13.11.2019

Покана за участие в Десети юбилеен турнир по плуване за „Купа София“

Изх. № РУО1-31769/12.11.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№ СОА19–УЗ21-1789/11.11.2019 г., вх.№ РУО1-31624/11.11.2019 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ /ПИСТ/ в партньорство с Национална спортна академия „Васил Левски“ и Български червен кръст, със съдействието на РУО – София-град организират Десети  юбилеен турнир по плуване за „Купа София“.

Турнирът по плуване „Купа София“ ще се проведе на 03 и 04 декември 2019 г /вторник и сряда/, в басейн „Мадара“ на Национална спортна академия за три възрастови групи, както следва:

VII-X клас и XI-XII клас – 03.12.2019 г. /вторник/

V-VII клас – 04.12.2019 г. /сряда/

Техническата конференция ще се проведе на 02 декември 2019 г. /понеделник/ от 12:00 до 14:30 ч. на ул. „Оборище“ 44, етаж 1, заседателна зала, дирекция „ПИСТ“. Заявки за участие и документи се приемат само на Техническата конференция.

Моля, да уведомите учителите по физическо възпитание и спорт и  да осигурите присъствието им за участие в турнира по плуване „Купа София“, без да се нарушава учебния процес.

 

Приложение:1. Правила и програма на турнира по плуване за Купа „София“;2. Заявки за участие в турнира по плуване за Купа „София“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2019

Конкурс за младежки инициативи и доброволчески практики – „Младежки свят“ и „Нашият спортен празник“

Изх. № РУО1-31771/12.11.19 г.

 

ДО

 

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№СОА-ДИ04-3050/11.11.2019 г., вх.№РУО1-31650/11.11.2019 г., Ви уведомявам, че Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“/ПИСТ/ на Столична община с подкрепата и партньорството на Национална спортна академия, Национално издателство за образование и наука „Аз Буки“, Британски съвет, Асоциация за развитие на София, инициират за шеста поредна година конкурса за младежки инициативи и доброволчески практики – „Младежки свят“. Покана за участие да представят своите добри практики, иновативни идеи, ефективни кампании и решение е отправена към всички младежки организации, Ученически съвети, Ученически парламенти и други образователни структури, които обхващат младежи от 15 до 29 години на територията на Столична община.

Друга младежка инициатива, която предстои да се проведе за пета поредна година - „Нашият спортен празник“ , отново с подкрепата на посочените партньори, както и досегашният партньор конкретно за тази инициатива „Спортс Мениджмънт България“, е насочена към образователните институции на територията на Столична община.

Дирекция „Превенция, интеграция, спорт и туризъм“ ще финансира най-добрите идеи за младежка доброволческа инициатива - „Младежки свят“ и „Нашият спортен празник“.

Предложенията за младежките инициативи ще се приемат до 20 февруари 2020 г., внесени официално на ул. „Московска“ №33, Столична община, до заместник-кмет на СО – доц. д-р Тодор Чобанов.

За допълнителна информация:

„Младежки свят“ – Мария Георгиева – главен експерт Дирекция „ПИСТ“ – 02/946 11 18;

„Нашият спортен празник“ – Теодора Филева – старши експерт Дирекция „ПИСТ“ – 02/981 06 47

 

Приложение: заявление за участие

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2019

XXVIII Математически турнир „Иван Салабашев“

Изх. № РУО1- 31866/13.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо от Съюза на математиците в България, с вх. № РУО1-31767/12.11.2019 г., Ви уведомявам, че Съюзът на математиците в България, организира XXVIII Математически турнир „Иван Салабашев“, който ще се проведе на 07.12.2019 г. от 10:00 часа.

В турнира могат да вземат участие ученици от I до XII клас. Времето за работа е 60 мин. за учениците от I клас и 120 мин. за учениците от II до XII клас.

 

Желаещите да организират турнира да заявят желанието си до 22.11.2019 г. на тел. 0888123169 (Иванка Стоянова) или на електронен адрес: [email protected] .

 

Само за учениците от XII клас, които желаят получените резултати да важат зa конкурсни оценки за прием в Пловдивски университет „Паисий Хилендарски”, ще бъде предложена отделна тема.

 

За повече информация се обръщайте към Стоянка Вълчева ( тел. 0878641430).

 

Моля да информирате учителите по математика в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

13.11.2019

Национален конкурс за разработка на теми за извънкласна работа по математика за ученици от I до XII клас

Изх. № РУО1- 31870/13.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на президента на Фондация „Миню Балкански“ с вх. № РУО 1-31831/12.11.2019 г., приложено Ви изпращам Регламент за организиране и провеждане на национален конкурс за разработка на теми за извънкласна работа по математика за ученици от I до XII клас.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите по математика от повереното Ви училище.

 

Приложение: Регламент за организиране и провеждане на национален конкурс за разработка на теми за извънкласна работа по математика за ученици от I до XII клас.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

13.11.2019

Участие в семинар „Психофизиологични и неврофизиологични подходи за откриване на биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез изследване на зрителното възприятие“

Изх. № РУО1-31818/12.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31377/07.11.2019 г., Ви уведомявам, че на 15.11.2019 г. от 09.30 ч. до 13.00 ч. в Заседателната зала на Института по невробиология, ул. „Акад. Георги Бончев“, бл. 23, гр. София, ще се проведе еднодневен семинар „Психофизиологични и неврофизиологични подходи за откриване на биомаркери при деца и юноши от аутистичния спектър чрез изследване на зрителното възприятие“ за разпространение на резултатите  по договор ДН 15/6 от 11.12.2017 г. с фонд „Научни изследвания“.

Моля да сведете горепосочената информация до заинтересованите лица в поверената Ви институция.

 

Приложение: Покана с програма на събитието

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2019

Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи

Изх. № РУО1-31819/12.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31236/05.11.2019 г., Ви уведомявам, че Държавната агенция за закрила на детето е актуализирала Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи, протокол за докладване и последваща реакция. Практическите насоки са допълнени с протокол за докладване, формуляр за подаване на сигнал, схема за действие и помагало за превенция.

Моля да осигурите запознаването на педагогическия и непедагогическия персонал с горепосочените документи, както и да упражните контрол по тяхното практическо прилагане в поверената Ви образователна институция.

 

Приложение: Практически насоки за действията, които работещите в образователните институции в сферата на средното образование следва да предприемат в случай на инцидент, ситуация на насилие и в други критични случаи, протокол за докладване и последваща реакция

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.11.2019

Задължение за публикуване на информация на интернет сайта Ви

Изх. № РУО1-31833/12.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Обръщам внимание, че съгласно:

  1. Закона за предучилищното и училищното образование /чл. 175, ал. 3, чл. 263, ал. 3 и чл. 290, ал. 3/,
  2. Закона за публичните финанси /чл. 93/,
  3. Наредба № 10/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование /чл. 30, ал. 5, чл. 44, ал. 1, чл. 52, ал. 4, чл. 73, ал. 3, чл. 81, ал. 6, чл. 89, ал. 1, т. 5 и чл. 104, ал. 2/,
  4. Наредба 11/01.09.2016 г. на министъра на образованието и науката за оценяване на резултатите от обучението на учениците / чл. 40, ал. 7 и чл. 139, ал. 2/,
  5. Наредба за финансирането на институциите в предучилищното и училищното образование, приета с ПМС № 219 от 05.09.2017 г. /чл. 9, ал. 1 и чл. 123/,
  6. Наредба за приобщаващото образование, приета с ПМС № 232 от 20.10.2017 г. /чл. 18, ал. 2/

като директори имате задължение да публикувате определена информация на интернет сайта на училищата Ви.

Липсата на осигурени условия за спазване на приложимите нормативни изисквания, отнасящи се до предучилищното и училищното образование е нарушение на чл. 31, ал. 1, т. 2 и т. 4 от Наредба № 15 от 22.07.2019 г. на министъра на образованието и науката за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и основание за ангажиране на дисциплинарна отговорност.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.11.2019

Средства за електронен дневник по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“

Рег. № РУО1-31797/12.11.2019г.

 

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА, УЧАСТВАЩИ В

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА

ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ

ТЕХНОЛОГИИ 2019 ГОДИНА

 

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с получено от Министерство на образованието и науката електронно писмо с рег. № РУО1-31652/ 11.11.2019 г. Ви информирам, че срокът за прикачване на сканираните фактури е удължен до 20.11.2019 г. включително, за училищата кандидатствали и получили средства за електронен дневник по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии“ през 2019 година.

Обръщам внимание, че училищата, които до тази дата не прикачат своите документи, ще трябва да върнат обратно получените средства.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.11.2019

Конкурс „Ученици в действие“

Изх. № РУО1-31772/12.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-31651/11.11.2019 г., Ви уведомявам, че се обявява конкурс „Ученици в действие“ като част от програмата „С поглед в бъдещето – училището има смисъл“.

Участие могат да вземат всички ученици от V, VI и VII клас. Програмата насърчава училищата и местната общност да си сътрудничат и правят ученето полезно и забавно за учениците.

Целта е учениците да осъществят проект за подобряване на средата или общностния дух в училището като се превърнат в ученици в действие.

За допълнителна информация: Екатерина Русева, Сдружение за споделено учене ЕЛА – „Училището има смисъл“,  тел.: +359898686224, e-mail [email protected]

 

Приложение: Декларация, Формуляр за участие и Плакат.                                                                           

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД                                                                                                                  

12.11.2019

Обучения за учители в общообразователни или специални училища

Изх. № РУО1- 31659/11.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-31352/06.11.2019 год. Ви уведомявам, че Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ – България организира обучение на 2 и 3 декември  2019 г. на тема „Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения“

Участие в обучението се заявява с попълнена и изпратена форма за регистрация и платена такса за участие по банков път с приложено копие на платежното нареждане (по електронна поща) - [email protected] 

За контакти: тел.: 02 950 17 10

ПРИЛОЖЕНИЯ:

·         Покана за обучение на тема:„Ремелка – методика за обучение по математика и социални умения на деца с обучителни затруднения“ .

·         Програма за обучение.

·         Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД