07.06.2018

ОТЧЕТИ за изпълнението на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” за 2017 година

Изх. № РУО1-14557/ 06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с приключване на дейностите по Национална програма „Ученически олимпиади и състезания“, приета с Решение № 216 на Министерския съвет от 21.04.2017 г., Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади“ за учебната 2017/ 2018 година, е необходимо в срок до 20.06.2018 г. да внесете в РУО – София-град доклад за напредъка на учениците съгласно поставените цели и отчет за изразходваните и неусвоените средства с приложени към тях попълнени таблици (вж. Приложения). В горепосочения срок е необходимо да изпратите същите таблици в електронен вид (.xls) на експерта от РУО – София-град, извършил мониторинг на изпълнението на дейностите по модула в повереното Ви училище.

Напомням Ви, че неусвоените средства подлежат на възстановяване по ред, определен от Министерството на финансите.

 

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.06.2018

ПОКАНА за участие в Национална програма „Ученически олимпиади и състезания” – Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади”

Изх. № РУО1-14492/06.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка със стартиране на дейностите по Модул „Осигуряване на обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади” на Национална програма „Ученически олимпиади и състезания”, одобрена с Решение № 271от 20 април 2018 г. на Министерския съвет можете да се информирате относно условията на програмата на следния линк https://www.mon.bg/bg/100437.

Училищата-бенефициенти следва да изготвят проектните си предложения в съответствие с реквизитите на приложените към програмата формуляри. Всяко училище-бенефициент изготвя общо проектно предложение по даден учебен предмет, което се поставя в отделна папка, подписва се от директора и се подпечатва с печата на училището. В срок  до 03.07.2018 г. училищата-бенефициенти внасят проектните предложения за оценка на хартиен носител в РУО – София-град, стая 401, или в електронен вид, ако са подписани с електронен подпис.

В приложената по-долу таблица са посочени училищата, които могат да бъдат бенефициенти по модула. За установени технически пропуски и грешки е необходимо в срок до 11.06.2018 г. да върнете обратна информация на адрес ruo_talantlivi@abv.bg .

При възникнали въпроси относно модула можете да се обръщате към г-жа Надежда Луканова, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – София-град, тел. 02 935 60 64, г-жа Антоанета Кадиева, старши експерт по чужд език и по майчин език в РУО – София-град, тел. 02 935 60 82, и г-жа Лидия Гавраилова, старши експерт по математика в РУО – София-град, тел. 02 935 60 70.

Приложения: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

07.06.2018

Лагер-школа за подготовка на разширените национални отбори по информатика

 

Изх. № РУО1- 14419/06.06.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СМГ, АМЕРИКАНСКИ КОЛЕЖ И 2 СУ „ АКАД. ЕМИЛИЯН СТАНЕВ“

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-181/28.05.2018 г., вх. № РУО1-13458/29.05.2018 г. в РУО - София-град,  Ви информирам, че от 15 до 19 юни 2018 г. в София ще се проведе лагер-школа за подготовка на разширените национални отбори по информатика. Определените от националната комисия за участие в школата ученици са посочени в приложения списък.

Школата ще се проведе в Центъра за подготовка на ученици за олимпиади - `база на Учебен център на МОН, София, бул. „Драган Цанков" № 21 А.

Съюзът на математиците в България е подготвил научна програма за подготовката и е създал организация за провеждане на лагер-школата.

Настаняването и изхранването на участниците в лагер-школата е осигурено от Министерство на образованието и науката, а транспортните разходи на участниците и средствата за хонорари на ръководителите от фондация „Америка за България".

За допълнителна информация участниците могат да се свържат с г-н Емил Келеведжиев, ИМИ на БАН на електронен адрес: keleved@gmail.com и тел. 0887445037.

 

Приложение:

  1. Списък на учениците, определени за участие в лагер -школата, която ще се проведе от 15 до 19 юни 2018 г. в София

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.06.2018

Технически грешки в одобрените учебници и учебни комплекти за I клас

Изх. № РУО1-14277/05.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-185/31.05.2018 г., вх.№ РУО1-13 826/01.06.2018 г., относно предоставяне на информация за технически грешки в одобрените учебници и учебни комплекти по новите учебни програми за I клас, моля да изискате от учителите, които преподават в I клас през учебната 2017/2018 година да предоставят информация за  технически грешки, открити в одобрените учебници и учебни комплекти по новите учебни програми за I клас, като попълнят Приложение №1.

Предложенията на учителите по учебни премети се обобщават от директорите на училищата, като се попълва онлайн формуляр от приложения линк  в срок до 12.10.2018 г.

 

Приложения:

  1. Приложение №1 – за учители.
  2. Линк за онлайн формуляр – за директори https://goo.gl/forms/VXQq3DWuAfAdy0v92

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

06.06.2018

Конкурс „Безопасност в дигитална среда“

Изх. № РУО1- 14278/05.06.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-186/01.06.2018 г., вх. № РУО1 – 13871/01.06.2018 г. Ви уведомявам, за обявен от Държавна агенция за закрила на детето (ДАЗД) конкурс „Безопасност в дигитална среда“.

Тематични области за проектните предложения за Андроид и iOS са:

·         ограничаване на кибертормоза, речта на омразата;

·         избягване на киберизмами, фишинг, кражби на данни от финансово-платежни инструменти;

·         елиминиране на сексуална злоупотреба, сексторшън, порнографско и/или сексуално съдържание, защита срещу онлайн блудство и тормоз;

·         съхраняване на анонимност в интернет и интернет идентичност;

·         използване на социални мрежи – създаване на приятелства, ограничаване на неблагоприятните ефекти;

·         създаване на авторско съдържание, творческо използване на новите информационни технологии, интернет като възможност за стимулиране на творческия потенциал;

·         право на личен живот и право на изразяване;

·         ограничаване на влиянието на фалшивите новини, правила за интернет грамотност;

·         писане на кирилица;

·         защити при онлайн пазаруване.

Конкурсът ще се реализира в две фази:

Първа фаза от 01.06.2018 г. до 01.09.2018 г. – формулиране на идеи за мобилни приложения. Предложенията се изпращат на адрес: sacp@sacp.government.bg или на адрес: гр. София, ул. „Триадица“ № 2, за конкурса „Безопасност в дигитална среда“.

Втора фаза – реализиране на най-добрите идеи от първата фаза. Участват екипи от деца и младежи със софтуерни умения, подкрепени от професионалисти. Финалът на тази част от конкурса ще бъде на 15.01.2019 г. Окончателното обявяване на победителите ще се състои по време на отбелязването на Международния ден за безопасен интернет през 2019 година.

Журито ще се състои от деца, софтуерни специалисти, киберполицаи от ГДБОП, експерти, известни личности. Журито ще оповести критериите, според които ще бъдат оценявани идейните предложения и реализираните проекти.

 

Информация за критериите и наградите ще бъде публикувана на сайта на ДАЗД с адрес: www.sacp.government.bg.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.06.2018

Получаване на информационни плакети и стикери, предоставени от ДАЗД

 

Изх. №  РУО1 - 14236/05.06.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Държавна агенция за закрила на детето /ДАЗД/, постъпило с вх. № РУО1 - 13710/31.05.2018 г., моля да се явите в стая 422 на РУО - София - град  в периода от 12.06. 2018 г. до 13.06. 2018 г. от 14.00 до 17.00 ч.  във връзка с получаване на информационни плакети и стикери, които ДАЗД предоставя при стартирането на Национална информационна кампания за правата на детето.

Кампанията на ДАЗД цели да подтикне хората да мислят за правата на децата като нещо, изискващо специално внимание и действие, да убеди всеки един, че има отговорност към децата на България.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

05.06.2018

Справка по годишния доклад по проблемите, свързани с употребата на наркотици в Република България за 2018 г.

Изх. № РУО1 - 14225/05.06.2018 г.,

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

            Във връзка с писмо № 9105-187/ 01.06.2018  г. на МОН, постъпило с вх. № РУО1 -13977/ 04.06. 2018 г.  е необходимо директорите на  училищата да попълнят и изпратят  в срок до 12.06.2016 г. необходимата информация  на следния линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdF7nMVcPpEncq67XXLw2KHe9QcOPEq7T7Zm4_VEVoElu3-_g/viewform?usp=sf_link

както  и  да предоставят информацията, заверена с подпис и печат на директора на хартиен носител  в стая 422 в  РУО - София- град в посочения срок.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

05.06.2018

Справка - СПЕШНО!!!

Изх. № РУО1-14145/ 05.06.2018 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА,

КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В I КЛАС

ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/ 2019 ГОДИНА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с провеждането на прием на ученици в първи клас за учебната 2018/ 2019 година моля днес, 05.06.2018 г. (вторник) до 14:00 ч., да попълните необходимата информация по приложения формуляр:

 

Справка за броя на класираните в I клас на първо класиране за учебната 2018/ 2019 година (по групи)

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

04.06.2018

Анкети по проект „Твоят час“

 

Изх.№ РУОПР -114 /01.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ 

УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с проучване на степента на удовлетвореност и на резултатите от участието в проект „Твоят час“ Екипът за организиране и управление на проекта е подготвил електронни анкети за учениците, техните родители и членовете на съветите „Твоят час“.

Анкетите имат за задача да установят постигането на целите на проекта по отношение повишаване мотивацията за учене и на степента на съответствие на извънкласните дейности с интересите и потребностите на учениците.

Анкетите са анонимни и могат да бъдат попълнени до 01.07.2018 г. на следните електронни адреси:

Анкета за учениците: http://tvoiatchas.mon.bg/Students-Questionnaire.aspx  

 

Анкета за родителите: http://tvoiatchas.mon.bg/Parents-Questionnaire.aspx  

 

Анкета за членовете на съветите „Твоят час“: http://tvoiatchas.mon.bg/Advisory Questionnaire.aspx

           

Моля да създадете необходимата организация за Вашето училище като запознаете учениците, техните родители и членовете на съвета „Твоят час“ с възможностите да изразят мнението си за дейностите по проекта и да предоставите електронните адреси на анкетите.

            Адресите са достъпни и в електронната платформа на проекта в секция „Съобщения“.

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

01.06.2018

Процедура за полагане на печат с изображение на държавен герб върху документи, издавани от частни училища, съгласно чл.34, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование

 

Изх. № РУО 1-13851/01.06.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ЧАСТНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение чл.34, ал.4, от Закона за предучилищното и училищното образование  и заповед № РД01-244/21.10.2016 г., изменена със заповед № РД01-223/31.05.2017 г. на началника на РУО - София-град, Ви уведомявам, че предстои процедура за полагане на печат с изображение на държавен герб върху документи, издавани от поверените Ви училища, съгласно чл.34, ал.2, т.1, т.2 и т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование.

Полагането на печата с изображение на държавен герб ще се извърши в РУО – София-град – ул. „Антим I“, №17, V етаж, заседателна зала, по утвърдени графици за съответните степени на образование.

Моля за Вашето отговорно отношение и за спазване на определеното в съответния график време.

Приложения:

1. График за полагане на печат с държавен герб върху документи на столични училища по чл.34, ал. 2, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (завършен VII клас).

2. График за полагане на печат с държавен герб върху документи на столични училища по чл.34, ал. 2, т.1 от Закона за предучилищното и училищното образование (завършен IX клас).

3. График за полагане на печат с държавен герб върху документи на столични училища по чл.34, ал. 2, т.2 и т. 3 от Закона за предучилищното и училищното образование (завършен XII клас – средни училища, профилирани  и професионални гимназии).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД