28.09.2017

подписване на Карта за оценяване на резултатите от труда на директора

Изх. №  РУО1- 22550/28.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕНА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с реализиране на условията и реда за определяне на допълнителното трудово възнаграждение за постигнати резултати от труда на педагогическия персонал по Наредба № 4 от 20.04.2017 г. на МОН за нормиране и заплащане на труда,  Ви уведомявам, че на 02.10.2017 г. от 15:30 ч. до 17:30 ч. е необходимо да се явите в РУО – София-град при старши експерта по организация на средното образование за Вашия район за подписване на Карта за оценяване на резултатите от труда на директора.

 

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.09.2017

Кампанията „Поглед към доброто“

Изх.  РУО – 22543/28.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОРВъв връзка с писмо с вх.№ РУО1 – 22450/28.09.2017г., Ви информирам за покана на предстоящата шеста среща от кампанията „Поглед към доброто“, която ще се проведе на 29.09.2017 г. от 10.00 ч. в Пето основно училище, ул. С. Радев № 31, организиранa от Сдружение „Аутизъм днес“.Събитието цели  осигуряване на по-добър живот на децата с аутизъм, социалното им включване и апелира за по-толерантно отношение на обществото към аутистичните личности.

 Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.09.2017

двудневно обучение за учители от всички образователни степени

Изх. №  РУО 1-22298/26.09.2017 г.                           

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ  УЧИЛИЩА              

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО , УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,     

Във връзка с постъпило писмо в РУО - София-град с вх. № РУО1 - 21877/19.09.2017 г.  от г-жа Надежда Дерменджиева - изпълнителен директор на  Български фонд за жените, Ви уведомявам за организиране на двудневно обучение за учители от всички образователни степени  по  темата за домашно насилие с цел превенция на агресията в училище. Обучението е целодневно и ще се проведе на 12 и 13.10.2017 г. в „Есенс център“  на ул. „6 септември“ - гр. София.За да  заявите участие е необходимо  да изпратите кратко представяне на опита Ви като учител (до половин страница) и мотивация  за включване в семинара. Поради ограничения брой участници, с предимство ще се ползват  ранните заявки, силна мотивация и учители на ученици от V до XII клас (предвид спецификата на обучението). Организаторите ще се свържат допълнително с всички заявили желание за участие за предоставяне на повече информация относно програмата на обучението, точния час и място на провеждането му.Двудневният семинар НЕ носи кредити на участниците. На всички присъстващи ще бъдат издадени сертификати за обучение, които ще удостоверят придобити познания и компетенции по темата „Домашно насилие“. Срокове за заявка за участие: 20 септември – 10 октомври 2017 г. Документите за записване изпращайте на [email protected].  За допълнителна информация  можете да се свържете на тел.: 02 986 47 10. 

28.09.2017

Правила за изготвяне на Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците

Изх. № РУО1-22064/21.09.2017 г.

 ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И НА ЦЕНТРОВЕ ЗА ПОДКРЕПА НА ЛИЧНОСТНОТО РАЗВИТИЕ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-304/18.09.2017 г., регистрирано с вх. № РУО1-21882/19.09.2017 г., Ви уведомявам, че със заповед № РД 09-5190/12.09.2017 г. на министъра на образованието и науката са утвърдени Правила за изготвяне на Националния календар за изяви по интереси на децата и учениците, както и за провеждането на изявите.Правилата са публикувани на електронната страница на МОН в раздел „Олимпиади и състезания“.

Приложение: Правила.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.09.2017

конкурс на тема „Магията на красотата“

Изх. № РУО1-22463/ 28.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА ВСИЧКИ УЧИЛИЩАУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Моля да запознаете учителите и учениците от Вашето училище с регламента на конкурс на тема „Магията на красотата“, свързан с творчеството на Йордан Йовков.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

28.09.2017

провеждане на обучение на учители, PISA през 2018 г.

Изх. № РУО1-22405/27.09.2017 г.

СПЕШНО!!!

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо на МОН № 9105-310/25.09.2017 г. с вх. № РУО1-22343/26.09.2017 г., относно провеждане на обучение на учители, които ще участват в изследване по програмата за международно оценяване на учениците – PISA през 2018 г. и на експерти от регионалните управления на образованието, Ви уведомявам, че обученията за област София-град ще се проведат в периода 02.10. – 04.10.2017 г. в Национален център за повишаване квалификацията на педагогическите специалисти /НЦПКПС/ - град Банкя. Учителите от София-град ще се обучават в 2 групи.Обучението на първата група от 35 участници /учители и експерти/ от област София-град ще започне на 02.10.2017 от 9.00 часа и ще завърши в 18.00 часа на 03.10.2017 г. Обучението на втората група ще започне в 14.00 часа на 02.10.2017 г. и ще завърши в 12.30 часа на 04.10.2017 г.Необходимо е всички участници да попълнят приложеното удостоверение и да го придадат лично на организаторите по време на обучението.

Моля да подсигурите присъствието на всички учители в обученията!

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.09.2017

„Европейски ден на спорта в училище - European School Sport Day“

Изх. № РУО1-22245/25.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Във връзка с писмо на МОН № 9105-135/ 15.09.2017 г., вх. № РУО1-21585/ 151.09.2017 г. Ви уведомявам, че нa 29.09.2017 г. ще се проведе инициатива „Европейски ден на спорта в училище - European School Sport Day“.Организаторите са уведомени, че действащите нормативни актове в системата на предучилищното и училищното образование предоставят значителна свобода на директорите на училищата да планират и осъществяват дейности, свързани с интересите и потребностите на децата и учениците.Организаторите и директорите на училищата следва да спазват законовите изисквания съгласно чл. 11а, ал. 1, че „Сведения и данни за дете не се разгласяват без съгласието на неговите  родители или законни представители, освен в случаите по чл. 7, ал. 1“ от Закона за закрила на детето.Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

26.09.2017

Общи условия за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент

Изх. №  РУО1 - 21934/20.09. 2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ  СРЕДНИ УЧИЛИЩА, ПРОФИЛИРАНИ ГИМНАЗИИ И ПРОФЕСИОНАЛНИ ГИМНАЗИИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,                          Във връзка с писмо на Информационното бюро на Европейския парламент в България, постъпило  в РУО - София - град с вх. № РУО1- 20348/07.09. 2017 г., приложено Ви изпращам Общи условия за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент.Основната цел на Програмата е да подобри осведомеността сред учащите относно Европейския съюз (ЕС), европейското гражданство, парламентарната демокрация и Европейския парламент (ЕП) като институция, която представлява гражданите на ЕС и с която те могат да взаимодействат, за да се включат активно в създаването на европейския дневен ред.

Приложениs:

Общи условия за участие в Програмата за училища посланици на Европейския парламент

Писмо № 17-399/11.08.2017 г. от Министъра на образованието и науките за подкрепа и съдействие

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.09.2017

Среща с министъра на образованието и науката

Изх.№РУО1-22207/25.09.2017 г.

ДО

ДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР/УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,

На 28.09.2017 г. (четвъртък) от 09:00 часа в залата на ПГТЕ „Хенри Форд“, ул. „Хайдут Сидер“ №8 ще се проведе среща с г-н Красимир Вълчев – министър на образованието и науката, във връзка с приоритетите през новата учебна година.Моля при въпроси от Ваша страна, същите да бъдат изпратени до 14:00 часа на 26.09. 2017 г. на старши експертите по организация на средното образование.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

25.09.2017

Безплатни планери AMBITION

Изх. № РУО1-22140/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20838/11.09.2017 г., Ви уведомявам, че в рамките на проект „Световно образование“ в началото на учебната 2017/2018 г. за шеста поредна година „Интеграл Образователни програми“ ООД със съдействието на спонсори/рекламодатели, планира да издаде и разпространи сред зрелостниците в българските средни училища безплатни планери AMBITION, които представляват удобен формат календар-бележник за планиране на учебната заетост и свободното време.Планерите съдържат полезна информация за кандидатстване във висшите училища и подготовката им за живота след училище.Проект „Световно образование“ ще се състои от 29.09. до 10.10.2017 г.За допълнителна информация: 0886 110031 – Мария Николаиду; e-mail: [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД