17.01.2018

Усложнена епидемиологична и метеорологична обстановка в страната

 

Изх. № РУО1-1386/17.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с усложнената епидемиологична и метeoрологична обстановка в страната и публикуването на данни за увеличена заболеваемост, както и поради необходимостта от навременно предоставяне на информация, моля при преустановен учебен процес, незабавно да ни уведомите, като посочите и причините за това. Справката изпращайте на e-mail: [email protected] само при преустановен учебен процес до 9:30 ч. на съответния ден.

Приложения:

1.Справка за преустановен учебен процес

 

ВАНЯ КАСТРЕВА, 

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

17.01.2018

Процедури по оценяване и одобряване на проекти на познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група.

 

Изх. № РУО1-1270/17.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо № 9105-05/12.01.2018 г. на МОН, с вх. № РУО1-873/12.01.2018 г., Ви уведомявам, че

 1. Със Заповед № РД 09-2026/14.12.2016 г. на министъра на образованието и науката са открити процедури по оценяване и одобряване на проекти на  познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група по образователни направления: български език и литература, математика, околен свят, изобразително изкуство, музика, конструиране и технологии.
 2. Одобрените познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и за четвърта подготвителна възрастова група ще се използват в  задължителното предучилищно образование от учебната 2018/2019 г. Списъкът с одобрените познавателни книжки, след утвърждаването му със заповед на  министъра на образованието и науката, ще бъде публикуван на официалната интернет страница на Министерството на образованието и науката след приключване на процедурите по оценяване и одобряване на проектите. Познавателните книжки, които не са включени в списъка, не може да се използват в системата на предучилищното образование.
 3. Съгласно чл. 164, ал. 4 от Закона за предучилищното и училищното образование познавателните книжки и учебните помагала, които се използват в предучилищното образование, се избират от учители, които преподават в съответната група в детската градина или в училището, в съответствие с програмната система като част от стратегията за развитието на детската градина или училището, което извършва задължително предучилищно образование, и която съответства на изискванията на държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Избирането на познавателни книжки от учителите се извършва професионално и обективно, без да се оказва върху избора им административен и друг натиск. Получаването на материали и дарения, предоставени от издателства или техни представители, които са вносители на проекти на познавателни книжки в процедури по оценяване и одобряване, както и включването на директори и учители от детските градини и училища, в които се осъществява задължително предучилищно образование, в екскурзии, семинари или събития, организирани от същите издателства или техни представители, е недопустимо, тъй като би компрометирало избора на учителите.

Одобрените познавателни книжки за трета подготвителна възрастова група и четвърта подготвителна възрастова група могат да включват едно или няколко образователни направления.

За реализиране на задължителното предучилищно образование и за прилагането на програмната система учителите могат да избират от одобрените познавателни книжки за едно или няколко направления от едно издателство или от различни издателства.

Следва да се обърне специално внимание, че понятието програмна система, използвано в Закона за предучилищното и училищното образование, като цялостна концепция за развитието на детето, е по-общо и по-широко от използваното до момента в практиката разбиране – като концепция, въз основа на която се разработва поредица от познавателни книжки за съответната възрастова група. Доколкото всички одобрени познавателни книжки съответстват на държавния образователен стандарт за предучилищното образование, то детските градини и училища, които извършват задължително предучилищно образование, са напълно свободни в избора си на нови познавателни книжки в съответствие с формулираната от тях стратегия за развитие.

 1. В изпълнение на Постановление № 79 на МС от 13.04.2016 г. за осигуряване за безвъзмездно ползване на познавателни книжки, учебници и учебни комплекти се осигуряват за безвъзмездно ползване познавателни книжки по всички образователни направления – за всяко дете, записано в съответната група в детската градина или в училище за осъществяване на задължителното предучилищно образование. Заявките, с които се определя количеството на всяка доставка на познавателни книжки, също ще бъдат допълнително публикувани на официалната страница на Министерството на образованието и науката след приключване на процедурите по оценяване и одобряване на проектите.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

XIV Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“ – София под патронажа на Столична община.

 

Изх. № РУО1-1212/16.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ДГ И УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо от Сдружение „Орфеева дарба“ с вх. № РУ0 1-1/01.02.2018 г. Ви уведомявам, че в периода 17 март – 15 април 2018 г. ще се проведе XIV Национален детско-юношески конкурс за музикално изкуство „Орфеева дарба“ – София под патронажа на Столична община.

Конкурсът е включен в културния календар на Министерство на културата за 2018 г. Осигурени са стипендии за първо, второ и трето място за четвърта възрастова група.

Относно условията за участие в конкурса можете да се информирате на следния адрес:

http://www.orfeeva-darba.com

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Обява на фондация „Софийска платформа“ за квалификационен конкурс по гражданско образование за учители

 

Изх. №  РУО1 -1240/16.01. 2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105 -19/15.01.2018 г., постъпило с вх. № РУО 1 - 1129/15.01.2018 г.,  приложено Ви изпращам обява на конкурс за учители на фондация  „Софийска платформа“.

Приложение: Обява за конкурс

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Национална дарителска кампания под наслов „От ученическата чанта до... училищната униформа“

 

Изх.№ РУО 1-1244/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че по повод 45 години от своето създаване Националният музей на образованието - наследник и продължител на първия Държавен училищен музей от 1905 г., обявява национална дарителска кампания под наслов „От ученическата чанта до... училищната униформа“.

Интерес ще представляват запазени ученически чанти; учебни пособия - перодръжки, писалки, мастилници, чертожни инструменти; ученически униформи - барети, фуражки, куртки, престилки, монограми, емблеми; училищни знамена и други.

Предвижда се награден фонд за най-стар и най-атрактивен предмет.

Дарените материали ще бъдат показани в изложба.

За повече информация на сайта на НМО, Габрово - http://www.nmogabrovo.com/

Моля за Вашето съдействие информацията за дарителската кампания да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

 

Приложение: Информация за кампанията

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Ученически конкурс за самостоятелно краеведско изследване „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ В СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ“

 

Изх.№ РУО 1-1242/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в памет на проф. д-р Лъчезар Цоцорков фондация „Цоцорков род“ – гр. Панагюрище учреди национална награда на негово име за спечелилите призови места в обявения ученически конкурс за самостоятелно краеведско изследване „ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА МОЯ РОДЕН КРАЙ В СЪБИТИЯ И ЛИЧНОСТИ“.

В конкурса могат да вземат участие ученици от Х, ХІ и ХІІ клас.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище.

Приложение: Регламент на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Провеждане на Фестивал на авторската драматургия и театър на английски език

 

Изх. № РУО1-1243/16.01.2018 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и националните състезания за учебната 2017/ 2018 година, заповед № РД 01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО - София-град за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и състезания през учебната 2017/ 2018 г. и регламента за организиране и провеждане на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език, Ви уведомявам, че областният кръг на Фестивала на авторската драматургия и театър на английски език, ще се проведе на 02.02.2018 г. в 32. СУИЧЕ „Св.Климент Охридски“, бул. "Христо Ботев" №63 от 10:00 ч.

Заявки за участие се приемат до 26.01.2018 г. на хартиен носител в стая 405 на РУО – София-град.

Приложение:

1.      Регламент.

2.      Заявка за участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Разширяване обхвата на иновациите за учебната 2018/2019 година

 

Изх. № РУО1-1213/16.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ПРИЕТИ ЗА ИНОВАТИВНИ С

РЕШЕНИЕ № 391/17.07.2017 Г. НА

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-17/12.01.2018 г. с вх. № РУО 1-933/12.01.2018 г., Ви уведомявам, че за разширяване обхвата на иновациите за учебната 2018/2019 година ще бъде разработен електронен формуляр, в който ще можете да въвеждате подробна информация за разширения обхват на иновациите, които вече се прилагат за настоящата учебна година. След изпращане на формуляра, автоматично ще получите електронно писмо с форматирана версия на формуляра.

Електронният формуляр за разширяване обхвата на иновациите, които вече са описани в училищните програми на иновативните училища, ще бъде наличен на сайта не по-късно от 01.02.2018 г., като срокът за подаването му ще бъде до 16.02.2018 г.

Ако се налага подаване на исканията за разширяване обхвата на иновациите и по друг начин освен с електронен формуляр, ще бъдете уведомени своевременно.

В електронния формуляр задължително се попълват данни за:

-        Пълно наименование на училището;

-        Населено място;

-        Код на училището по НЕИСПУО;

-        Точно описание на иновацията, която е описана в одобрената програма за учебната 2017/2018 година;

-        Класове и/или групи, при които ще се прилага одобрената иновация през учебната 2018/2019 година, но не са превидени и описани в одобрения за настоящата учебна година проект;

-        Настъпили промени в кадровото осигуряване на иновацията, свързани с нейното разширяване – имена на учители, ръководители на групи и др.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

16.01.2018

Разработване и прилагане на мерки за противодействие на тероризма

Изх. № РУО1-1169/16.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА  ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ,

УЧИЛИЩАTA,

ЦПЛР и ЦСОП

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9107-320/28.12.2017, вх.№ РУО1-26/02.01.2018 Ви уведомявам, че с РМС №669/02.11.2017 г. е приет Национален план за противодействие на тероризма и Наредба № 8121з-1225.27.09.2017 на министъра на вътрешните работи и председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“  за видовете обекти по чл. 23, ал.1 от Закона за противодействие на тероризма, чиито собственици и ползватели разработват  и прилагат мерки за противодействие на тероризма. Минималните изисквания към тези мерки и реда за упражняване на контрол са обнародвани в ДВ, бр.85 от 24.10.2017 г.

В изпълнение на т.3 от горецитираното решение следва в срок от 23.02.2018 г. институциите в предучилищното и училищното образование да разработят мерки за противодействие на тероризма, които да бъдат прилагани при необходимост.

За допълнителна информация:  Камен Радев – старши експерт по ПНЕ, тел. (02)9356084.

Приложения:

1. РМС №669/02.11.2017 г.

2. Наредба № 8121з-1225.27.09.2017 г.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

16.01.2018

Правила за разработване и прилагане на мерки за противодействие на тероризма

Изх. № РУО1-1148/16.01.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА  ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ,

УЧИЛИЩАTA,

ЦПЛР и ЦСОП

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Столичната регионална здравна инспекция с вх.№ РУО1-954/12.01.2018 Ви уведомявам, че с приемане на председателството на ЕС от страна на Република България и нарасналата заплаха от терористична дейност, с писмо № 16-01-8 от 12.01.2018 г. на Министъра на здравеопазването, на директорите на РЗИ е разпоредено да създадат организация по предприемане на мерки за превенция на заплаха от терористичен акт.

С оглед на това, в спешен порядък следва да обърнете внимание на следното:

 1. Засилване на контрола върху пропускателния режим в образователните институции. Поддържане на висока степен на пропускателния режим и стриктно спазване на функциите на охранителните фирми и охранителите.
 2. Да не се позволява паркирането на автомобили в близост до сградите на образователните институции, освен на обозначените за целта места. Да се обърне внимание на частни автомобили, паркирани за дълъг период от време в близост до сградите.
 3. Да се обръща особено внимание на безцелно движещи се хора в сградите, проявяващи интерес към вентилационните и асансьорните шахти и други особени части на сградите.
 4. Да се засили вниманието към безпризорно изоставени пакети или вещи на територията на образователните институции или в близост до тях.
 5. Да се извърши разчистване на коридорите, общите помещения и евакуационните изходи от излишни материали.
 6. Да се осигури максимален обхват на видеонаблюдение.
 7.  Да се поддържат в готовност системите за оповестяване на ръководния състав и служителите, имащи отговорност по изпълнение на плановете за противодействие на тероризма и своевременно да се актуализират.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД