17.09.2019

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на учебници и учебни комплекти

Изх. № РУО1-26901/17.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-303/05.09.2019 г., вх. № РУО1-25 717/05.09.2019 г. Ви уведомявам, че със заповед РД09-2793/04.10.2018 г. на министъра на образованието и науката са открити процедури по оценяване и одобряване на проекти на:

 • учебници за XI клас по учебни предмети от общообразователната подготовка;
 • учебници за XII клас по учебни предмети от общообразователната подготовка;
 • учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво B 1.1 (за обучение в  XI и XII клас  по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 7 и т. 8 от Наредба № 4/ 30.11.2015 г. на МОН за учебния план);
 • учебни комплекти по учебен предмет чужд език за постигане на ниво B 2.1 (за обучение в  XI и XII клас  по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2, т. 2, т. 3, т. 4, т. 5 и т. 6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план).

Съгласно чл. 52, ал. 1 от Наредба № 10/19.12.2017 г. на МОН съдържанието на проектите на учебници и учебни помагала се оценява от седем оценители, четирима от които са учители.

С оглед гореизложеното, в срок до 08.10.2019 г., следва да предложите:

 1. Учители, преподаващи във втори гимназиален етап (от XI до XII вкл.) по следните учебни предмети:
 • български език и литература;
 •  
 • гражданско образование.
 1. Учители, преподаващи следните чужди езици за постигане на ниво B1.1 (за обучение в XI и XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал. 2  т.7, т.8 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план):
 • английски език
 • френски език
 • немски език
 • испански език
 • италиански език
 • руски език
 1. Учители, преподаващи следните чужди езици за постигане на ниво B2.1 (за обучение в XI и XII клас по рамкови учебни планове по чл. 12, ал.2  т.2, т.3, т.4, т.5 и т.6 от Наредба № 4/30.11.2015 г. за учебния план):
 • английски език
 • френски език
 • немски език
 • испански език
 • италиански език
 • руски език

При изготвяне на Вашите предложения следва да имате предвид:

 • Учителите да са с придобита професионална квалификация „учител“.
 • Оценител не може да е лице, за което са налице следните обстоятелства, посочени в чл. 159, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование (ЗПУО), а именно:
 1. Автор или издател на внесен в процедурата по оценяване проект на учебник или на учебен комплект.
 2. Автор или издател на одобрен учебник или учебен комплект по съответния учебен предмет за съответния клас, които се използват в системата на училищното образование.
 3. В договорни отношения с автора или издателя към момента на провеждането на процедурата.
 4. В йерархична връзка на ръководство и контрол с автор на произведението, което се предлага като проект на учебник или на учебен комплект, или с неговия издател.
 5. Участник в каквото и да е качество при създаването на произведението, което се предлага като проект на учебник или учебен комплект.
 6. Съпруг/а на автора или издателя или техен роднина по права линия без ограничение, а по съребрена линия или по сватовство до четвърта степен включително.

Предложените учители е необходимо:

 1. Да попълнят регистрационна карта - Приложение № 2.
 2. Да представят кратка професионална автобиография.

Моля Регистрационните карти и автобиографиите да бъдат изпратени на старши експерти в РУО – София-град: Елка Иванова ([email protected]) и Диана Джарова ([email protected]) в срок до 08.10.2019 г.

 

Приложение: Регистрационна карта за учител – Приложение 2

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.09.2019

Турнир по мини-волейбол  „Малки Великани“ 2019

Изх. № РУО1- 26885/17.09.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на застрохователна компания „Булстрад“ с вх.№РУО1-26252/11.09.2019 г. Ви информирам, че застрахователна компания „Булстрад“ със съдействието на БФ „Волейбол“, общини Бургас, Варна, Стара Загора, Велико Търново, Пловдив, Русе, София и Разлог, организира националната верига турнири по мини-волейбол  „Малки Великани“ 2019 за ученици 5 – 6 клас.

Веригата волейболни турнири е платформа, която популяризира активния и здравословен начин на живот на подрастващите и интерес към развитие на спорта волейбол. Инициативата е дългосрочна и насочена към развиване на социалните умения на учениците чрез спортни активности, поднесени по забавен и достъпен за тях начин.

Турнирни центрове на Веригата са градовете Бургас, Варна, Стара Загора, Велико Търново, Пловдив, Русе, София и Разлог.

Всички финансови разходи по организацията, провеждането и наградите за събитието са за сметка на Организационния комитет.

За  град София спортният празник ще се проведе в два дни на 29-30 октомври 2019 г. в зала „Христо Ботев“ или зала  „Сиконко”  от 14:00 ч. до 18:00 часа.

Финалът ще се проведе в град Разлог на 29-30 ноември – 1 декември 2019 година.

Всяко едно училище-участник ще получи по 1 брой волейболна топка „Микаса“ , а преподавателите-водачи сувенирен подарък. Голямата награда е спортен лагер за националния победител във Веригата.

За контакт с организаторите д-р Ванина Миланова – 0884 194 960         [email protected]

 

Приложение:1. Регламент2. Заявка за участие3. Списък-отбор4. Декларация 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ ГРАД

17.09.2019

Покана за включване на училищата на територията на гр. София в отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.)

Изх. № РУО1-24548/20.08.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писма на Министерството на младежта и спорта изх. № 04-05-117/09.08.2019 г., с вх. № РУО1-24168/13.08.2019 г., и изх. № 04-05-117/19.08.2019 г., с вх. № РУО1-24522/20.08.2019 г., относно отбелязване на Европейската седмица на спорта (23-30 септември 2019 г.), приложено Ви изпращам покана за включване на училищата на територията на гр. София в инициативата и формуляр за посещение на Спортен панаир, който ще се проведе в зала „Арена Армеец“ в периода 24-26 септември 2019 г.

 

Приложение: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.09.2019

Утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година

Изх. №РУО1-26660/13.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед №РД09-2273/11.09.2019 г. на министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2019/2020 година. 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.09.2019

Честване на Международния ден на мира

Изх. № РУО1-26606/13.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Всяка година на 21 септември светът чества Международния ден на мира, обявен от Общото събрание на ООН за ден, посветен на укрепването на идеалите за мир. Темата за 2019г. е „Действие за климата - за мир“. Темата е избрана заради неотложността на мерките, които държавите трябва да предприемат срещу климатичните промени и заради важността на обсъждането на този проблем по време на планираната за 23 септември конференция на върха „Действие за климата“.

Отбелязването на Международния ден на мира е утвърдена традиция у нас. Инициативен комитет с участието на Дружеството на ООН в България и Съюзът на ветераните от войните на България, съвместно с обществени, патриотични и младежки организации и с подкрепата на ученически и студентски клубове, организира и провежда честването му в София и всички населени места в страната.

От името на Инициативния комитет Ви отправям покана да участвате в тазгодишното му отбелязване в София на 20.09.2019г. от 11.00 часа при Паметника на Незнайния войн на пл.„Александър Невски“, където ще бъдат поднесени венци и цветя.

Нека на този ден да сме заедно и да подкрепим призива на Генералния секретар на ООН да мислим за климата като за битката на нашия живот за мир.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.09.2019

IV национален ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“, организиран от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ при ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Изх. № РУО1-26661/13.09.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

                                                                      

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-25684/05.09.2019 г., Ви уведомявам, че предстои четвъртото издание на националния ученически конкурс „ПРОСТРАНСТВО И ВРЕМЕ“, организиран от АКАДЕМИЯ ЗА ЛИДЕРИ при Историческия факултет на Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, чийто заключителен етап ще се проведе на 14-15 декември 2019 г.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение:

1. Регламент на конкурса.

2. Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Обучение за учители на тема „Методика на обучение по предприемачество VIII клас“

Изх. № РУО1-26654/13.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 26363/12.09.2019 г. Ви уведомявам, че Софийски университет „Свети Климент Охридски“, Стопански факултет организира обучение за учители по МЕТОДИКА НА ОБУЧЕНИЕТО ПО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО VIII клас на 28 септември 2019 г. в гр. София, бул. Цариградско шосе № 125, бл.3 – Стопански факултет, зала 300. Приложено Ви представям тематична рамка и заявка за обучението.

Заявки за обучението се приемат до 25.09.2019 г. на email – [email protected]

ПРИЛОЖЕНИЕ:

·         Тематична рамка на обучението по предприемачество VIII клас.

·         Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Конкурс по превод „Juvenes Translatores”

Изх. № РУО1-26614/13.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-26045/10.09.2019 г. Ви информирам, че тринадесетото издание на конкурса по превод „Juvenes Translatores”, организиран от генерална дирекция „Писмени преводи“ на ЕК, част от програмата „Еразъм+“, ще се проведе на 21 ноември 2019 г. за първи път онлайн едновременно във всички държави. Участниците в него, ученици от целия Европейски съюз, родени през 2002 година, ще превеждат текст с дължина една страница от един от 24-те официални езици на ЕС на друг. Работите ще бъдат оценявани от професионалните преводачи на ЕК, а победителите (по един от всяка държава членка) ще бъдат поканени заедно със своите родители и учители на церемонията по награждаването в Брюксел през пролетта на 2020 година.За участие е необходимо училищата да се регистрират на електронната страница на конкурса www.ec.europa.eu/translatores до 20 октомври 2019 г.                                                                          Моля да информирате учителите и учениците в повереното Ви училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Право на участие на ученици в национално финално състезание на СБНУ

Изх. № РУО1-26160/11.09.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на Министерството на образованието и науката с изходящ № 1103-127/ 29.05.2019г. вх. № РУО1-26085/ 10.09.2019г. и писмо с изходящ № 036/ 09.09.2019 г. на Сдружение на българските начални учители/СБНУ/ вх. №РУО1-25973/10.09.2019 г. приложено Ви изпращам за сведение График за Национално финално състезание на Сдружението за ученици I – IV клас.

Организатори на състезанието са СБНУ и Синдикат на българските учители.

 

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

13.09.2019

Обучения на педагогически специалисти по безопасност на движението по пътищата

Изх. № РУО1 - 26535/12.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 25309/02.09. г. приложено Ви представям плана на  Технически университет  - Варна за учебната 2019/2020 г. с теми за квалификационни курсове за педагогически специалисти и теми за професионално-педагогически специализации за придобиване на трета професионално-квалификационна степен.0 Обученията завършват с издаване на удостоверение/свидетелство, съгласно Наредба № 15/20200.07.2019 г. на МОН за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

Повече информация за квалификационната дейност на Технически университет може да бъде намерена на сайта на университета (меню Курсове и кариера – Квалификация на учителите): www.sites.google.com/view/tuvarnakval

Лице за контакт – инж. Д. Русева, e-mail: [email protected]

ПРИЛОЖЕНИЕ:

·         План на актуалните теми за обучения на педагогически специалисти на Технически университет Варна за учебната 2019/2020 г..

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД