18.08.2017

Материали за ДЗИ

Изх. № РУО 1-19302/18.08.2017г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,  

 

 

На 24.08.2017 г. (четвъртък ), В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 5 ЕТАЖ, ще получите изпитните материали за ДЗИ, съгласно следния график:

 

11:00-11:30 ч. – училища с код по ДЗИ: 4023; 4025; 4101; 4119; 4143 и 4146;

11:30-12:00 ч. – училища с код по ДЗИ: 4020; 4027; 4032; 4034; 4040; 4047;

12:00-12:30 ч. – училища с код по ДЗИ: 4078; 4080; 4114; 4138;4063.

 

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

Моля за спазване на графика.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

18.08.2017

Готовността за откриване на учебната 2017/2018 г.

Изх. № РУО1- 19300/ 18.08.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН с изх. № 9105-257/17.08.2017 г. и вх. № РУО1-19219/17.08.2017 г.и във връзка с готовността за откриване на учебната 2017/2018 г. е необходимо в срок до  28.08.2017 г. /понеделник/ да попълните приложения формуляр.

Разчитам на Вашата коректност относно посочения срок и пълнота на съдържателния обхват!        

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

18.08.2017

Документацията по проект „ТВОЯТ ЧАС“

Изх. № РУО1-19293/18.08.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН вх.№РУО1-19213/17.08.2017 г. Ви информирам, че към документацията на проекта във Вашето училище, за ръководителите на групи, които са физически лица е необходимо да разполагате с документи, удостоверяващи наличието на професионален опит (напр. трудова книжка, осигурителна книжка, копие на граждански договори, референции от работодател или длъжностна характеристика)

Освен документите, доказващи професионален опит, е необходимо да имате и документи, удостоверяващи професионална квалификация или педагогическа правоспособност на лицата.

За лицата, които са ръководители на групи в областта на спорта е необходимо да разполагате с документ, удостоверяващ вписването на лицето в Националния регистър на спортно-педагогическите кадри, издаден от министъра на физическото възпитание и спорта по Наредба №2 за професионалната правоспособност и квалификация на спортно-педагогическите кадри, издадена от министъра на физическото възпитание и спорта.Тези документи ще бъдат проверявани при извършването на проверки на място в училището от Управляващия орган и от Екипа за управление на проекта.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

18.08.2017

Зaповед учебници и учебни помагала II клас и в VI клас

Изх. № РУ01-19277/18.08.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

ДЪРЖАВНИТЕ, ОБЩИНСКИТЕ И ЧАСТНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

 

Във връзка с дейностите по осигуряване на учебници и учебни комплекти за безвъзмездно ползване от учениците във II клас и в VI клас в държавните, общинските и частните училища, приложено Ви изпращам Заповед № РД 09-3382/16.08.2017 г. на министъра на образованието и науката за сведение и изпълнение.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

18.08.2017

Лятно училище по проект EEOBSS

Изх. № РУО1-19246 /17.08.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР

 

Уведомявам Ви, че с писмо вх.№ РУО1-19147/16.08.2017 г. от Българска Академия на Науките, Институт за космически изследвания и технологии, подписано от проф. д-р инж. Лъчезар Филчев, ни информира, че в периода 8-12 септември 2017 в 7-мо СУ "Кузман Шапкарев" в гр. Благоевград ще се проведе лятно училище по проект EEOBSS. Обучението ще е по приложение на съвременни геоинформационни технологии за анализ и оценка на спътникови изображения на Земята. Участниците (ученици от 10-12 клас) ще имат възможност да се запознаят с теоретичните основи на наблюдението на Земята от Космоса; технологиите GNSS, GPS и Galileo; методите за предварителна обработка и класификация на спътникови изображения, както и приложението на методите и данните от наблюдението на Земята при изследване на климатичните промени и екосистемните услуги. Всички участници ще получат сертификати, които са атестат за извънкласни дейности при кандидатстване в наши и чужди университети. Желаещите да участват трябва да подадат до 30.08.2017 г. на имейл [email protected] мотивационно писмо в свободен текст (на български и английски език), придружено от Препоръка от класния ръководител.

Резултатите от кандидатурите ще бъдат обявени на сайта на проекта (http://eeobss.space) на 31.08.2017 г. За част от одобрените кандидати в затруднено материално положение е възможно покриване на пътните разходи (до и от мястото на провеждане на мероприятието). За целта в мотивационното писмо трябва да се опише необходимостта от поемане на разхода.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

17.08.2017

Събития, инициативи и обучения, организирани от катедра „Информатика и икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ и ИКТ Клъстер – Варна

Изх. № РУО1-19248/17.08.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-19216/17.08.2017 г., приложено Ви изпращам  график на предстоящите събития, инициативи и обучения, организирани от катедра „Информатика и икономика“ на ВСУ „Черноризец Храбър“ и ИКТ Клъстер – Варна в периода септември-октомври 2017 г.  

Събитията, инициативите и обученията имат насоченост към учители по Информатика и ИТ.

За допълнителна информация: тел. 0888 793 785, e-mail: [email protected], доц. Д-р Галина Момчева

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

17.08.2017

Доставка на задължителната документация

Изх. № РУО1-19183/16.08.2017 г.

 

ДО

ВСИЧКИ ДИРЕКТОРИ

НА ОБРАЗОВАТЕЛНИ ИНСТИТУЦИИ

В СОФИЯ-ГРАД

 

Относно: разпространение на документите от училищна документация за началото на учебната 2017/2018 година

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Поради технически проблеми в печатницата са възможни промени в графика за доставка на задължителната документация. Изпращаме Ви примерен график, изготвен от разпространителите.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

16.08.2017

Mатериалите за провеждане на ДЗИ

Изх. № РУО 1-19125/16.08.2017г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ

НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В 12 КЛАС И УЧИЛИЩАТА,

В КОИТО ЩЕ СЕ ПРОВЕЖДАТ ДЗИ

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

На 17.08.2016 г. (четвъртък ), В ЗАСЕДАТЕЛНАТА ЗАЛА НА 5 ЕТАЖ, ще получите материалите за провеждане на ДЗИ (пликове, хартия за чернова, списъци на зрелостници, списъци на квестори, писма за оценители), съгласно следния график:

 

10:00-11:00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4001 до 4033

11:00-12:00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4034 до 4070

12:00-13:00 ч. – училища с код по ДЗИ от 4071 до 4104

13:30-14:30 ч. – училища с код по ДЗИ от 4105 до 4141

14:30-15:30 ч. – училища с код по ДЗИ от 4142 до 4198

При невъзможност за получаване на материалите от директора на училището, моля материалите да бъдат получени от упълномощено от Вас лице.

 

Моля за спазване на графика.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

16.08.2017

Книга - помагало „Природни бедствия и екологични катастрофи – възникване, последици и защита“

Изх. № РУО1 - 19109/15.08.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Уведомявам Ви, че с писмо вх.№ РУО1-18905/11.08.2017 г. от Българска Академия на Науките, Институт за космически изследвания и технологии, подписано от проф. д-р инж. Гаро Мардиросян, Проф. Бойко Рангелов, проф. Атанас Близнаков, ни информират, че е издадена книга - помагало „Природни бедствия и екологични катастрофи – възникване, последици и защита“. Книгата е предназначена предимно за учащи се в прогимназиален етап, като нивото на изложението е съобразено с тяхната подготовка.

 

С оглед на изложеното Ви предоставям връзки за контакт с авторите в лицето на проф. д-р инж. Гаро Мардиросян: тел 02 988 35 03, 0888 988 378, 0878 972 873, e-mail: [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД 

15.08.2017

Правила за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предучилищното и училищното образование“ за 2017 г.

Изх. № РУО1- 19062/ 15.08.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕНА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо с № 9105-246/08.08.2017 г. на Министерство на образованието и науката и вх. №РУО1-18869/10.08.2017 г. Ви уведомявам, че на сайта на  Министерството на образованието и науката са публикувани Правила за изпълнение на Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в предучилищното и училищното образование“ за 2017 г. Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД