29.09.2017

Националния конкурс за поезия, проза и песен „Поезия и песен на Балкана“

Изх. № РУО1-22543/28.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,В прикачени файлове Ви изпращам статут и заявка за участие в Националния конкурс за поезия, проза и песен „Поезия и песен на Балкана“, организиран от Община Дряново и НЧ „Развитие-1869“, който ще се проведе на 18 и 19 октомври в гр. Дряново.Моля да информирате учителите и учениците  от Вашето училище.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.09.2017

ДУБЛИРАНИ деца/ученици

Изх. № РУО1- 22589/29.09.2017г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка писмо от МОН относно съгласуването и утвърждаването на информацията в Списък–образец № 1 и Списък–образец № 2, получено по електронната поща на РУО – София-град с вх.№ РУО1 –22424/27.09.2017г., с искане за максимална пълнота и точност при въвеждането на данните на учениците и децата, моля да бъдете прецизни в попълването на информацията. При установяване на ДУБЛИРАНИ деца/ученици грешките да бъдат отстранявани в процеса на работа, за да  може данните в НЕИСПУО да бъдат точни.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.09.2017

47та Национална конференция на учителите по химия

Изх. № РУО1-22593/29.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че с писмо с вх.№ РУО1-21906/19.09.2017 г., Софийски университет „Св. Климент Охридски“, информира, че в периода 27.10.2017 г.  – 29.10.2017 г. в град Благоевград ще се проведе 47та Национална конференция на учителите по химия с международно  участие на тема: „Добри практики и изследвания в химическото образование: наблюдения, опити, уроци, извънкласни дейности.“Тематичните направления са следните:Развитие на природонаучна грамотност и ключови умения чрез обучение по химия.Експериментът в природонаучното образование: от началното училище до университета.Учебната среда в българското природонаучно и химично образование: реалности и възможност за промяна.На конференцията ще бъдат раздадени годишните награди за учители по химия от Международна фондация “Св.Св. Кирил и Методий“.За повече информация можете да посетите сайтa на конференцията.Приложено Ви изпращам текстов файл с всички документи на конференцията. 

29.09.2017

Входното равнище на функционалната грамотност

Изх. № РУО1-22601/ 29.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо № РД-12-364/ 15.09.2017 г. от ЦОПУО, наше писмо с изх. № РУО1-21713/ 18.09.2017 г., Ви уведомяваме, че тестирането за установяване на входното равнище на функционалната грамотност на всички ученици в IX клас за регион София-град ще се проведе на 05.10.2017 г., четвъртък, с начало 12,15 ч.Необходимия инструментариум ще получите с този текст – съдържателна рамка и лист за отговори в два варианта - вариант 1 и вариант 2; на интернет страницата на РУО – София-град на 05.10.2017 г. в 11,45 ч. – двата варианта на теста, и на електронната поща на училището на 05.10.2017 г. – ключ с верните отговори, указание за кодиране и критерии за оценяване на задачите със свободен отговор, скала за преобразуване на точките в цифрова оценка и примерна структура за анализиране на данните от теста. Паролата за отключване на изпитните материали ще получите на електронната поща на училището.

Необходимо е да създадете организация за провеждането на тестирането на входното равнище на функционалната грамотност на всички ученици в IX клас.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.09.2017

Нови наредби

Изх. № РУО1-22674/29.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че в ДВ, бр. 78 от 2017 г. са обнародвани Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование и Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 11 от 2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

29.09.2017

международно оценяване на учениците – PISA през 2018 г.

Изх. № РУО1-22577/ 29.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо на МОН № 9105-310/25.09.2017 г. с вх. № РУО1-22343/26.09.2017 г., относно провеждане на обучение на учители, които ще участват в изследване по програмата за международно оценяване на учениците – PISA през 2018 г. и на експерти от регионалните управления на образованието, Ви уведомявам, че СА АКТУАЛИЗИРАНИ списъците на участниците в обученията за област София-град ще се проведат в периода 02.10. – 04.10.2017 г. в Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ - град Банкя. Учителите от София-град ще се обучават в 2 групи.Обучението на първата група от 35 участници /учители и експерти/ от област София-град ще започне на 02.10.2017 от 9.00 часа и ще завърши в 18.00 часа на 03.10.2017 г. Обучението на втората група ще започне в 14.00 часа на 02.10.2017 г. и ще завърши в 12.30 часа на 04.10.2017 г.Необходимо е всички участници да попълнят приложеното удостоверение и да го прeдадат лично на организаторите по време на обучението.

Наложително е да осигурите присъствието на учителя/ите от Вашето училище в обученията.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.09.2017

обучение на тема „Работа с деца с проблеми в поведението. Предизвикателно поведение.“

Изх. № РУО1-22296/26.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР / УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. № РУО1 -21741/18.09. 2017 г., Ви информирам, че Сдружение за педагогическа и социална помощ за деца ФИЦЕ - България организира на 12 и 13 октомври 2017 г. в гр. Своге обучение на тема „Работа с деца с проблеми в поведението. Предизвикателно поведение.“, насочено към учители, възпитатели, ресурсни учители, психолози и др. специалисти с интерес към проблематиката.

Приложение: Покана за обучението и Регистрационна форма

28.09.2017

подписване на Карта за оценяване на резултатите от труда на директора

Изх. №  РУО1- 22550/28.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕНА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда,  Ви уведомявам, че на 02.10.2017 г. от 15:30 ч. до 17:30 ч. е необходимо да се явите в РУО – София-град при старши експерта по организация на средното образование за Вашия район за подписване на Карта за оценяване на резултатите от труда на директора.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.09.2017

Кампанията „Поглед към доброто“

Изх.  РУО – 22543/28.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОРВъв връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 22450/28.09.2017г., Ви информирам за покана на предстоящата шеста среща от кампанията „Поглед към доброто“, която ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10.00 ч. в Пето основно училище, ул. С. Радев № 31, организиранa от Сдружение „Аутизъм днес“.Събитието цели  осигуряване на по-добър живот на децата с аутизъм, социалното им включване и апелира за по-толерантно отношение на обществото към аутистичните личности.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.09.2017

Конкурс за ученическа рисунка на тема „Пътят и аз"

Изх.№РУО1 -22314/26.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАДЪРЖАВНИ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

      Във връзка с писмо на МОН № 9105-307/25.09.2017 г. и вх.№РУО1-22145/25.09.2017 г.,  Ви уведомявам, че предстои провеждането поредното издание на конкурс за ученическа рисунка на тема „Пътят и аз", организиран от "Рено Нисан", град София, както и разпространение на брошура във връзка със стартирането на образователна кампания „Безопасност и мобилност за всички", свързана с безопасността на пътя, както и организиране на пътуваща изложба с рисунки, наградени в конкурса през 2017 г. на тема, „Пътят и аз". Партньори на кампанията са Детският научен център „Музейко" и МОН. Предоставените безплатни обучителни материали по пътна безопасност са разработени от педагози и от технически експерти в „Рено". В брошурата са посочени линковете, чрез които могат да се свалят - http://safetyforall-bg.com/pomagala, http://safetyforall-bg.com/mobilno. Помагалата на тема „Пътят и аз" са насочени за ползване от учениците от I до V клас и техните класни ръководители.

Конкурсът за детска рисунка на тема „Пътят и аз"' е с краен срок на получаване на творбите - 30 април 2018 г. Журирането на рисунките ще се проведе за две възрастови групи - от I до II клас и от III до V клас. Идеята за рисунката и реализацията й ще се осъществят в екип, съставен от по 3 деца. По покана от организаторите през май 2018 г. на авторите на отличените творби ще бъдат връчени материални награди на специална церемония в Детския научен център „Музейко".

Ще бъде представена пътуваща изложба от 16 рисунки на отличени ученици от провелия се през 2017 година конкурс на тема „Пътят и аз". Изложбата ще бъде експонирана във всяко едно от избраните от организаторите (на случаен принцип) 20 училища от страната в период от една седмица. Движението на изложбата ще се осъществява по предварително изготвен списък на училищата, като разходите по транспортирането са за сметка на организаторите. От училищните екипи ще е необходимо съдействие при получаване на рисунките, експонирането им, демонтирането им и организиране на изпращането им до следващото по ред училище от списъка.

Приложение: Съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД