13.02.2018

Превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда

Изх. № РУО1 - 3691/13.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с постъпило писмо на МОН с вх. № РУО1 - 3555/09.02.2018 г., относно превенция на употребата на наркотични вещества в училищна среда, приложено Ви изпращам постъпила информация от Министерство на здравеопазването за одобрените програми и организациите, които могат да осъществяват тази дейност, на основание Наредба № 6 от 11 април 2014 г. за условията и реда за осъществяване на програми за превенция на употребата на наркотични вещества , издадена от Министерство на здравеопазването и Министерство на образованието и науката.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО –  СОФИЯ-ГРАД

(съгласно заповед №  РД02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО-София - град)

13.02.2018

Провеждане на Кампания „Поглед към доброто“, организирана от Сдружение „Аутизъм днес“

Изх. № РУО1-3689/13.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

 НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. № РУО1 – 3688/13.02.2018 г. от Сдружение „Аутизъм днес“, Ви уведомявам, че на 15.02.2018 г. от 12.30 ч. в 5 ОУ  "Иван Вазов" – София, ще се  проведе  Кампания "Поглед към доброто“ с гост-лектор Владимир Каролев.

Кампанията се провежда за трета поредна година, съвместно с  Регионално управление на образованието – София - град и Софийски ученически съвет, като цели възпитаване на добро у децата и учениците чрез срещите им с успели личности в различни области.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-406/06.02. 2018 г.

на началника на РУО – София-град/

13.02.2018

Обучение по БДП

 

Изх. № РУО1-3690/13.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-52/07.02.2018 г. на МОН, вх. №РУО1-3646/12.02.2018 г. и в изпълнение на Националната стратегия за подобряване на безопасността на движението по пътищата на Република България за периода 2011-2020 г. и нормативните актове в предучилищното и училищното образование, Ви уведомявам, че е необходимо да предприемете действия, както следва:

 • в предвидените часове за организиране на часа на класа за всички класове от VIII до XII клас да бъде включено обучение по безопасността на движението по пътищата (БДП) през втория учебен срок;
 • конкретните теми и дейности могат да се избират от класния ръководител, като се съобразяват с възрастта и интересите на учениците;
 • учебното съдържание по БДП се комбинира с учебното съдържание, с темите и дейностите от другите тематични области в зависимост от спецификата на обучението;
 • за постигането на очакваните резултати от обучението могат да се включат за участие представители на Пътна полиция, Института за пътна безопасност, Съюза на българските автомобилисти и Българския червен кръст.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед №РД02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

13.02.2018

Организиране и провеждане на областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас

 

Изх.№ РУО1 – 3626/12.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

В изпълнение на заповед № РД09-5411/12.10.2017 год. на министъра на образованието и науката, с утвърдени Правилата за организиране и провеждане на ученическите олимпиади и на националните състезания през учебната 2017/2018 година, във връзка със заповед № РД01-462/16.10.2017 г. на началника на РУО – София-град и с Регламента за организиране и провеждане на Националната олимпиада „Знам и мога“ за ученици от IV клас, Ви уведомявам, че областният кръг на олимпиадата „Знам и мога“ за учениците от IV клас ще се проведе на 24.02.2017 год. от 9:00 часа и ще е с продъжителност 2 учебни часа (80 минути).

До участие в областния кръг са допуснати всички ученици, получили не по-малко от 75% от максималния брой точки /50 т./ – 37,5 точки.

Домакини на олимпиадата са:

1. 1. СУ „Пенчо П. Славейков“, район „Оборище“, ул. „Стара планина” №11 – за учениците по приложен списък.

2. 112. ОУ „Стоян Заимов“, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ №60 – за учениците по приложен списък.

Директорът на всяко училище, от което има класирани ученици, следва да определи със заповед учител, който да  придружи учениците в деня на провеждане на олимпиадата  до 1. СУ/ до 112. ОУ. 

Учениците следва да се явят в 8:30 часа в училищата домакини и ще бъдат допускани срещу представяне на лична карта или ученическа книжка.

Квесторите следва да се явят в училищата домакини на 24.02.2018 г. не по-късно от 8:00 часа за инструктаж.

 Напомням, че съгласно разпоредбите на т.2 от Раздел V „Популяризиране на резултатите от олимпиадите“ на Приложение №1 към заповед № РД 09 – 5411/12.10.2017 г. на министъра на образованието и науката, учениците, които НЕ ЖЕЛАЯТ техните резултати да бъдат оповестявани публично, подават декларация, подписана от тях и от родител, преди провеждането на съответния кръг на всяка олимпиада, в който ще участват. Декларацията се предава на директора на училището, в което ученикът се обучава, а той – в РУО. В случай на наличие на декларации, подадени от родители на участници в областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“ в повереното Ви училище, моля същите да бъдат представени в РУО – София-град, в стая 422,  в срок до 16.02.2018 г.   

 

Приложение:

1. Списък на допуснатите ученици до областния кръг на олимпиадата „Знам и мога“.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-406/06.02. 2018 г.

на началника на РУО – София-град/

13.02.2018

Национално състезание по математика за ученици от профилирани гимназии и паралелки на СУ с чуждоезиков профил

Изх. № РУО1-3602/12.02.2018 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

Съгласно Заповед № РД 09-5411/12.10.2017 г. на Министъра на образованието и науката, с която са определени Изискванията по организирането и провеждането на ученическите олимпиади и национални състезания, Приложение № 3, през учебната 2017/2018 година, на 23, 24 и 25 март 2018 година в Луковит ще се проведе традиционното НАЦИОНАЛНО СЪСТЕЗАНИЕ ПО МАТЕМАТИКА ЗА УЧЕНИЦИ ОТ ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПАРАЛЕЛКИ НА СУ С ЧУЖДОЕЗИКОВ ПРОФИЛ.

Регламентът на състезанието може да намерите на страницата на Министерството на образованието и науката в рубриката Олимпиади и състезания.

Състезанието ще се проведе в СУ „Алеко Константинов“ – Луковит. Състезанието е индивидуално и в него могат да участват ученици от VIII до XII клас. Национално жури подготвя състезателните теми и организира проверката и оценката на писмените работи.

За учениците от XII клас състезанието е анонимно. Резултатите на първенците от XII клас могат да се признават за оценки по математика на конкурсните изпити по решение на висшите учебни заведения.

На закриването на състезанието ще присъства Мария Габриел – еврокомисар по цифрова икономика и общество, която ще проведе разговор с учениците във връзка с цифровизацията на ЕС, киберсигурността и авторските права. Тя ще награди и първенците от състезанието.

Състезанието е включено в Програмата с мерки за закрила на деца с изявени дарби по чл.11, ал.1 на Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби, според която учениците, класирани на І, ІІ и ІІІ място могат да ползват право на едногодишна стипендия.

Училищата сами заявяват нощувките. Нощувките са организирани в:

Хотел „Дипломат Плаза“ – Луковит - 160 места

Хотел „Дипломат Парк“ –  Луковит - 98 места:

По въпроси, свързани с настаняването на участниците може да се обръщате към Радослав Хитов, директор на ПЕГ „Екзарх Йосиф I“ – Ловеч.

Заявките (Приложение 1) за участие да се изпратят най-късно до 09.03.2018 г. на адрес: 5500 Ловеч, ул. “Търговска” № 43,РУО – Ловеч                                          

За Таня Ичева – ст. експерт по математика

Към всяка заявка да бъде приложен списък по образец (Приложение 2) с трите имена на участниците по класове.

Приложение 1 и Приложение 2 изпращайте и на ел. поща на Т. Ичева [email protected]  и на Радослав Хитов  [email protected]

За да бъде законосъобразно публичното оповестяване на резултатите от състезанието, трябва да бъде дадено изрично информирано съгласие на законните представители на учениците, съгласно разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от ЗЗЛД. В тази връзка Ви изпращам Декларация за информирано несъгласие (Приложение 4), която ръководителите на отборите да представят попълнена при регистрацията.

Телефони за информация: 068/603 808, 0888537258; 0879800839 – Т. Ичева, Радослав Хитов – 0879590410 – по въпроси, свързани с настаняването.

 

Приложение:

 1. Заявка за участие (Приложение 1)
 2. Списък  на участниците (Приложение 2)
 3. Програма за състезанието
 4. Декларация за информирано несъгласие от родителите на учениците
 5. Разписание на автобусите от и до Луковит

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

/съгласно заповед №РД02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

13.02.2018

Обучения по предприемачество, финансова грамотност, дигитални компетентности и умения за работа

 

Изх. № РУО1-3660/12.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-3031/06.02.2018 г. от Джуниър Ачийвмънт България Ви уведомявам, че е подписано споразумение за сътрудничество с Министерство на образованието и науката, с което продължава партньорството за модернизиране на училищното образование чрез програми по предприемачество, финансова грамотност, дигитални компетентности и умения за работа. Информация за условията и форма на заявка за включване в обученията може да намерите в приложенията към писмото.

Сроковете за регистрация за обученията са, както следва:

 • за февруари месец е до 16.02.2018 г.вкл.
 • за март месец е до 09.03.2018 г.вкл.

Приложения: Информация за предлаганите обучения

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ- ГРАД

/съгласно заповед № РД 02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО - София-град/

12.02.2018

Изготвяне на заявки за безвъзмездно ползване на учебници и учебни комплекти за учебната 2018/2019 година

Изх. № РУО1-3641/12.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на графика на дейностите за осигуряване на безвъзмездно ползване за учебната 2018/2019 година на учебници и учебни комплекти от учениците в I, II и IV клас и на учебници за учениците в V и VI клас Ви напомням, че в срок до 23.02.2018 г. следва да бъдат готови заявките на всяко училище.

С цел подкрепа на качествената преподавателска работа на педагогическите специалисти, следва да изготвите заявките, след като учителите по съответните учебни предмети са направили своя информиран избор на учебник.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

(съгл. заповед № РД02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО – София-град)

12.02.2018

Тежестта на ученическите раници

 

Изх. № РУО1-3585/12.02.20178 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо №9105-61/09.02.2018 г., вх. №РУО1-3566/09.02.2018 г., Ви уведомявам, че в училищното образование, съгласно Закона за предучилищното и училищното образование, се ползват учебници и учебни помагала. Може да се ползват и учебни комплекти, одобрени от министъра на образованието и науката. Учебният комплект включва учебник и едно или няколко учебни помагала, създадени в единна система.

Съдържанието на учебника по учебен предмет от общообразователната подготовка, който е одобрен от министъра на образованието и науката и се използва в системата на училищното образование, отговаря напълно на съответната учебна програма по отношение на учебното съдържание (теми, компетентности като очаквани резултати от обучението по съответните теми, нови понятия). Одобрените от министъра на образованието и науката учебници и учебни комплекти са достатъчни за постигане от учениците на компетентностите като очаквани резултати от обучението за класа, заложени в учебната програма. Практиката показва, че препоръчаните от учителя допълнителни учебни помагала, които учениците трябва да носят за работа в час, увеличават тежестта на ученическата раница. Нейната тежест и начин на носене може да окажат влияние върху здравето им, като най-податливи към неправилна стойка, към гръбначни изкривявания и към заболявания, засягащи опорно-двигателната система, са учениците в начален и прогимназиален етап в системата на училищното образование (I-VII клас).

В тази връзка препоръчвам за осъществяване на училищната подготовка в учебния час да се използват само одобрените от министъра на образованието и науката учебници и учебни комплекти. В случаите когато към учебния комплект има одобрено повече от едно учебно помагало, учениците да носят само необходимото за конкретния учебен час.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

/съгласно заповед №РД02-406/06.02.2018 г.

на началника на РУО – София-град/

12.02.2018

Интерактивна изложба на немски език.

 

Изх. № РУО1-3586/ 12.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Предоставям на Вашето внимание информация относно интерактивна изложба „Германия – страна на откриватели“, която Гьоте-институт България ще представи от 19 февруари до 07 март 2018 г. в София, ул. „Будапеща“ №1.Изложбата представя световно значими германски открития в областите информатика, енергия, мобилност, комуникация, медицина, оптика и материали. За всяка област са представени експонати, които са обяснени и онагледени чрез снимки и текстове. Филми и аудио-станции допълват експозицията.Изложбата има собствен сайт  http://www.goethe.de/lhr/prj/ede/deindex.htm?wt_sc=erfinderland който предлага допълнителна информация, игри, видеа и разнообразни учебни материали за изучаващите и преподаващите немски език и учебни предмети на немски език. Изложбата е отворена за посещения от ученически класове, като за целта са подготвени рали със задачи и онлайн викторина. За групови посещения е необходимо да подадете предварителна заявка на електронен адрес [email protected] или на

тел. 02 939 0111.

Приложение:

1. Покана.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

ИНЖ. ЗЛАТКА ИВАНОВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

/съгласно заповед № РД02-406/ 06.02.2018 г. на началника на РУО – София-град/

12.02.2018

Изложение на „Световно образование“, февруари 2018 г.

 

Изх. № РУО1- 3330/08.02.2018 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо вх. № РУ0 1-2273/29.01.2018 г. от Интеграл Образователни програми ООД и реализиране на проект „Световно образование“, Ви уведомявам, че в периода 17–18 февруари 2018 г. в София, хотел „Маринела“ от 10 до 17 часа ще бъде направено изложение, посветено на висшето образование в България и чужбина, както и на езиковите ваканции. Мотото на изложението е „Образование на 360 градуса“.

Учителите и учениците ще имат възможност да се срещнат лично с представители на над 100 учебни заведения от Европа и САЩ, както и на български университети и езикови центрове, за да научат подробности относно условията за прием и възможностите за финансиране на обучението им в чужбина и България.

Регистрацията на учениците за изложението е безплатна и става през сайта на проекта „Световно образование” www.world-education.eu  или www.integral.bg.

На посочените електронни адреси, можете да получите и допълнителна информация за контакти, акцентите на Световно образование за февруари 2018 г. и възможностите за партньорство

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД