ще бъдат връчени за поредна година националните награди „ПроКултура“ за принос за разширяването на достъпа на младите хора до култура чрез иновативни проекти. Събитието ще се проведе на 10-11 август 2018 г. в град Банско, в конферентната зала на Посетителски и информационен център, пл. Възраждане №4 и е по повод обявения от ООН Международен ден на младежта (12 август). Организатори са Българска асоциация на работодателите в областта на културата (БАРОК) и Граждански институт.

Потвърждение за участие в конференцията и предложение за презентация можете да изпратите до 17 ч. на 07 август 2018 година на ел. поща: dostap@barok.bg . Разходите за пътни, храна и настаняване са за сметка на участниците. Информация за настаняване в Банско може да намерите на www.visit-bansko.bg

Заявления по образец за номинации за годишните награди „ПроКултура“ следва да бъдат изпратени до 07 август 2018 година по имейл в текстов файл с приложени снимки или видео материали и сканирано заявление, подписано от представителя на организацията в pdf на ел. поща: dostap@barok.bg .

В периода от 7-9 август 2018 г. конкурсната комисия ще оцени всички постъпили заявления и ще определи носителите на наградата „ПроКултура“ във всяка от категориите.

Информацията от Вашите заявки ще бъде използвана в подготовката на Националния доклад за достъпа на младите хора до култура.

За допълнителна информация относно Националната кампания може да получите на: www.barok.bg , както и на ел. поща: dostap@barok.bg . Лице за контакт е доц. д-р Момчил Георгиев – Генерален секретар на БАРОК, тел: 0887 652131.

 

Приложение:

  1. Програма за VI Национална конференция „Достъп на младите хора до култура: предизвикателства пред образованието по изкуства“

Категории за участие в номинации за наградите „ПроКултура 2018“

Критерии за оценка на номинациите за наградите „ПроКултура 2018“

  1. Заявление за номинация за годишна награда „ПроКултура 2018“

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.07.2018

График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година

 

Изх. № РУО1-19867/27.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

УЧИЛИЩАТА, НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД                                 

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката, в рубрика „Учебници" е публикувана Заповед № РД09-1484/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката, с която са утвърдени, както следва:

1. График на дейностите за осигуряване за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година - Приложение № 1:

- за държавните, общинските и частните училища - на учебници и учебни комплекти за учениците от III клас, на учебници за учениците от VII клас, на учебници по учебните предмети испански език и италиански език за учениците от V клас;

- за Европейските училища - на учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците от III клас и от VII клас.

2. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти за III клас – Приложение № 2.

3. Образец на заявка за учебници за VII клас - Приложение № 3.

4. Образец на заявка за учебници по учебните предмети испански език и италиански език за V клас - Приложение № 4.

5. Образец на заявка за учебници и учебни комплекти по учебния предмет български език и литература за учениците в III клас в Европейските училища - Приложение № 5.

6. Образец на заявка за учебници по учебния предмет български език и литература за учениците в VII клас в Европейските училища - Приложение № 6.

 

Със Заповед № РД09-1480/25.07.2018 г. на министъра на образованието и науката е утвърден Списък на учебниците и учебните комплекти за III клас, на учебниците за V клас по общообразователните учебни предмети испански език и италиански език, на учебниците за VII клас и за IX клас, на учебните комплекти по чужд език по учебна програма за постигане на ниво А1 и на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка, които може да се използват в системата на училищното образование през учебната 2018/2019 година, който също е публикуван на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката, в рубрика „Учебници".

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

30.07.2018

Предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема „Училищен плод" и схема „Училищно мляко".

Изх. № РУО1-19907/27.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЕТСКИТЕ

ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА,

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че от 20 юни 2018 г. е в сила Постановление № 101 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема „Училищен плод" и схема „Училищно мляко".

Въведени са нови правила в процедурата за избор от детските градини и училищата в страната на заявители по схемите, като са регламентирани и критерии, с които да се определи изборът в случай на постъпили на повече от едно предложение. Целта на направените изменения в Наредбата е гарантиране на прозрачност и равнопоставеност в условията за избор на доставчици по схема „Училищен плод” и по схема „Училищно мляко".

Поради влизането в сила на промените в Наредбата при вече стартирал прием на документи по училищните схеми и с оглед спазването на критериите за избор на заявители, Министерството на земеделието, храните и горите е изготвило Указания за прилагане на правилата на Постановление № 101 от 20 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема „Училищен плод" и схема „Училищно мляко". В тях подробно са обяснени начинът на прилагане на Преходните разпоредби на Постановление № 101 от 20 юни 2018 г. и начинът на прилагане на критериите за избор на заявител.

Указанията могат да бъдат намерени на адрес:

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/uchilishni-shemi/.

Директорът на Държавен фонд „Земеделие" обръща внимание, че директорите на образователните институции трябва да изпълнят задължението си по § 10, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на посочената Наредба, а именно да попълнят коректно декларация, в която да посочат класираните от тях заявители по всяка една от схемите, както и да посочат в нея всички постъпили предложения от други производители и търговци по всяка от схемите.

Образователните институции трябва да предоставят цялата информация по проведения избор на избрания от тях заявител по всяка от схемите, за да може при упражняване на контрол от страна на Държавен фонд „Земеделие", респективно прилагането на служебен избор, Фондът да разполага с информация за всички предложения.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

27.07.2018

Отчитане на трето класиране, прием в VIII клас

 

Изх.№ РУО1-19892/27.07.2018 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В VIII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на III класиране от ВСИЧКИ училища, осъществяващи прием в VIII клас, ще стане на 31.07.2017 г., вторник,  в сградата на НПГПТО "Ломоносов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 148 по следния график: 

08:30 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика, Подуяне; 

09:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Красно село, Триадица;

09:30 часа – район Младост, Витоша, Надежда, Слатина, Искър, Нови Искър;

10:00 часа – район Люлин, Банкя, Средец, Овча купел; Кремиковци

10:30 часа – район Изгрев, Студентски, Лозенец, Оборище, Панчарево.

При отчитането следва да представите:

  1. копия от листингите от трите класирания, като върху листингите за трето класиране, раздадени от РУО, е отбелязано срещу имената:

код „1” – „записал се” – със зелено

код „2” – „не се явил” – с червено

  1.  протокол за трето класиране за всяка паралелка; 
  2.  списък на учениците по паралелки и оригиналите на Свидетелствта за завършено основно образование, подредени по реда на списъка;
  3. заверено копие на заповед на директора на съответното училище с приложен график за IV класиране

Обръщам внимание, че ВСИЧКИ училища носят отчет на приема до момента, независимо дали са имали класирани ученици на второ и/или трето класиране (без закритите паралелки).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО  СОФИЯ-ГРАД

27.07.2018

Относно издаване на Удостоверения за преместване на ученици.

 

Изх. № РУО1- 19926/27.07.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОН № 0522-427/27.07.2018 г., с вх.№ РУО1-19868/27.07.2018 г.  относно  въпроси на директори на столични училища и родители на ученици, свързани  с необходимите документи за записване на приетите ученици в VIII клас, съгласно разпоредбите на чл.101, във връзка с чл.72 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

 Приложение:

  1. Писмо на МОН  № 0522-427/27.07.2018 г., с вх.№ РУО1-19868/27.07.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.07.2018

Мотивирано искане за допълнително трудово възнаграждение

ВАЖНО !!!

Изх. № РУО1-19924 /27.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В срок до 31.07.2018 г., представете в деловодството (стая 401) на РУО – София-град, ул. „Антим I“ №17, попълнено Мотивирано искане за допълнително трудово възнаграждение за организация и контрол при провеждане на външни оценявания (вкл. ДЗИ и Държавни квалификационни изпити – ДКИ), съгласно раздел II,  т. 3, буква „ д“ от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностното развитие по чл. 49 от ЗПУО, Астрономическтие обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2018 г. За определяне на размера на ДТВ използвайте таблица, която Ви е изпратена, заедно с Мотивирано искане на електронната поща на училището.

 

Моля за Вашата коректност при попълване на Мотивирано искане и спазване на срока!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД