20.09.2019

„Климат, енергия и въздух“

Изх. № РУО1-27251/20.09.2019

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№СОА19-ВК66-7087/13.09.2019г., вх.№РУО1-26676/13.09.2019г., Ви уведомявам, че в изпълнение приетия на Столичния общински съвет стратегически документ в областта на климата, енергията и въздуха и необходимостта от планиране на дейности за повишаване на информираността и въвличане на ученици по тези важни екологични теми с местно, национално и глобално значение, са предоставени материали на тема: „Климат, енергия и въздух“, които можете да използвате в рамките на часа на класа или друг подходящ час за ученици I – VII клас.

Материалите можете да изтеглите от тук.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

20.09.2019

ПРОГРАМА ЗА УЧИЛИЩА ПОСЛАНИЦИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Изх.  № РУО1-27264/20.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

         

 

Във връзка с писмо на Бюрото на Европейския парламент в България, постъпило  в РУО - София - град с вх. № РУО1-27078/18.09.2019 г., приложено Ви изпращам Покана, Общи условия за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент и писмо на министъра на образованието и науката за подкрепа и съдействие за реализация на Програмата за училища посланици на Европейския парламент.

 Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство, парламентарната демокрация и Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гражданите на ЕС и с която те могат да взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Програмата за училища посланици се стреми да разясни на младежите в горния курс на обучение техните права като европейски граждани, да ги запознае с работата на техните представители в ЕП, както и да им покаже как те самите биха могли да оказват влияние върху политическия и демократичен живот в Европейския съюз.

Цел, която трябва бъде постигната с течение на годините, е развиването на дълготрайни взаимоотношения и партньорства между училищата и Бюрото на ЕП, както и създаването на устойчива мрежа от учители като разпространители на знание за ЕС.

Учебната програма за училища посланици на Европейския парламент се ръководи от най-малко един преподавател за всяко участващо училище. Осигурено е специализирано обучение за това как работи Програмата, за ролята и дейностите на Европейския парламент, предоставят се и подходящи учебни материали. Участващите училища биват оценявани и ако отговарят на изискванията на Програмата и са осъществили желаните дейности, биват сертифицирани като училище посланик на ЕП и получават плакет. Учениците от най-добре представилото се училище имат възможността да осъществят пътуване до Страсбург в рамките на програма „Евроскола“ на ЕП, а най-активните преподаватели – да участват в организирани в Брюксел или Страсбург семинари за учители от целия Европейски съюз.

Програмата е създадена от Бюрото на ЕП в Хага и след успеха ѝ в Нидерландия и последвалото вътрешно обсъждане на въпроса как по-добре да се общува с младите хора посредством образованието, тя преминава в пилотен проект през учебната 2015 – 2016 г. във Франция, Германия, Ирландия, Италия, Полша и Испания. През есента на 2016 г. Програмата е одобрена от ръководните органи на ЕП и започва нейното внедряване във всички страни членки на ЕС.

 

Кампанията за кандидатстване започва на 18 септември, а заявки за участие ще се приемат до  2 октомври 2019 г.

Приложение:

 

1.   Покана към училищните ръководства за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент;

  1. Общи условия за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент
  2. Писмо № 17-399/11.08.2017 г. от министъра на образованието и науката за подкрепа и съдействие за реализация на Програмата за училища посланици на Европейския парламент

       

 

     

 

   Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

          НАЧАЛНИК НА РУО –

          СОФИЯ-ГРАД

20.09.2019

Информация за спорт борба

Изх. № РУО1-27245/20.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Българска федерация по борба с вх. № РУО1-25570/04.09.2019 г., приложено Ви изпращам формуляр, който да попълните  с изчерпателна информация относно брой училища, в които се провежда обучение по борба и брой ученици, които се обучават по спорт борба в повереното Ви училище в срок до 25.09.2019 г. на следния адрес :

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-VA-Yx9gzkgyJcEY4hq9Ct_jpXnQ-qJWU7nTTM7i5WfL_lw/viewform?usp=pp_url

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2019

„Безплатни семинари на BASF“

Изх. № РУО1- 27253/20.09.2019

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с №0522-686/19.09.2019г., вх.№РУО1-27188/19.09.2019г., Ви уведомявам, че BASF България  в партньорство с БАН, Факултета по химия и фармация на СУ, ХТМУ, Съюза на химиците в България и Съюза на учените в България, организират за осма поредна година безплатни интерактивни семинари за ученици.

Програмата включва 15 семинара, като във всеки ще участват по 20 ученици от учебни заведения на територията на град София. Семинарите ще се провеждат в периода октомври 2019 – май 2020 г., всеки втори петък от месеца в TechnoMagicLand, сграда Експериментариум, София Тех Парк.

При проявен интерес от Ваша страна, за повече информация, можете да посетите сайт: http://chemgeneration.com/

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.09.2019

Международна конференция „Преодоляване на различията между професионалното обучение и образование и пазара на труда по света“

Изх. № РУО1-27177/19.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Сдружение „Знам и мога“ с вх. № РУО1-27021/18.09.2019 г., Ви уведомявам, че на 14 и 15 октомври 2019 г. в Бест Уестърн Плюс Експо Хотел, град София –  „Цариградско шосе“ № 149, ще се проведе международна конференция, организирана от Международната асоциация по Професионално образование и обучение (IVETA).

Темата на конференцията е: „Преодоляване на различията между професионалното обучение и образование и пазара на труда по света“. Работният език на конференцията е английски език.

Срокът за подаване на абстракти за изнасяне на доклади е 24.09.2019 г.

Срокът за регистрация на участници без изнасяне на доклади е 30.09.2019 г.

 

Приложения:

  1. Регистрационна форма.
  2. Допълнителна информация и контакти.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

19.09.2019

Провеждане на обучениe на учители по изобразително изкуство от училища и профилирани гимназии

Изх. № РУО 1-27143/19.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРОФИЛИРАНИТЕ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖОДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с вх. № РУО 1- 27043/18.09.2019г. Ви уведомявам, че в изпълнение на Национална програма „Квалификация“ 2019 г., приета с Решение № 172/29.03.2019 г., Приложение № 8, т. 1, буква „з“ на Министерския съвет, Мярка I. „Формиране на ключови компетентности чрез организация и управление на образователния процес в образователната институция, насочени към изпълнение на държавните образователни стандарти“, в периода от 30 септември  до 4 октомври 2019 г. предстои обучението на учители по изобразително изкуство на тема „Компетентностия подход в прилагането на новите учебни програми по изобразително изкуство в Х клас“ с продължителност 32 академични часа.

Начало на обучението е от 14:00 ч. на 30 септември 2019 г.  до 12:30 ч. на 4 октомври 2019 г. Място на провеждане: Учебен център (бившият Център за подготовка на ученици за  олимпиади, град София, бул. „Драган Цанков“ 21А, срещу „Интерпред“, с вход от ул. „Димчо Дебелянов“ № 7, зад високите дипломатически блокове).

Средставата за обучение, нощувки и храна на участниците се осигуряват от бюджета на НП „Квалификация“ 2019 г.

Моля, да запознаете учител по изобразително изкуство от повереното Ви училище с настоящата информация, като имате предвид, че за РУО – София-град определеният брой участници е 6, плюс 2 резервни бройки, в това число 3 учители с профилирана подготовка.

Педагогическите специалисти, които желаят да участват в обучението следва да попълнят приложената форма  до 10:00 ч. на 24.09.2019 г. на адрес:

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScq19ZX2h8rYzDLYxwqFElAseoB6uLHhi46mQ9kn4RnnHVbBw/viewform?usp=sf_link

 

При подадени по-голям брой заявки РУО – София-град ще извърши подбор на участниците в обучението и ще изпрати информация до одобрените училища.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Обучение за начални учители по компютърно моделиране.

Изх. № РУО1 –27144/19.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26985/18.09.2019 г. Ви уведомявам, че РААБЕ България  организира обучение по „Компютърното моделиране. Идеи, принципи, реализация“ за III-ти клас на 12 октомври 2019 г. и за IV-ти клас на 13 октомври 2019 г. И двете обучения ще се проведат в Института по математика и информатика към БАН, гр. София.

Приложено Ви изпращам допълнителна информация и програма за всяко обучение, организирано от РААБЕ България.

 

Приложение:

·         Покана за обучението.

·         Програми на обучението.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Приключване на проект „Твоят час“

Рег. № РУО1-27096/19.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9107-162/17.09.2019 г. с вх.№ РУО1-26857/17.09.2019 г. и приключването на проект BG05M2OP0012.004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час) и Решение на Управляващия орган за верификация на окончателния отчет, следва да се запознаете с приложеното писмо и да предприемете посочените в него действия.

 

Приложение: Писмо на МОН

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Кампанията „Моето зелено училище“ / “Моята зелена детска градина“

Изх. № РУО1-27079/18.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

ОБЩИНСКИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Столична община с изх.№СОА19-ВК08-12076/16.09.2019г., вх.№РУО1-26740/16.09.2019г., Ви уведомявам, че във връзка с реализиране на кампанията „Моето зелено училище“ / “Моята зелена детска градина“ през есента на 2019 г. Столична община ще подсигури и достави за засаждане фиданки, храсти и цветя на заявилите учебни заведения.

При проявен интерес от Ваша страна, моля да заявите това на e-mail: [email protected] – дирекция „Зелена система“.

 

Приложения:

  1. Заявление за заявка
  2. Списък на предложените дървесни и храстови видове

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.09.2019

Конкурс за стипендии по програмата „Opportunity Funds-Bulgaria 2020” за ученици от 11 клас

Изх. № РУО1-27018./18.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26955/17.09.2019 г. Ви уведомявам, че за пета поредна година Българо-американската комисия за образователен обмен ФУЛБРАЙТ обявява ежегодния конкурс за 10 стипендии в размер до $5 000 по програмата „Opportunity Funds-Bulgaria” за 2020 г. за ученици от 11 клас.

Крайният срок за подаване на документи е 6 януари 2020 г.                                                                                                                                 

Подробности относно стипендията „Opportunity Funds-Bulgaria”, изискванията към кандидатите и процеса на кандидатстване можете да намерите на сайта на Комисия „Фулбрайт“ и в приложенията.

 

Приложения:

1. Банер.   

2. Апликационна форма и примерен тест.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД