20.03.2019

Обучения за учители

Изх. № РУО1-7116/19.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО1- 6955/18.03.2019 г., Ви уведомявам, че Фондация „Човек Плюс“ организира  уебинар на 25 и 26 март 2019 г. на тема „Ефективна и позитивна дисциплина в клас и в училище“.

Уебинарът се провежда в онлайн присъствен формат в рамките на 2 дни – от 18 часа до 21.40 часа в платформата Zoom. На участниците, удовлетворили условията за получаване на квалификационни кредити, съгласно Наредба № 12/01.09.2016 г. на МОН ще  бъде издадено удостоверение за квалификационен кредит.

За повече информация и заявки: email –  academia_ppo@abv.bg

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

20.03.2019

Утвърждаване на училищен план-прием в първи клас

Изх. №  РУО1-7124/19.03.2019г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

                

Съгласно разпоредбите на чл.44, ал.1 от Наредба №10/01.09.2016г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с писмо с вх. № РУО1- 6339/13.03.2019 г. на директора на Дирекция  „Образование“ в Столична община, Ви напомням, че  училищният план-прием за предстоящата 2019/2020 учебна година се утвърждава със заповед на директора в срок до 30 март след становище на обществения съвет и се публикува на интернет страницата на училището. Броят на учениците следва да е в съответствие с норматива, определен в Приложение № 7 към чл. 53 от Наредбата за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищното образование, приета с ПМС №219 от 05.10.2017г.

                 В изпълнение на чл.44а от  Наредба №10/01.09.2016г. на министъра на образованието и науката за организация на дейностите в училищното образование, директорът на училището задължително информира началника на РУО за възможността за осигуряване на целодневна организация на всички ученици, като при утвърждаване на училищния план-прием е длъжен да се съобрази със становището на началника на РУО.

                 До 10 април директорът информира началника на РУО и финансиращия орган за утвърдения училищен план-прием за предстоящата учебна година.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

19.03.2019

Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас

Изх. № РУО1- 7034/19.03.2019 г.

 

СРОЧНО!!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с Регламента за организиране и провеждане на Пролетно математическо състезание за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че Пролетното математическо състезание за ученици от IV клас ще се проведе на 30.03.2019г. от 09.00 ч. в следните училища домакини: 145. ОУ, 20. ОУ и 56. СУ. В срок до 21.03.2019 г. родителите/настойниците/попечителите, носещи родителска отговорност за учениците от повереното Ви училище, желаещи да участват в състезанието следва да подадат заявление (свободен текст) в училището, в което се обучава ученикът за участие в състезанието и декларация за съгласие за публикуване на резултатите на ученика и личните му данни (трите имена на ученика, училище, клас и населено място). В срок до 22.03.2019 г. следва да изпратите списък с учениците (по приложения образец), за които има подадено заявление за участие в състезанието и списък на учениците, за които има подадена декларация за съгласие за публикуване на резултатите на email: l.gavrailova@edusofia.bg. В същия срок следва да изпратите на горепосочената електронна поща трите имена и предмет, по който преподават квесторите, определени от повереното Ви училище (на всеки 7 ученици-1 квестор). В срок до 26.03.2019 г. на сайта на РУО – София-град ще бъде публикувана подробна информация за разпределението на учениците и квесторите от повереното Ви училище в училищата домакини.

Приложение: съгласно текста

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.03.2019

Организиране и провеждане на Национален кръг на олимпиада по БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

Изх. № РУО1 – 6958/ 18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМ/А/И ГОСПОЖО/ГОСПОДИН НАЧАЛНИК,

В изпълнение на Заповед № РД 09-2686/20.09.2018 г. на Министъра на образованието и науката и Приложение № 2 към нея за организирането и провеждането на ученически олимпиади и национални състезания през учебната 2018/2019 година, в периода от 29.03. до 31.03.2019 г., в град Смолян ще се проведе Националният кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование.

Организатори на състезанието са Министерство на образованието и науката, Регионално управление на образованието - гр. Смолян и Профилирана природо-математическа гимназия „Васил Левски”– гр. Смолян.

Съорганизатор и партньор в провеждането на форума е община Смолян.

І. Основни акценти във връзка с организацията на Националния кръг на олимпиадата:

 1.  Изборът на хотел, вид на стаята и броя на нощувките за участниците в Националният кръг и техните ръководители и/или придружители, се извършва лично от съответния ръководител или придружител на участника, в предварителна договорка с предпочетения хотел. (Вж. приложение „Информация за хотели в гр. Смолян”).
 2. Настаняването и регистрацията на участниците и техните ръководители ще се осъществи в хотелите „Кипарис алфа”, „Дикас”, „Крис“ и  „Българо-германски център за професионално обучение”, в интервала от 14:00 до 17:30 часа на 29 март 2019 г.;
 3. Необходимо е при регистрацията, ръководителите да представят на хартиен носител списък с имената на учениците, дата и година на раждане, училище, клас,  област, град - за справка.
 4. Заплащането на нощувките е при настаняването в съответния хотел. За издаването на фактури е необходимо да бъдат предоставени на рецепцията на хотела точните данни на изпращащата страна;
 5. Командировъчните разходи (пътни, дневни, квартирни) на учениците, ръководителите и експертите са за сметка на изпращащата страна - училище, община, съответно РУО, спонсори или др.;
 6. Официалното откриване на финалния кръг на Националната олимпиада по Биология и здравно образование, ще се проведе в зала №1 на Родопски драматичен театър „Николай Хайтов“  от 18:00 часа на 29 март 2019 г.;
 7. В района на хотелите за настаняване има заведения за бързо хранене и магазини за хранителни стоки.
 8. Официална вечеря (вечер на запознанството) за желаещите ръководители, членове на национална комисия и гости на форума, ще се състои в ресторанта на хотел „Кипарис алфа”- гр. Смолян по зададена предварителна заявка.

ІІ. Основни акценти при провеждане на състезателната част на Националния кръг на олимпиадата по Биология и здравно образование:

 1. Теоретичният и практически етапи ще се проведат в Профилирана природо- математическа  гимназия „Васил Левски” – гр. Смолян, съобразно програмата на дейностите.
 2. Допускането на учениците до участие в олимпиадата ще се осъществява само при представяне на документ за самоличност или ученическа карта.
 3. Според регламента на олимпиадата учениците могат да използват калкулатори с прости математически функции.
 4. Декларациите за информирано съгласие от родителите на участващите ученици за отказ от публично обявяване на резултатите от олимпиадата се представят на председателя на Националната комисия в деня на всеки един от етапите.
 5. Декларация за информирано съгласие за отказ от участие в национален кръг – предварително се представя до експерта по ПНЕ в съответното РУО или експерта по предмета в МОН, за да се включи следващият ученик, според резултатите от арбитража.

Моля, в срок до 13,00 часа на 25.03.2019 г., училищата с класирани ученици да изпратят заявка за участие в олимпиадата по приложения образец на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg.

 • в несканиран вид;
 • с попълнени всички клетки от таблиците в заявката;
 • файлът-заявка от съответното училище да е наименован: Zajavka_NK_BZO_usche_YYYY.xls (YYYY е името на населено място), напр. Zajavka_NK_BZO _SMG_ xlsх;

За допълнителна информация: Атанас Згуров - старши експерт по природни науки и екология в РУО - Смолян: тел. 0301/ 6 24 53; 0879 95 95 77 и e-mail: atzgurov@abv.bg.

Приложения към писмото:

 1. Програма на Национален кръг;
 2. Образец на заявка за участие.
 3. Информация за хотели в  гр. Смолян;
 4. Карта на гр. Смолян, линк – https://www.bgmaps.com/map/smolyan   
 5. Декларация за информирано съгласие за отказ от участие в национален кръг.
 6. Декларация за информирано съгласие за обработка на личните данни и резултатите от национален кръг.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.03.2019

Конференция "Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина" 2019

Изх. № РУО1 – 6851/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-5543/06.03.2019 г., Ви уведомявам, че на 11.05. 2019 г. в Пловдив, Център за приобщаващо образование организира Национална конференция „Приобщаващи образователни практики в училище и детската градина" 2019, част от национална кампания „Дни на приобщаването“ 2019. Целта на форума е да отвори пространство за споделяне на успешен опит, ресурси, успехи и предизвикателства, пред които педагозите и специалистите ежедневно се изправят в детската градина и в училище. Поканата е отправена към учители и специалисти от цялата страна, за да се присъединят към едно от най-интересните събития в образователната сфера през 2019 г.Повече информация за програмата, регистрацията и таксата за участие, може да намерите тук: http://priobshti.se/webform/content/registraciya-za-konferenciya-praktiki-2019

Във връзка с провеждането на конференцията, Центърът за приобщаващо образование кани в срок до 25.03.2019 г. учители, директори и специалисти в училища и в детски градини да споделят свои вдъхновяващи и успешни практики в три тематични области:

1. Игри и дейности за развиване на емоционални компетентности и социални умения у учениците.

2. Практики за диференцирано преподаване.

3. Успешна работа в екип.Професионално жури ще разгледа получените текстове и ще отличи най-вдъхновяващите практики, а техните автори ще бъдат поканени да ги представят по време на конференцията.Повече информация за конкурса може да намерите тук: http://priobshti.se/article/konferenciya-praktiki-2019/spodelete-svoite-dobri-pedagogicheski-praktiki-na-nacionalna

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

19.03.2019

Образователна инициатива „ЛЕСОВЪД ЗА ЕДИН ДЕН“

Изх. № РУО1-6957/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Изпълнителна агенция по горите №ИАГ-5551/12.03.2019 г., вх.№РУО1-6285/13.03.2019г. Ви уведомявам, че ежегодно се провежда инициатива „Лесовъд за един ден“, в която обучени лесовъди представят на деца и ученици от страната богатството на горите и лесовъдската професия. Обучението се провежда на открито в горска среда и е предназначено за деца от детските градини и ученици I - VII клас.

Моля при проявен интерес от Ваша страна, да се свържете с глaвен експерт в Изпълнителната агенция по горите д-р инж. Анна Петракиева, e-mail: anpetrakieva@iag.bg, iag@iag.bg, тел: 0886 834 165

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Провеждане на конкурс за илюстрация на фолклорни образци „Мъдростта на народа ни - 2019"

Изх. № РУО1-6866/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР /УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на фондация „Детето и фолклора“, вх. № РУО1-5737/07.03.2019 г., Ви уведомявам за предстоящото ежегодно провеждане на конкурс за илюстрация на фолклорни образци „Мъдростта на народа ни - 2019".

Тема на конкурса – „Мъдростта на народа ни – Приказките от България“.

В конкурса могат да участват деца и ученици от 7 до 18 години. Рисунките на участниците ще бъдат оценявани в три възрастови групи:

 • Първа възрастова група – от 7 до 10 години.
 • Втора възрастова група – от 11 до 14 години.
 • Трета възрастова група – от 15 до 19 години.

 

Размер на картините:

 • Минимум 30/40 см.
 • Максимум 50/70 см.

Няма ограничение относно материалите, инструментите или техниката на рисуване.

Данните на участниците да бъдат нанесени на гърба на всяка картина в долния ляв ъгъл, четливо изписани или на залепен лист с формат 15/20 см с отпечатани име и фамилия, възраст, адрес, email и телефон, име (тема, заглавие) на рисунката, име и фамилия на преподавателя, име на школата/училището.

Жури от експерти с преподавател доц. Николай Цачев, преподавател в Национална художествена академия, ще оцени творбите на участниците. Наградените участници ще бъдат уведомени с писмо. Резултатите ще бъдат публикувани на интернет страницата на фондация „Детето и фолклора“ - http://lista-bg.com/.

Най-добрите илюстрации ще бъдат включени в изложбата „Мъдростта на народа ни“, която ще бъде открита на 1 юни 2019 г. в музея „Земята и хората“, като на същата дата ще се проведе и празничен концерт, на който ще бъдат обявени победителите в конкурса.

Творбите се приемат с пощенско клеймо от 15 март до 15 май 2019 г.

Адреси, на които можете да изпращате творбите:

 • София 1606, ул. „Люлин планина“ №4, Лилия Старева, фондация „Детето и фолклора“.
 • София 1000, ул. „Солунска“ №9, Агенция Уйкпрес, пощенска кутия 51, тел. 02/988 23 55.

Рисунките не се връщат на участниците. С най-добрите от тях ще бъдат организирани изложби и подготвяни издания. Авторските права на включените в издание рисунки се притежават от фондация „Детето и фолклора“.

За повече информация - телeфон 02/ 852 69 43, 0899 178 664 – Лили Старева, председател на фондация „Детето и фолклора“, e-mail: lstareva@gmail.com.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Изх. № РУО 1- 6840/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-6183/12.03.2019 г., Ви напомням, че Националният музей на образованието – Габрово провежда Втори национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на Втория национален конкурс „Времена и будители“ - 2019 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Годишна награда на Комисията по образование и наука към Народното събрание „Училището в музея, музеят в училището“

Изх.№ РУО 1- 6846/18.03.2019 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с изх. № КН-953-09-3/12.03.2019 г., вх. № РУО 1-6313/13.03.2019 г., Ви уведомявам, че Комисията по образование и наука към Народното събрание учредява специална годишна награда „Училището в музея, музеят в училището“.

Тя е за културни институции, реализирали образователни програми съвместно с училища и детски градини.

Правилата за номиниране и награждаване на културни институции могат да бъдат намерени на:

https://www.parliament.bg/bg/parliamentarycommittees/members/2586/news

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.03.2019

Регионална програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи

Изх. № РУО1-6867/18.03.2019г.

 

ДО  ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на Годишния план на РУО – София-град и на Регионалната програма за образователна интеграция на деца и ученици от различни етнически групи за учебната 2018/2019г., във връзка с писмо с вх. № РУО1- 6236/12.03.2019 г. от директора на 136 ОУ “Любен Каравелов“, Ви уведомявам, че на 28.03.2019г. от 13,00 часа до 16.00 часа в 136. ОУ “Любен Каравелов“- район Възраждане, бул.“Димитър Петков“116, ще се проведе кръгла маса и дискусия на тема  „Добри практики по ограмотяване и задържане на ученици от ромския етнос в училище“.

Заявка за участие на директори и учители по български език и литература се подава до 21.03.2019г. на ел. адрес: l.karavelov@dir.bg или  на телефони 02/8217088. Желаещите да участват с презентация за споделяне на добри практики по темата подготвят презентация в рамките на 5 минути и я изпращат на ел.адрес: mariana_georgieva@edusofia.bg.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД