05.12.2018

ОЛИМПИАДА ПО ФИЛОСОФИЯ

 

Изх. № РУО 1-30732/05.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ, Ви уведомявам:

І. XXXI Национална олимпиада по  ФИЛОСОФИЯ ще се проведе в три кръга:

1. Общински (училищен) - до 02.02.2019 г.

2. Областен – на 09.02.2019 г. Начало 09.00 часа.

3. Национален – 29.03 - 31.03.2019 г., гр. Варна.

ІІ. Участие:

Олимпиадата по философия се провежда за ученици от VIII до ХІІ клас.

ІІІ. Общински (училищен) кръг:

1. В срок до 31.01.2019 г.  учениците трябва да представят на учителя по философия самостоятелно изследване по избран от тях въпрос/проблем, съгласно регламента на олимпиадата. Писмените работи на учениците се проверяват от двама проверители – членове на училищната комисия за проверка и оценка, определена със заповед на директора /правоспособни учители по философия/. При проверката и оценката всеки от двамата проверители изготвя  кратка рецензия  и определя броя на точките по действащите критерии.  Отделно се изписва обща рецензия, окончателният брой точки на участника/ средноаритметичен от броя точки на двамата проверители/, имената и подписите на проверителите.

2. Критериите по които се оценяват писмените работи са:

• умение за философско осмисляне на темата – до 40 т.

• оригиналност – до 30 т.

• убедителност – до 30 т.

За участие в областния кръг на олимпиадата се класират ученици, които са получили на общинския кръг не по-малко от 75 точки.

3. Учениците, участници в олимпиадата, подават декларации по т. 10 от Раздел I „Ученически олимпиади“ на Приложение № 1 към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката (за съгласие за публикуване на резултатите) до директора на училището, в което се обучават. Популяризирането на резултатите на олимпиадата по ФИЛОСОФИЯ става съгласно Приложение 1 (Раздел V) към заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за провеждане на ученическите олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година.

4. На 01.02./ петък/ и 04.02.2019 г. /понеделник/ от 09.00 до 12.00 и от 13.00 до 16.00 часа в РУО - София-град, стая № 411, председателят на училищната комисия за проверка и оценка предава на старши експерта по ОНГОР - д-р Мая Митренцева:

- протокол на всички явили се ученици и техните резултати, заверен с подпис и печат от директора на училището;

- протокол на класираните за областния кръг ученици, съдържащ трите имена, класа и броя точки, заверен с подпис и печат от директора на училището;

- писмените работи на класираните за областния кръг ученици;

- ксерокопие на декларациите на учениците, допуснати до областен кръг, които не желаят техните резултати да бъдат оповестявани публично. За останалите ученици директорът представя декларация, че декларациите на учениците се съхраняват в училището.

Таблицата с класираните ученици във формат Word се изпраща задължително в срок до 01.02.2019 г.  на имейл: rio_mmitrenceva@abv.bg

Пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2018

Презентации от конференция на тема „Приобщаващо образование за деца с множество увреждания“

Изх. № РУО1 – 30681/04.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУО 1-27824/30.10.2018 г., Ви уведомявам, че на 29.11.2018 г. се проведе конференция на тема „Приобщаващо образование за деца с множество увреждания“, организирана от Фондация „Лумос“.

С оглед, важните теми, които бяха презентирани на конференцията, Ви предоставям презентациите за да се запознаете с опита от приобщаващото образование в Великобритания и Молдова.

Приложение: 1. Приобщаване на ученици с дълбоки и множествени интелектуални

  2. IE in MD_System_Bulgaria_Conference_2018_BG

  3. IE Molodva school

  4. Bulgaria 2018 Morning presentation_BG

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2018

ОЛИМПИАДА ПО ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО 1-30733/05.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2018/2019 г., заповед № РД 01-409/04.10.2018 г. на началника на РУО - София-град и регламент на олимпиадата по ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ, Ви уведомявам:

І.  Олимпиадата по  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ  ще се проведе в три кръга:

•          Общински (училищен) – до  19.02.2019 г.

•          Областен –  до 25.02.2019 г.

•          Национален – 19.04. - 21.04. 2019 г. в гр. Трявна, РУО - Габрово.

ІІ. Условия за участие:

До участие се допускат всички ученици, които са ПОДГОТВИЛИ ПРОЕКТ, разделени в три възрастови групи – I - IV; V - VIII; IX - XII клас.

ІІІ. Общински (училищен) кръг:

1. Желаещите да участват в олимпиадата ученици попълват АНКЕТНА КАРТА, която е дадена в Приложение № 1 към Регламента. Анкетната карта се прилага към ПРОЕКТА и заедно се изпращат на областната комисия. На заглавната страница на проекта е изписано само наименованието на проекта и възрастовата група, към която принадлежи/ат  авторът/ите.

2. Оценяването от училищната комисия се извършва съгласно регламента на олимпиадата и картата за оценяване на проект /Приложение № 4/ към регламента, като до участие на областния кръг се допускат авторът/авторите на проекти, получили най - малко 75 точки  от максималния брой 100 точки.

3. В срок до 19.02. 2019 г.  училищната комисия изготвя:

- протокол за явилите се ученици и техните резултати по класове, заверен с подпис и печат от директора на училището;

- протокол за класираните за областния кръг ученици  с трите имена и техните резултати, заверен с подпис и печат от директора на училището.

4. Проектът, двата вида протоколи и попълнената анкетна карта се поставят в запечатан плик и се  предават на старши експерта  по обществени науки и гражданско образование  на 21.02.2019 г. /четвъртък/  от 09 .00 до 16. 30 ч. в кабинет 411. на РУО - София - град. Списъкът с класираните ученици  трябва да бъде изпратен на e-mail: rio_mmitrenceva@abv.bg

За допълнителна информация: д-р Мая Митренцева–  старши експерт по ОНГОР, тел.: 935-60-97.

                Пожелавам успех на участниците в олимпиадата!

 

 

Приложение: 1. Регламент на олимпиадата

                        2. Образец на таблица с класираните ученици

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2018

Конкурс

Изх. № РУО1-30539/03.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план за учебната 2018/2019 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение“. В конкурса могат да участват учители по чужд език, които преподават в държавни, общински и частни училища на територията на област София-град.

Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

Учителите, желаещи да се включат, следва да попълнят и изпратят приложената регистрационна форма на електронен адрес rio_a.kadieva@abv.bg до 15.12.2018 г.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Регистрационна форма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.12.2018

Предстоящо национално състезание „ Аз зная английски“ и промени в регламента на състезания „Многознайко“ за ученици от I – VII клас

Изх. № РУО1 – 30679/ 04.12.2018г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от екипа на състезания „Многознайко“ вх. №РУО1-30548/03.12.2018 г. и предстоящо национално състезание „ Аз зная английски“,  приложено Ви изпращам за сведение промените в регламента и график на състезанията за ученици от I – VII клас.

Приложение: съгласно текста

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

04.12.2018

Участие в онлайн семинар на тема „Хиперактивността и невниманието – болест или стил – биопсихосоциален подход към тях“

Изх. № РУО1-30678/04.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-30459/30.11.2018 г., Ви уведомявам, че в рамките на Зимна интерактивна академия /съвместна инициатива на секция „Психология в Образованието“ на Дружеството на психолозите в България и Фондация „Човек плюс“/ на 3.12.2018 г. – 4.12.2018 г. от 18. 00 ч. в платформата Zoo ще се проведе присъствен онлайн семинар на тема „Хиперактивността и невниманието – болест или стил – биопсихосоциален подход към тях“. Уебинарът е предназначен за психолози, педагогически съветници, учители и други. Организиран е в 8 присъствени онлайн часове и 8 дистанционни, одобрен е от Министерството на образованието и науката и при участие се получава 1 квалификационен кредит.

Повече информация и детайли за включване в уебинара може да получите на посочения електронен адрес: academia_ppo@abv.bg.

Информация за Зимна интерактивна академия (11.2018 г.-03.2019 г.) може да получите като я изтеглите от посочения файл https://dox.abv.bg/download?id=f875d8ed16 и отбележите, в кои дейности искате да участвате и изпратите файл в Excel на посочения по-горе електронен адрес, а с дейността  на Академията за практическа психология в образованието може да се запознаете като изтеглите файл от https://dox.abv.bg/download?id=708c22bcbd.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

04.12.2018

Общински кръг на Националната олимпиада по информатика

Изх. № РУО1-30710./04.12.2018г.

 

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на заповед № РД 09-2686/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2018/2019 г и заповед  № РД 01-402/04.10.2018 г. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам, че на 05 януари 2019 г. от 9:00 часа ще се проведе общински кръг на Националната олимпиада по информатика. Съгласно  регламента на олимпиадата Националната комисия е подготвила примерни теми за общинския кръг. Темите ще бъдат достъпни на 05 януари 2019 г. на следните адреси:http://www.math.bas.bg/infos/ и keleved.comНачало на олимпиадата: 09:00 часа. Участниците трябва да заемат местата си най-късно до 08:30 часа.1. В училищата, в които ще се проведе общински кръг, е необходимо да създадете организация за провеждане на олимпиадата, както следва:1.1 Със заповед на директора се определя училищна комисия и квестори за организиране и провеждане на олимпиадата /при 5 и повече желаещи ученици от училището да участват в олимпиадата/.1.2 Училищната комисия подготвя необходимия брой работни места (компютри), според броя желаещи за явяване, като на тях трябва да бъдат инсталирани препоръчваните от Националната комисия среди за работа и допустимите електронни справочници, публикувани на следния адрес: http://www.math.bas.bg/bantchev/pew/ides.html1.3 В деня на олимпиадата, училищната комисия организира разпечатване на изпитните материали.1.4 След приключване на олимпиадата, училищната комисия архивира работите на учениците и ги изпраща до 16:00 часа на 05.01.2019 г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО – София-град  rio_r.voinova@abv.bg и на следния електронен адрес informatika.sofia@gmail.com. Инструкции за оформяне на архива с работите на участниците има в приложение към настоящото писмо.2. Директорите на училищата, в които има по-малко от 5 желаещи да се явят на олимпиадата ученици следва да ги информират за възможността да се явят в НПМГ, кв. Лозенец, ул. Бигла 52; СМГ, ул. „Искър” 61; Първа частна математическа гимназия, бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев" № 58 или 125 "Боян Пенев", ж.к. "Младост 1", ул. Никола Генадиев" №1,  като за целта следва да ги регистрират в следната електронна форма: https://docs.google.com/forms/d/1chC8KlgcA2rmkqA_ARcTUhH6MQVBQwRvphzRj4DKGfs/edit, достъпна и от официалната страница на олимпиадата за София.3. Училищната комисия предава протоколите с резултатите на явилите се ученици от всяко училище провело общински кръг до 15.01.2019 г. на старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, като ги изпраща и на електронна поща rio_r.voinova@abv.bg4. Съгласно регламента за провеждане на олимпиадата по информатика, класирането на учениците за участие в областния кръг се изготвя от старши експерта по информатика и информационни технологии в РУО - София-град, в съответствие с резултатите от общинския кръг.

Приложения: 1. Регламент на олимпиада по информатика2. Инструкция за училищните комисии

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.12.2018

„ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“

Изх. № РУО1-30588/03.12.2018

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-29914/26.11.2018 г. на „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ Ви информирам, че „ЕКОПАК БЪЛГАРИЯ“ е създала интерактивен образователен център за разделно събиране и рециклиране на отпадъци от опаковки. Целта на центъра е да обучава безплатно подрастващите за ползите от разделното събиране и рециклиране и е предназначен за ученици над 14 години.

При проявен интерес от Ваша страна, за посещение на интерактивния образователен център, без нарушаване на учебния процес предоставям на Вашето внимание негова презентация.

Приложения:

1. Образователен Център ЕКОПАК

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.12.2018

Втори ГИС ден за образование – Образователна инициатива „Космическо училище“

Изх. № РУО1-30613/03.12.2018  г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

На вниманието на учителите по

география и икономика, история и цивилизация

и биология и здравно образование

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Българска академия на науките (БАН) с вх. № РУО1-30399/30.11.2018 г., Ви уведомявам, че на 13  декември 2018 г. от 14:00 до 17:00 часа ще се проведе вторият ГИС ден за образование – Образователна инициатива „Космическо училище“, организиран по повод международния ден на географските информационни системи (ГИС). Събитието се организира от Института за космически изследвания и технологии към БАН (ИКИТ-БАН) и включва лекционна част с образователни презентации и дискусия с ученици, учители, образователни експерти, учени и специалисти в областта на геоматиката.

Домакин на събитието е Първа английска езикова гимназия, бул. „Княз Ал. Дондуков“, № 60.

Във връзка с ограничения капацитет на залата желаещите да посетят мероприятието е необходимо да заявят участие на e-mail: vanya_stamenova@yahoo.com в срок до 10.12.2018 г.

Програмата на събитието ще бъде качена на следния сайт:  www.spaceschoolbg.eu.

За допълнителна информация – доц. д-р Ваня Стаменова, GSM 0877856559.

Приложение: Декларация за информирано съгласие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,  НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

04.12.2018

Предоставяне информация за изпълнението на индивидуалните учебни планове на учениците

Изх. № РУО1-30569/ 03.12.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

НА ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД, В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ НА ИНДИВИДУАЛНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на чл. 3 ал. 2, т.37 от Правилника за устройството и функциите на регионалните управления по образованието, във връзка с чл. 95, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование следва ежемесечно до 05 число на следващ месец да предоставяте информация за изпълнението на индивидуалните учебни планове на учениците от Вашето училище, които се обучават по тях за изминалия месец.

За целта трябва да попълвате приложената таблица за всеки ученик като отбелязвате в таблицата броя на взетите часове и причините за невзетите.

 

Първи вариант на оформяне: Таблиците трябва да изпращате сканирани с подпис и печат като при повече от един ученик в ИФО всички таблици за месеца се сканират в един файл подредени във възходящ ред по класовете, в които се обучават учениците. Файлът се именова с кода на училището по НЕИСПУО и месеца, за който се отнася.

 

Втори вариант на оформяне: При един и/или повече ученици на ИУП в училището таблицата може да бъде оформена с отделни sheets за всеки ученик в един файл (Excel формат) и подписана с електронен подпис от директора. Файлът се именова с кода на училището по НЕИСПУО и месеца, за който се отнася.

За месеците септември, октомври и ноември справката да се изпрати в срок до 10.12.2018 г. в три отделни файла за всеки месец.

 

Сканираните файлове изпращайте, както следва:

 

За училища от райони: Банкя, Възраждане, Лозенец, Нови Искър, Слатина на електронен адрес: v.stancheva@edusofia.bg

 

За училища от райони: Витоша, Илинден, Красна поляна, Младост, Студентски на електронен адрес: v.dominikova@edusofia.bg

 

За училища от райони: Връбница, Надежда, Оборище, Панчарево, Подуяне на електронен адрес: rio_bkaneva@abv.bg

 

За училища от райони: Изгрев, Искър, Кремиковци, Сердика, Триадица на електронен адрес: yordanova_emilia@abv.bg

 

За училища от райони: Красно село, Люлин, Овча купел, Средец на електронен адрес: k.gabrovska@edusofia.bg

 

За специалните училища на електронен адрес: ruo_smichailova@abv.bg

 

За професионалните гимназии на електронен адрес: riospravkisofia@gmail.com

 

 

Приложение:           Таблица за отчитане на взетите часове по ИУП

 

 

ВАНЯ КАСТРЕВА, НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД