12.10.2017

Информация за изпълнението на делегирания бюджет

Изх. №  РУ01-23593/10.10.2017 г.                                     

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на  писмо  изх. №  РУ01-7520/07.04.2017 г. на началника на РУО – София-град  и прилагането на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорите на училищата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование предоставят тримесечно на обществения съвет, на общото събрание на работниците и служителите и на настоятелството, информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището/регионалния център за подкрепа.

Моля до 31.10.2017 г. да представите информация за изпълнение на описаните в писмото мерки на линк:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY_vX3-qPBKqnDvtRFjyfukh0i2a0w-3g3mqfCEtvEmlCWLg/viewform?usp=sf_link

Писмото е публикувано на сайта на РУО – София-град на 11.04.2017 г. в раздел „Писма, служебна информация“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Състезания по английски, организирани от фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“

 

Изх. № РУО1-23463/ 09.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за две състезания по английски, организирани от фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“.

Моля информацията да бъде сведена до знанието на заинтересованите.

 

Приложения: съгласно текста.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Прилагането на чл. 291 от ЗПУО

 

Изх. №  РУ01-23593/10.10.2017 г. 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОБЩИНСКИТЕ УЧИЛИЩА И ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на  писмо  изх. №  РУ01-7520/07.04.2017 г. на началника на РУО – София-град  и прилагането на чл. 291 от Закона за предучилищното и училищното образование, директорите на училищата и регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование предоставят тримесечно на обществения съвет, на общото събрание на работниците и служителите и на настоятелството, информация за изпълнението на делегирания бюджет на училището/регионалния център за подкрепа.  

Моля до 31.10.2017 г. да представите информация за изпълнение на описаните в писмото мерки на линк:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdY_vX3-qPBKqnDvtRFjyfukh0i2a0w-3g3mqfCEtvEmlCWLg/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Семинар на тема: „Новости в българската историография: Следвоенната криза в България – 1918-1923 година“

 

Изх.№ РУО 1-24199/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

на вниманието на учителите поистория и цивилизация

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО - София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 28.10.2017 г. от 10.00 ч. в 23 аудитория на СУ „Св. Климент Охридски” ще се проведе семинар с учителите по история и цивилизация на тема: „Новости в българската историография: Следвоенната криза в България – 1918-1923 година“ с лектор проф. д-р Веселин Янчев. 

Моля да информирате учителите по история и цивилизация и да направите необходимото за тяхното участие.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“

 

Изх. № РУО 1-24205/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

 Центърът за еврейско-българско сътрудничество „Алеф“ за пета поредна година организира литературен ученически конкурс „Който спаси един човешки живот, спасява цяла вселена“. Творческата надпревара е посветена на предстоящата 75-годишнина от спасяването на българските евреи от лагерите на смъртта през Втората световна война, която ще се отбележи през 2018 година.

Участието на учениците в конкурса е начин както за придобиване на нови знания, така и за осмисляне на историята в контекста на съвремието и формиране на адекватна ценностна система.

Според регламента, в конкурса могат да се включат ученици от VІІІ до ХІІ клас. Те могат да избират между три теми за своите есета:

Първа тема: Ако машина на времето те „върне“ в България през март 1943 година, как би постъпил/а ?

Втора тема: Ако в бъдеще настъпи политически режим, който извършва геноцид над определен етнос, какъв избор би направил/а и какви жертви би могъл/а да понесеш?

При оценката ще се имат предвид познанията за историческите събития и личната позиция, изразена при творческата интерпретация по темите.

Трета тема: Аз бях един от спасените...

Творбите по тази тема трябва да бъдат базирани на автентичната история на български евреи, преживели събитията през март 1943 година. Журито ще оцени изследователския дух на авторите - издирване на очевидци или техни наследници, както и творческото пресъздаване на техните спомени.

Конкурсът стартира на 10 октомври 2017 година. Участниците трябва да изпращат своите произведения до 10 февруари 2018 г. на адрес: [email protected] или на адрес: Бургас 8000, пл. „Баба Ганка“ 4, ет. 4. Център„Алеф“. Материали и библиография по темите могат да бъдат намерени във виртуалната библиотека на сайта на „Алеф“ www.alef-bq.org Резултатите от конкурса ще бъдат оповестени на тържествена церемония през март 2018 г.

Ученическите есета ще бъдат оценени от авторитетно жури. Ще бъдат раздадени следните награди: I място - участие в едноседмичен международен конгрес за млади лидери в Херцлия, Израел за сметка на организаторите, II място - 300 лв, III място - 200 лв. Най-добрите автори от цялата страна ще участват в тържествената церемония по награждаване в Бургас през март 2018 г.

Моля да информирате учителите по български език и литература и по история и цивилизация и учениците от Вашето училище за конкурса и да окажете необходимото.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Две международни инициативи в областта на информатиката: Европейска седмица на програмирането и XIV Международно състезание „Бобър“

 

Изх. № РУО1- 24200/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-23987/11.10.2017 г., Ви информирам за две международни инициативи в областта на информатиката:

  1. Европейска седмица на програмирането, която се провежда от 7-22 октомври 2017 г. и се координира в България от Дигиталната национална коалиция. Европейската седмица на програмирането има за цел да мотивира учениците да изучават информатика и да развиват своите умения. За участие в тази инициатива училищата се регистрират на адрес: http://event.codeweek.eu/. За въпроси и съдействие училищата могат да се обръщат към организаторите на адрес: [email protected] и на тел. 0899368857.
  2. XIV Международно състезание „Бобър“ по информатика и компютърна грамотност, което се провежда от Съюза на математиците в България и БАН. Учениците се състезават в две възрастови групи: VI – VII клас и VIII – IX клас на 5.11.2017 г. в рамките на 30 минути в интервала 10 - 13 ч. Състезанието се провежда онлайн и се изисква предварителна регистрация чрез учителите по информатика. Организаторите са публикували информация за състезанието на следния интернет адрес: http://www.math.bas.bg/bbr/.

Моля, информирайте учителите по информатика и ИТ и учениците!

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Изисквания при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Изх. №РУО1-24156 /12.10.2017 г.

 

   ДО

   ДИРЕКТОРИТЕ НА

   СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА    

   УВАЖАЕМА ГОСПОЖО, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо с изх. №04-14-1041/04.10.2017 г. на СРЗИ, с вх. № РУО1-23004/04.10.2017 г., Ви напомням, че с писмо с изх. №16-00-62 /25.10.2016 г. на министъра на  здравеопазването са дадени указания1,2 за изискванията при издаване на документи – медицинска бележка, за случаите на отсъствие на ученици от училище по медицински причини.

Уведомявам Ви, че СРЗИ е информирала ръководителите на лечебните заведения и общопрактикуващите лекари за промените в изискванията към издаването на медицинска бележка. В допълнение към указанията за издаване на медицински бележки е разпоредено да се изписва и УИН на медицинскато лице, издало бележката.

При необходимост инспекторите на СРЗИ ще осъществяват контрол на издадените медицински бележки, когато се касае за възникнало съмнение от страна на директорите за редовността на издадения документ.

Своите сигнали директорите на столичните училища могат да изпращат на електронната страница на СРЗИ - в рубриката „Подай сигнал“- или да се свържат с дежурния инспектор на тел. 02/8130482.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

12.10.2017

Национален конкурс на тема: „Велики Преслав – историята на цял народ“

 

Изх.№ РУО 1-24201/12.10.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА 

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

            

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № 9105-320/04.10.2017 г., вх. № РУО 1-23988/11.10.2017 г., приложено Ви изпращам статут на Национален конкурс на тема: „Велики Преслав – историята на цял народ“, иницииран от община Велики Преслав.Конкурсът е в две основни направления - литературно творчество и художествени творби. Участниците са разпределени в три възрастови групи: 7-10години; 11-14 години и 15-18 години.

Проектът ще се проведе под патронажа на Министерството на образованието и науката.

Моля за Вашето съдействие информацията за конкурса да достигне до учителите и учениците от Вашето училище и окажете необходимата подкрепа на проекта.

 

Приложение: Статут на конкурса

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

11.10.2017

Предоставените средства за стипендии за 2017 г.

Изх. № РУО1-23742/10.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕУЧИЛИЩА  НА ТЕРИТОРИЯТА  НА ОБЛАСТ СОФИЯ-ГРАД

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

С влизането в сила на Закона за предучилищното и училищното образование, основно образование се придобива след завършен VII клас, докато по отменения Закон за народната просвета основно образование се придобиваше след завършен VIII клас. Поради тази причина завършилите през учебната 2016/2017 година седми клас ученици са придобили основно образование, което им дава право да кандидатстват за стипендия от началото на учебната 2017/2018 година по реда на Постановление № 33 на МС от 15.02.2013 г. за условията за получаване на стипендии от учениците след завършено основно образование.Предоставените средства за стипендии за 2017 г. са разчетени на база брой ученици от IX до XII клас включително, за финансова, календарна година, поради което за учениците в VIII клас не са предвидени и предоставени средства за месеците октомври, ноември и декември.В тази връзка Ви  информирам, че ще бъдат предоставени допълнителни средства за стипендии за 2017 г. Допълнителните средства ще бъдат изчислени пропорционално за три месеца (октомври, ноември, декември) на базата на броя на учениците в VIII клас за учебната 2017/2018 година в дневна, индивидуална, комбинирана форма на обучение и при обучение чрез работа (дуална система на обучение) и размера на средствата за стипендии за един ученик, определен от Министерския съвет.

            Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

10.10.2017

две състезания по английски

Изх. № РУО1-23463/ 09.10.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация за две състезания по английски, организирани от фондация „Корпус за образование и развитие – КОРПлюС“.Моля информацията да бъде сведена до знанието на заинтересованите.

Приложения: съгласно текста.

            Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД