15.10.2018

Провеждане на глобален ученически художествен конкурс на тема: „For a safer world – Join forces with CTBTO“ в гр. Виена, Австрия

Изх. № РУО1- 26181/12.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Във връзка с писмо на МОН, № 9105-316/05.10.2018 г., с вх. № РУ0 1-25591/05.10.2018 г., Ви уведомявам за предстоящо провеждане на глобален ученически художествен конкурс на тема: „For a safer world – Join forces with CTBTO“ ( „За по-безопасен свят – Присъединете се към силите на CTBTO“) в гр. Виена, Австрия. Организатори на конкурса са Организацията на Договора за всеобхватна забрана на ядрените опити (CTBTO).

 

Организаторите отправят призив към учениците от цял свят за повишаване на обществената осведоменост по този важен въпрос: да се прекратят ядрените експлозии и да се работи заедно за по-безопасен свят, както и да се изпълняват целите за устойчиво развитие.

 Конкурсът за ученици се организира в три категории:

  • Рисунка – за деца и ученици от 5 до 7 годишна възраст. Те са поканени да нарисуват „Най-красивия пейзаж, който някога са виждали, картина, привличаща щастие и мир, които биха били засегнати от ядрените тестове“.
  • Плакат – за ученици на възраст от 8 до 12 години. Те са поканени да изготвят постер за повишаване на осведомеността за необходимостта от предотвратяване на бъдещи ядрени опити или алтернативно на ползите от IMS и възможния принос за научните изследвания и намаляването на риска от бедствия.
  • Стенописи – за ученици на възраст от 13 до 17 години. Те са поканени да изготвят проект за стенопис, който изобразява свят, свободен от ядрени заплахи, или алтернативно, да повиши осведомеността за ползите от данните от IMS и възможния принос за научните изследвания и намаляването на риска от бедствия.

Формулярите за кандидатстване трябва да бъдат подадени до 15 април 2019 година, като бъдат попълнени на английски, френски или испански език на електронен адрес: pazycooperasion@hotmail.com 

Всеки подаден формуляр трябва да включва име, фамилия, възраст във времето на изпълнение на творбата, училищен адрес, телефонен номер и/или електронен адрес.

 За изпращане на изображенията (рисунките), които са повече от 10 MB, се препоръчва да се използва We Transfer.com.

 

 Наградените участници впоследствие трябва да изпратят  своите художествени произведения на Peace and Cooperation ( Мир и Сътрудничество) на следния адрес:

 

PAZ Y COOPERACION

Calle de Mеléndez Valdés, 68,

28015 MadridSpain

 

Творбите няма да бъдат върнати на техните автори, те ще станат част от Peace and Cooperation  и от CTBTO като публичен информационен материал.

Журирането и определянето на наградените творби ще се извърши съвместно от организаторите CTBTO и Peace and Cooperation. Процесът на журиране и селектиране за наградените творби ще приключи до 1 май 2019 година, за да се даде достатъчно време за подготовка на материалите за церемонията по награждаването.

Официалната церемония по награждаването  ще бъде в гр. Виена, през юни 2019 година, като съпътстващото събитие на Научната  и технологична конференция на CTBTO 2019 (SnT19), която ще се проведе от 24 до 28 юни 2019 година, в същия период ще бъде открита изложба с творбите от конкурса.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

15.10.2018

Девети фестивал по Мини волейбол

Изх. № РУО1-26317/15.10.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столична община изх.№СОА18-У321-1579-(2) с вх.№РУО1-2622/12.10.2018 г. Ви информирам, на 17.11.2018 г. (събота) от 9:30 до 18:00 часа, Национална спортна академия „Васил Левски“ е домакин  на “Девети фестивал по Мини волейбол“ за ученици  от столичните училища.

Техническа конференция – 12.11.2018 (понеделник) – 12:30 часа, в сградата на ул. „Оборище“ 44, вход от към ул.“Джовани Горини“, първи етаж, заседателна зала

Заявки за участие се приемат до 12 ноември 2018 г. в Дирекция ПСИТ на Столична община. Тел/факс 029802478, мобилен тел. 0884322644.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2018

Осигуряване на ученически шкафчета за всички ученици

Изх. №РУО1-27266/ 12.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ И ДЪРЖАВНИТЕ

УЧИЛИЩА НА ТЕРИТОРИЯТА  НА

ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-299/11.10.2018г. на министъра на образованието и науката с вх. № РУО1-26048/11.10.2018 г., Ви информирам, че е необходимо да бъдат осигурени ученически шкафчета за всички ученици от I до VII клас включително. В тази връзка е необходимо в срок до 15.10.2018 г. 17:00 часа (включително) да подадете необходимата информация  като попълните данните в приложения формуляр:

 

Справка за осигурени ученически шкафчета за ученици от I до VII клас включително.

 

В случай, че е необходимо да попълните Заявка за предоставяне на средства (Приложение № 1) я изпратете на електронен адрес: gspashov@abv.bg

 

Приложение:

1. Заявка от училище – Приложение №1

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА

РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2018

Изготвяне и качване в НЕИСПУО на План за квалификационната дейност на детските градини за учебната 2018/2019 г.

Изх. № РУО1- 25703/ 08.10.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ  ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на чл.15, ал.2 от Наредба № 8/ 11.08.2016 г. на МОН за информацията и документите за системата на предучилищното и училищното образование, във връзка с чл.44, ал.5 от Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите,  директорите и другите педагогически специалисти, Ви уведомявам, че в срок до 05.11.2018 г. следва да качите в Националната електронна информационна система за предучилищно и училищно образование (НЕИСПУО), модул „Институции“ Плана за квалификационна дейност на детската градина, като част от Годишния план за дейността на институцията за учебната 2018/2019 г.(образец), качен на сайта на РУО -  София-град.

 

Приложение: План за квалификационна дейност на образователната институция за учебната 2018/2019 г.(образец)

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2018

Форум „Voice it”

Изх. № РУО1-26182/12.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Национална мрежа за децата с вх. № РУО1-25676/05.10.2018 г. Ви уведомявам, че Национална мрежа за децата за четвърта поредна година ще отбележи 20 ноември – годишнината от подписването на Конвенцията на ООН за правата на детето в България с публично събитие – Форум „Voice it”, организиран в партньорство с децата от програма „Мегафон“. 

 

Форум „Voice it” ще се проведе в Античен комплекс „Сердика“, зона Ларго на 20 ноември 2018 г. от 16:00 до 19:15 ч.

 

Гостите ще имат възможност да се запознаят с организациите – членове на Национална мрежа за децата като част от специално изложение, да научат повече за детското участие в Мрежата и да участват в дебат по актуална тема, касаеща правата на детето.

 

За допълнителна информация и контакти – Станислав Додов, програмен координатор „Детско и младажко участие“, тел.: 0886 835 826.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,  НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2018

Информация за следдипломни квалификации

Изх. № РУО1-26098/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУO1-25858/09.10.2018 г. от Факултет по науки за образованието и изкуствата (ФНОИ) на СУ „Св. Климент Охридски“, Ви уведомявам, че ФНОИ предлага нова следдипломна квалификация за директори, учители, психолози и педагогически специалисти от детски градини на тема „Монтесори педагогика в съвременното общество – предучилищен етап“. Срокът за кандидатстване е 15.10.2018 г.

 

За родители, помощник-учители, помощник-възпитатели и асистенти ФНОИ предлага следдипломна квалификация на тема „Монтесори принципи и практики в помощ на работата с деца в дома и детската градина“. Срокът за кандидатстване е 19.10.2018 г.

 

Информация за предлаганите следдипломни квалификации и условията за включване може да намерите в прикачените файлове.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2018

Европейска квалификационна рамка

Изх. № РУО1-26110/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26050/11.10.2018 г., Ви уведомявам, че Министерство на образованието и науката, като национален компетентен орган по прилагане на Препоръката на Съвета на ЕС относно Европейската квалификационна рамка за учене през целия живот на национално ниво за периода 2018 – 2020 година, осъществява оценяване на въздействието на Националната квалификационна рамка в Република България. В тази връзка моля ученици и учители от поверените Ви училища да попълнят приложения въпросник и да го изпратят на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 25.10.2018 г.

 

Всички заинтересовани лица могат да попълнят въпросника и онлайн на адрес https://goo.gl/forms/k4rlKrqUhRvZ1wBM2.

 

Приложения:

1. Въпросник

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Данни за проект „Твоят час“

Изх.№ Към РУОПР - 258 /11.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с приключването на проекта „Твоят час“ новоназначените директори, които нямат регистрация в платформата на проекта трябва да изпратят електронно писмо на tvojatchas22@abv.bg  като посочат трите си имена, електронна поща за регистрация (различна от електронната поща на училището) и датата, от която заемат длъжността в срок до 17:00 часа на 12.10.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Обучения за педагогически специалисти

Изх. № РУО1- 26146/11.10.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-25423/03.10.2018 г., Ви уведомявам, че  Сдружение „Образование и технологии“ организират на 27.10.2018 год. от 9.00 ч. в гр. София обучение за учители по математика от 5- 8 клас и 9-12 клас на тема „Геометричната задача – технология на успеха“.

За повече информация на  интернет адрес: www.itlearning-bg.com и телефони +359 888 272 944, +359 887 798 262

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2018

Национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества

Изх. № РУО 1 - 26111/11.10.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,        

 

Във  връзка с писмо  на МОН с № 9105 – 319/09.10.2018 г., с вх. №  РУО 1 - 25829/09.10.2018 г. в РУО - София - град, Ви уведомявам, че предстои провеждане на национално представително проучване относно нагласи и употреба на психоактивни вещества за учениците от V- VII клас на столичните училища.

Изследването ще бъде проведено по поръчка на  Националния  център по наркомании /НЦН/ от екипи на „ЕСТАТ“ ООД.

Моля да осигурите достъп и да окажете съдействие на екипите за осъществяване на проучването в поверените Ви училища.

Напомням Ви, че провеждането на изследването трябва да бъде осъществено при спазване на чл. 29 и чл. 30 от Етичния кодекс за работа с деца, които предвиждат да се осигури информирано съгласие от страна на родителите на децата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД