12.06.2018

Идентифициране на деца в риск

Изх. № РУО1-15072/12.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че съгласно писмо на МОН с вх. № РУО 1-14743/08.06.2018 г. във връзка с оптимизирането на процесите и успешното изпълнение на дейностите по Механизма за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст е необходимо в срок до 18.06.2018 г. да извършите следните дейности:

 1. В Информационната система за развитие на Механизма (ИСРМ) ще бъде оповестен списък с имената на децата и учениците и натрупаните от началото на учебната 2017/2018 година (15.09.2017 г. до 01.06.2018 г.) отсъствия от учебни часове по уважителни и по неуважителни причини. Той е интегриран на база подадената информация в Модул „Отсъствия“ от НЕИСПУО. В списъка следва да се отбележат децата и учениците в риск от отпадане, идентифицирани по някой от следните критерии: повече от 130 часа отсъствия по уважителни и неуважителни причини общо и повече от 40 часа отсъствия по неуважителни причини; за децата от предучилищните групи - повече от 24 дни по неуважителни причини. Има възможност в списъка да бъдат идентифицирани в риск от отпадане деца и ученици, които формално не отговарят на посочените критерии, както и да не бъдат идентифицирани като деца и ученици в риск, въпреки че критериите са налице. В тези случаи в определеното в ИСРМ място следва да се направят пояснения за взетото решение относно всяко дете или ученик. 
 2. За селектираната група деца, които имат повече от посочените по-горе отсъствия по неуважителна причина и подлежат на задължително предучилищно или училищно образование съгласно чл. 8, ал. 2 от ЗПУО директорът на училището подава сигнал с имената и броя на отсъствията по неуважителни причини за посочения период до кмета на съответната община (с копие до областните управители) с искане за налагане на административно наказание на родителите, настойниците/попечителите или лицата, които полагат грижи за децата и учениците по реда на чл. 347 от Закона за предучилищното и училищното образование с обратна връзка към училището.

Операциите по определянето на децата и учениците в риск от отпадане, по генерирането и изпращането по електронен път на писмата към кмета на съответната община и обратна връзка към училището, РУО и областните управители са автоматизирани през училищните портали на ИСРМ „Посещаемо и безопасно училище“.

Предоставените училищни портали ще останат постоянно действащи с функции по защитен обмен на данни по изпълнението на целите на Механизма в структурата на МОН и междуинституционална координация на училищата с общинските, областните и националните институции.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

12.06.2018

Лятна ваканционна програма на Националния политехнически музей

Изх.№ РУО 1-15051/12.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-14865/11.06.2018 г., Ви уведомявам, че Националният политехнически музей предлага на Вашето внимание лятна ваканционна програма за деца на възраст между 7 и 11 години.

Моля да информирате учителите и учениците за получената информация от Националния политехнически музей.

Приложение: Програма на Националния политехнически музей

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.06.2018

Национална работна среща-дискусия „Иновативно образование чрез карста“

 

Изх. № РУО1-15071/12.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

НА ВНИМАНИЕТО НА УЧИТЕЛИТЕ

ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Българскa академия на науката с вх. № РУО1-14580/07.06.2018 г., Ви уведомявам, че на 23 и 24 юни 2018 г. в гр. София ще се проведе национална работна среща-дискусия „Иновативно образование чрез карста“, която се организира от Експерименталната лаборатория по карстология в НИГГГ-БАН. Началото на работната среща е в 13:00 часа на 23 юни 2018 г. в зала 101 на Националния институт по геофизика, геодезия и география-БАН, ул. „Акад. Георги Бончев“, блок 3.

На срещата ще бъдат представени и обсъдени дейности и международни инициативи от специализираната образователна стратегия ProKARSTerra-Edu.

Моля да уведомите учителите по география и икономика за предстоящото мероприятие в БАН.

Приложение: Програма, Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.06.2018

Получаване на препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г.

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1- 14904/11.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА НТБГ, СГСАГ, НФСГ, СПГТ, ПГТМД, ПГО, НПГПТО, ТУЕС към ТУ, СПГЕ, ПГ ПО ТЕЛЕКОМУНИКАЦИИ, ПГАВТ, ПГФК, 135 СУ, ПГХВТ, 1 СУ, 18 СУ, ПЪРВА АЕГ, ВТОРА АЕГ, 164 ПГИЕ, 91 НЕГ, 9 ФЕГ, 31 СУЧЕМ, 14 СУ, 33 ЕГ, ПГТ „АЛ. КОНСТАНТИНОВ“, ПГМЕ, ПГСС „БУЗЕМА“, 172 ОУ, СГХСТ, 19 СУ, 15 СУ, 119 СУ, 27 СУ, 51 СУ, 140 СУ, 93 СУ, 144 СУ, 101 СУ, 55 СУ, 170 СУ, 71 СУ, 156 СУ, 79 СУ, 71 СУ.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-4135/29.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за определяне на Графика на дейностите по приемане на ученици в неспециализираните училища след основно образование за учебната 2018/2019 г. и заповед № РД 09-628/29.03.2018 г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища по държавен план-прием за учебната 2018/2019 г. и писмо на МОН № 9105-112/30.03.2018 г. с вх. № РУО1-7634/30.03.2018 г. относно продължаване на обучението на ученици получили удостоверение за завършен VII клас в следващ клас след насочване от съответния регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование (РЦПППО), Ви уведомявам, че препис-извлечение от протоколите за подреждане и насочване, и документите на учениците ще получите лично на 14.06.2018 г. от 09.00 часа до 11.30 часа в РУО – София-град, от старши експерта по професионално образование и обучение – инж. Златка Иванова, стая № 410.

Родителите следва в срок от 15.06.2018 г. до 15.00 часа на 19.06.2018 г., включително да запишат учениците с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства в училището, в което са насочени, като представят оригинално свидетелство за завършено основно образование/удостоверение за завършен VII клас.

Моля създайте необходимата организация за получаване на горепосочената документация и записване на учениците.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

11.06.2018

Попълване от училищата и детските градини  работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“.

 

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1- 15041/11.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 9105-175/21.05.2018 г. на заместник-министъра на образованието и науката и вх. № РУО1-14870/11.06.2018 г. в РУО - София-град Ви напомням, че в Националната електронна информационна система за предучилищното и  училищното образование, Модул „Институции“ е достъпна за попълване от училищата и детските градини  работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“.

Срокът за попълване за учебната 2017/2018 г. е 15 юни 2018 г.

Обръщам внимание, че по чл. 7, т.1 на Наредба № 8 от 11 август 2016 г. за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, работната карта е задължителна за попълване всяка учебна година до 1 март.

 

Приложение: Образец на Работна карта „Характеристика на средата – образователното ниво и трудовата заетост на семейството“. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.06.2018

Посещаемо и безопасно училище

ВАЖНО!!!

Изх. № РУО1-14903/11.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че във връзка с новите изисквания, съгласно ПМС/06.06.2018 г. за създаване и функциониране на Механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна възраст, както и с цел спазване на Регламента за защита на личните данни (GDPR (ЕС) 2016/679), ще бъдат извършени поетапно следните технически разширения и организационни подобрения в Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ) „Посещаемо и безопасно училище“, а именно включване, посредством защитени комуникационни канали и индивидуални училищни портали (администрирани от учебните заведения) „Посещаемо и безопасно училище“ на всички училища към областна ИСРМ, за което е необходимо да изпълните следните действия:

1. Всички училища, които не притежават пакет „Безопасно училище“ на 11.06.2018 г. от 14:30 часа до 16:30 часа трябва да получат от залата на 5-ти етаж в РУО – София-град пакетите и паролите си за достъп.

2. Всички училища, които са участвали в ДЗИ и притежават пакет „Безопасно училище“ трябва да превключат системата си в режим „Посещаемо училище“

3. Всички училища, трябва да активират пакетите „Безопасно училище“ в срок до 24:00 часа на 14.06.2018 г.

Инструкцията за активация на устройствата е налична на портала http://safeschool.mon.bg в меню "Активиране на пакет" (след влизане с паролата от ДЗИ за училищата с налични устройства).

При успешно изпълнение на инструкцията за активация, училищата ще получат индивидуализирани портали „Посещаемо и Безопасно училище“ (достъпни само чрез ORAK GDPR Connect устройството от пакета), съдържащи възможности за работа с чувствителни и лични данни, както и защитена междуинституционална комуникация с общински, областни и национални институции. До 4 часа след активацията си всеки училищен портал ще бъде зареден с данните за учениците от съответното училище записани през учебната 2017/2018, техните отсъствия (извинени и неизвинени) за периода 15.09.2017 г. - 01.06.2018 г. и готови селекции от учениците с над 130 часа общо отсъствия и над 40 (25 за предучилищна възраст) неизвинени отсъствия. В порталите има вграден инструмент, ускоряващ изпълнението на указанията на МОН, за актуализиране на статуса „в риск“ и подаване на сигналите, съгласно чл. 347 от ЗПУО, чрез бърза смяна (директно от готовите селекции) на статусите на учениците, генериране и изпращане на сигнали до общинските власти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.06.2018

Покана за продължаващо образование  по философия, гражданско образование и политология  през учебната 2018/2019 г.

 

Изх. № РУО1-14508/06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с постъпило писмо от Философски факултет  на ЮЗУ „Неофит Рилски“, гр. Благоевград,  с вх. № РУО1-13981/04.06.2018 г., приложено Ви изпращам покана за продължаващо образование  по философия, гражданско образование и политология  през учебната 2018/2019 г.

 

      Приложение:  Покана за обучение

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

11.06.2018

Обучение на тема „Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващо образование“

Изх. № РУО 1 – 14813/08.06.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 13884/01.06.2018 г., Ви уведомявам, че Национален институт за образование и приобщаващи политики, част от Националната асоциация на ресурсните учител ще проведе обучение на тема „ Практически насоки в прилагането на държавния образователен стандарт за приобщаващото образование“. Събитието ще се състои на 14.06.2018 г. от 09.30 – 17.30 ч. в гр. София.

Лектор на Обучението е Калоян Дамянов – директор на Регионален център за подкрепа процеса на приобщаващото образование – София-град.

Заявки се приемат до 12.06.2018 г. на email nioppbg@gmail.com и на  телефони 0877/183 624 и 0877/182 604.

Приложение: Информация за обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.06.2018

Програма за обучение

Изх. № РУО1- 14551/06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В РУО – София-град е постъпило писмо с вх. № РУО1-13663/30.05.2018 г., с което РААБЕ България уведомява, че във връзка с новия учебен предмет Компютърно моделиране, който ще започне да се изучава от учениците в III клас през учебната 2018/2019 година, организира специализирано обучение за начални учители на тема: „Компютърно моделиране. Идеи, принципи, реализация“. Форумът ще се проведе на 22 юни 2018 г. в Института по математика и информатика към БАН, бл.8.

Лектор на обучението е Ангел Ангелов – Ачо, автор на над 20 научни публикации в областта на технологиите и образованието, представяни на международни и национални форуми.

Обучителната програма е одобрена и вписана в Информационния регистър за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти към МОН със Заповед № РД09-996/24.01.2017 г., за което се издава удостоверение с присъден 1 квалификационен кредит.

Краен срок за записване в обучението: 15 юни 2018 г.

Информация и подробности за обучението може да видите на интернет страницата на РААБЕ България, като последвате линка -  http://www.pedagozi.bg/obuchenia/seminari-za-direktori/kompyutrnoto-modelirane-idei-principi-realizaciya-13

 

Приложение: Програма за обучение.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.06.2018

Оценяване на проектите на учебници и на учебни комплекти за III клас, на учебници за VII клас и за IX клас

Изх. № РУО1-14567/06.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ

УЧИЛИЩА  НА ТЕРИТОРИЯТА

НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 

Относно:  Втори етап от оценяването на проектите на учебници и на учебни комплекти за III клас, на учебници за VII клас и за IX клас, на учебни комплекти по чужд език по нива от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и на проекти на учебници за V клас по общообразователните учебни предмети испански език и италиански език

 

 

Във връзка с откритите със Заповед № РД 09-1774/13.03.2017 г. и със Заповед № РД 09-2306/25.04.2017 г на министъра на образованието и науката процедури по оценяване и одобряване на проекти на:

 • учебници и учебни комплекти за Ш клас;
 • учебници за VII клас;
 • учебници за IX клас за общообразователна подготовка по рамкови учебни планове

по чл. 12,  ал. 2, т. 5-14, т. 16-18, т. 20-21, т. 23-24 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план;

 • учебници за IX клас за общообразователна подготовка по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, 3, 4 и 22 от Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план;
 • учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво А1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР);
 • учебни комплекти по чужд език за постигане на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР)

 

 • учебници за V клас по испански език
 • учебници за V клас по италиански език,

със Заповед № РД 09-954/31.05.2018 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Указания за организиране и провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти за III клас, на учебници за VII клас и за IX клас, на учебни комплекти по чужд език по учебна програма за постигане на ниво А1 и на ниво В1 от Общата европейска езикова рамка (ОЕЕР) и на учебници за V клас по общообразователните учебни предмети испански език и италиански език и приложенията към тях - протоколи, карти за оценяване на пригодността и График за провеждане на оценяването на пригодността за прилагане в училище на проектите на учебници и на учебни комплекти.

В Указанията са разписани дейностите по оценяване на пригодността на проектите, за които отговаря директорът на училището, и дейностите, които извършва учителят. В Графика са посочени сроковете.

Указанията, приложенията към тях и списъкът с училищата, в които ще се извършва оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите, са публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката, в рубриката „Учебници".

Във връзка с организирането и провеждането на втория етап на процедурите - оценяване на пригодността за прилагане в училище на проектите, моля за следното:

Директорите на училищата да създадат организация за:

 • приемането на проектите на учебници и на учебни комплекти във времето от 9.00 до 17.30

часа съгласно Графика - до 25 юни 2018 година включително;

 • оценяването на проектите на учебници и учебни комплекти от учителите - до 08.07.2018 година;
 • избор от учителите на одобрените със заповеди на министъра на образованието и науката учебници и учебни комплекти - от 25.07. до 30.07.2018 г.;
 • подаване на заявки от директорите на училищата - до 30.07.2018 г.;
 • сключване на договори за закупуване и доставка - до 03.08.2018 г.

 Крайният срок за доставка, който трябва да бъде посочен в договора, е до 10.09.2018 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД