19.09.2019

Обучение за начални учители по компютърно моделиране.

Изх. № РУО1 –27144/19.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26985/18.09.2019 г. Ви уведомявам, че РААБЕ България  организира обучение по „Компютърното моделиране. Идеи, принципи, реализация“ за III-ти клас на 12 октомври 2019 г. и за IV-ти клас на 13 октомври 2019 г. И двете обучения ще се проведат в Института по математика и информатика към БАН, гр. София.

Приложено Ви изпращам допълнителна информация и програма за всяко обучение, организирано от РААБЕ България.

 

Приложение:

·         Покана за обучението.

·         Програми на обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Приключване на проект „Твоят час“

Рег. № РУО1-27096/19.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9107-162/17.09.2019 г. с вх.№ РУО1-26857/17.09.2019 г. и приключването на проект BG05M2OP0012.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) и Решение на Управляващия орган за верификация на окончателния отчет, следва да се запознаете с приложеното писмо и да предприемете посочените в него действия.

 

Приложение: Писмо на МОН

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Кампанията „Моето зелено училище“ / “Моята зелена детска градина“

Изх. № РУО1-27079/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№СОА19-ВК08-12076/16.09.2019г., вх.№РУО1-26740/16.09.2019г., Ви уведомявам, че във връзка с реализиране на кампанията „Моето зелено училище“ / “Моята зелена детска градина“ през есента на 2019 г. Столична община ще подсигури и достави за засаждане фиданки, храсти и цветя на заявилите учебни заведения.

При проявен интерес от Ваша страна, моля да заявите това на e-mail: [email protected] – дирекция „Зелена система“.

 

Приложения:

  1. Заявление за заявка
  2. Списък на предложените дървесни и храстови видове

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Конкурс за стипендии по програмата „Opportunity Funds-Bulgaria 2020” за ученици от 11 клас

Изх. № РУО1-27018./18.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26955/17.09.2019 г. Ви уведомявам, че за пета поредна година Българо-американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до $5 000 по програмата „Opportunity Funds-Bulgaria” за 2020 г. за ученици от 11 клас.

Крайният срок за подаване на документи е 6 януари 2020 г.                                                                                                                                 

Подробности относно стипендията „Opportunity Funds-Bulgaria”, изискванията към кандидатите и процеса на кандидатстване можете да намерите на сайта на Комисия „Фулбрайт“ и в приложенията.

 

Приложения:

1. Банер.   

2. Апликационна форма и примерен тест.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език 2019 г.

Изх. № РУО1-27020/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26912/17.09.2019 г. Ви информирам, че Център по компютърна и приложна лингвистика организира „Литературен конкурс за средношколци, изучаващи английски език“, който  ще се проведе в два модула на 28.09.2019 г. в Аулата на Нов български университет, както следва:

Модул 1 – ЕСЕ: 11.00 – 12.30 часа;

Модул 2 - РАЗКАЗ: 13.00 – 14.30 часа.

На най-добре представилите се ученици, както и на училището с най-добре представили се ученици ще бъдат връчени парични награди.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.

 

Приложение: плакат за конкурса.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Коректно попълване на имунизационния статус на децата и учениците при приема им в детско или учебно заведение

Изх. № РУО1-27052/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

     Във връзка с писмо с изх. № 171/11.09.2019 г. на Столичната лекарска колегия - БЛС, с вх. № РУО1-26733/13.09.2019 г., относно коректно попълване на имунизационния статус на децата и учениците при приема им в детско или учебно заведение, Ви уведомявам, че:

     Съгласно разпоредбите на Наредба № 15 от 12.05.2019 г. за имунизациите в Република България, поставени ваксини се вписват в имунизационните журнали с дози, серийни номера и дата на поставяне, с цел проследяване на партидите при евентуално възникнала нежелана реакция от ваксинацията.

     На база събрана от общопрактикуващите лекари информация, в софтуерните програми, с които работят, не се попълва пълната информация. В електронните бази данни са вписани дата на имунизация и вид ваксина, което затруднява изпълнението на това изискване.

     Във връзка с това, за улеснение на всички заинтересовани страни, служителите на СРЗИ ще приемат за редовно попълнена лична здравно - профилактична карта без дози и серийни номера на вписаните имунизации, като отсъствието на такава информация няма да води до административни санкции или по-нататъшни последствия.

     Информацията за проведена по вид и време ваксина е от основно значение за бързи и адекватни противоепидемични мерки при възникнали заразни заболявания и взривове от ваксинопредотвратими инфекции.

     Подаването на точна информация за имунизационния статус на деца и ученици е нормативно регламентирано с Наредба № 3/27.04.2000 г. на Министерство на здравеопазването за здравните кабинети в детските заведения и училища.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище

Изх. № РУО1 - 27017/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №9105-336/30.08.2019г., вх.№РУ01-25244/02.09.2019г./ Ви уведомявам, че EduTechFlag Ltd. в партньорство с научния център „Карнеги", Пенсилвания (САЩ), организират Национален конкурс за природни науки, технологии, инженерни науки и математика. „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище".

За участие в конкурса, учениците могат да изпращат своите проекти и идеи индивидуално или в екип до 30.11.2019 г. Класирането на най - добрите проекти и идеи ще бъде в три категории - ученици до 10 години, ученици до 15 години и ученици над 15 години.

В две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEAM AMBASSADOR ще могат да участват и учителите.

При проявен интерес от Ваша страна, за повече информация, можете да посетите на сайт: https://edutechflag.eu/stem.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Безплатна профилактика и очен преглед и/ или скрининг

Изх. № РУО1-26953/17.09.2019 г.  

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Министерство на образованието и науката подкрепя кампанията на фирма „Kwiat“ за безплатна профилактика и очен преглед и/или скрининг на учащи деца и младежи до 18 годишна възраст.

Контактите по места следва да бъдат осъществявани от организаторите пряко с директорите на училищата за уточняване на възможностите за осъществяване на прегледите при спазване на законовите искания, определени в чл. 11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Практически семинар на тема „STEAM – предизвикателства и възможности“

Изх. № РУО1-27051/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-25532/04.09.2019 г. Ви уведомявам, че на 9 и 10 номември 2019 г. в гр. Несебър, „Иновации и консултиране“ ЕООД организира национален практически семинар на тема „STEAM – предизвикателства и възможности“. Програмата на семинара цели да запознае учителите в областта на STEAM дисциплините – природни науки, технологии, инжинеринг, изкуства и математика, със същността на STEAM  обучението като цялостен подход, както и със значението му за развитие на научното и изчислителното мислене на децата и учениците.

При проявен интерес от Ваша страна, повече информация можете да посетите на сайт: https://forum.innovateconsult.net/, е-майл: [email protected] innovateconsult.net, д-р Ангел Ангелов 0878 711 714, Таня Сребрева 0887 550 437.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.09.2019

Указания за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”

Изх. № РУО1- 26980/18.09.2019 г.

 

ВАЖНО!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2293/11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на указания за изпълнение на дейности по проект BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование” Ви изпращам приложено указанията.

 

Приложение: указания за изпълнение на дейности по проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование”.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД