24.11.2017

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА, УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

Изх. № РУОПР-757/24.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

УЧАСТВАЩИ В ПРОЕКТ „ТВОЯТ ЧАС“

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с дейностите по осъществяване на проект „Твоят час“ през учебната 2017/2018 година Ви информирам за следното:

-          До 17:00 часа на 27.11.2017 г. (понеделник) трябва да сте генерирали Програмата на Вашето училище по проекта, като приложите училищния механизъм и заповедта за утвърждаването му за настоящата учебна година. При изготвянето на Програмата трябва внимателно да проследите броя на заложените часове на ден. При групите за обучителни затруднения в един ден с една група могат да се проведат до 2 часа, а за групите по интереси в един ден могат да се проведат до 4 часа. Ръководителите на групи могат да водят до 4 часа на ден.

-          Сумите за закупуване на електронни продукти и абонаментите и/или лицензите за тях ще бъдат верифицирани само за времето на действие на групата, за която са закупени. При качване на разходооправдателните документи за тези материали трябва да отразите в системата сумата, която се отнася за периода на работа на групата.

-          При включването на ученици в групите внимателно проследявайте датата на включване да съвпада с първата дата на дейност на групата.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

24.11.2017

Информация за действащите детски и младежки училищни вокални състави

 

Изх. № РУО1-27910/24.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на Сдружение “ ВИВА ЛА МУЗИКА“ постъпило в РУО- София- град с вх. №РУО1-27736/22.11.2017 г., с искане за информация за действащите детски и младежки училищни вокални състави за учебната 2017/2018г.,  моля в срок до 14 часа на 28.11.2017 г. да попълните приложената справка.

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfitkHHNsKK4nFqRBun1I1RBcbB8bvvJno_ggBphyShxe3kqA/viewform?usp=sf_link

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

24.11.2017

Педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“

 

Изх. №РУО1-27797/23.11.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА  

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с изпълнение на Годишния план на РУО – София-град за учебната 2017/2018 година, Ви уведомявам, че на 04.12.2017 г. (понеделник) от 12:20 часа в 30. СУ „Братя Миладинови“, бул."Александър Стамболийски" №125-А, ще се проведе открита педагогическа практика с начални учители на тема: „Прилагане на учебната програма по математика в IV клас, с оглед повишаване постиженията на учениците при провеждане на НВО“.

Моля, да уведомите учителите от повереното Ви училище и при проявен интерес да осигурите тяхното присъствие, без да се нарушава учебния процес.

Регистрация на посочения линк, срок до 29.11.2017 г.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfSqz6m9hLHdgZ7siD2ruKYqzm8rbiXYB7Gs8BZys09bm6O9A/viewform?usp=sf_link

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО СОФИЯ-ГРАД

23.11.2017

Важна информация на сайта на МОН в рубрика Програми и проекти в 9. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА "ИКТ в системата на ПУО"

 

Изх. № РУ01-27704 /22.11.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с писмо на МОН № РУО1-27512/20.11.2017 г., Ви уведомявам, че на сайта на МОН в рубрика Програми и проекти в 9. НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ (ИКТ) В СИСТЕМАТА НА ПРЕДУЧИЛИЩНОТО И УЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ” (https://www.mon.bg/?go=page&pageId=13&subpageId=1375) има подрубрика „ВАЖНА информация за класираните участници по Национална програма „Информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в системата на предучилищното и училищното образование“ за 2017 г.“ В нея е публикувана информация както за всички класирани участници, така и декларациите по образец, които трябва да бъдат попълнени и подписани от всички директори на класирани училища и детски градини заедно с отчетните документи.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

23.11.2017

Kонкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици

Изх. № РУО1-27691/22.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В изпълнение на Годишния план за учебната 2017/2018 г., РУО – София-град организира конкурс за добри педагогически практики на учители по чужди езици на тема „Творчески подход в чуждоезиковото обучение, с оглед повишаване на постиженията на учениците при провеждане на ДЗИ“. За участие в конкурса се допускат действащи учители по чужд език, които преподават в гимназиален етап в общински, държавни и частни училища на територията на област София-град.

Педагогическите практики ще бъдат оценявани по регламент, изготвен от комисия, назначена със заповед на началника на РУО – София-град.

Учителите, желаещи да се включат, следва да попълнят и изпратят приложената регистрационна форма на електронен адрес [email protected] до 15.12.2017 г.

 

Приложения:

  1. Регламент на конкурса.
  2. Регистрационна форма.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО –

СОФИЯ-ГРАД

23.11.2017

Доставка на принтерна хартия за обезпечаване на нуждите на училищата

Изх. № РУО1-27796/ 23.11.2017 г.

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА УЧИЛИЩА

ПРОВЕЖДАЛИ ДЗИ И НВО

ЗА УЧЕБНА 2016/2017 Г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Във връзка със сключен договор за доставка на принтерна хартия за обезпечаване на нуждите на училищата, провеждащи Национално външно оценяване и Държавни зрелостни изпити на територията на София-град за учебната 2016/2017 година, Ви уведомявам, че в периода от 24.11.2017 г. до 08.12.2017 г. следва да получите принтерна хартия от координатора за Вашия район по приложен списък, съдържащ разпределението на хартията по училища. При получаване на хартията следва да бъдат подписани приемателно-предавателни протоколи между Вас и училището координатор за района.

 

Приложения:

  1. Списък на училищата координатори.
  2. Списък с разпределението на хартията по училищата от района са предоставени на училищата координатори.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД

 

22.11.2017

Заповед № РД 01-570/ 21.11.2017 г. на началника на РУО –София-град относно организацията и провеждането на изпитни сесии на ученици

 

Изх. № РУО1-27686/22.11.2017 г.

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА,

В КОИТО СЕ ОБУЧАВАТ УЧЕНИЦИ В САМОСТОЯТЕЛНА,

ЗАДОЧНА И/ИЛИ ИНДИВИДУАЛНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ  

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение заповед № РД 01-570/ 21.11.2017 г. на началника на РУО –София-град относно организацията и провеждането на изпитни сесии на ученици, които се обучават в самостоятелна, задочна и/или индивидуална форма на обучение. 

Приложение:

Заповед № РД 01-570/ 21.11.2017 г. на началника на РУО –София-град 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА,

НАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

 

 

22.11.2017

Кандидатстване за иновативно училище за учебната 2018/2019 г.

 

Изх. № РУО1-27562/21.11.2017 г.  

 

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СОФИЙСКИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с положителна резолюция на министъра на образованието и науката, в срок до 31.01.2018 г. може да подавате училищни проекти за кандидатстване за иновативно училище за учебната 2018/2019 година на адрес: https://ischools.bg.

Училищните проекти се подават единствено чрез електронен формуляр. За улеснение на кандидатите е предоставен работен документ, който е аналогично копие на електронния формуляр.

На горепосочения адрес са публикувани и Насоки за кандидатстване за включване в мрежата на иновативните училища в България за учебната 2018/2019 година.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ – ГРАД

22.11.2017

Обучителен семинар за учители на тема „Дислексията – предизвикателство пред преподавателя“

 

Изх. № РУО1-27605/ 21.11.2017 г. 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА

СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА  

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР, УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

Предоставям на Вашето внимание информация относно обучителен семинар за учители на тема „Дислексията – предизвикателство пред преподавателя“ с лектори доц. д-р Екатерина Тодорова – декан на Бакалавърски факултет и преподавател в департамент „Здравеопазване и социална работа“ на Нов Български Университет, и Кристина Костова – създател на единствения шрифт, предназначен за хора с дислексия в България, „ADYS“.

Семинарът ще се проведе на 01.12.2017 г. от 13:00 ч. в Нов Български Университет, ул. „Монтевидео“ № 21, корпус 1, 310-та аудитория „Проф. Петър Мутафчиев“.

Моля да информирате заинтересованите учители.

 

Приложение: Покана.

 

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО - СОФИЯ-ГРАД

22.11.2017

Работна среща за самостоятелна и задочна форма на обучение

 

Изх.№РУО1-27679/22.11.2017 г.

 

ВАЖНО!!

 

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА,

ОСЪЩЕСТВЯВАЩИ ОБУЧЕНИЕ В

САМОСТОЯТЕЛНА И ЗАДОЧНА ФОРМА НА ОБУЧЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

 

Във връзка с организацията на предстоящите изпитни сесии за учениците, обучаващи се в самостоятелна и задочна форма на обучение ще се проведе работна среща на 23.11.2017 г. от 9:00 часа в заседателната зала на V етаж на РУО – София-град.

Присъствието Ви е задължително!

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВА

НАЧАЛНИК НА РУО

СОФИЯ-ГРАД