03.12.2018

Олимпиада по физика

Изх. РУО1 30334/ 29.11.2018 г.

                                                                                                         

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

           

            В изпълнение на заповед № РД 09–2686/20.09.2018 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в средните училища през учебната 2018/2019 год., регламента на олимпиадата по физика и заповед № РУО1- 409/04.10.2018 год. на Началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по физика ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 14 януари 2019 год.
 • Областен – на 17 февруари 2019 год.
 • Национален – на 05 и 07 април 2019 год. в гр. Русе

ІІ. В олимпиадата по физика могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

Първа състезателна група – ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за VІІ клас;

Втора състезателна група - ученици, които през настоящата година са в VІІІ клас и изучават физика и астрономия;

Трета състезателна група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за ІХ клас /общообразователна подготовка/ и ученици, които през настоящата учебна година са в Х клас в паралелки с интензивно изучаване на чужд език и изучават учебно съдържание за ІХ клас;

Четвърта състезателна група - ученици, които се обучават през настоящата учебна година по учебна програма за Х клас /задължителна подготовка и/или профилирана подготовка/ по учебни програми за ХІ - ХІІ клас /профилирана подготовка/, както и ученици от другите състезателни групи, които се подготвят по програмата за Международната олимпиада по физика.

При явяване на ученици в по-висока възрастова група е необходимо подаване на декларация, подписана от родител/настойник с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока възрастова група, до старши експертите по природни науки и екология в РУО до пет работни дни преди провеждане на общинския кръг. Участието в по-висока възрастова група започва от общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове. Не се разрешава промяна на възрастовата група при участието на ученик в различните кръгове на олимпиадата през учебната година.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно.

1. Темата за всяка възрастова група е различна. Включва 3 задачи, които са съставени на основата на учебното съдържание от задължителната подготовка/общообразователната подготовка и в съответствие с учебна програма за общински кръг на олимпиада по физика, публикувана заедно с регламента на олимпиадата по физика. Задачите се оценяват от 0 до 10 точки, като максималният брой точки е 30.

2. Темите и критериите за общинския кръг на олимпиадата по физика се разработват от учителите по физика и астрономия във всяко училище. Допуска се разработването им от екип от учители за група училища.

3. Времетраене на олимпиадата – 4 астрономически часа.

4. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като отбелязва броя точки в празното поле вдясно от задачата. Първият проверител проверява с червен химикал, а вторият проверител със зелен химикал. В края на темата трябва да фигурират: броят точки от всяка задача, общият брой точки от трите задачи поставени от всеки проверител, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Окончателната оценка е средноаритметично от оценката на двамата проверители. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по състезателни групи.

5. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 2/3 от максималния брой точки, т.е 20 точки.

На 21.01. и 22.01.2019 год. от 9:00 до 12:00 часа и от 13:30 часа до 17.30 часа в РУО – София-град в стая № 416 на старши експертите по природни науки и екология се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици участвали в общинския кръг на олимпиадата по физика по състезателни групи, подписан от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните за областен кръг ученици по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, моля да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали ученици в общинския кръг на олимпиадата по физика да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по физика ученици да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг на олимпиада по физика, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и от директора на училището.

V. Областен кръг

1. Темите за Областния кръг на олимпиадата по физика включват 3 задачи:

 • за учениците от първа състезателна група – три задачи от задължителната подготовка за V, VІ и VІІ клас;
 • за втора състезателна група – три задачи от общообразователната подготовка за VІІІ клас;
 • за трета състезателна група – три задачи от общообразователната подготовка за VІІ и VІІІ клас;
 • за четвърта състезателна група – две задачи от задължителната подготовка и една задача от профилираната подготовка за ІХ, Х-ХІІ клас.

Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.

2. Времетраене на областния кръг – 4 астрономически часа.

3. Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по физика са анонимни.                             

4. Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от Областна комисия, определена със заповед на началника на РУО – София-град.

5. Писмените работи на учениците предложени за участие в Националния кръг се изпращат в МОН неразсекретени. Разсекретяването и оповестяването им се извършва след оценяването им от Националната комисия.

6. Разсекретяването и оповестяването на резултатите на учениците, които Областната комисия не предлага за участие в националния кръг се извършва след разсекретяването и оповестяването на резултатите на предложените ученици за участие в националния кръг от Националната комисия.

7. Индивидуалните резултати на учениците от първа състезателна група от областния кръг на олимпиадата по физика, може да се използват от ученик за класиране за места по държавния план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за първа състезателна група резултатите се изразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.

VІ. Национален кръг

Националният кръг се провежда за всички възрастови групи. Участниците в него се определят след окончателна проверка на писмените работи от областния кръг, която се извършва от националната комисия. Броят на допуснатите общо за всички групи е най-много 120 ученици: за VІІ и VІІІ клас и ІХ клас - от 20 до 25 ученици, за Х – ХІІ клас - от 50 до 60 ученици.

Темите за Националния кръг включват:

 • за първа състезателна група първа състезателна група - три задачи от общообразователната подготовка за V, VІ и VІІ клас;
 • втора състезателна група – три задачи от общообразователната подготовка за VІІІ клас;
 • трета състезателна група – три задачи от общообразователната подготовка за VІІІ и ІХ клас;
 • четвърта състезателна група – една задача от задължителната подготовка и три задачи от профилираната подготовка за Х – ХІІ клас.

Времетраенето на Националния кръг на олимпиадата по физика за първа, втора, трета състезателни групи е 4 астрономически часа, а за четвъртата – 5 астрономически часа.

Учениците от четвъртата състезателна група, класирани на първите 20 места от първи етап, участват във втори етап. Във втория етап учениците решават две експериментални задачи с продължителност 2,5 астрономически часа /по програма на МОФ/.

Темите, критериите за проверка и оценка на писмените работи и самата процедура по оценяване на учениците в Националния кръг, се извършва от националната комисия.

По време на олимпиадата учениците могат да ползват калкулатори.

 

           

 

ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

30.11.2018

Спектакъл за деца от 13 до 17 годишна възраст „Хлапачката от 13-ия“ етаж

Изх. № РУО1-30487/30.11.2018 г.

 

 

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

  Във връзка с писмо на Драматично-Куклен Театър „Васил Друмев“, гр. Шумен с вх. № РУО1-30160/27.11.2018 г., Ви уведомявам за представяне на нов спектакъл „Хлапачката от 13-ия етаж“ по едноименната пиеса на румънския драматург Мирча Йонеску.

Главните роли изпълняват Моника Угренова и Ивайло Захариев. Спектакълът е насочен не само към децата и младежите от 13 до 17 годишна възраст, но и към техните родители.

ДКТ „ В. Друмев“ предлага възможност да достигне до всички желаещи да видят този спектакъл.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

30.11.2018

Актуализиране към 1 декември на информациятаза учебната 2018/2019 година в НЕИСПУО

Изх. № РУО1-30463/30.11.2018г.

 

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ДЕТСКИ ГРАДИНИ, ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ И

СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ОБСЛУЖВАЩИ ЗВЕНА

 

                УВАЖАЕМИ/УВАЖАЕМА ГОСПОДИН/ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с предстоящата актуализация на данните в НЕИСПУО за учебната 2018-2019 година и писмо на Център за информационно осигуряване на образованието, с вх.№ РУО1-30371/29.11.2018г.  обръщам внимание да се актуализира  информацията за училищните автобуси и се попълват данни само за моторни превозни средства, предоставени на детските градини и училища за осигуряване на безплатен транспорт на деца и ученици по чл. 283, ал. 2 от Закона за предучилищното и училищното образование и съответно им е делегирано право за извършване на разходи за безплатен транспорт на деца и ученици по реда на Наредбата за условията и реда за предоставяне на средства за компенсиране на намалените приходи от прилагането на цени за обществени пътнически превози по автомобилния транспорт, предвидени в нормативните актове за определени категории пътници, за субсидиране на обществени пътнически превози по нерентабилни автобусни линии във вътрешноградския транспорт и транспорта в планински и други райони и за издаване на превозни документи за извършване на превозите.

При избора на група за брой места се взема реалния брой места в МПС, например 10 при 10+1.

 1.  Всички училища и детски градини да проверят дали въведените данни за учениците на ресурсно подпомагане са съобразени с изискването на чл. 190, ал. 3 от ЗПУО, (предоставянето на ресурсно подпомагане на децата и учениците със специални образователни потребности да е одобрено от директора на РЦПППО).  За данните за деца и ученици на ресурсно подпомагане в полето „Извършва се от“ е необходимо да се посочи институцията, отговаряща за организирането и осигуряването на ресурсното подпомагане (чл. 283, ал.4, ал.5, ал. 6 или ал.7 от ЗПУО).

 

 

 

Предoставям на Вашето внимание важна информация във връзка с подаването на информация към модул „Институции“ на НЕИСПУО към 1 декември 2018 година:

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

 

30.11.2018

Дигитален инструмент за самооценка на училищата SELFIE одобрен от Европейската комисия

Изх. № РУО1-30338/29.11.2018г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо от Министерството на науката и образованието за прилагане на дигиталния инструмент SELFIE. Ви уведомявам, че Европейската комисия разработи инструмента SELFIE за самооценка на училищата за прилаганата от тях политика по отношение на дигитализацията на образованието. Учителите, учениците и ръководствата на училищата ще имат възможност да отговарят на въпроси, свързани с използването на дигиталните технологии и формирането на дигитални компетентности. Чрез SELFIE ще се обобщят различните гледни точки и ще се даде възможност на училищата да придобият представа за равнището си и да разработят план за действие, за да подобрят дигиталния си капацитет.

            SELFIE е безплатен инструмент, който вече е апробиран в 9 държави, а от тази учебна година ще се прилага във всички страни в Европейския съюз.

Повече информация за SELFIE е налична на български език на  адрес https://ec.europa.eu/education/schools-go-digital_bg

            В тази връзка Ви приканвам да направите регистрация на повереното ви училище.

 

Приложение: Стъпки за работа в SELFIE

                         Какво предтсавлява SELFIE

                                                                                                                                             

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.11.2018

Указания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование

Изх. РУО1 – 29989/ 26.11.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

            В изпълнение на заповед № РД 09–2686/20.09.2018 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в системата на училищното образование през учебната 2018/2019 год., регламента на олимпиадата по биология и здравно образование и заповед № РУО1- 409/04.10.2018 год. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по биология и здравно образование ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 31.01.2019 год.
 • Областен – на 24.02.2019 год. Начало 9:00 часа.
 • Национален – на 30.03. – 31.03 2019 год. в гр. Смолян.

ІІ. В олимпиадата по биология и здравно образование могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

 • І състезателна група 
 • ученици, които през настоящата учебна година са в VІІ клас, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план;
 • ІІ състезателна група
 • ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас и са обучавани по учебен план изготвен въз основа на Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН ученици с разширено изучаване на чужд език, с интензивно изучаване на чужд език; без интензивно и без разширено изучаване на чужд език; ученици от училищата по изкуствата; спортните училища и училищата по културата;
 • ІІІ състезателна група
 • ученици, които през настоящата година са в ІХ клас на паралелки с интензивно изучаване на чужд език, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план;
 • ученици, които през настоящата учебна година са в IX клас с разширено изучаване на чужд език; ученици без интензивно и без разширено изучаване на чужд език; ученици от училищата по изкуствата, спортните училища, училищата по културата, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 4/30.11.2015 г. на МОН за учебния план;
 • ученици, които през настоящата учебна година са в Х клас на гимназии и в профилирани паралелки на СУ с прием след завършен VІІ клас с интензивно изучаване на чужд език, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. на МОН за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.
 •  ІV състезателна група
 • ученици, които през настоящата учебна година са в Х клас на професионални гимназии с прием след VІІ клас, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. на МОН за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование;
 • ученици, които през настоящата учебна година са в Х клас на гимназии и СУ с прием след завършено основно образование в VІІІ клас, обучавани по учебен план, изготвен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. на МОН за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование;
 • ученици, които през настоящата учебна година са в ХІ и ХІІ клас на гимназии и СУ, обучавани по учебен план, съставен въз основа на Наредба № 6/28.05.2001 г. за разпределение на учебното време за достигане на общообразователния минимум по класове, етапи и степени на образование.

Ако ученик заяви желание той може да участва не в своята, а в следваща състезателна група. При явяването му в по-висока състезателна група е необходимо подаване на декларация, с изрично заявено съгласие за участие на ученика в по-висока състезателна група. Декларацията се подава до експерта по природни науки в РУО, и с копие до директора на училището, в срок до три работни дни преди провеждането на Общинския кръг. Участието в по-висока сътезателна група започва от Общинския кръг на олимпиадата и продължава във всички следващи кръгове.

На участниците във всички кръгове на олимпиадата не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е използването на собствен калкулатор.

ІІІ. Общинският и областният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно. Допуска се провеждането му и в работен ден от седмицата в извън учебно време, в случаите че това може да се организира от училището.

1. Темата за всяка възрастова група е различна и се определя върху учебното съдържание по човекът и природата и биология и здравно образование от задължителната/ общообразователната подготовка, както следва:

Състезателна група

Учебно съдържание

Брой на задачите

Общ брой точки

Първа група

V – VІІ клас

Темата за първата състезателна група включва 45 задачи

100

Втора група

V – VІІІ клас

Темата за втората състезателна група включва 50 задачи

100

Трета група

 

V – ІХ клас

Темата за третата състезателна група включва 55 задачи

 

100

Четвърта

група

V – ХІІ клас

Темата за третата възрастова група включва 60 задачи

 

100

Задачите са от три типа:

Тип А – задачи с избираем отговор. Към всяка задача са посочени по четири отговора, като само един от тях е верен. Верният отговор се огражда с кръгче.

Тип Б – задачи с избираем отговор. Задачите от този тип съдържат пет елемента, комбинирани в пет възможни отговора, от които само един е верен. Вярната комбинация се огражда с кръгче.

Тип В – задачи с ограничена свобода на отговора и свободен отговор. За решаването на тези задачи е необходимо да ползвате указанията, посочени към всяка от тях.

Темите за всяка възрастова група включват различен брой задачи от трите типа.

2. Темите и критериите за общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование се разработват от учителите по биология и здравно образование във всяко училище. Допуска се разработването им от екип от учители за група училища.

3. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на писмената работа трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от задачите, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата ученици по състезателни групи. Протоколите са по образец.

4. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 70% от максималния брой точки /100 точки/.

На 11.02 и 12.02.2019 год., от 09:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа, в РУО – София-град в стая № 416 на експертите по природни науки и екология се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи, от общинския кръг, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици за областен кръг по състезателни групи и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, моля Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ученици следва да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование ученици следва да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и от директора на училището.

 

V. Областен кръг

1. Темите за областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование включват задачи, които се изработват от Национална комисия утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката в съответствие с т. ІІІ. 3. от регламента на олимпиадата по биология и здравно образование за учебната 2018/ 2019 год.

2. Времето за работа на учениците е 4 /четири/ астрономически часа.

3. Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование са анонимни.

4. Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от областна комисия, определена със заповед на началника на РУО - София град.

5. Писмените работи на учениците предложени за участие в Националния кръг се изпращат в МОН неразсекретени. Разсекретяването и оповестяването им се извършва след оценяването им от Националната комисия.

6. Разсекретяването и оповестяването на резултатите на учениците, които Областната комисия не предлага за участие в националния кръг се извършва след разсекретяването и оповестяването на резултатите на предложените ученици за участие в националния кръг от Националната комисия.

8. Индивидуалните резултати на учениците от І-ва състезателна група от областния кръг на олимпиадата по биология и здравно образование, може да се използват от ученик за класиране за места по държавен план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за І-ва състезателна група резултатите на учениците се отразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.                

VІ. Национален кръг

1. Провежда се в два етапа, в два последователни дни. Първият етап се състои от теоретични тестови задачи, а вторият от практически задачи. Участниците в националния кръг се определят след арбитраж на писмените работи от областния кръг. Арбитражът се извършва от Националната комисия. До участие в този кръг се допускат 120 ученици, разпределени в две групи:

 • І състезателна група: 60 ученици от първа и втора състезателни групи на областния кръг;
 • ІІ състезателна група: 60 ученици от трета и четвърта състезателни групи от областния кръг;

2. Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците в националния кръг, се извършва от Националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

29.11.2018

Указания за организиране и провеждане на общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда

Изх. РУО1 – 29988/ 26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА

В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

            В изпълнение на  заповед № РД 09–2686/20.09.2018 год. на Министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на олимпиадите в системата на училищното образование през учебната 2018/2019 год., регламента на олимпиадата по химия и опазване на околната среда и заповед № РУО1- 409/04.10.2018 год. на началника на РУО – София-град, Ви уведомявам следното:

І. Олимпиадата по химия и опазване на околната среда ще се проведе в три кръга:

 • Общински (училищен) – до 20.01.2019 год.
 • Областен – на 10.02.2019 год. Начало 9:00 часа.
 • Национален – на 16.03. – 17.03 2019 год. в гр. Ямбол.

ІІ. В олимпиадата по химия и опазване на околната среда могат да участват всички ученици, които се обучават в дневна, в самостоятелна, в задочна, в комбинирана, в дистанционна или индивидуална форма на обучение в български общински, държавни и частни училища, както и училища на територията на Република България към чуждестранни посолства, разпределени в четири състезателни групи:

 • Първа състезателна група – ученици, които в настоящата учебна година са в VІІ клас;
 • Втора състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в VІІІ клас;
 • Трета състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в IХ клас или са в Х клас в паралелки с интензивно изучаване на чужд език и изучават учебно съдържание за IХ клас;
 • Четвърта състезателна група - ученици, които през настоящата учебна година са в Х, ХІ и в ХІІ клас на всички видове училища.

На участниците във всички кръгове на олимпиадата не се разрешава използването на други помощни материали освен предоставените заедно с изпитните теми. Разрешено е използването на собствен калкулатор.

ІІІ. Общинският, областният и националният кръг обхващат учениците от четирите състезателни групи.

ІV. Общинският кръг се организира и провежда от всяко училище. До този кръг се допускат всички желаещи ученици от всички състезателни групи, като участието им е доброволно. Допуска се провеждането му и в работен ден от седмицата в извън учебно време, в случаите, че това може да се организира от училището.

1. Темата за всяка възрастова група е различна и се определя върху учебното съдържание от общообразователната подготовка по човекът и природата и от  общообразователната/ задължителната подготовка по химия и опазване на околната среда, както следва:

Състезателна група

Учебно съдържание

Формат на задачите

 

Първа състезателна група

 

 

V – VІІ клас

Първа част:

Тест от 20 задачи с избираем отговор. Всяка задача има по 4 отговора, само един, от които е верен. Всеки верен отговор се оценява с 2 точки – общо 40 точки. Задача без отговор или с повече от един отговор се оценява с нула точки.

Втора част:

3 задачи със свободен отговор (логически или изчислителни, или комбинация от двете).

Всяка задача се оценява с 20 точки  - общо за трите задачи  - 60 точки.

Общ брой точки - 100.

 

 

 

 

Втора състезателна група

 

 

 

 

 

V – VІІІ клас

Трета състезателна

група

 

 

VІІ – ІХ клас

Формата на олимпиадата за трета и четвърта състезателни групи включва четири задачи със свободен отговор. При решаването им се следват указанията, посочени в условията на задачите.

Общ брой точки за всички задачи -100 точки.

 

Четвърта

състезателна група

 

VІІ – ХІІ клас

Максимален брой точки за всяка тема 100.

2. Темите и критериите за общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда се разработват от учителите по химия и опазване на околната среда във всяко училище. Допуска се разработването им от екип от учители за група училища.

3. Писмените работи на учениците се проверяват от училищна комисия, определена със заповед на директора. При проверката и оценката всеки от двамата проверители е длъжен да провери и оцени всяка задача, като изпише броя на точките на празното поле вдясно от задачата. В края на писмената работа трябва да фигурират: броят точки, поставени от всеки проверител, общият брой точки от задачите, имената, фамилиите и подписите на проверителите. Училищната комисия изготвя протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи и протокол-извлечение с имената и резултатите на предложените за участие в областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната сред ученици по състезателни групи. Протоколите са по образец.

8. До участие в Областния кръг се допускат ученици, които са получили най-малко 70% от максималния брой точки /100 точки/.

На 28.01 и 29.01.2019 год., от 09:00 до 12:00 часа и от 13:30 до 17:30 часа, в РУО – София-град в стая № 416 на експертите по природни науки и екология се предават:

1. Протокол с резултатите на всички ученици по състезателни групи от общинския кръг, подписани от проверителите, директора на училището и подпечатани с печата на училището.

2. Протокол–извлечение с имената и резултатите на класираните ученици за областен кръг, по състезателни групи, и писмените им работи.

! Уважаеми колеги, умолявам Ви да ползвате предложените в сайта по природни науки www.prirodninauki.bg образци на протоколи, като:                                                     

1. Протоколите с имената и резултатите на всички участвали в общинския кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда ученици следва да бъдат предоставени на областната комисия само на хартиен носител.

2. Протоколите с имената и резултатите на допуснатите до участие в областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда следва да бъдат предоставени на областната комисия на хартиен носител, а също така да бъдат изпратени и по електронен път на адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg

3. Училища без ученици, допуснати до областен кръг, могат да изпращат протоколите с участвалите ученици сканирани в pdf формат на електронен адрес: prirodninauki_ivanova@abv.bg. Протоколите следва да бъдат подписани от двамата проверители и от директора на училището.

 

V. Областен кръг

1. Темите за областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда включват задачи изготвени в съответствие с учебните програми за подготовка за областен и национален кръг на олимпиада по химия и опазване на околната среда от регламента на олимпиадата по химия и опазване на околната среда за учебната 2018/ 2019 год.

2. Темите и критериите за проверка и оценка се изработват от Национална комисия, утвърдена със заповед на Министъра на образованието и науката.

3. Времето за работа на учениците е 4 /четири/ астрономически часа.

4. Писмените работи за всички групи от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда са анонимни.

5. Проверката и оценката на писмените работи на учениците се извършва от областна комисия, определена със заповед на началника на РУО - София град.

6. Писмените работи на учениците, предложени за участие в Националния кръг, се изпращат в МОН неразсекретени. Разсекретяването и оповестяването им се извършва след оценяването им от Националната комисия.

7. Разсекретяването и оповестяването на резултатите на учениците, които Областната комисия не предлага за участие в националния кръг се извършва след разсекретяването и оповестяването на резултатите на предложените ученици за участие в националния кръг от Националната комисия.

8. Индивидуалните резултати на учениците от І-ва състезателна група от областния кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда, може да се използват от ученик за класиране за места по утвърдения държавен план-прием в VІІІ клас съобразно решение на педагогическия съвет на съответното училище. Само за І-ва състезателна група резултатите на учениците се изразяват освен в брой точки и в проценти от постигнатия максимален брой точки за страната. Максималният брой точки за страната е най-високият резултат на ученик в списъка на допуснатите до национален кръг, публикуван на страница на МОН.            

 

VІ. Национален кръг

1. Националният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда се провежда за всички състезателни групи. За учениците от ІІІ и ІV състезателни групи олимпиадата включва теоретически и експериментален кръг, а за І и ІІ състезателни групи – само теоретически кръг, като темата включва въпроси/ задачи, които проверяват и знания по химичен експеримент.

2. Броят на допуснатите до национален кръг е до 120 ученици и се определя след арбитраж на писмените работи от областния кръг от Националната комисия, както следва:

 • ІV състезателна група – до 60 ученици
 • ІІІ състезателна група – не по-малко от 15 ученици
 • ІІ състезателна група – от 15 до 20 ученици
 • І състезателна група – от 15 до 20 ученици

3. Националният кръг на олимпиадата по химия и опазване на околната среда се провежда в два последователни дни съгласно графика, определен от МОН в заповед № РД 09-2886/ 20.09.2018 г. на министъра на образованието и науката.

4. Темите, критериите за проверка и оценка, проверката и оценката на писмените работи на учениците в националния кръг, се извършва от Националната комисия.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ – ГРАД

29.11.2018

Националния конкурс по природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“

Изх. РУО1 – 29969/ 26.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви за Националния конкурс по природни науки, технологии, инженерни науки и математика „Търси се кой е SUPER STEM в твоето училище“. Организатор на събитието е EduTechFlag  Ltd в партньорство с Научния център „Карнеги“, Пенсилвания, САЩ.

За участие в конкурса учениците могат да изпращат своите проекти и идеи индивидуално

 или в екип до 30.11.2018 г. Класирането на най-добрите проекти и идеи ще бъде в три категории – ученици до 10 години, ученици над 15 години.

В две категории DIGITAL EXCELLENCE и STEM BASADOR ще могат да бъдат номинирани и учители от своите ученици.

Допълнителна информация организаторите предлагат на следния интернет адрес:http://edutechflag.eu/.

                                                                                                                                             

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.11.2018

Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2018/2019 година

Изх. № РУО1-30303/29.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-392/26.11.2018 г., с вх. № РУО1-29954/26.11.2018 г., Ви уведомявам, че в изпълнение на заповед № РД-09-544/09.11.2018 г. на министъра на младежта и спорта следва да се запознаете с утвърдени Правила за организиране и провеждане на Ученически игри за ученици с увреден слух, нарушено зрение, физически увреждания и увреждания на централната нервна система през учебната 2018/2019 година. Правилата са публикувани на електронната страница на Министерството на образованието и науката.

Приложение: Правила

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

29.11.2018

Проект „Обединена българска младежка нация“

Изх. № РУО 1-30302/29.11.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-378/28.11.2018 г., вх. № РУО 1-30200/28.11.2018 г., Ви уведомявам, че в МОН е постъпило писмо от д-р Денислава Ангелова - председател на УС на асоциация „Докосни дъгата“, с молба за подкрепа на проект „Обединена българска младежка нация“ (ОБМН).

Проектът ОБМН има за цел да се бори с агресията и зависимостите, а също така да популяризира и съхранява българският спорт, история, образование и култура в страните с българско малцинство. Посланик на тази инициатива е световната и олимпийска шампионка по художествена гимнастика Ренета Камберова.

Асоциация „Докосни дъгата“ е завършила работата си по проект „Младите хора - това сме ние“, който е към Министерството на младежта и спорта. Асоциацията предвижда да продължи работата по тази инициатива, като разшири обхвата и включи в дейностите и младежите зад граница. Затова проектът е с наименование „Обединена българска младежка нация“.

С оглед на това, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците, организаторите могат да се обърнат за съдействие към Вас директорите, като Ви предоставят информация за инициативата.

В тази връзка е необходимо да спазите законовите изисквания, определени в чл.11а, ал. 1 от Закона за закрила на детето: „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите родители или законни представители освен в случаите по чл. 7, ал. 1“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.11.2018

Национален конкурс за есе, разказ за ученици на тема „Завръщане към корените“/Родовата памет е жива/

Изх. № РУО 1-30264/28.11.18 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА               

                                                                                    

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с вх. № РУО 1-29976/26.11.2018 г., Ви уведомявам, че Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ обявява национален конкурс за есе, разказ за ученици на тема „Завръщане към корените“/Родовата памет е жива/.

Церемониите за награждаване на отличените и всички участници в конкурса се провеждат през м. април на текущата година по време на провеждане на Националната инициатива-среща „Завръщане към корените“ /през 2019 г. в гр. Бургас/ и през м. юни в София.

Сдружението организира и следните предстоящи инициативи:

- национален пленер за ученици за рисунка на тема „Моето родословно дърво“, който ще се проведе на 13 април 2019 г. в гр. Бургас по време на Националната инициатива-среща „Завръщане към корените“. Отличените автори с „Голямата награда“ участват в организираната и провеждана от Тракийско сдружение „Национална инициатива „Завръщане към корените“ и „По обратния път на дедите ни“ национална инициатива - експедиция „По обратния път на дедите ни“.

- организиране и провеждане на  поредната благотворителна инициатива „И в добро и в зло, помагали си дедите ни“.

- издаване на сборник с есета, разкази и рисунки на ученици, участвали в Националния конкурс „Завръщане към корените“/Родовата памет е жива/ и в Националния пленер „Моето родословно дърво“

Моля да окажете съдействие информацията да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Регламент за условията за участие в Националния конкурс за есе, разказ за ученици на тема „Завръщане към корените" /Родовата памет е жива/