31.05.2017

Информация за дейността на Центъра за правата на децата

Изх. № РУО1-12357/30.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1-11241/18.05.2017 г., Ви информирам, за дейността на Център за права на децата, която ще Ви подпомогне при Вашата работа с деца във висок риск: в конфликт със закона и в контакт със закона.

Моля да осигурите достъп до поверените Ви образователни институции на специалистите от Центъра за разпространение на информационни брошури.

Приложение: Информация за дейността на Центъра за правата на децатаД-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   на министъра на образованието и науката/

31.05.2017

Заповед № РД09-2435/29.05.2017 г.на Министъра на образованието и науката

Изх. № РУО1-12355/30.05.2017 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД09-2435/29.05.2017 г.на Министъра на образованието и науката. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   

на министъра на образованието и науката/

31.05.2017

Дните на Любляна в София

Изх. № РУО1-123398/31.05.2017 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-12105/29.05.2017 г., Ви уведомявам, че на 01.06-02.06.2017 г. Столична община ще бъде домакин на Дните на Любляна в София.

Предвидена е богата културна програма, която включва уличен театър, концерти, литературно четене и дегустация на различни храни и напитки от столицата на Словения.

Столична община отправя покана към учители и директори на столичните училища, да присъстват на концертите на словенската група „Каталена”, който ще се състои на 01.06.2017 г., от 19:00 часа в Софийската опера и балет, както и на танцовия спектакъл на Росана Хрибар и Грегор Луштек – хореографи и танцьори в Танцов театър „Любляна”, който ще се състои на 02.06.2017 г., от 18:00 часа. Входът е свободен.

Допълнително ще получите повече информация, както и покани за спектаклите. 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   

на министъра на образованието и науката/

31.05.2017

Детски празник на всички деца на 1 юни

Изх.  РУО 1 – 12437 / 31.05.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 11805/25.05.2017г., Ви информирам за покана на детски празник на всички деца на 1 юни, който ще се проведе на Баухаус Арена, ул. Неделчо Бончев № 41, от 17:00ч., организиран от Сдружение „Аутизъм днес“ и „Тацитус“ в партньорство с Българската Асоциация Мини Футбол, Националната асоциация на ресурсните учители в България, Регионалното управление на образованието – София-град и Държавния Логопедичен център–София.

На спортния ден ще присъстват – Ники Кънчев, Део, Елена Петрова, Йоана Драгнева, Георги Мамалев, Стефан Щерев, Гала, Лео и много други приятели. За децата, които няма да спортуват, ще има кътове за рисуване и празнична торта. Поканени са и деца без проблеми в развитието.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.  

на министъра на образованието и науката/

30.05.2017

Национално съвещание на директорите на центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР)

Изх. № РУО1-12244/30.05.2017 г. 

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Националния дворец на децата, регистрирано с вх. № РУО1-11759/23.05.2017 г. в РУО – София-град, Ви уведомявам, че от 28 до 30 юни 2017 година в Градската художествена галерия, гр. Поморие, ще се проведе Национално съвещание на директорите на центровете за подкрепа на личностното развитие (ЦПЛР) по чл. 49, ал. 1, т. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование.Участниците трябва да пристигнат на 28 юни 2017 г. в гр. Поморие и да се регистрират от 13.00 ч. до 15.00 ч. в хотел „Зевс“. Начало на съвещанието - 15.30 ч. на 28.06.2017 г. в Градската художествена галерия „Дечко Стоев". На националното съвещание ще бъдат обсъдени следните въпроси:

  • Нормативни документи за ЦПЛР по чл. 49, ал. 1, т. 1 от ЗПУО;
  • Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби и други въпроси, свързани с дейностите за подкрепа за личностно развитие.
  • Междинно отчитане на изпълнението на Националния календар за изяви по интереси (НКИИ) на Министерството на образованието и науката (МОН) за учебната 2016/2017 година
  • Проект на Национален календар за изяви по интереси (НКИИ) за учебната 2017/2018 година
  • Програма за творчески ваканции на Националния дворец на децата „Хайде да творим заедно"
  • Трудово-правни консултации
  • Перспективи за развитие на дейностите за подкрепа за личностно развитие
  • Принципи на взаимодействие между ЦПЛР
  • Разни.

На мероприятието ще присъстват служители от МОН. 

Средствата за нощувка ще бъдат в рамките на командировъчните.

Предвид важността на Националното съвещание, присъствието на директорите на центровете за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР) е наложително. 

Моля, потвърдете участие в Националното съвещание в срок до 02.06.2017 г. едновременно на: e-mail: npc.bg(o),abv.bg, факс: 02 920 23 27 и e-mail: [email protected] 

За допълнителна информация: НДД, София - тел.: 02/9202317, в. 409, 9292123 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   

на министъра на образованието и науката/

30.05.2017

Предоставяне на информация за проведено общо събрание и изпълнение на мерките за публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства

Изх. №  РУ01-12218/30.05.2017 г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ ДЪРЖАВНИ И  ОБЩИНСКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо  №  РУ01-7520/07.04.2017 г. на началника на РУО – София-град и в изпълнение на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование, второстепенните разпоредители, прилагащи делегиран бюджет, слдева до един месец след приключване на всяко тримесечие да предоставят информация за проведено общо събрание и изпълнение на мерките за публичност и прозрачност при разходване на бюджетните средства.

Моля до 31.05.2017 г. директорите на училищата от приложения списък  да изпратят информацията на линк: 

https://docs.google.com/forms/d/1RFWFsrmsGeUXnztEcd-BYNIhO73ZbcSr3zr6p133Xuw/viewform?usp=send_form

В срок до 07.06.2017 г. следва да внесете в РУО – София-град доклад, в който да изложите причините за неизпълнение на горепосочените Ваши задължения. Към доклада приложете заверено копие на протокола от проведеното общо събрание за първото тримесечие на 2017 г. и представената информация за изпълнението на делегирания бюджет.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   

на министъра на образованието и науката/

30.05.2017

Безплатна профилактика и очен преглед и/или скрининг на учащи

Изх. № РУО1-12228/30.05.2017 г.

ДО 

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-11047/17.05.2017 г., Ви уведомявам, че фирма „Kwiat” 2017, с подкрепата на Министерство на образованието и науката, организира безплатна профилактика и очен преглед и/или скрининг на учащи деца и младежи на възраст от 6 до 18 години.

Кампанията има за цел да популяризира необходимостта от редовна профилактика на детското зрение.

Допълнително ще получите плакати и информация за кампанията през 2017 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   

на министъра на образованието и науката/

30.05.2017

Квалификационен семинар за учители по български език и литература

Изх. № РУО1-11227 /18.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Институтът за литература при БАН в рамките на своя проект „Литература и литературознание в училище“ организира квалификационен семинар за учители по български език и литература на тема: „Формиране у учениците на умения за работа с текст с оглед на новите учебни програми за 5. и 6. клас“. 

Ръководител на проекта и водещ на семинара е проф. д.н. Александър Панов.

Семинарът ще се проведе в актовата зала на 35. СУ „Добри Войников“, ул. „Добри Войников“ № 16, на 13 и 14 юни 2017 г. в две сутрешни занимания от 9 до 13 часа и две следобедни занимания от 14 до 18 часа според училищната заетост на участниците. 

Семинарът е с продължителност 16 академични часа и е ориентиран към обучението по български език и литература в прогимназиалния етап на средното образование. Курсът предлага цялостна, теоретично обоснована, система за работа с богат набор от практически решения, позволяваща усвояването на задължително учебно съдържание чрез разширяване и задълбочаване в избираемите часове. 

Моля да запознаете учителите по български език и литература от Вашето училище с програмата на семинара и условията за участие на сайта на 

Института за литература – http://www.ilit.bas.bg/bg/messages/914-kvalifikatzionen-seminar-2017.htmlи да съдействате за участието им.

Тъй като семинарът е във връзка с годишния план на РУО – София-град, моля в срок до 09.06.2017 г. да изпратите на адрес [email protected] трите имена на участниците от Вашето училище.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/Съгласно заповед № РД10-1662/22.05.2017 г.   

на министъра на образованието и науката/

30.05.2017

Национален конкурс „Бог е любов“

Изх. РУО1 – 12215/ 30.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР, 

Във връзка с приключилия първи етап на XVI Национален конкурс „Бог е любов“, Ви уведомявам, че на 06.06.2017 г., вторник, от 16,00 ч. в залата на Софийската св. Митрополия – ул. „Калоян“ № 7, ще се проведе тържество за награждаване на отличените на регионалния етап.

Моля да информирате заинтересованите и да създадете необходимата организация за присъствието им. 

Приложение: списък на училищата, от които има отличени ученици.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /

30.05.2017

Национална конференция на учителите по химия

Изх. РУО1 – 12189/ 29.05.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩАТА В ГРАД СОФИЯ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

От 27 до 29 октомври 2017 г. в град Благоевград ще се проведе 47-мата Национална конференция на учителите по химия с международно участие на тема „Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности“, организирана от Учебно-научната лаборатория по химическо образование, история и философия на химията, Катедрата по физикохимия към Факултета по химия и фармация на Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Българското дружество по химическо образование, история и философия на химията и Регионалното управление на образованието – гр. Благоевград.

Актуална информация и формулярите за регистрация, желаещите учители могат да получат на сайта на конференцията:http://goo.gl/B2amL5. Регистрацията за участие ще се извърши в периода от 29.05.2017 г. до 10.10.2017 г.

Допълнителна информация и методическа подкрепа при изготвянето на докладите и съобщенията учителите може да получат на следния електронен адрес:[email protected] или на телефон.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ВИОЛЕТА ДЪРМОНЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 10-1662/22.05.2017 г. 

на министъра на образованието и науката /