25.09.2017

Справки

Изх. № РУО1-22210/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА ОСНОВНИТЕ, ОБЩИНСКИ И ЧАСТНИ СТОЛИЧНИ УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо на МОН № 9105-286/08.09.2017г. с вх. №  РУО1-20619/08.09.2017 г., с искане за информация за учениците и педагогическия персонал за учебната 2016/2017г., в срок до 14 часа на 26.09.2017 г. да попълните приложените справки.

 Справка №1 за завършилите 7 и 8 клас ученици от основни училища  за учебната2016/2017г.

Списък на училищата, които трябва да попълнят справка 1.

Справка №2 за кадровото осигуряване на основните училища за 2016/2017г.

Списък на училищата, които трябва да попълнят справка 2.

 

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

каталога на обучения на Сдружение „Образование без граници – БГ2012“

Изх. № РУО1-22063/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо на МОН № 9105-287/08.09.2017 г. с вх. №  РУО1-20841/11.09.2017 г., приложено Ви изпращам каталога на обучения, одобрени със заповед на министъра на образованието и вписани в Информационния регистър на одобрените програми за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, които организира Сдружение „Образование без граници – БГ2012“.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Кампания „Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“

Изх. № РУО 1-22066/21.09.2017 г.

ДО ДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА                                                                                                          УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

 

В края на месец октомври 2016 г. Институтът за етнология и фолклористика с Етнографски музей (ИЕФЕМ) към БАН започна кампанията „Опознай традициите, за да обикнеш народа си!“, чиято цел е създаване на постоянно действащ модерен образователен център в Националния етнографски музей с необходимото оборудване и обзавеждане.За тази цел ИЕФЕМ организира благотворителния концерт „Музика за Музея“ в зала България на 2 октомври (понеделник) от 19:00 часа. В концерта са включени световно  известни имена: Ансамбъл Чинари, Бистришките баби, Космическите гласове - Ваня Монева, Нина Николина, Илия Луков, Булгара, Етнотикс, Оратница, Магдалена Петрович (виолончело), Гром Падина, Ива и Ева Валентинови, Диджей Дхарба и приятели. Такъв концерт, който съчетава традиционен фолклор и съвременна етно музика се организира за първи път в България и в Зала България в частност.

В образователния център, който ИЕФЕМ иска да създаде с подкрепата на МОН, малки и големи посетители ще могат да се докоснат до традиционни български занаяти и обредни практики, а учениците ще го посещават като част от обучението им по няколко дисциплини от образователната програма в училище. Темите от програмата на музейния образователен център могат да подпомагат образователния процес по история и цивилизация, география и икономика, човек и природа, и всички предмети в училище, които се занимават с общественото развитие. Освен обхващане на класове от средните училища, кабинетът може да работи и за родители - за хоби интереси, както и за усвояване на занаяти.Благотворителният концерт „Музика за Музея“ ще популяризира не само каузата за образователен център, но и идеята за засилване на образованието в посока опознаване и практикуване на традиционната култура, занаяти и изкуства.

Моля да информирате учителите и учениците за благотворителния концерт, организиран от ИЕФЕМ и при проявен интерес от тяхна страна да окажете необходимото съдействие. За контакти и информация за закупуване на билети – тел. 02/ 871-00-09, 0879/124-335, д-р Петър Кърджилов – мениджър Връзки с обществеността.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

График на обучения на учители по методика на обучението на децата и учениците по безопасност на движението

Изх. № РУО1-22105/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20843/11.09.2017 г., приложено Ви изпращам график на обучения на учители по методика на обучението на децата и учениците по безопасност на движението, които организира Департамент за информация и усъвършенстване на учители при Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

За допълнителна информация: тел.: 0889 42 6115, 0876817423 – ас.инж. Здравка Костадинова, e-mail: [email protected]

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Магистърска програма в дистанционна форма на обучение „Електронно обучение“

Изх. № РУО1-22106/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20643/08.09.2017 г., приложено Ви изпращам Магистърска програма в дистанционна форма на обучение „Електронно обучение“, която за втора поредна година организира Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.Магистърската програма засяга трите основни аспекта: електронно-педагогически, софтуерно-технологичен и организационно управленски и е подходяща за учители, преподаващи от I-ви до XII-ти клас.Базовата подготовка се осъществява чрез задължителни курсове, а специализираната – чрез подбор на подходящи избираеми курсове.За допълнителна информация: тел: 032/ 261 240, 0887 952 965 – проф.д.м.н. Георги Тотков, e-mail: [email protected]

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Заповед № РД 09-5212/ 14.09.2017 г.

Изх. № РУО1-21918/ 20.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА СТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩАИ ЦЕНТРОВЕТЕ ЗА ПОДКРЕПА ЗАЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕУВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо №9105-298 15.09.2017 г. от Министерството на образованието и науката и вх. № РУО1-21585/ 15.09.2017 г.  приложено Ви изпращам за сведение и изпълнение:Заповед № РД 09-5212/ 14.09.2017 г. на Министъра на образованието и науката за утвърждаване на Националния спортен календар на МОН за учебната 2017/2018 г.Документите са публикувани и на електронната страница на Министерството на образованието и науката.Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Записани и отсъстващи деца и ученици в модул „Отсъствия на децата и учениците“ в НЕИСПУО

Изх. № РУО1-22068/21.09.2017 г.ДОДИРЕКТОРИТЕ НА  СТОЛИЧНИТЕ ДЕТСКИ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/ УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Напомням Ви задължението да подавате ежемесечно файл за записани и отсъстващи деца и ученици в модул „Отсъствия на децата и учениците“ в НЕИСПУО. Файловете се подават в срок от първо до пето число на всеки месец през учебното време. Моля за навременно и коректно подаване на данните.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

„Научна лаборатория на Байер“ за приложна забавна химия и биология

Изх. № РУО1-21990/20.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДИРЕКТОР,УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,

Уведомявам Ви, че във връзка с писмо с вх.№ РУО1-18330/31.07.2017 г., в периода 10 – 15 октомври 2017 г. в Националния музей „Земята и хората“ ще се проведе „Научна лаборатория на Байер“ за приложна забавна химия и биология.Лабораторията ще бъде отворена за деца на възраст 9 – 12 години, като те ще могат да я посетят напълно безплатно. По време на инициативата специалисти ще демонстрират експеримент, които ще покажат забавната страна на химията и биологията,  с цел да се доближат децата до науката и да предизвика желание за учене по забавен и ангажиращ начин.

Моля, при проявен интерес от Ваша страна, след създадена организация за ненарушaване на учебния процес, както и след информирано съгласие на родителите, да заявите участие на тел. 0889 702 508

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Програма за продължаваща квалификация  за педагогически съветници /и училищни психолози/

Изх. № РУО1-22067/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20949/12.09.2017 г., Ви уведомявам, че Департамент за информация и усъвършенстване на учители /ДИУУ/ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“ в партньорство със Сдружение „Училищно и семейно консултиране“ организират провеждане на първия модул от програмата за продължаваща квалификация  за педагогически съветници /и училищни психолози/ на тема „Подходи и техники в консултанската дейност на педагогическите съветници“.Модулът ще се проведе в две фази, като първата е в периода 02.10.-06.10.2017 г.

Програмата има за цел усъвършенстване на консултанските умения на педагогическите съветници и дава възможност за работа под супервизия – обсъждане на случаи от собствената консултанска практика на участниците.

За допълнителна информация относно условията на участие – e-mail: [email protected]

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД

21.09.2017

Списък на краткосрочните квалификационни курсове

Изх. № РУО1-22065/21.09.2017 г.

ДОДИРЕКТОРИТЕ НАСТОЛИЧНИТЕ УЧИЛИЩА И ДЕТСКИ ГРАДИНИ

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО/УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ДИРЕКТОР,Във връзка с писмо с вх. №  РУО1-20439/07.09.2017 г., приложено Ви изпращам пълен списък на краткосрочните квалификационни курсове, които организира Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти при ПУ“ Паисий Хилендарски“ – град Пловдив.

Приложение: съгласно текста.

Д-Р ВАНЯ КАСТРЕВАНАЧАЛНИК НА РУО – СОФИЯ-ГРАД