30.07.2018

Предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема „Училищен плод" и схема „Училищно мляко".

Изх. № РУО1-19907/27.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  ДЕТСКИТЕ

ГРАДИНИ И УЧИЛИЩАТА,

НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТ

СОФИЯ-ГРАД

 

УВАЖАЕМА/УВАЖАЕМИ ГОСПОЖО/ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомяваме Ви, че от 20 юни 2018 г. е в сила Постановление № 101 за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема „Училищен плод" и схема „Училищно мляко".

Въведени са нови правила в процедурата за избор от детските градини и училищата в страната на заявители по схемите, като са регламентирани и критерии, с които да се определи изборът в случай на постъпили на повече от едно предложение. Целта на направените изменения в Наредбата е гарантиране на прозрачност и равнопоставеност в условията за избор на доставчици по схема „Училищен плод” и по схема „Училищно мляко".

Поради влизането в сила на промените в Наредбата при вече стартирал прием на документи по училищните схеми и с оглед спазването на критериите за избор на заявители, Министерството на земеделието, храните и горите е изготвило Указания за прилагане на правилата на Постановление № 101 от 20 юни 2018 г. за изменение и допълнение на Наредбата за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове и зеленчуци и на мляко и млечни продукти в учебните заведения - схема „Училищен плод" и схема „Училищно мляко". В тях подробно са обяснени начинът на прилагане на Преходните разпоредби на Постановление № 101 от 20 юни 2018 г. и начинът на прилагане на критериите за избор на заявител.

Указанията могат да бъдат намерени на адрес:

http://www.mzh.government.bg/bg/politiki-i-programi/politiki-i-strategii/obshta-selskostopanska-politika/obsha-organizaciya-na-pazarite-na-selskostopanski-produkti/uchilishni-shemi/.

Директорът на Държавен фонд „Земеделие" обръща внимание, че директорите на образователните институции трябва да изпълнят задължението си по § 10, ал. 2 от Преходните и заключителни разпоредби на посочената Наредба, а именно да попълнят коректно декларация, в която да посочат класираните от тях заявители по всяка една от схемите, както и да посочат в нея всички постъпили предложения от други производители и търговци по всяка от схемите.

Образователните институции трябва да предоставят цялата информация по проведения избор на избрания от тях заявител по всяка от схемите, за да може при упражняване на контрол от страна на Държавен фонд „Земеделие", респективно прилагането на служебен избор, Фондът да разполага с информация за всички предложения.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

27.07.2018

Относно издаване на Удостоверения за преместване на ученици.

 

Изх. № РУО1- 19926/27.07.2018 г.  

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам писмо на МОН № 0522-427/27.07.2018 г., с вх.№ РУО1-19868/27.07.2018 г.  относно  въпроси на директори на столични училища и родители на ученици, свързани  с необходимите документи за записване на приетите ученици в VIII клас, съгласно разпоредбите на чл.101, във връзка с чл.72 от Наредба №10/01.09.2016 г. за организацията на дейностите в училищното образование.

 Приложение:

  1. Писмо на МОН  № 0522-427/27.07.2018 г., с вх.№ РУО1-19868/27.07.2018 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.07.2018

Мотивирано искане за допълнително трудово възнаграждение

ВАЖНО !!!

Изх. № РУО1-19924 /27.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В срок до 31.07.2018 г., представете в деловодството (стая 401) на РУО – София-град, ул. „Антим I“ №17, попълнено Мотивирано искане за допълнително трудово възнаграждение за организация и контрол при провеждане на външни оценявания (вкл. ДЗИ и Държавни квалификационни изпити – ДКИ), съгласно раздел II,  т. 3, буква „ д“ от Правилата за определяне на работните заплати на директорите на общинските и държавните училища и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, на центровете за подкрепа на личностното развитие по чл. 49 от ЗПУО, Астрономическтие обсерватории и планетариуми, на Държавния логопедичен център и на Националния дворец на децата за 2018 г. За определяне на размера на ДТВ използвайте таблица, която Ви е изпратена, заедно с Мотивирано искане на електронната поща на училището.

 

Моля за Вашата коректност при попълване на Мотивирано искане и спазване на срока!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

27.07.2018

Отчитане на трето класиране, прием в VIII клас

 

Изх.№ РУО1-19892/27.07.2018 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА,

КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ В VIII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Отчитането на III класиране от ВСИЧКИ училища, осъществяващи прием в VIII клас, ще стане на 31.07.2017 г., вторник,  в сградата на НПГПТО "Ломоносов", ул. "Св. Св. Кирил и Методий" № 148 по следния график: 

08:30 часа – район Възраждане, Връбница, Сердика, Подуяне; 

09:00 часа – район Красна поляна, Илинден, Красно село, Триадица;

09:30 часа – район Младост, Витоша, Надежда, Слатина, Искър, Нови Искър;

10:00 часа – район Люлин, Банкя, Средец, Овча купел; Кремиковци

10:30 часа – район Изгрев, Студентски, Лозенец, Оборище, Панчарево.

При отчитането следва да представите:

  1. копия от листингите от трите класирания, като върху листингите за трето класиране, раздадени от РУО, е отбелязано срещу имената:

код „1” – „записал се” – със зелено

код „2” – „не се явил” – с червено

  1.  протокол за трето класиране за всяка паралелка; 
  2.  списък на учениците по паралелки и оригиналите на Свидетелствта за завършено основно образование, подредени по реда на списъка;
  3. заверено копие на заповед на директора на съответното училище с приложен график за IV класиране

Обръщам внимание, че ВСИЧКИ училища носят отчет на приема до момента, независимо дали са имали класирани ученици на второ и/или трето класиране (без закритите паралелки).

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РИО  СОФИЯ-ГРАД

27.07.2018

Покана за запознаване със съдържанието на учебниците и учебните комплекти

 

Изх. № РУО1 - 19881 / 27 .07.2018 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Във връзка с писмо на МОН с № 9105-248/24.07.2018 г., вх. № РУО1–19560/24.07.2018 г., за запознаване със съдържанието  на одобрените учебници и учебни комплекти от I до XII клас (с изключение на учебниците и учебните комплекти за IV клас и на учебниците за X клас) в начален етап и по учебните предмети български език и литература, английски език, италиански език, испански език, немски език, руски език, френски език, математика, информационни технологии, информатика, история и цивилизации, география и икономика, биология и здравно образование, физика и астрономия, химия и опазване на околната среда, философия, музика, изобразително изкуство, технологии и предприемачество, от специалисти на Българска академия на науките, експерти от МОН, регионалните управления на образованието и учители, относно допуснати технически грешки, очевидни фактически грешки, наличие на реклама, както и отправяне на предложения за корекции на грешки или корекции вследствие на промяна на нормативната уредба, обективна промяна на факти, обстоятелства, статистики и други, моля да предложите за участие учители от повереното Ви училище. Необходимо е те да декларират своето съгласие, като попълнят декларация по образец. В срок до 02.08.2018 г., следва да изпратите на хартиен носител с писмо с вх. № в РУО – София-град и на email: a.nikolov@edusofia.bg попълнените декларации.

Становищата на учителите следва да бъдат изпратени с доклад на директора до РУО – София-град, както следва:

  • за учебниците и учебните комплекти за I клас – в срок до 22 октомври 2018 година;
  • за учебниците и учебните комплекти  за II клас, III клас, V клас,  VI клас,  VII клас, VIII клас, IX клас, XI клас, XII клас и по чужд език по учебна програма за постигане на нива B1.1, A2, A1, B1 от Общата европейска езикова рамка – в срок до 15 април 2019 година;

 Списъците на одобрените учебници и учебни комплекти са публикувани на официалната страница на Министерство на образованието и науката, в рубриката „Учебници“.

Приложение: Декларация за съгласие на учителите (образец) .

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.07.2018

Международен сертифициран курс за “Монтесори учител в ясли и детски градини”

 

Изх. № РУО1- 19744/26.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-18553/11.07.2018 г. Ви уведомявам, че от 15.08.2018 г. Институт Монтесори България организира Международен сертифициран курс за “Монтесори учител в ясли и детски градини” в партньорство с Нов Български Университет и VIVID Onderwijs Nederland, с което ще имате възможност за задълбочено изучаване на Монтесори педагогиката и прилагането и за възрастта 0-6 според изискванията на Холандската Монтесори Асоциация.

В квалифицирането Ви като Монтесори педагог по време на обучението ще придобиете:

        •       Знание, нагласа и умение за изграждане на връзката учител-дете,

        •       Придобиване на основни умения за учене у детето,

        •       Разбиране за връзката на учителя със средата и Монтесори материалите,

        •       Способност за установяване на добри отношения с родители други общества,

        •       Придобиване на знания от различни науки: Антропологично развитие, Физиология, Педагогика, Невропсихология, Психология.

Съдържанието на обучителната програма включва:

        •       200 часа теоретично обучение (лекции), инструкции и практика,

        •       158 часа обучение и практика извън лекционния план,

        •       2 часа изпит под формата на интервю и обратна връзка за представянето по време на курса.

Обучението носи квалификационни кредити.

Курсът е подхоящ за:

        •       практикуващи учители в детски ясли, детски градини,

        •       педагогически специалисти,

        •       учители, които желаят да бъдат обучени да прилагат Монтесори педагогиката в детски градини и ясли,

        •       детски центрове,

        •       студенти,

        •       всички, които желаят да подобрят своите познания и надградят своята квалификация, като се сертифицират международно.

График на обучението: 3 модула: Модул 1: 15-31.08.2018 г.; Модул 2: 1-9.11.2018 г.; Модул 3: 10-14.12.2018 г.

За информация и записване:Нов български университет, корпус 2, офис 208, Мария Тумбева, mtumbeva@nbu.bg, 02 / 81 10 268, Регистрационна форма: zajavlenie

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.07.2018

Обучения - Център за квалификация към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“

 

Изх. № РУО1-19745/26.07.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-18512/11.07.2018 г. от Център за квалификация към ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ Ви уведомявам, че Центърът за квалификация е спомагателно звено в структурата на университета, чийто основен предмет на дейност е предоставяне на широки и гъвкави възможности за придобиване на допълнителна квалификация или за повишаване на придобитата квалификация както на кандидати, притежаващи образователно-квалификационна степен професионален бакалавър, бакалавър, магистър, така и на кандидати, които са в процес на придобиване на образователно-квалификационна степен.

Информация за предлаганите обучения и условията за включване, можете да получите на следния електронен адрес:  http://www.uni-vt.bg/bul/?zid=92

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.07.2018

Относно участие на учители и ученици в организирани прояви, изяви и мероприятия

 

Изх. № РУО1-19819/26.07.2018 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 Приложено Ви изпращам писмо на МОН №9107-122/13.07.2018 г., с вх. №РУО1-18926/13.07. 2018 г. относно изпълнение на проект „Центрове за повишаване готовността на населението за реакция при наводнения“ на Министерството на вътрешните работи, Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Министерството на образованието и науката подкрепя инициативата за участие на ученици от III до XII клас в предстоящите обучения през учебната 2018/2019 година.  

Моля да се запознаете със съдържанието на писмото, начинът за участие в проекта, с цел учениците от повереното Ви училище да придобият знания и умения за адекватна реактивност при възникване на наводнения и други последващи кризи, изпълнявайки инструк- циите на своите учители.

Бланките за заявяване на интерес от съответното училище изпращайте на електронен адрес:org@dicon-bg.com.

При въпроси и необходимост от допълнителна информация може да се свържете с Консорциум „Дикон – БЧК“, които са отговорни за организацията на обученията. За контакт: Зоя Мървакова, Гълъбина Цифудина, тел. 02 944 51 09, факс:02 944 51 18. 

Приложение:  Бланка за заявяване на интерес от съответното училище    

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.07.2018

Списъци на ученици, приети на трето класиране

 

Изх. № РУО1-19768/26.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАТА,

КОИТО ОСЪЩЕСТВЯВАТ ПРИЕМ СЛЕД VII КЛАС

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Списъците с резултатите от трети етап на класиране ще получите на 26.07.2018 г., четвъртък, в интервала между 15:00 и 16:00 часа в РУО – София-град, 5. етаж, заседателна зала.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.07.2018

Конкурс за литературни творби и рисунки

 

Изх. № РУО1-19670/ 25.07.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ОУ, СОУ И ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 0522-438/ 16.07.2018 г. моля да запознаете учениците от V до XII клас от Вашето училище с променения регламент на Националния конкурс „Свобода или смърт юнашка“, провеждащ се в гр. Карлово.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД