28.11.2019

Писмо на МОН №9105-418/27.11.2019 г.

 

Изх. № РУО1-33084/28.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА и ДЕТСКИ ГРАДИНИ,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

За сведение и изпълнение на електронните пощи на образователните институции Ви е изпратено писмо № 9105-418/27.11.2019 г. на Министъра на образованието и науката с приложени документи.

 

С писмото и приложените материали следва да запознаете педагогическите специалисти във Вашето училище или детска градина.

 

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

27.11.2019

Национален ученически конкурс „Малкият принц“

Изх. № РУО1-33022/ 27.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с № 9105-414/ 25.11.2019 г. моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с условията за участие в Националния ученически конкурс „Малкият принц“. В конкурса могат да участват всички ученици от II до VII клас, като крайният срок за изпращане на съчиненията е 31.01.2020 г.

 

Приложение: статут

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2019

Програма „Музейко за всяко дете“

Изх. № РУО1-33006/27.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

СТОЛИЧНИТЕ ЦПЛР

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1-32508/ 20.11.2019г. Ви уведомявам, че Детски научен център „Музейко“ стартира програма „Музейко за всяко дете“. Тя дава възможност на деца в неравностойно положение и/Или от семейства с ниски доходи да се доближат до науката – да учат, откриват, изследват, експериментират в най-големия детски научен център в Източна Европа - „Музейко“ в гр. София. Целта е да се осигури привлекателна и безопасна среда, в която учениците да се чувстват приети и участващи, без да се страхуват да задават въпроси, да правят грешки и да имат смели мечти.

Програмата покрива разходите за вход и образователни занимания в „Музейко“ на групи от училища, центрове за подкрепа за личностно развитие и социални услуги за деца от цялата страна.

 

ПРИЛОЖЕНИЯ:

  1. ПОКАНА
  2. ФОРМУЛЯР ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2019

Продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти

Изх. № РУО1-32992/27.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

 

Във връзка с наше писмо с изх. № РУО1-32459/20.11.2019 г. и с продължаващи практики за носене на тежки ученически чанти, обръщам внимание, че е необходимо да се предприемат действия в рамките на училищната политика за олекотяване на ученическите чанти, включително чрез информиране на родителите за достъпа до електронно четими учебници (в училище и в домашни условия), създаване на организация за провеждане на учебни часове по един и същ учебен предмет в рамките на учебния ден съгласно чл. 5 от Наредба №10/19.06.2014 г. на Министерство на здравеопазването за здравните изисквания при изготвяне и спазване на седмичните учебни разписания, осигуряване на ученически шкафчета за учениците от I до VII клас вкл., създаване на организация за използване и съхранение на препоръчани от учителя допълнителни учебни помагала, които не са част от учебния комплект, информиране на родителите за предприетите от училището действия за олекотяване на ученическите раници и очаквания ефект от тях и други.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.11.2019

Възможност за участие в обучителна програма за ученици „Киберскаут“

Изх. № РУО1- 32996/ 27.11.19 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-417/ 26.11.2019 г., с вх. № РУО1 – 32945/ 26.11.2019 г. Ви информирам, че Националният център за безопасен интернет, управляван от Фондация „Приложни изследвания и комуникации“, и Асоциация „Родители“ организират обучения по програма „Киберскаут“ за ученици от V клас.

Допълнителна информация за програмата „Киберскаут“ е публикувана на адрес:

https://www.safenet.bg/bg/iniciativi/173-cyberscouts.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.11.2019

Посещения в АЕЦ „Козлодуй“

Изх. № РУО1 – 32952/ 26.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Български Атомен Форум (БУЛАТОМ) е неправителствена организация, лобираща за развитието на ядрената енергетика в България.

Един от начините за популяризиране на ядрената енергетика в България е организиране на посещения на ученици от ХI и XII клас с профил на обучение, свързан с енергетиката на България, в АЕЦ „Козлодуй“. Такива посещения се организират от много години и при нужда се и финансират от БУЛАТОМ. При тези посещения учениците могат са се запознаят с експлоатацията на пети и шести енергоблок, поддръжката им и изискванията към хората, които работят там. Посещенията в АЕЦ „Козлодуй“ не са свързани с броя на учениците в групите, нито с конкретни срокове и се организират по договореност между заинтересованите страни.

В случай на проявен интерес от Вас, моля да се обърнете:

Г-н Ст. Георгиев – изпълнителен секретар на БУЛАТОМ

Телефон за връзка: 024390302; мейл адрес:[email protected]

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО-СОФИЯ ГРАД

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО

(съгласно заповед № РД 02-2648/25.11.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

26.11.2019

Открити лекции с лингвистична и историческа насоченост на тема: „Русия и България: език, култура, история. С какво сме така близки?“

Изх. № РУО1-32954/26.09.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-32875/26.11.2019 г. Ви уведомявам, че на 28 и 29 ноември 2019 г. в Руския културно-информационен център на ул. „Шипка“ №  34 , в рамките на Държавна програма на Руската федерация „Развитие на образованието“, ще се проведат открити лекции на тема: „Русия и България: език, култура, история. С какво сме така близки?“

Откритите лекции с лингвистична и историческа насоченост са разпределени в два модула: „Историческото минало на Русия и България“  и  „Аз Буки Веди. Кирилицата – вчера, днес, утре“.

Всеки участник ще получи сертификат на слушател на открити уроци.

Моля да информирате заинтересованите учители и ученици от повереното Ви училище.  

Приложения:

  1. Информационно писмо.
  2. Програма.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2648/25.11.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

26.11.2019

Работа с ИСРМ

 

Изх. № РУО 1-32861/26.11.2019 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНITE

ДЕТСКИ ГРАДИНИ

 

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на дейностите, регламентирани в чл. 5, ал. 4 от Постановление № 100/08.06.2018 г., изменено с Постановление № 259/14.10.2019 г. на Министерски съвет за създаване и функциониране на механизъм за съвместна работа на институциите по обхващане и включване в образователната система на деца и ученици в задължителна предучилищна и училищна, Ви уведомявам, че на 28.11.2019 г. от 10:00 часа в сградата на ПГТЕ „Хенри Форд“ (ул. "Хайдут Сидер" №8) ще се проведе обучение за работа с Информационната система за реализация на механизма (ИСРМ).

Моля да подсигурите присъствието на Вашите служители, които сте определили за работа с ИСРМ.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед № РД 02-2648/25.11.2019 г.

на началника на РУО – София-град)

 

26.11.2019

Удостоверения за признаване на квалификационни кредити от началника на РУО – София-град и удостоверения от участие в обучения по Национална програма „Квалификация 2018 г. и 2019 г.

Изх. № РУО1-32871/26.11.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че в стая 408 на РУО – София-град, ул. Антим I №17 можете да получите следните документи:

1. Удостоверения на педагогическите специалисти, участвали в обучения по Национална програма „Квалификация 2018 г. и 2019 г.

2. Удостоверения за признаване на квалификационни кредити от началника на РУО – София-град на педагогическите специалисти, подали документи през м. февруари 2019 г. и през м. юли 2019 г.

За повече информация – Стефана Дечева, старши експерт за квалификация на педагогическите специалисти, тел. 02/ 935 60 79.

Моля да запознаете педагогическите специалисти в поверената Ви образователна институция с информацията в писмото.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-2648/ 25.11.52019 г. на началника на РУО – София-град/

26.11.2019

СРОЧНО!!! ВАЖНО!!! Изпълнение на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“

Изх.№РУО1 – 32869/26.11.2019 г.

 

ВАЖНО! СРОЧНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ, УЧИЛИЩА,

ЦЕНТРОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНА ОБРАЗОВАТЕЛНА ПОДКРЕПА,

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО  РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с изпълнение на Дейност 2 „Подкрепа на педагогическите специалисти за участие в процедури за придобиване на професионално-квалификационни степени, включително провеждане на подготвителни курсове за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен“ по Проект BG05M20P001-2.010 „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, Ви уведомявам, че е необходимо в оперативен порядък да напомните  на педагогическите специалисти в поверените Ви образователни институции за възможностите, които осигурява Проектът по тази дейност.

В срок до 02.12.2019 г. следва да внесете в РУО – София-град необходимите документи за възстановяване на средствата на педагогическите специалисти, които са придобили професионално-квалификационна степен (ПКС) в периода след 04.10.2018 г. и подали заявления за включване в Проекта.

 

Приложено Ви изпращам пакет отчетни документи по Дейност 2 от Проекта. Моля да имате предвид следното:

1. Пакетът отчетни документи до началника на РУО–София-град се представят от директорите на образователните институции за възстановяване на разходите по проекта на хартиен носител и в електронен формат, след успешно приключване на процедурите за придобиване на професионално-квалификационна степен (ПКС) и издадено удостоверение за придобита ПКС от педагогическите специалисти.

2. Всички реквизити в бланките на документи (заявление, декларация  - приложение 7 б и карта за участие – приложение 7)  следва да са стриктно попълнени от педагогическите специалисти.

3. Оригиналите на документите по Дейност 2 от проекта се съхраняват от директора на съответната образователна институция до приключване на проекта.

4. Съгласно Указанията за изпълнение на Дейност 2 по проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти е посочено, че включването в проекта може да бъде от 04.10.2018 до 30.09.2021 г. В тази връзка следва да имате предвид, че педагогическите специалисти могат да получат средства по Дейност 2 от проекта само ако подготвителният курс за придобиване на пета и четвърта професионално-квалификационна степен  и  изпитът за придобиване на ПКС / V, IV, III, II и I/ са с дата след 04.10.2018 г.

5. В т. 3 от заявлението, което педагогическите специалисти попълват, се посочва висшето учебно заведение, в което ще се извърши придобиването на ПКС, а не образователната институция, в която педагогическият специалист работи.

6. По проекта се признава участие в подготвителни курсове за придобиване на V ПКС и  IV ПКС с продължителност 32 академични часа.

 

ПРИЛОЖЕНИЕ: Пакет отчетни документи по Дейност 2 от Проект „Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ЕМИЛИЯ ЙОРДАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-2648/ 25.11.52019 г. на началника на РУО – София-град/